Открито писмо от МУ – Пловдив

Открито писмо от МУ – Пловдив

Във връзка с публикациите на определени медии, които отправят неоснователни критики към организацията на работа в Медицински университет – Пловдив при така създалата се епидемична обстановка, бихме искали обществото да знае истината.

Осъзнаваме изключителността на извънредната ситуация, но твърдо вярваме, че всички ние имаме потенциала да се справим с нея по възможно най-добрия начин. Изпитанието е за всички, но ние сме първите, които трябва да отговорим на нуждите на обществото.

Академичният съвет на МУ – Пловдив, с голяма грижа към своите студенти, преподаватели и служители, както и с осъзната отговорност към всички хора, на свое заседание от 16.03.2020 г. с явно гласуване и с положителен вот прие решения, необходими за адекватното организиране на учебния процес при дадената ситуация.

Всички студенти на МУ – Пловдив са във ваканция и тази седмица (до 20 март). От 23 март обучението на студентите и редовните докторанти ще се провежда неприсъствено, като за това ще се използват електронни/дистанционни платформи.

Аудиторният комплекс е затворен, няма студенти в аудиториите и в двора на Университета. Библиотеките са затворени и връзката с базите данни се осъществява чрез отдалечен достъп. Сведен до минимум е броят на живущите в студентските общежития.

Академичният съвет специално разгледа въпроса с обучението на стажант-лекарите. Изказаха се някои от директорите на университетските болници, които изразиха мнение, че във връзка с разкриването на нови структури за борба с разпространението на COVID-19, има неотложна нужда от медицински персонал.
В момента болниците набират доброволци от региона – лекари, стажант-лекари, медицински сестри, фармацевти и студенти, които да отговорят на тази потребност. Голяма е активността на нашите студенти да бъдат на предния фронт.

Убедени сме, че е морален дълг на всеки български лекар да бъде на предния фронт, а стажант-лекарите са само на няколко месеца от завършването си и от полагането на Хипократовата клетва. Сега е времето, когато обществото има нужда от тях и те могат с делата си да докажат защо са избрали най-хуманната професия. Вярваме, че нашите стажант-лекари приемат опазването на живота и здравето на хората като свое призвание.

Академичният съвет на МУ – Пловдив реши стажант-лекарите да продължат да продължат преддипломния си стаж по досега установения ред при спазване на указанията на Националния оперативен щаб. От тях се очаква да бъдат основни помощници на лекарите, които работят в извънредните условия на така създалата се ситуация.

Академичният съвет на МУ – Пловдив реши специализантите да продължат да работят по установения ред, съобразно изискванията в лечебните заведения и при спазване на указанията на Националния оперативен щаб.

Периодът от 16 март до 20 март се обяви за присъствен за преподавателите, за да могат те да създадат необходимата организация и да подготвят неприсъствено (дистанционно) провеждане на лекции, упражнения и изпити. От 23.03.2020 година ще започне неприсъствено дистанционно обучение в съответствие със спецификата на обучението в отделните звена.

Отдел „Учебни дейности“ премина към дистанционно обслужване на студенти, служители и външни лица.

Взе се решение при реална възможност и съобразно с трудовите си задължения работещите в администрацията също да изпълняват функциите си дистанционно. Присъстващите по необходимост на работното си място административни лица спазват нужната социална дистанция. Ръководството е осигурило за всички тях дезинфектанти и предпазни маски.

МУ – Пловдив използва оптимално всички свои ресурси, за да осигури безпроблемно административно обслужване, което ще бъде изцяло по електронен път.

Всички взети от Ръководството на МУ – Пловдив решения са в съответствие с Решението на НС на Р България от 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение във връзка с епидемичната обстановка в страната, както и със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Епидемията от коронавирус COVID-19 поставя на изпитание нашата подготовка, професионализъм, уменията ни да работим в екип, да сме организирани и адекватни към динамичната ситуация. Но тя е и мерило за нашата отговорност, съпричастност и човечност.

Вярвам в професионализма на нашите преподаватели, в самодисциплината на нашите студенти и в нашата мисия – да бъдем посветени на хуманността!

Отправям апел към медиите да информират коректно обществеността, да не всяват излишна паника и да подкрепят достойните прояви на всички, които са се посветили на хората!

Заедно ще успеем!!!

Проф. д-р Мариана Мурджева
Ректор
Медицински университет – Пловдив