Конкурси за академични длъжности- 02.05.2019г.

Медицински университет – Пловдив обявява конкурс за :

Доцент по: Област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за: Професионално направление 7.1. Медицина: научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ към катедра „Здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването“ – половин щатна длъжност.

Професор по: Област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за: Професионално направление 7.1. Медицина: научна специалност „Неврология“ към катедра „Неврология“ за преподаването на български и английски език – един.

със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Справки и документи в Ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15 А, 4002 Пловдив, тел. (032)602 224 ; e-mail: [email protected]

Държавен вестник брой 39, Вторник , 14 май 2019г.