Конкурси за академични длъжности- 05.03.2019г.

Медицински университет – Пловдив обявява конкурс за :

Доценти по: Област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за: Професионално направление 7.1. Медицина: научна специалност „Анатомия, хистология и цитология“ към катедра „Анатомия, хистология и ембриология“ – двама – едната академична длъжност е за нуждите на преподаването на английски език.

със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Справки и документи в Ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15 А, 4002 Пловдив, тел. (032)602 224 ; e-mail: [email protected]

Държавен вестник брой 23 от 19 март 2019г.