Обява за конкурс за академична длъжност към Медицински университет – Пловдив, ДВ бр. 83/03.10.2023г.

Доцент по: Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт за:
Професионално направление 7.1. Медицина: научна специалност „Епидемиология“ към катедра „Епидемиология и медицина на бедствените ситуации“ за преподаването на български и английски език – един; със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.

Справки и документи в Ректорат, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15 А, 4002 Пловдив, тел. 0877124007 и 0882512598; e-mail: [email protected]

ДВ бр. 83/03.10.2023г.