Конкурси за академични длъжности- 17.12.2019г.

Доценти по:
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт за: Професионално направление 7.1. Медицина: научна специалност „Нефрология“ към секция „Нефрология“, Втора катедра по вътрешни болести – един; научна специалност „Ортопедия и травматология“ към катедра „Ортопедия и травматология“ за преподаването на английски език – един,

със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.

Справки и документи в Ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15 А, 4002 Пловдив, тел. (032)602 224 ; e-mail: science@mu-plovdiv.bg

Обява – ДВ брой 99 от 17.12.2019