Съобщение до всички специализанти

На вниманието на всички специализанти!!! зачислени по реда на отменената наредба №34/2006 г. за придобиване на специалност в системата наздравеопазването по приоритетните специалности:

 АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ ПЕДИАТРИЯ СПЕШНА МЕДИЦИНА ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ НЕОНАТОЛОГИЯ

на места 

срещу заплащане;  

финансирани от друг източник;

 при които стойността на теоретичното и практическото обучение се заплаща от бюджета на министерство на здравеопазването, считано от 1 юни 2015 година.. /наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2015 г. дв., бр.7 от 2015,изм. и доп. дв., бр.83 от 27 октомври 2015, §14,т.1, създава се §1а/ 

Специализантите от посочените специалности да подадат в отдел „сдо” заявление за възстановяване на надвнесените суми с приложено копие на банкова сметка.

от отдел „сдо”