Медицински университет – Пловдив ОБЯВЯВА КОНКУРС за учебната 2021/2022 г. за редовни докторанти

Във връзка с Решение № 437 от 02 юни 2021 г. на Министерски съвет и на основание чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование, Медицински университет – Пловдив ОБЯВЯВА КОНКУРС за учебната 2021/2022 г. за редовни докторанти по следните научни специалности :

№ по ред Област на висше образование, професионално направление и докторски програми Редовно
1. 7. Здравеопазване и спорт , 7.1. Медицина
1.1. Ендокринология 2
1.2. 1.2.Неврохирургия 1
1.3. Неврология 1
1.4. Ревматология 1
1.5. Анестезиология и реаниматология 1
1.6. Гастроентерология 2
1.7. Психиатрия 2
1.8. Инфекциозни болести 1
1.9. Патофизиология 3
1.10. Клинична лаборатория 1
1.11. Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията 1
1.12. Медицина на бедствените ситуации 1
1.13. Педиатрия 1
1.14. Пластично-възстановителна и естетична хирургия 1
1.15. Генетика 1
2 7. Здравеопазване и спорт, 7.3. Фармация
2.1. Технология на лекарствените форми и биофармация 2
2.2. Фармакогнозия 1
3. 7. Здравеопазване и спорт, 7.4. Обществено здраве
3.1. Икономика на здравеопазването 1
4. 4. Природни науки, математика и информатика 4.3. Биологически науки
4.1. Микробиология 2
4.2. Биофизика 1
4.3. Имунология 1

За участие в конкурса се подават следните документи, съгласно Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, изменение и допълнение в ДВ бр. 15 от 19 февруари 2019 г. във връзка със ЗРАСРБ (изм. и доп. ДВ бр.17 от 26 февруари 2019 г.) и вътрешни за МУ-Пловдив нормативни актове.

  1. Заявление по образец до Ректор на МУ-Пловдив.
  2. Автобиография в европейски формат.
  3. Нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование за ОКС „Магистър“ и приложението към нея или нотариално заверено копие на академична справка.
  4. 5. Документи, удостоверяващи владеене на чужд език и други придобити компетенции (ако има такива).
  5. Квитанция за внесена административна такса – 100.00 лева. Таксите се внасят в клона на банка УниКредит Булбанк -Пловдив.

Кандидатите за докторанти следва да имат предвид, че докторантът има права по чл. 70, ал. 1,т.1-13 и задължения, съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование.

Полага се писмен изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, немски, френски и испански).

На основание Решение № 275 от 23 април 2020 г. на Министерски съвет, Приложение № 19 към чл. 1, докторантите заплащат еднократна такса за обучението си в размер на 900.00 лева.

Срок за подаване на документи – два месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник

Адрес за справки, контакти и подаване на документи:
Гр. Пловдив, бул. В. Априлов № 15 А
Научен отдел: Ю. Маринова, тел. 032-200 542
ДВ. брой 55 от 02.07.2021г.