Катедра „Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение

Колектив на катедра по медицинска информатика и биостатистика, МУ - Пловдив
Колектив на катедра по медицинска информатика и биостатистика, МУ – Пловдив
Катедра “Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение” е една от най-младите катедри, създадена през м. април 2012г.

В катедрата съществуват отлични условия за учебна и научно-изследователска дейност. Дейността на преподавателите се характеризира с високопрофесионален подход при подготовката на занятията, както и с отговорност и задълбоченост в пряката учебна работа.

Контакти

Медицински университет – Пловдив
Факултет по Обществено здраве
Катедра „Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение“
Бул. Васил Априлов 15А,
4002 Пловдив, България

e-mail : [email protected]
Телефон : 032/200-792 – ръководител катедра
032/200-793; 032/200-794 – асистенти
Телефон : факс: +359 32 635 940


Учебна дейност

Графици за провеждане на Зимна изпитна сесия

Изпита по дисциплината „Медицинска статистика и Информатика“ ще се проведе в платформата MS Teams екип УЗГ-магистри-3семестъра 2020/21, канал Медицинска статистика и Информатика.

Изпита по дисциплината „Методология на НИР“ ще се проведе в платформата MS Teams екип 2-ри курс Управление на здравните грижи 2021/2022 – БГ Лекции, канал General.

Информация за изпита по компютърна техника 1-ви курс Дентална медицина
Регламент и правила за провеждане на изпити

Академични стандарти

1. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ЗДРАВНА ИНФОРМАТИКА“ , Специалност “ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“

2. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ“ , Специалност “ Управление на здравните грижи“ – магистри 2 семестъра

3. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ , Специалност “РЕХАБИЛИТАЦИЯ, УЕЛНЕС, СПА И БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕ“

4. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА“ Специалност “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“

5. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „Медицинска статистика и информатика“, Специалност “ Управление на здравните грижи “- бакалавърска степен


6. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „Медицинска статистика и информатика“ Специалност “ Управление на здравните грижи “-3сем магистърска степен

7. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА“ , Специалност “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ – БАКАЛАВРИ“

8. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА“ , Специалност “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ – МАГИСТРИ“

9. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „Статистически методи в управлението “ Специалност “ Управление на здравните грижи “-2сем магистърска степен

В Kатедрата се обучават студенти от специалностите:

 • „Дентална медицина“ на български и английски език;
 • „Обществено здраве и здравен мениджмънт“;
 • „Управление на здравните грижи“;
 • „Мениджмънт на медико-социалните дейности“ за придобиване на ОКС „магистър“;
 • „Управление на здравните грижи“, „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за придобиване на ОКС „бакалавър“
 • Всички специалности от Медицинския колеж.

Академичният състав на Катедрата участва активно в дейността на новосъздадения Център за дистанционно обучение към ФОЗ, като разработва електронни курсове и интерактивно учебно съдържание, подпомагащи въвеждането на дистанционни и електронни форми на обучение във ФОЗ и МУ – Пловдив.

В Катедрата се обучават специализанти и докторанти по специалността „Медицинска информатика и здравен мениджмънт“ и се провеждат квалификационни курсове по биостатистика.

Преподавани дисциплини

 • Информационни технологии
 • Компютърна техника
 • Информатика
 • Информационни технологии в управление на здравната организация
 • Информационно осигуряване в сферата на медико-социалните дейности
 • Медицинска статистика и информатика
 • Работа със софтуерни продукти
 • Статистически методи в управлението
 • Количествени методи в управлението
 • Методология на научноизследователската работа

Академичен състав

проф. д-р Нонка Георгиева Матева, дм- Ръководител катедра, отговорник СДО

Тел:
e-mail: [email protected]

Публикации

Доц. инж. Кристина Павлова Килова, дм – отговорник КА

Тел:
e-mail: [email protected]

Публикации

Ст. преп. инж. Ангелина Киркова, дм – отговорник НИД

Тел:
e-mail: [email protected]

Публикации

Гл. асистент Теодора Димчева, дм – гл. администр. aсистент

Тел:
e-mail: [email protected]

Публикации

Гл. ас. инж. Живко Пейчев, дм – отговорник УД и електронно обучение

Тел:
e-mail: [email protected]

Публикации

гл. ас. Антония Янева – отговорник МСПД

Тел:
e-mail: [email protected]

Публикации

Ас. Ирена Карабова-Хамбарова – отговорник за актуализация на информацията в сайта

Ас. Ирена Карабова-Хамбарова_opt
Тел:
e-mail: [email protected]

Научна дейност

Основните научноизследователски направления, по които академичния състав на катедрата работи, са:
• Медицинска и здравна информатика, електронно здравеопазване
• Медицинска статистика;
• Количествени методи;
• Организация на здравеопазването;
• Електронно обучение и образование
• Информационни технологии в сферата на здравеопазването;
• Електронно обучение и образование.
• Електронно здравеопазване
• Уеб-базирани информационни системи
• Качество на обучението
• Мениджмънт на ХОББ;
• Експертни системи в областта на хомеопатията
• Уеб-базирани системи
• Здравословно хранене
• Фетопатология
Членовете на Катедрата участват в вътреуниверситетски, национални и международни проекти, както и международни мобилности по програма Еразъм. Някои от тях са:
• Вътреуниверситетски проект № НО -04/2012 – „Обществено здраве. Мониторинг на хроничните заболявания- мултидисциплинарен подход“
• Проект BG 051PO001 – 4.3.04-0035 „ Създаване на система за ефективно дистанционно електронно базирано обучение на магистри по Обществено здраве“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
• Международен проект „Mettre en place et évaluer une demarche interventionnelle participative visant à influencer favorablement les pratiques d’approvisionnement alimentaire de personnes vivant dans des regions défavorablés et à dininuer les inégalités face au cancer et a l’obésité”
• Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП „Наука образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (НОИР). Академичен наставник.
• Проект BG05M2OP001-2.009-0025 „Докторантско Обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите – 2 (ДОКТОРАНТ – 2)“ финансиран от ОП „Наука образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (НОИР).
• Вътреуниверситетски проект НО – 08/2017 – „Разработване и оценка на ефективността на метод, базиран на игри за ранна диагностика и терапия при възрастни пациенти с когнитивни нарушения”.

Преподавателите на катедра МИБЕО са членове на водещи международни организации, сред които:
• Съюз на учените в България (СУБ)
• European Public Health Association (EUPHA)
• Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER).
• Българско научно дружество по обществено здраве
• Регионалнен съвет на експертите към бюрото за централна и източна Европа (BECO) към Университетската франкофонска агенция (AUF)
• Българската асоциация по здравен мениджмънт
• Athens Institut for Education and Research (ATINER)
• Сдружение на обучители и изследователи в България по обща медицина (СОИБОМ)
• Младежко научно дружество (МНД) „Асклепий“ – сдружение на студенти и млади учени при МУ – Пловдив

Катедрата регулярно сформира курсове по статистика за студенти, докторанти и постдокторанти от всички факултети на Медицински университет – Пловдив

ТЕКУЩИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:

HOPE – HOW ONCOGENETICS PREDICTS AND EDUCATES / 2018-1-RO01-KA202-049189 (Как Онкогенетиката Прогнозира и Образова), по програма „ЕРАЗЪМ +“ – Ключова дейност 2
Проектът е с продължителност 3 години (01.10.2018 г. – 30.09.2021 г.).


Projet Réseau Santé Instruction Nutrition – https://reseau-sain.org/

Лого на проекта:

Срок на проекта: 2017- 2019г.

ТЕКУЩИ НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ:
HOPE – HOW ONCOGENETICS PREDICTS AND EDUCATES / 2018-1-RO01-KA202-049189 (Как Онкогенетиката Прогнозира и Образова), по програма „ЕРАЗЪМ +“ – Ключова дейност 2
Проектът е с продължителност 3 години (01.10.2018 г. – 30.09.2021 г.).


ТЕКУЩИ ВЪТРЕУНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТИ:

„РАЗРАБОТВАНЕ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕТОД, БАЗИРАН НА СЕРИОЗНИ ИГРИ ЗА РАННА ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯТА ПРИ ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ С КОГНИТИВНИ НАРУШЕНИЯ“
Научни ръководители: проф. Нонка Матева, дм и проф. Рада Масалджиева, дм
Водещ изследовател:гл. ас. Антония Янева
Срок на проекта: 2017-2019г.

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ:

Проект: INTRODUCTION A L’ANALYSE BIOSTATISTIQUE AVEC SPSS STATISTICS FOR WINDOWS, Version 17.0,
28 – 30 septembre 2017, Plovdiv, Bulgarie. AUF

Проект BG051PO001-4.3.04-0035 „Създаване на Система за Ефективно Дистанционно Електронно базирано обучение на Магистри по Обществено здраве” http://www.edo.mup.bg/default.aspx

ВЪТРЕУНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТ:

„ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ. МОНИТОРИНГ НА ХРОНИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ – МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД“
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: проф. Нонка Матева, дм
Срок на проекта : 2012-2013г.

Учебници и учебни помагала

 • Матева Н. Основи на биостатистиката. 2015, изд. МУ – Пловдив.
 • Матева Н., Т. Боева, Кр. Килова, Ж. Пейчев, Т. Димчева, Анг. Киркова. Медицинска информатика, тестови въпроси и практически задачи. 2015, изд. МУ – Пловдив.
 • Публикации

  Монографии

  Дисертации

  Защитени дисертации за научна и образователна степен „доктор” на членове на академичния състав на катедра МИБЕО:

  1. Матева Н. Моделиране и прогнозиране на преживяемостта при пациенти с хронична лимфоцитна левкемия. 2005 г.
  2. Димчева Т. Мениджмънт на пациенти с хронична обструктивна белодробна болест – приложение на информационните технологии. 2017 г.
  3. Пейчев Ж. Модел и система за експертна информационна поддръжка на хомеопатичната практика. 2017 г.
  4. Килова К. Информационна система за оценка на качеството на обучение във висшите медицинските училища. 2017
  5. Киркова-Богданова А. Електронно обучение за съвременно образование по здравни грижи – мотивация и умения на студенти и преподаватели. 2017г.
  6. Боева Т. Компютърно моделиране на трансверзалните лицеви несъответствия с приложение в ортодонтската практика. 2017
  7. Янева А. Компютърно моделиране на трансверзалните лицеви несъответствия с приложение в ортодонтската практика. 2020

  Редовни докторанти към катедрата:

  Ас. Ирена Карабова-Хамбарова