Катедра „Епидемиология и Медицина на бедствените ситуации“

Състав на катедра по епидемиология и медицина на бедствените ситуации
Състав на катедра по епидемиология и медицина на бедствените ситуации

Контакти

e-mail : [email protected]
e-mail : [email protected]
Телефон : 0884 073 300


Учебна дейност

Учебни програми

Тематични планове за лекции и упражнения

Конспекти

Епидемиология

Медицина на бедствените ситуации

Академични стандарти

Епидемиология

Медицина на бедствените ситуации

За подготовката на студентите по дисциплината Епидемиология на инфекциозните заболявания се предоставя следния списък с препоръчителна литература:

1.Учебник по Епидемиология на инфекциозните заболявания (за студенти по дентална медицина, фармация, здравни инспектори, медицински сестри, акушерки, лаборанти и др. медицински специалности), под редакцията на Й. Стоилова и Н. Ватев. Медицинско издателство „Райков“, Пловдив, 2015.

2. Ръководство за практически упражнения по епидемиология на инфекциозните болести, под редакцията на Й. Стоилова. Медицинско издателство “Райков” Пловдив, 2019.

3.Клинична епидемиология, под редакцията на Й. Стоилова и А.Кеворкян. Медицинско издателство „Райков”, Пловдив, 2017.

4. Превенция и контрол на неонаталните инфекции, под редакцията на Й.Стоилова и М.Кръстева. Издателство на медицински Университет Пловдив, Пловдив, 2013.

Допълнителни информационни ресурси за получаване на епидемиологична инфoрмация:
1.Национален център по Заразни и Паразитни болести https://www.ncipd.org/index.php?option=com_biuletin&view=view&year -ежеседмична информация за възникналите заразни заболявания в България.
2.European Centre for Disease Prevention and Control
https://www.ecdc.europa.eu/en/home
3.Centre for Disease Prevention and Control
https://www.cdc.gov/

Секция Епидемиология

Преподавателите от секцията водят занимания на български и на английски език в :

 • Медицински факултет
 • Факултет по дентална медицина
 • Фармацевтичен факултет
 • Факултет по обществено здраве
 • Медицински колеж към МУ – Пловдив

Дисциплините, които се изучават са:

 • Епидемиология на инфекциозните и неинфекциозните болести
 • Епидемиология на нозокомиалните инфекции

Новостите, въведени в учебния процес са:

 • изготвяне на презентации и реферати от студенти
 • изнасяне на доклади на научни форуми от студенти
 • представяне на кратки образователни филми от ECDC,CDC,WHO на студенти
 • провеждане на СИП по клинична епидемиология на студенти по медицина 5 курс
 • от 2016г. всяка година се провежда семинар във връзка с Европейската имунизационна седмица с активно участие на студенти

Секция Медицина на бедствените ситуации

Преподавателите от секция “МБС“, към катедра „Епидемиология и МБС“ водят занимания на български и на английски език в:

 • Медицински факултет
 • Факултет по дентална медицина
 • Факултет по обществено здраве
 • Медицински колеж към МУ – Пловдив

Дисциплините, които се изучават са:

 • Медицина на бедствените ситуации
 • Медицинско осигуряване при бедствени ситуации

Новостите, въведени в учебния процес са:

 • Изготвяне на презентации и реферати от студенти;
 • Изнасяне на доклади на научни форуми от студенти;
 • Кръжок по МБС;
 • СИП – показване на първа лекарска помощ при спешни състояния и бедствени ситуации;
 • Провеждане на практически занятия с живи манекени;
 • посещение на скривалище от студенти съвместно с РД „ПБЗН“.

В катедрата се провежда стаж преди държавен изпит по епидемиология на инфекциозните болести за студентите по медицина. В момента в катедрата се обучават 4 специализанти, от които 1 по специалност „Епидемиология на инфекциозните болести“ и 3 по специалност „Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)“.

Академичен състав

проф. д-р Ани Кеворк Кеворкян, дм – Ръководител катедра

доц. д-р Ани Кеворк Кеворкян
Тел: 0884 073 300
е-mail: [email protected]

Публикации

Академичен състав – Епидемиология

проф. д-р Николай Тодоров Ватев, дм

проф. д-р Николай Тодоров Ватев, дм
GSM: 0889257513
e-mail: [email protected]
Публикации

д-р Велина Стоева, дм, главен асистент

д-р Велина Стоева
GSM: 0894460545
е-mail: [email protected]

Публикации

д-р Мери Христамян, дм, главен асистент – Отговорник научна дейност

д-р Мери Христамян
GSM: 0883399364
е-mail: [email protected]

Публикации

д-р Ваня Рангелова Рангелова, дм, главен асистент – Отговорник учебна дейност, Отговорник електронно обучение

д-р Ваня Рангелова Рангелова
Тел: 0883 403 683
e-mail: [email protected]

Публикации

д-р Христиана Момчилова Бацелова, дм, асистент

д-р Християна Момчилова Бацелова
Тел.: 0886 820 002
е-mail: [email protected]

Публикации

д-р Стефан Руменов Стефанов, асистент

д-р Стефан Руменов Стефанов
Тел: 0887981888
е-mail: [email protected]

Академичен състав – Медицина на бедствените ситуации

проф. д-р Ростислав Костадинов, дмн

доц. д-р Ростислав Костадинов
тел.: 0888 440 807
е-mail: [email protected]
Публикации

д-р Румяна Николова Етова, дм, главен административен асистент- отговорник по учебна дейност, отговорник по качество и акредитация

д-р Румяна Николова Етова
тел.: 0898 747 165
е-mail: [email protected]

Публикации

д-р Мария Георгиева Георгиева, дм, главен асистент, – отговорник по електронно обучение, отговорник по актуализация на информацията в сайта

Тел: 0882 091 657
е-mail: [email protected]
Публикации

д-р Елена Владимирова Вълканова, дм, главен асистент – отговорник по научна дейност, отговорник по международно сътрудничество и проектна дейност, отговорник по ЗБУТ

Тел: 0885 231 141
е-mail: [email protected]

Публикации

д-р Васил Михаилов Топалов, асистент- отговорник по пожарна безопасност

Васил Топалов
Тел: 0885 41 60 45
е-mail: [email protected]

Пенка Стоянова, технически сътрудник

Тел: 0882 414 823
е-mail:

Научна дейност

Основни направления:

 • Количествена епидемиология – динамични промени и особености на епидемичните процеси на социално-значими инфекциозни заболявания и на такива с висок епидемиологичен риск и с променяща се епидемиология.
 • Проучвания върху епидемиологията на вирусни хепатити А, В, С, Е.
 • Ваксинопрофилактика и ваксинопредотвратими инфекции.
 • Проучвания върху клиничната епидемиология/ инфекции свързани с медицинско обслужване – индикаторни инфекции, икономически разходи, превенция, надзор и контрол.
 • Превенция и контрол на инфекции, свързани с денталната медицина.
 • Проучвания върху взривове от остри инфекциозни заболявания и инфекции, свързани с медицинско обслужване.
 • Проблеми на дезинфекциите и стерилизациите в инфекциозния контрол и превенцията.
 • Нови и отново появяващи се инфекциозни заболявания.
 • Регионална идентичност на трансмисивните инфекции.
 • Проучвания върху епидемиологията на масовите неинфекциозни заболявания с инфекциозна етиология.

Секция Медицина на бедствените ситуации

Основни направления :

 • Медицинско разузнаване при бедствени ситуации
 • Информационен обмен при бедствени ситуации
 • Интерактивно обучение по МБС
 • Медицинско осигуряване при наводнения и земетресения
 • Координация и взаимодействие със структурите на ЕСС в Пловдивска област
 • Устойчивост на системата на здравеопазване при бедствия, аварии и кризи
 • Медицинско осигуряване при терористични актове – уязвимост и оценка на медицинския риск
 • Медицинско осигуряване при употреба на оръжия за масово поразяване – уязвимост и оценка на медицинския риск

Учебници

Секция Епидемиология

 1. Ръководство за практически упражнения по епидемиология на инфекциозните болести. Под редакцията на проф. Й. Стоилова, Медицинско издателство „Райков“, Пловдив, 2019 (трето преработено и допълнено издание) (ISBN 978-954-9666-71-7) (автори: Н.Ватев, А. Кеворкян, Й. Стоилова)
 2. Епидемиология на инфекциозните болести. Част Първа Обща Епидемиология. Под редакцията на проф. Т. Кантарджиев, доц. Д. Шаламанов, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2021 (ISBN 978-954-07-5211-2) (автори: А. Кунчев, А. Галев, А. Кеворкян, А. Кирчева, Д. Шаламанов, И. Христова, И. Попиванов, Й. Митова, Й. Стоилова, М. Николова, Н. Миткова, Н. Ватев, Р. Райчева, Р. Константинов, Т. Кантарджиев)
 3. Инфекциозни болести и епидемиология. Учебник за стоматолози под редакцията на Н. Попиванова. Медицинско издателство «Райков»Пловдив 2002 г.
 4. Вирусни и бактериални тропически инфекции. Под редакцията на Н. Попиванова, Медицинско издателство”Райков”Пловдив, 2000( ISBN 954-9666-18-2) (автори: Н. Попиванова, Й.Стоилова,М Стойчева)
 5. Епидемиология на инфекциозните заболявания. Под редакцията на проф. д-р Нели Рибарова. Медицинско издателство София, 2011г. ( ISBN 978-954-2918-38 -7) (автори:Н.Рибарова,Й.Стоилова, Н.Вълканова, И.Младенова, Й. Митова)
 6. Клинична епидемиология.Под редакцията на Й. Стоилова, Медицинско Издателство „Райков”, Пловдив, 2013 (ISBN 978-954-9666-61-8) (автори: Й.Стоилова, А.Кеворкян, Б.Захариева, Я.Захариев, Р.Райчева, Х. Миновски)
 7. Учебник по епидемиология на инфекциозните заболявания. Под редакцията на Н.Ватев, Й.Стоилова, Медицинско Издателство „Райков”, Пловдив, 2015 (ISBN:9789549666656) (автори: Й.Стоилова, А.Кеворкян, Н.Ватев)
 8. Клинична епидемиология. Под редакцията на Й. Стоилова, А.Кеворкян. Медицинско Издателство „Райков”, Пловдив, 2017 (второ преработено и допълнено издание)(ISBN: 978-954-9666-70-0) (автори: Й.Стоилова, А.Кеворкян, Б.Захариева, Я.Захариев, Р.Райчева, В.Рангелова, В.Войнова).
 9. Ръководство за практически упражнения по епидемиология на инфекциозните болести. Под редакцията на Й. Стоилова, Медицинско Издателство „Райков”,Пловдив, 2004 (ISBN 954-9666-37-9 ) (автори: Н. Ватев, А. Кеворкян, Т.Ракаджиева, Й.Стоилова).
 10. ъководство за практически упражнения по епидемиология на инфекциозните болести. Под редакцията на Й. Стоилова, Медицинско Издателство „Райков”, Пловдив, 2011 (второ преработено и допълнено издание) (ISBN 978-954-9666-47-2) ) (автори: Н. Ватев, А. Кеворкян, Т.Ракаджиева, Й.Стоилова).
 11. Ръководство за практически упражнения по епидемиология на инфекциозните заболявания. Под редакцията на Н. Рибарова, Издателство „Симелпрес”,София, 2013 (ISBN 978-954-2918-74-5) (автори:Н.Рибарова, Й.Стоилова, Н.Вълканова, И.Младенова, М.Карчева,Р.Константинов, А.Кеворкян).
 12. Infectious diseases-clinical cases and more.Authors: R.Komitova, A.Kevorkyan, M.Atanasova, O.Boykinova, 2018, Publisher: Medical University- Plovdiv (Editor: prof.Yordanka Stoilova) (ISBN 978-619-237-019-0)
 13. Наръчник по стерилизация и дезинфекция в здравните заведения. Н.Гачева, Р.Добревска, А.Кеворкян, М.Николова, А.Корчева. Издание на БУЛНОЗО, София, 2018
 14. Помагало за клинициста. За превенцията на инфекциите в болничната практика. Н.Гачева, Р.Добревска, Е.Джигошева, П.Теохаров, А.Кеворкян, София, 2014 (ISSN 1312-4765).
 15. Помагало за клинициста. За хигиената на ръцете в медицинската практика. Под редакцията на доц.Н.Гачева, София, 2015 (ISSN 1312-4765)
 16. Помагало за клинициста. За превенцията на инфекциите, свързани с инвазивни процедури в медицинската практика. Под редакцията на доц.Н.Гачева, София, 2017 (ISSN 1312-4765).

Секция Медицина на бедствените ситуации

 1. Сапунджиев К., Р. Костадинов, П. Сапунджиев. Медицина на бедствените ситуации, Пловдив, Лакс бук, 2014, 243 стр., ISBN 978-954-8326-85-8
 2. Сапунджиев П., Р. Костадинов. Ръководство по управление на медицинското осигуряване при бедствени ситуации за бакалаври и магистри по здравен мениджмънт и маркетинг, под редакцията на проф. д-р Желязко Христов, Пловдив, ИК-ВАП, 2010, 183 стр., ISBN 978-954-8326-22-3
 3. Kostadinov R. 600 simple steps to disaster medicine exam success, Plovdiv, Medical publishing VAP, 2012, 179 pp., ISBN 978-954-8326-56-8
 4. Костадинов Р. Въпроси и отговори за тест по медицина на бедствените ситуации за студенти по медицина, Пловдив, Лакс бук, 2017, 110 стр ISBN 978-619-189-056-9
 5. Костадинов Р. Тест по медицина на бедствените ситуации. Въпроси и отговори за студенти по дентална медицина, Пловдив, Лакс бук, 2016, 95 стр., ISBN 978-619-189-055-2
 6. Костадинов Р. Tестови въпроси по медицинско осигуряване на бедствените ситуации за студенти в Медицински колеж, Пловдив, Лакс бук, 2017, 75 стр ISBN 978-619-189-052-1
 7. Kostadinov R. Disaster Medicine Highlights, Plovdiv, Lax book, 2018, ISBN 978-619-189-110-8

Публикации

От 1985 г. до 2018г. г. от членовете на секция “Епидемиология“ са изнесени над 300 доклада на национални и международни форуми и са направени около 400 публикации. За периода между 2015-2018г. – 82 публикации. През 2019 г. преподавателите от секция „Епидемиология“ са публикували общо 25 публикации, от които 2 в списания с импакт фактор.
От 2007г. до 2019г. от членовете на секция “МБС“ са направени над 140 публикации.

Монографии

Секция Епидемиология

 • „Летопис на Българската епидемиология на 20 век.” 2000
 • „Теоретичен анализ на съвременната епидемиология.” 2006
 • „Грипът и отражението му върху хората. Й. Стоилова, И. Миланов, В. Максимов. 2007
 • „Хронични заразни заболявания„ под редакцията на П. Георгиев и Д. Страхилов. София 2010
 • Г. Генев, Й. Стоилова, Ж. Христов „Свински грип” 2010
 • ”Клинична епидемиология” -2013г. под редакцията на Й. Стоилова
 • „Превенция и контрол на неонаталните инфекции„ 2013г.под редакцията на Й. Стоилова и М. Кръстева.
 • Ваксино-предотвратими заболявания. Ватев Н. 2018. Изд: ЛАКСВООК. ISBN: 978-619-189-100-9.
 • Хеморагична треска с бъбречен синдром и Кримска-Конго хеморагична треска в България. Пишмишева М, Христова И, Ватев Н. 2018. Изд: Изток-Запад. ISBN: 978-619-01-0235-9.

Секция Медицина на бедствените ситуации

 • Тонев Ст., Канев К., В. Драгнев, Р. Костадинов и кол. Медико-тактическа характеристика на бедствените ситуации, под редакцията на ген. майор доц. Ст. Тонев, дм, Издателство „Ирита“, 2007, София, ISBN 978-954-9993-71-4
 • Тонев Ст., К. Кацаров, Канев К., Р. Костадинов и кол. Наръчник оценка на медицинската обстановка, Република Ирак, под редакцията на ген. майор доц. Ст. Тонев, дм, Издателство „Ирита“, 2007, София, ISBN 978-954-9993-72-1
 • Тонев Ст., Е. Белоконски, Канев К., Р. Костадинов и кол. Наръчник оценка на медицинската обстановка, Ислямска република Афганистан, под редакцията на ген. майор доц. Ст. Тонев, дм, Издателство „Ирита“, 2007, София, ISBN 978-954-9993-73-8
 • Тонев Ст., К. Кацаров, Е. Белоконски, К. Канев, Р. Костадинов и кол. Наръчник оценка на медицинската обстановка, Кувейт, под редакцията на ген. майор доц. Ст. Тонев, дм, Издателство „Ирита“, 2008, София, ISBN 978-954-9993-76-9
 • Канев К., Е. Белоконски, К. Кацаров, Р. Костадинов и кол. Тероризъм- оценка и управление на медицинския риск, под редакцията на ген. майор доц. Ст. Тонев, дм, Издателство „Ирита“, 2008, София, ISBN 978-954-9993-80-6
 • Tonev St., K. Katsarov, E. Belokonski, K. Kanev, R. Kostadinov and al., Handbook medical assessment, Editors major-general assoc. prof. Stoian Tonev, MD, PhD and major-general dr. Zuhair Rasmi A. Ghani Al-haj Mohhamed, Irita Publishing house, 2008, Sofia, ISBN 978-954-9993-77-6
 • Парашкевов А., Костадинов Р. Медицинско осигуряване на инцидент с масовост на пострадалите. ВМА, 2014. ISBN 978-954-92133-8-6
 • Kanev K., E. Belokonski, K. Katsarov, R. Kostadinov and al., Medical support principles and current military missions medical assessment, Editor major-general assoc. prof. Stoian Tonev, MD, PhD, Irita Publishing house, 2008, Sofia, ISBN 978-954-9993-83-7
 • Костадинов Р. Предизвикателства на медицинското подпомагане при увредени и зависими от грижи пациенти при бедствия. В „Актуални аспекти на продължителните грижи и палиативната медицина.“ Том I. под редакцията на проф. Л. Деспотова-Толева, Лакс Бук, Пловдив, 2017, стр. 128-136. ISBN 978-619-189-062-0
 • Костадинов Р. Медицинско осигуряване на пациенти на продължителни грижи при бедствени ситуации. В „Актуални аспекти на продължителните грижи и палиативната медицина.“ Том II. под редакцията на проф. Л. Деспотова-Толева, Лакс Бук, Пловдив, 2016, стр. 71-78, ISBN 978-619-189-040-8
 • Костадинов Р. Медицинско осигуряване на бедствените ситуации. Оценка на медицинската обстановка, Пловдив, Лакс бук, 2018, 157 стр., ISBN 978-619-189-107-8

Дисертации

 • Дисертация за кмн Й. Стоилова /1994/ на тема: „Проучване върху епидемиологията на някои остри респираторни инфекции и небактериалните пневмонии, свързани с тях при деца от Пловдивски район”.
 • Хабилитационен труд Й. Стоилова /2009/на тема „ Проучване върху динамиката на епидемичните процеси, резултат от профилактиката на инфекциозните заболявания в България за 30 годишен период /1977-2007г./”.
 • Доц. д-р Н. Ватев с дисертационен труд за дм на тема „Епидемиологично проучване върху вирусен хепатит А за усъвършенстване на профилактиката и противоепидемичните мерки”.
 • Доц. д-р А. Кеворкян с дисертационен труд за дм на тема „Проучване върху динамиката на епидемичния процес на вирусен хепатит Б в Пловдивска област на съвременния етап”.
 • Дисертация за кмн Л. Ангелов /1982 / на тема „Организация и управление на профилактиката и борбата с вътреболничните инфекции”.
 • Дисертация за ОНС „Доктор“ на доц. д-р Ростислав Костадинов, дм, дмн на тема: „Съвременен модел за медицинско разузнаване при задгранични мисии“, 2010, София, ВМА.
 • Дисертация за ОНС “Доктор на науките“ на доц. д-р Ростислав Костадинов, дм, дмн на тема: „Оптимизиране обмена на медицинска информация при бедствени ситуации“, 2018, Варна, МУ-Варна.
 • Дисертация за ОНС ”Доктор”на д-р Велина Стоева, дм на тема: „Инфекции в денталната практика: превенция и контрол”, 2017, Пловдив, МУ-Пловдив.
 • Дисертация за ОНС ”Доктор”на д-р Румяна Етова, дм на тема: „Мениджмънт на медицинското осигуряване на населението и спасителни мероприятия при наводнения по средното течение на река Марица“, 2016, София, МУ- София.
 • Дисертация за ОНС ”Доктор”на д-р Мери Христамян, дм на тема: “Бисфосфонат-асоциирана остеонекроза на челюстите – епидемиологично и клинично проучване“, 2019, Пловдив, МУ- Пловдив
 • Дисертация за ОНС ”Доктор”на д-р Ваня Рангелова, дм на тема: „Клинико-епидемиологични, микробиологични и финансови аспекти на инфекциите, свързани с медицинско обслужване (ИСМО) в неонаталния период“, 2020, Пловдив, МУ- Пловдив.
 • Дисертация за ОНС ”Доктор” на д-р Мария Георгиева, дм на тема: „Оптимизиране устойчивостта на лечебните заведения за болнична помощ на бедствени ситуации”, 2022, Пловдив, МУ- Пловдив.
 • Дисертация за ОНС ”Доктор” на д-р Елена Вълканова, дм на тема: “Предизвикателства и перспективи пред обучението по медицина на бедствените ситуации”, 2022, Пловдив, МУ- Пловдив