Медицинският университет – Пловдив, обявява конкурси за академични длъжности

99. – Медицинският университет – Пловдив,обявява конкурси за академични длъжности в област на висше образование: 1. Педагогически науки за професор по професионално направление 1.2. Педагогика: Педагогика (Обучение на медицински специалисти) за преподаването по педагогика, андрагогия, медицинска педагогика, методика на практическото обучение на специалистите по здравни грижи – към катедра „Управление на здравните грижи“ – един; 7. Здравеопазване и спорт за доценти по : професионално направление 7.1. Медицина: Съдова хирургия към катедра „Сърдечно-съдова хирургия“ – един; Клинична хематология за нуждите на преподаването на английски език по клинична хематология и медицинска онкология към катедра „Клинична онкология“ – един; фармакология – за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Фармакология и клинична фармакология“ – един; Социална медицина, организация на здравеопазването и фармацията към катедра „Здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването и обща медицина“ – един; Медико- санитарна защита за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Епидемиология и медицина на бедствените ситуации“ – един; професионално направление 7.2. Стоматология: Детска дентална медицина за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Детска дентална медицина“ – един; професори по: професионално направление: 7.1. Медицина: Неврология за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Неврология“ – един; Патологична физиология за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Патологична физиология“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи — в ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15а, 4002 Пловдив, тел. (032) 602-224;

e-mail: [email protected]