Конкурси за академични длъжности

Медицински университет – Пловдив обявява конкурс за :

Доцент по: Област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за: Професионално направление 7.1. Медицина: научна специалност Гастроентерология към Медицински симулационен тренировъчен център – един;

със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Справки и документи в Ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15 А, 4002 Пловдив, тел. (032)602 224 ; e-mail: [email protected]

Държавен вестник брой 14 от 15.02.2019