Катедра „Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение

Колектив на катедра по медицинска информатика и биостатистика, МУ - Пловдив
Колектив на катедра по медицинска информатика и биостатистика, МУ – Пловдив

Контакти

Медицински университет – Пловдив
Факултет по Обществено здраве
Катедра „Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение“
ул. “Васил Априлов“ № 15А,
Учебен корпус 2,
4002 Пловдив, България

e-mail : [email protected]
Телефон :


Катедра „Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение“ е изградена на базата на законовите разпоредби и в съответствие с утвърдените в Медицински университет – Пловдив и Р. България нормативни документи. Създадена през м. април 2012 година, катедрата е самостоятелна административна структура в рамките на Медицински университет – Пловдив и отговаря на изискванията и структурата на висшето училище.

За своите 12 години катедра „Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение“ се утвърди като основно звено не само във Факултета по обществено здраве, но тя е и сред водещите катедри в Медицински университет – Пловдив. Принос за това има целият й академичен състав със своята всеотдайност, неуморна работа и професионализъм.

С иновативните си учебни програми по информатика, информационни технологии, компютърна техника, биостатистика, методология на научноизследователската работа, количествени методи в управлението, здравна информатика и др. и с висококвалифицирания си преподавателски екип, катедра „Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение“ изпъква със значимостта на учебната си дейност и качеството на предлаганото обучение.

В научноизследователската дейност катедрата е в челните места във Факултета по обществено здраве, като това се дължи на покриването на високи наукометрични показатели – публикации в престижни списания, индексирани в Scopus и Web of Science (повечето с IF), много положителни цитирания и висок h-индекс на академичния състав.
През изминалите години катедрата успешно изгради своя авторитет и в международен план. Академичният състав редовно участва в престижни международни конференции, както и в преподавателска мобилност по програма „Еразъм+“.

Силно развита е и проектната дейност. Членовете на катедрата успешно се включват не само във вътреуниверситетски проекти, но и в национални и международни.
Доказателство за всеотдайния труд, професионализъм и покриване на високи резултати е това, че всички членове на катедрата са с най-високата атестационна оценка – „Мн. добра“.

От началото на м. ноември 2023 г. катедрата е ситуирана на ет. 5 в Учебен корпус 2 на Медицински университет – Пловдив и разполага с 4 компютърни зали (2 от които в Медицински колеж), както и с 4 преподавателски кабинета.

Учебна дейност

Академични стандарти

1. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ЗДРАВНА ИНФОРМАТИКА“ , Специалност “ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“

2. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ“ , Специалност “ Управление на здравните грижи“ – магистри 2 семестъра

3. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ , Специалност “РЕХАБИЛИТАЦИЯ, УЕЛНЕС, СПА И БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕ“

4. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА“ Специалност “ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“

5. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „Медицинска статистика и информатика“, Специалност “ Управление на здравните грижи “- бакалавърска степен


6. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „Медицинска статистика и информатика“ Специалност “ Управление на здравните грижи “-3сем магистърска степен

7. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА“ , Специалност “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ – БАКАЛАВРИ“

8. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА“ , Специалност “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ – МАГИСТРИ“

9. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „Статистически методи в управлението “ Специалност “ Управление на здравните грижи “-2сем магистърска степен

В Kатедрата се обучават студенти от специалностите:

 • „Дентална медицина“ на български и английски език;
 • „Обществено здраве и здравен мениджмънт“;
 • „Управление на здравните грижи“;
 • „Мениджмънт на медико-социалните дейности“ за придобиване на ОКС „магистър“;
 • „Управление на здравните грижи“, „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за придобиване на ОКС „бакалавър“
 • Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Помощник-фармацевт“, „Зъботехник“, „Рехабилитатор“ и „Инспектор обществено здраве“ към Медицински колеж
 • Фармацевтичен бизнесмениджмънт

Преподавани дисциплини

 • Информационни технологии
 • Компютърна техника
 • Информатика
 • Информационни технологии в управлението на здравната организация
 • Информационно осигуряване в сферата на медико-социалните дейности
 • Медицинска статистика и информатика
 • Работа със софтуерни продукти
 • Статистически методи в управлението
 • Количествени методи в управлението
 • Методология на научноизследователската работа
 • Биостатистика – теория и методи
 • Здравна информатика
 • Клинична епидемиология
 • Изследване на данните в медицината и здравеопазването
 • Епидемиология и епидемиологични модели
 • Научна комуникация

В Катедрата се обучават докторанти по акредитираната докторска програма „Медицинска информатика“ и специализанти по специалността „Медицинска информатика и здравен мениджмънт“. Провеждат се курсове за докторанти по биостатистика към Докторантско училище и за специализанти към СДО.

Академичен състав

Доц. инж. Кристина Павлова Килова, дм, мзм – Ръководител катедра, отговорник КА

Тел:
e-mail: [email protected]

Публикации

проф.Нонка Георгиева Матева, дм- отговорник СДО

Тел:
e-mail: [email protected]

Публикации

Ст. преп. инж. Ангелина Киркова, дм – отговорник НИД

Тел:
e-mail: [email protected]

Публикации

Гл. асистент Теодора Димчева, дм – гл. администр. aсистент

Тел:
e-mail: [email protected]

Публикации

Гл. ас. инж. Живко Пейчев, дм – отговорник УД и електронно обучение

Тел:
e-mail: [email protected]

Публикации

гл. ас. Антония Янева, дм – отговорник МСПД

Тел:
e-mail: [email protected]

Публикации

Ас. Ирена Карабова-Хамбарова, дм – отговорник за актуализация на информацията в сайта

Ас. Ирена Карабова-Хамбарова_opt
Тел:
e-mail: [email protected]

Христо Бучков – Редовен докторант

Тел:
e-mail: [email protected]

Научна дейност

Основните научноизследователски направления, по които академичния състав на катедрата работи, са:
• Медицинска и здравна информатика
• Медицинска статистика
• Количествени методи в управлението
• Електронно обучение и образование
• Информационни технологии в сферата на здравеопазването
• Телемедицина и телездраве
• Електронно здравеопазване
• Уеб-базирани информационни системи
• Актуални проблеми в общественото здраве
• Експертни системи в областта на здравеопазването

Членовете на Катедрата участват в редица вътреуниверситетски, национални и международни проекти, както и международни мобилности по програма Еразъм.
Преподавателите на катедра МИБЕО са членове на водещи международни организации, сред които:
• Съюз на учените в България (СУБ)
• European Public Health Association (EUPHA)
• Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER).
• Българско научно дружество по обществено здраве
• Регионалнен съвет на експертите към бюрото за централна и източна Европа (BECO) към Университетската франкофонска агенция (AUF)
• Българската асоциация по здравен мениджмънт
• Athens Institut for Education and Research (ATINER)
• Сдружение на обучители и изследователи в България по обща медицина (СОИБОМ)
• Младежко научно дружество (МНД) „Асклепий“ – сдружение на студенти и млади учени при МУ – Пловдив
• Българска асоциация по обществено здраве

Учебници и учебни помагала

 • Матева Н. Основи на биостатистиката. 2015, изд. МУ – Пловдив.
 • Матева Н., Т. Боева, Кр. Килова, Ж. Пейчев, Т. Димчева, Анг. Киркова. Медицинска информатика, тестови въпроси и практически задачи. 2015, изд. МУ – Пловдив.
 • Публикации

  Монографии

  Дисертации

  Защитени дисертации за научна и образователна степен „доктор” на членове на академичния състав на катедра МИБЕО:

  1. Матева Н. Моделиране и прогнозиране на преживяемостта при пациенти с хронична лимфоцитна левкемия. 2005 г.
  2. Димчева Т. Мениджмънт на пациенти с хронична обструктивна белодробна болест – приложение на информационните технологии. 2017 г.
  3. Пейчев Ж. Модел и система за експертна информационна поддръжка на хомеопатичната практика. 2017 г.
  4. Килова К. Информационна система за оценка на качеството на обучение във висшите медицинските училища. 2017
  5. Киркова-Богданова А. Електронно обучение за съвременно образование по здравни грижи – мотивация и умения на студенти и преподаватели. 2017г.
  6. Боева Т. Компютърно моделиране на трансверзалните лицеви несъответствия с приложение в ортодонтската практика. 2017
  7. Янева А. Компютърно моделиране на трансверзалните лицеви несъответствия с приложение в ортодонтската практика. 2020
  8. Карабова-Хамбарова И. Проучване и съпоставителен анализ на нагласите за електронно здравеопазване в България, МУ-Пловдив, 2023 г

  Редовни докторанти към катедрата:

  Христо Бучков