ПРОЕКТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИНДРОМ НА ХРОНИЧНАТА УМОРА И ПОСТ-КОВИД – СНИИП


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕТО

Тема на проучването: БИОМАРКЕРИ ПРИ ПОСТ-КОВИД И СИНДРОМ НА ХРОНИЧНАТА УМОРА


Проучването се организира от Катедрата по медицинска микробиология и имунология „Проф. д-р Елисей Янев“- и НИМУ на Медицински университет-Пловдив в рамките на проект „Иновативни диагностични методи за откриване на вродени и придобити имунни дефицити“ по „Програма за стратегически изследвания и иновации за развитие на МУ – Пловдив (ПСНИИР-МУП)“

Продължителност на проучването: 2023-2026

Основната цел на проекта е да се проучат комплекс от биомаркери (лабораторни показатели), свързани с изясняване на причините на пост-КОВИД и синдрома на хроничната умора и тяхната диагностика и мониториране. Това ще спомогне да се развият медицинските знания за тези заболявания и да се подобри тяхната диагностика и мониторинг на лечението.

В проучването ще бъдат включени: лица имащи симптоми пост-КОВИД или Синдрома на хроничната умора.

 • Подборът на участниците ще е на случаен принцип, като ще бъдат включени мъже и жени на възраст между 18 и 65.
 • В проучването ще бъдат включени 100 лица с пост-КОВИД и 100 лица със Синдрома на хроничната умора.

От проучването ще бъдат изключени: бременни жени, кърмачки, и лица с имунен дефицит, диабет, системни автоимунни и алергични заболявания, нервно-дегенеративни и психични заболявания и др.

Проучването ще се извършва на две места:

 • Катедрата по медицинска микробиология и имунология „Проф. д-р Елисей Янев“- и НИМУ на Медицински университет-Пловдив: тел. 0877 842 487 и имейл [email protected]
 • Национален център по заразни и паразитни болести-София: тел. 02 943 56 36 и имейл [email protected]

Форма на проучването: След запознаване с информацията за проучването и получаване на информирано съгласие за участие, ще бъде направено следното:

 1. Оценка по четири скали на тежестта на симптомите, характерни за синдрома на хроничната умора.
 2. Ще бъде взета венозна кръв в обем 18 мл. със затворена система в три епруветки и 2 мл в епруветка за серум.
 3. Участникът ще бъде помолен да даде фекална проба за изследване на микробиома и наличие на дисбиоза.
 4. Част от кръвта ще бъде изследвана за диференциална кръвна картина, абсолютен брой и процент на Т-В-NK-клетки и профил на цитокините. Резултатите от тези изследвания ще бъдат дадени на участника в следващите 2-3 дена.
 5. От останалата част на кръвта ще бъде изолирани: серум, плазма и лимфоцити, които ще бъдат замразени до тяхното изследване.
 6. Серума и плазмата ще бъдат изследване за профил на цитокините и интерлевкините, латентни вирусни инфекции (Herp-6, EBV, CMV, SARS-Cov-2); автоантитела; оксидативен и нитрозативен стрес; пропускливи черва и неврофиламенти.
 7. Лимфоцитите ще бъдат изследвани за фенотип и функции на Т-клетъчните субпопулации, NK-клетките и макрофагите.

При необходимост участникът ще бъде насочен към други специалисти за допълнителни изследвания.

Поверителност: Поверителност ще се спазва по време на цялото изследване. Всички участници ще бъдат записани под уникален номер в изследването от изследователския екип, отговорен за етикетирането/надписването на въпросниците и пробите.