Конкурси за академични длъжности – ДВ 28 от 29.03.2018 г.

Медицински университет – Пловдив,
обявява конкурси за академични длъжности:

доценти: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина,
научна специалност „Нефрология“ за нуждите на преподаването на английски език към секция „Нефрология“, Втора катедра по вътрешни болести – един; научна специалност „Неврохирургия“ за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Неврохирургия“ – един;

професори: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Биофизика“ към катедра „Медицинска физика и биофизика“ – един;
в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Нефрология“ към секция „Нефрология“, Втора катедра по вътрешни болести – един; професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ към секция „Здравен мениджмънт“, катедра „Здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването“ – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването В „Държавен вестник“

всички със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Справки и документи в Ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15 А, 4002 Пловдив
тел. (032)602 224 ; e-mail: nauchen.otdel@gmail.com

Държавен вестник бр. 28 от 29.03.2018г.