Конкурси за академични длъжности – ДВ 34 от 20.04.2018 г.

Медицински университет – Пловдив обявява конкурси за :

Професори по:
Област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за:
Професионално направление 7.2. Дентална медицина: научна специалност Протетична дентална медицина към катедра „Протетична дентална медицина“ – двама;
всички със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Справки и документи в Ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15 А, 4002 Пловдив, тел. (032)602 224 ; e-mail: [email protected]

Държавен вестник бр. 34 от 20.04.2018г.