Медицински Университет – Пловдив обявява конкурс за учебната 2017-2018г. за редовни докторанти

Медицинският университет – Пловдив, във връзка с Решение № 236 от 27.04.2017 г. на Министерския съвет и на основание чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование обявява конкурс за учебната 2017/2018 г. за редовни докторанти по следните научни специалности:

Област на висше образование,
професионално направление и
докторски програми
Редовно
 7. Здравеопазване и спорт,
7.1. Медицина
 1.1.  Анестезиология и реанимация  2
 1.2.  Неврология  2
 7. Здравеопазване и спорт,
7.4. Обществено здраве
 2.1.  Икономика на здравеопазването  2
 4. Природни науки, математика и
информатика, 4.3. Биологически
науки
 3.1.  Имунология  1

За участие в конкурса се подават следните документи съгласно Правилника за прилагане
на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с ПМС № 202 от
2010 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2010 г.; изм., бр. 19 от 2011 г.):

1. заявление до ръководителя на научната организация;

2. автобиография;

3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението или нотариално заверено копие от нея;

4. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област;

5. квитанция за внесена административна такса – 100 лв.;

таксите се внасят в клона на банка „УниКредит Булбанк“ – Пловдив.
Кандидатите за докторанти следва да имат предвид, че докторантът има права по чл. 70, ал. 1,
т. 1 – 12 и задължения съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование. Полага се писмен изпит
по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, немски френски и
испански). Докторантите заплащат еднократна такса за обучението си в размер 900 лв. Срок за
подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.

Адрес за справки, контакти и подаване на документи:

Пловдив, бул. В. Априлов № 15А, Научен отдел:
Ю. Маринова и Д. Русев, тел. 602 224.

 

Държавен вестник бр. 50 от 23.06.2017 г.

Обява за конкурса в ДВ бр. 50 от 23.06.2017г.