Д-р Емануил Михайлов Йорданов

Д-р Емануил Михайлов Йорданов

Дата на публикуване: 19.06.2020
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Обща хирургия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Специална хирургия“
Тема на дисертационния труд: „Съвременно хирургично лечение на усложнения колоректален карцином“
Научен ръководител: Доц. д-р Ваня Узунова, дм
Заповед на Ректора Р – 782/27.05.2020 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Ангел Петров Учиков, дмн МУ-Пловдив Председател Становище БГ/EN
2. Доц. д-р Атанас Стефанов Йонков, дм Външен Член Становище БГ/EN
3. Проф. д-р Илия Петров Лозев, дмн Външен Член Становище БГ/EN
4. Проф. д-р Николай Кирилов Яръмов, дмн Външен Член Рецензия БГ/EN
5. Проф. д-р Борис Евгениев Сакакушев, дм МУ-Пловдив Член Рецензия БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито:

20.07.2020 г. от 14:00 часа в Първа аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив.