Свободни места за демонстратори

КАТЕДРАТА ПО АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ при МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛОВДИВ обявява свободни места за демонстратори за преподаването на английски и български език за специалностите медицина и дентална медицина през учебната 2018/2019 г.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Кандидатите подават следните документи:
1. Заявление до ръководителя на Катедрата.
2. Академична справка от учебен отдел за успеха от предходни семестри.
3. Удостоверение за владеене на английски език – ниво В2.
Документите се подават в Канцеларията на Катедрата по анатомия, хистология и ембриология, Медицински университет-Пловдив.
Срок за подаване на документи: от 03.09. до 28.09.2018 г.
Телефон за справка: 032/602409.