Обяви за академични длъжности – Държавен вестник бр. 94 от 25.11.2016 г.

Обяви за академични длъжности -дв бр.94/25.11.2016г.
1. – Медицинският университет – Пловдив,

обявява конкурси за академични длъжности доценти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за:

7.1. Медицина: Обща хирургия към катедра „Пропедевтика на хирур-гическите болести“ – един; Хигиена към катедра „Хигиена и екомедицина“ – един;

7.2. Дентална медицина: Образна диагностика за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия“ – един;

7.3. Фармация: Фармацевтична химия към катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.

Справки и документи — в ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15а, 4002 Пловдив, тел. (032) 602-224;

e-mail: nauchen.otdel@gmail.com

Р Е К Т О Р  чл.-кор. проф. д-р Ст. Костянев, дмн