План за действие в случай, че на работното място е имало човек, за който се подозира или е потвърден за COVID 19

За изготвяне на плана са използвани препоръките на EU-OSHA: https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace

Общи мерки

1. Разглеждане на възможността за определяне на тоалетно/санитарно помещение за използване, в случай, че се появи лице със симптоми.
2. Осигуряване на стая или зона, където лицето може да бъде изолирано зад затворена врата, например офис на персонала. По възможност стаята/зоната да имат отваряем прозорец за проветряване.
3. Осигуряване на кърпички за еднократна употреба и дезинфектант в помещението за изолиране.
4. Осигуряване на найлонови торбички за поставяне на използвани кърпички.
5. Осигуряване на сензорен кош с безконтактно отваряне/затваряне и найлонови торби за коша.
6. Ограничаване на достъпа на външни лица до помещението/зоната.

Последователност на действията

Ситуация 1:

Работещ или външно лице се разболее на работното място и се предполага, че е бил експониран на COVID-19.

Действия:
1. Направете справка с критериите за възможна експозиция на COVID-19, за да идентифицирате тези, които може да са били изложени.

2. Ако някой се почувства зле на работното място и има причина да се подозира, че може да е влязъл в контакт с COVID-19 (напр. пътувал до Китай или други засегнати страни), неразположеният човек трябва да бъде изведен в зона, която е най-малко 2 метра далеч от други хора.

3. Лицето се изолира в стая или зона със затворена врата. По възможност стаята/зоната да имат отваряем прозорец за проветряване.

4. Лицето, което се разболява, трябва да използва мобилния си телефон, за да се обади на личния си лекар. Ако става въпрос за спешен случай (ако е сериозно болен или ранен, или животът му е застрашен), тогава се извършва обаждане на телефон 112, обяснява се ситуацията, дава се наличната информация, например от коя държава са се върнал през последните 14 дни и се посочват текущите симптоми.

5. Докато се чака съвет от определената служба за обществено здраве или спешна помощ, засегнатото лице трябва да остане най-малко на два метра от други хора.

6. Лицето трябва да избягва да докосва хора, повърхности и предмети и трябва да покрива устата и носа си с кърпичка за еднократна употреба, когато кашля или киха. След това кърпичката трябва да се постави в торбичка и след това да се изхвърли в коша. Ако няма налични кърпички, лицето трябва да кашля и киха в сгъвката на лакътя.

7. Ако лицето трябва да отиде до тоалетна, докато се чака медицинската помощ, трябва да се използва отделна баня, ако има такава.

Ситуация 2:

Работещ или външно лице с подозрение за COVID-19 скоро е бил на работното място

Действия:
1. Управляващият екип на офиса или работното място трябва да се свърже с определените обществени здравни служби, за да обсъди случая, да идентифицира хората, които са били в контакт с лицето и да получи съвети относно всички действия или предпазни мерки, които трябва да бъдат предприети.

2. Да се актуализира оценката на риска с помощта на службата по трудова медицина.

3. Обществената здравна служба (РЗИ) ще може да осъществи директен контакт със засегнатото лице, за да препоръчат изолиране и идентифициране на други лица, както и ще имат връзка с всички лица, с които са се свързали, за да им предоставят подходящи съвети.

4. Ако служителят потвърди, че има COVID-19, работещите се информират за възможното им излагане на COVID-19 на работното място, като се запазва поверителност относно лицето.

5. На служителите, изложени на колега с потвърден COVID-19, се дават инструкции какво да правят.

6. Извършване на дезинфекция на общите зони като офиси, работни помещения, тоалетни и др. се прави съгласно „Временни насоки за почистване в обекти в контакт с 2019-nCoV, различни от лечебни заведения“ на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията.

Ситуация 3:

Работещ е имал контакт с потвърден случай на COVID-19.

Действия:
1. Да се потърси информация за:
– всеки служител, който е бил в близък контакт – лице в лице или чрез докосване;
– всеки, който е разговарял със колегата си за определен период от време, докато служителят е бил симптоматичен;
– всеки, който е почиствал някакви телесни течности;
– близки приятели на служителя или работни групи;
– всеки служител, живеещ в домакинството на служителя.

2. Тези, които са имали близък контакт, се изолират у дома за 14 дни от последния път, когато са имали контакт с потвърдения случай да бъдат наблюдавани от общопрактикуващия лекар.

3. Работещите, които по време на изолацията в рамките на 14-дневния си период на наблюдение се почувстват зле и дадат положителен резултат за COVID-19, стават потвърден случай и се действа по точка 1.

4. Работещите, които не са имали близък контакт с първоначалния потвърден случай, не е необходимо да предприемат други предпазни мерки, освен да наблюдават здравето си за грипоподобни симптоми и могат да продължат да работят.

5. Потвърден случай на COVID-19 на работното място ще предизвика безпокойство у работещите, а някои от тях могат да бъдат стресирани. Ясната комуникация е важна, както и насочването на работещите към надеждни източници на информация за COVID-19. Ръководителите трябва да бъдат подкрепящи и разбиращи и доколкото е възможно гъвкави по отношение на работните отговорности.

6. Извършване на дезинфекция на общите зони като офиси, работни помещения, тоалетни и др. съгласно „Временни насоки за почистване в обекти в контакт с 2019-nCoV, различни от лечебни заведения“ на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията.

7. Зони, през които индивидът е преминавал и/или е прекарвал минимално време като коридори, и които не са видимо замърсени с телесни течности, не е необходимо да бъдат специално почиствани и дезинфекцирани.