Конкурси за академични длъжности- 07.07.2020г.

Медицински университет – Пловдив обявява конкурс за :

Доцент по: Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт за: Професионално направление 7.4. Обществено здраве: научна специалност „Управление на здравните грижи“ към катедра „Акушерски грижи“ за преподаването по дисциплините „Философия и въведение в сестринските и акушерски грижи“ и „Социални грижи в акушерството“ – един, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.

Справки и документи в Ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15 А, 4002 Пловдив, тел. (032)602 224 / +359 877 124 007; e-mail: [email protected]

Държавен вестник брой 60, Вторник, 7 юли 2020г.