За таксите на студентите платено обучение

През последните седмици сме свидетели на разпространена в някои медии неточна и непълна информация за своеволно увеличение на таксите на студенти платено обучение в МУ-Пловдив.

По некоректен и неетичен начин се представят данни и се правят анализи, извадени от контекста на нормативни документи и закони, на реално състояние и отговорности. Това неоснователно подвежда общественото мнение и влияе на нормалната комуникация между обучаващите се и ръководството на МУ-Пловдив.

В отношенията си със студентите ръководството на Университета винаги спазва принципите на прозрачност, коректност и етичност. То се ангажира с техните проблеми и потребности и е отворено за открит диалог в търсене на най-справедливия път за решаването им.

Поредното доказателство за това е проведената среща на ръководството на МУ-Пловдив със студентите платено обучение, на която зам.-ректорът по учебни дейности проф. Ани Белчева и деканите на факултетите по медицина, дентална медицина и фармация отново разясниха как се формират таксите за платено обучение.

МУ-Пловдив е държавно висше училище, а не частен университет. Несъобразяването със закона и с решенията на МОН и на Министерски съвет води до санкции за всяко държавно училище.

Калкулирането на таксите за платено обучение не е по предложение на висшето учебно заведение или еднолично решение на неговото ръководство. Таксите се определят от Закона за висше образование и решенията на МС на Р България и съответстват на издръжката на студента, която е една и съща без значение дали обучението му е платено или е държавна поръчка.

Размерът на средствата от държавния бюджет за годишната издръжка на всеки студент от медицинските университети в страната се формира от няколко компонента: базов норматив за издръжка, диференциран коефициент по професионално направление и коефициент за комплексна оценка за качеството на обучение, въведен от 2020 година и формиран от индикатори на рейтинговата система за висшите училища – акредитационна оценка, научна дейност и реализация на дипломираните. Този коефициент се публикува в сайта на МОН и варира всяка година за всеки университет. По-високият коефициент е оценка за по-добро качество на обучение.

Медицински университет – Пловдив вече трета поредна година е на първо място в обучението по направление „медицина“ и на трето място по качество на преподаване, научна дейност и база за развитие сред всичките 53 висши училища в страната.

Университетът инвестира много средства за обучение и развитие на студентите: разширява и модернизира учебната база, открива и оборудва със съвременна апаратура нови лаборатории и учебни зали, подобрява социално-битовите и административни услуги. Единствен в страната МУ-Пловдив още преди година и половина осигури използването на платформата Microsoft Office 365. Университетът финансира също така ползването на отдалечен достъп до лицензирани онлайн специализирани ресурси.

В условията на COVID-19 МУ-Пловдив положи усилия да осигури максимално практическо обучение на своите студенти. Продължи да обогатява с най-модерна техника единствения в страната Медицински симулационен тренировъчен център, който е първокласна обучителна база. С грижа към здравето на своите студенти МУ-Пловдив закупи и предостави дезинфектанти и предпазни средства, осигури по три пъти на ден дезинфекциране на общежитията.

Всички студенти платено обучение още при записването си в университета сключват договор, в който е посочено, че годишната такса за обучение се определя от Министерски съвет и се съгласяват същата да бъде коригирана в съответствие с решенията на компетентния държавен орган при промяна всяка учебна година.

В подкрепа на студентите платено обучение Академичният съвет взе решение те да могат да кандидатстват наравно с тези от държавната поръчка за студентски стипендии.

Ръководството на МУ-Пловдив е убедено, че студентите ще оценят всичко, което се прави за тях, както и добронамереното отношение и подкрепата, която то оказва за просперитета на всеки академичен член на Университета.