Съобщение до специализантите по „анестезиология и интензивно лечение“

НА ВНИМАНИЕТО НА СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ПО „АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ”

Заявленията за модули, включени в програмата за специализация по „Анестезиология и интензивно лечение”, извън модулите по специалности: „Детска хирургия” и „Изгаряния и пластична хирургия”, да се представят за подпис на проф. д-р Чавдар Стефанов, дмн

Ръководител на катедра „Анестезиология и интензивно лечение” при МУ-Пловдив, преди да бъдат входирани и представени в отдел „СДО”.

ОТ ОТДЕЛ „СДО”