Катедра „Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение

Колектив на катедра по медицинска информатика и биостатистика, МУ - Пловдив
Колектив на катедра по медицинска информатика и биостатистика, МУ – Пловдив
Катедра “Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение” е една от най-младите катедри, създадена през м. април 2012г.

В катедрата съществуват отлични условия за учебна и научно-изследователска дейност. Дейността на преподавателите се характеризира с високопрофесионален подход при подготовката на занятията, както и с отговорност и задълбоченост в пряката учебна работа.

Контакти

Медицински университет – Пловдив
Факултет по Обществено здраве
Катедра „Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение“
Бул. Васил Априлов 15А,
4002 Пловдив, България

e-mail : mibeo@fph.mu-plovdiv.bg
Телефон : 032/200-792 – ръководител катедра
032/200-793; 032/200-794 – асистенти
Телефон : факс: +359 32 635 940


Учебна дейност

Регламент и правила за провеждане на изпити
Правила за провеждане на изпит по учебна дисциплина Висша математика, специалност Фармация
Правила за провеждане на изпит за учебна дисциплина Информационни технологии, специалност Фармация

Академични стандарти

1. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ЗДРАВНА ИНФОРМАТИКА“ , Специалност “ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“

2. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ“ , Специалност “ Управление на здравните грижи“ – магистри 2 семестъра

3. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ , Специалност “РЕХАБИЛИТАЦИЯ, УЕЛНЕС, СПА И БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕ“

4. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА“ Специалност “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“

5. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „Медицинска статистика и информатика“, Специалност “ Управление на здравните грижи “- бакалавърска степен


6. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „Медицинска статистика и информатика“ Специалност “ Управление на здравните грижи “-3сем магистърска степен

7. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА“ , Специалност “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ – БАКАЛАВРИ“

8. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА“ , Специалност “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ – МАГИСТРИ“

9. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „Статистически методи в управлението “ Специалност “ Управление на здравните грижи “-2сем магистърска степен

10. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „Информационни технологии“, специалност Фармация

11. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „Висша математика“, специалност Фармация

В Kатедрата се обучават студенти от специалностите:

 • „Дентална медицина“ на български и английски език;
 • „Обществено здраве и здравен мениджмънт“;
 • „Управление на здравните грижи“;
 • „Мениджмънт на медико-социалните дейности“ за придобиване на ОКС „магистър“;
 • „Управление на здравните грижи“, „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за придобиване на ОКС „бакалавър“
 • Всички специалности от Медицинския колеж.
 • „Фармация (на български и английски език)“

Академичният състав на Катедрата участва активно в дейността на новосъздадения Център за дистанционно обучение към ФОЗ, като разработва електронни курсове и интерактивно учебно съдържание, подпомагащи въвеждането на дистанционни и електронни форми на обучение във ФОЗ и МУ – Пловдив.

В Катедрата се обучават специализанти и докторанти по специалността „Медицинска информатика и здравен мениджмънт“ и се провеждат квалификационни курсове по биостатистика.

Преподавани дисциплини

 • Висша математика
 • Информационни технологии
 • Компютърна техника
 • Информатика
 • Приложна информатика
 • Информационни технологии в управление на здравната организация
 • Информационно осигуряване в сферата на медико-социалните дейности
 • Медицинска статистика и информатика
 • Работа със софтуерни продукти
 • Статистически методи в управлението
 • Количествени методи в управлението
 • Методология на научноизследователската работа

Академичен състав

проф. д-р Нонка Георгиева Матева, дм- Ръководител

Тел: 032200792; вътр. 2792
e-mail: nonka.mateva@mu-plovdiv.bg

Публикации

Ст. преп. инж. Ангелина Киркова, дм

Тел:
e-mail: angelina.kirkova@mu-plovdiv.bg

Публикации

Гл. асистент Теодора Димчева, дм

Тел: 032200794; вътр. 2794
e-mail: teodora.dimcheva@mu-plovdiv.bg

Публикации

Гл. ас. инж. Живко Пейчев, дм

Тел: 032200794; вътр. 2794
e-mail: zhivko.peychev@mu-plovdiv.bg

Публикации

Гл. ас. инж. Кристина Павлова Килова, дм

Тел: 032200793; вътр. 2793
e-mail: kristina.kilova@mu-plovdiv.bg

Публикации

гл. ас. Антония Янева

Тел: 032200793; вътр. 2793
e-mail: antoniya.yaneva@mu-plovdiv.bg

Публикации

Научна дейност

Основните научноизследователски направления, по които академичния състав на катедрата работи, са:
• Медицинска и здравна информатика, електронно здравеопазване
• Медицинска статистика;
• Количествени методи;
• Организация на здравеопазването;
• Електронно обучение и образование
• Информационни технологии в сферата на здравеопазването;
• Електронно обучение и образование.
• Електронно здравеопазване
• Уеб-базирани информационни системи
• Качество на обучението
• Мениджмънт на ХОББ;
• Експертни системи в областта на хомеопатията
• Уеб-базирани системи
• Здравословно хранене
• Фетопатология
Членовете на Катедрата участват в вътреуниверситетски, национални и международни проекти, както и международни мобилности по програма Еразъм. Някои от тях са:
• Вътреуниверситетски проект № НО -04/2012 – „Обществено здраве. Мониторинг на хроничните заболявания- мултидисциплинарен подход“
• Проект BG 051PO001 – 4.3.04-0035 „ Създаване на система за ефективно дистанционно електронно базирано обучение на магистри по Обществено здраве“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
• Международен проект „Mettre en place et évaluer une demarche interventionnelle participative visant à influencer favorablement les pratiques d’approvisionnement alimentaire de personnes vivant dans des regions défavorablés et à dininuer les inégalités face au cancer et a l’obésité”
• Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП „Наука образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (НОИР). Академичен наставник.
• Проект BG05M2OP001-2.009-0025 „Докторантско Обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите – 2 (ДОКТОРАНТ – 2)“ финансиран от ОП „Наука образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (НОИР).
• Вътреуниверситетски проект НО – 08/2017 – „Разработване и оценка на ефективността на метод, базиран на игри за ранна диагностика и терапия при възрастни пациенти с когнитивни нарушения”.

Преподавателите на катедра МИБЕО са членове на водещи международни организации, сред които:
• Съюз на учените в България (СУБ)
• European Public Health Association (EUPHA)
• Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER).
• Българско научно дружество по обществено здраве
• Регионалнен съвет на експертите към бюрото за централна и източна Европа (BECO) към Университетската франкофонска агенция (AUF)
• Българската асоциация по здравен мениджмънт
• Athens Institut for Education and Research (ATINER)
• Сдружение на обучители и изследователи в България по обща медицина (СОИБОМ)
• Младежко научно дружество (МНД) „Асклепий“ – сдружение на студенти и млади учени при МУ – Пловдив

Катедрата регулярно сформира курсове по статистика за студенти, докторанти и постдокторанти от всички факултети на Медицински университет – Пловдив

ТЕКУЩИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:

HOPE – HOW ONCOGENETICS PREDICTS AND EDUCATES / 2018-1-RO01-KA202-049189 (Как Онкогенетиката Прогнозира и Образова), по програма „ЕРАЗЪМ +“ – Ключова дейност 2
Проектът е с продължителност 3 години (01.10.2018 г. – 30.09.2021 г.).


Projet Réseau Santé Instruction Nutrition – https://reseau-sain.org/

Лого на проекта:

Срок на проекта: 2017- 2019г.

ТЕКУЩИ НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ:

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В БЪЛГАРИЯ“ (е-здраве)
https://ez.mu-sofia.bg/info
СРОК НА ПРОГРАМАТА – ДО 31.12.2020 г.

ТЕКУЩИ ВЪТРЕУНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТИ:

„РАЗРАБОТВАНЕ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕТОД, БАЗИРАН НА СЕРИОЗНИ ИГРИ ЗА РАННА ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯТА ПРИ ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ С КОГНИТИВНИ НАРУШЕНИЯ“
Научни ръководители: проф. Нонка Матева, дм и проф. Рада Масалджиева, дм
Водещ изследовател:гл. ас. Антония Янева
Срок на проекта: 2017-2019г.

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ:

Проект: INTRODUCTION A L’ANALYSE BIOSTATISTIQUE AVEC SPSS STATISTICS FOR WINDOWS, Version 17.0,
28 – 30 septembre 2017, Plovdiv, Bulgarie. AUF

Проект BG051PO001-4.3.04-0035 „Създаване на Система за Ефективно Дистанционно Електронно базирано обучение на Магистри по Обществено здраве” http://www.edo.mup.bg/default.aspx

ВЪТРЕУНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТ:

„ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ. МОНИТОРИНГ НА ХРОНИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ – МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД“
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: проф. Нонка Матева, дм
Срок на проекта : 2012-2013г.

Учебници и учебни помагала

 • Матева Н. Основи на биостатистиката. 2015, изд. МУ – Пловдив.
 • Матева Н., Т. Боева, Кр. Килова, Ж. Пейчев, Т. Димчева, Анг. Киркова. Медицинска информатика, тестови въпроси и практически задачи. 2015, изд. МУ – Пловдив.
 • Публикации

  Монографии

  Дисертации

  В катедрата за защитени 1 докторска, 6 дисертации за научна и образователна степен „доктор” от членове на катедрения колектив и 2 свободни докторантури на специалисти извън катедрата.

  Защитени дисертации на членове на академичния състав на катедра МИБЕО:
  1. Матева Н. Моделиране и прогнозиране на преживяемостта при пациенти с хронична лимфоцитна левкемия. 2005 г.
  2. Димчева Т. Мениджмънт на пациенти с хронична обструктивна белодробна болест – приложение на информационните технологии. 2017 г.
  3. Пейчев Ж. Модел и система за експертна информационна поддръжка на хомеопатичната практика. 2017 г.
  4. Килова К. Информационна система за оценка на качеството на обучение във висшите медицинските училища. 2017

  Редовни докторанти към катедрата:
  Инж. Кристина Килова – 2014 г. (Отчислена през 2017 и понастоящем Главен асистент към катедрата)
  Инж. Татяна Боева – 2014 г. (Отчислена през 2017 г.)