Подготовка за конкурс за фундаментални научни изследвания към фни, мон – 2015 г.

На вниманието на

Зам. Ректори,  Декани на факултети, Зам.Декани НИД,

Директор на Медицински колеж, Директор на ДЕСО

Ръководители на катедри, секции и звена

Относно: ОБЯВЯВАНЕТО НА КОНКУРС ЗА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ КЪМ ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, МОН

– 2015 Г.

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви, че подготовката на документите за обявяване на конкурса 2015 г. по линия на Фонд Научни изследвания, МОН, е в етап на завършване. Насоките за кандидатстване ще бъдат публикувани в началото на 2016 г.

С оглед на кратките срокове за изготвяне на проектни предложения след публикуване на поканата за набиране на проекти, Ви приканваме да започнете Вашата предварителна подготовка за конкурса.

Конкурсът ще бъде за фундаментални научни изследвания във всички научни направления и условията са следните:

Наименование на конкурса: 

ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2015 г.

Цели на процедурата: Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на:

осъществяване на фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания и по-добро разбиране; нестопанска научна дейност, съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2020, както следва: повишаване квалификацията на научните кадри; разпространение на резултатите от изследователската дейност; поощряване проекти с участието на млади учени.

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения в следните области:

Биологически науки; Математически науки и информатика; Медицински науки; Науки за земята; Обществени науки; Селскостопански науки; Технически науки; Физически науки; Химически науки; Хуманитарни науки.

Допустими са и дейности, свързани с фундаменталните изследвания, включително разпространение на резултати от изследванията, които да се извършват в други държави.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде в следните граници от 30 000.00 лв. и 200 000.00 лв.

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са кандидати, които извършват  научни изследвания с доказан научен капацитет и са:

Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 декември 1995 г., изм. ДВ. бр.107 от 24 декември 2014 г).

Научни организации по чл. 47 ал. 1 на (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 декември 1995 г., изм. ДВ. бр.107 от 24 декември 2014 г).

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по международно сътрудничество и проектна дейност