МУ-ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ЗА КОИТО СТУДЕНТИТЕ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА (по чл. 95а от ЗВО)

СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ЗА КОИТО ДЪРЖАВАТА ОСИГУРЯВА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С РАБОТОДАТЕЛ (ПО ЧЛ. 95а ОТ ЗВО) ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024

Медицински университет – Пловдив обявява специалностите, одобрени за сключване на договори при условията на Наредбата както следва:
Специалност (брой студенти) Направление Висше училище / Предложено от
Медицина (10)
Магистър след средно, Редовна
7.1. Медицина Медицински университет – Пловдив / МЗ
Акушерка (19)
Бакалавър, Редовна
7.5. Здравни грижи Медицински университет – Пловдив / МЗ
Медицинска сестра (146)
Бакалавър, Редовна
7.5. Здравни грижи Медицински университет – Пловдив / МЗ
Лекарски асистент (1)
Бакалавър, Редовна
7.5. Здравни грижи Медицински университет – Пловдив / МЗ
Медицински лаборант (21)
Професионален бакалавър, Редовна
7.5. Здравни грижи Медицински университет – Пловдив / МЗ
Рентгенов лаборант (11)
Професионален бакалавър, Редовна
7.5. Здравни грижи Медицински университет – Пловдив / МЗ
Рехабилитатор (1)
Професионален бакалавър, Редовна
7.5. Здравни грижи Медицински университет – Пловдив / МЗ

  УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  Кандидатстване се допуска за всички записани студенти през 2023 г. и предходните години, които ще се класират по следния ред:
  1. Новозаписани студенти – по реда на бала от Кандидатстудентската кампания, 2023 г.;
  2. Студенти, записани предходни години – по успех от изпитите от предходната учебна година и положени всички изпити по учебен план към момента на кандидатстването.
  При равен успех предимство ще имат студентите, обучаващи се по чл. 21, ал. 2 от ЗВО (платено обучение).
  Срок за подаване на документи до 31.10.2023 г.
  Желаещите да кандидатстват следва да подадат в отдел „Учебни дейности“- Ректорат, Студентски информационен център, eт.1 стая N:1 следните документи:
  Заявление по образец (изтегли)
  • Съобщение за записване с факултетен номер (от КСК 2023)
  • Академична справка за студенти, приети предходни години (от УО на МФ,ФОЗ,МК )
  Договор

***********************************

Списък на работодателите, които да имат право да сключват договори по реда на чл. 95а, ал.1 от Закона за висшето образование за учебната 2023-2024 година
Пълен списък на специалностите, за обучението по които се осигуряват средства от държавния бюджет за учебната 2023-2024 година