Обява за конкурси за академични длъжности към Медицински университет – Пловдив, ДВ бр. 65/11.08.2017 г.

Медицински университет – Пловдив обявява конкурси за доценти по:

7. Здравеопазване и спорт, за:

7.1. Медицина:

  • Неврология за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Неврология“ – един;
  • Обща хирургия за нуждите на преподаването по миниинвазивна хирургия на английски език към Медицински симулационен тренировъчен център – един;

7.3. Фармация:

  • Технология на лекарствените средства и биофармация за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Фармацевтични науки“ – един;

4. Природни науки, математика и информатика, за:

4.3. Биологически науки:

  • Биология на човека за нуждите на преподаването на английски език към Департамент по езиково и специализирано обучение – един;

3. Социални, стопански и правни науки, за:

3.2. Психология:

  • Медицинска психология за нуждите на преподаването в Медицински колеж – Пловдив – един;

Всички със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.

Справки и документи в ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15 А, 4002 Пловдив, тел. (032)602 224 ; e-mail: nauchen.otdel@gmail.com

Обява в Държавен вестник бр. 65 от 11.08.2017г.