Катедра по клинична лаборатория

Колектив на катедра по клинична лаборатория, Медицински университет - Пловдив
Колектив на катедра по клинична лаборатория, Медицински университет – Пловдив

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон :032 602 297


Учебна дейност

Академични стандарти

Седмични графици

Учебни програми

Учебни планове

Лекционен курс

Конспекти


Катедрата провежда и обучение на студенти по:

 • медицина III курс (включително и чуждоезикови);
 • студенти по фармация – III курс;
 • студенти от специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ – I и II курс;
 • студенти от Медицинския колеж, специалност „Медицински лаборант“.

Катедрата по клинична лаборатория е търсен център и добра база за следдипломно обучение в три направления:

 • Обучение (по държавна поръчка или срещу заплащане) на лекари, специализиращи клинична лаборатория, както и на химици, биолози и фармацевти, специализиращи клинична химия. Отделно годишно през Катедрата преминават в индивидуални и тематични курсове от 10 до 15 специализиращи. В Катедрата се провеждат колоквиуми на специализиращи лекари и химици от пловдивския регион и Южна България.
 • Участие с лекции и семинарни занятия в системните курсове за лекари, специализиращи вътрешни болести, нефрология, детски болести.
 • Краткосрочно индивидуално обучение по клинична лаборатория на лекари, специализиращи вътрешни болести, неврология, педиатрия, анестезиология и реанимация, инфекциозни болести, хематология и др.

Първите издадени български учебници по клинична лаборатория за медици, през последните 30 години, са продукт на Катедрата:

 • проф. Т. Цветкова – „Клинично-лабораторни резултати – подходи и избор на анализа, оценка и корелации“ – I и II част (1996; 1998 г.)
 • „Аналитични принципи и процедури в клиничната лаборатория. Апарати за измерване и 184 анализатори“ – Т. Цветкова, Ст. Данев (ред), 2002.

Издадено е и учебно помагало „Въпроси, тестове и задачи (с отговори и обяснения) за самоподготовка по клинична химия на студенти по фармация“ – Т. Цветкова (ред.), 2011.

В подготовка са ръководство и учебни помагала за чуждоезикови студенти по медицина, за медицински сестри, акушерки и клинични лаборанти.

Академичен състав

Проф. д-р Таня Денева, дм , – ръководител катедра

Тел: 60 2297
e-mail: [email protected]

Главен административен асистент д-р Деляна Давчева, дм- отговорник по качеството, отговорник за ДО и уеб-сайт

Тел: 60 2297
e-mail: [email protected]

Преп. д-р Снежана Стоенчева, дм – отговорник по Учебната дейност

Тел: 60 2297
e-mail: [email protected]

Преп. д-р Десислава Арабаджийска –отговорник по НИД

Тел: 60 2297
e-mail: [email protected]

Преп. д-р Боян Делев

Тел: 60 2297
e-mail: [email protected]

Преп. д-р Ваня Пенева

Тел: 60 2297
e-mail: [email protected]

Асистент д-р Рая Делипавлова – редовен докторант

д-р Рая Делипавлова
Тел: 032/602 297
e-mail: [email protected]

Асистент д-р Елеонора Чакърска

Тел: 032/602 297
e-mail: [email protected]

д-р Валя Маркова, хоноруван преподавател

Тел: 60 2297
e-mail: [email protected]

Технически състав:

Дияна Милинкова-Марева – химик, отг. по ЗБУТ и ППО

Тел: 0884760805
e-mail: [email protected]

Ралица Максимова, химик, отг. РНИ

Тел: 032/602 297
e-mail: [email protected]

Румяна Иванова, биолог, зам. отг. РНИ

Тел: 032/602 297
e-mail: [email protected]

Веска Щърбева , технически секретар

Тел: 032/602 297
e-mail:

Кадрие Расим, хигиенист

Тел:
e-mail:

Научна дейност

Научно-изследователската дейност на Катедрата е разнообразна по характер. Една от основните насоки в научните изследвания е оценката на аналитичните характеристики на съвременни аналитични техники и тяхното приложение в клинично-лабораторната практика. Друго направление в дейността на Катедрата е свързано с изучаване на участието на оксидативния стрес в патогенезата на социално-значими ендокринни и чернодробни заболявания. Научен интерес представлява и изясняване на участието на мелатонина в патогенезата на неврологични и ендокринни заболявания. Важно място в научната дейност на Катедрата има клинично-лабораторната оценка на някои хемостазеологични показатели при пациенти със злокачествени заболявания. Извършват се проучвания върху функцията на тиреоидната жлеза в норма и влиянието на тиреоидната дисфункция върху някои маркери на костния обмен.

През последните 5 години са издадени над 50 научни публикации от членовете на Катедрата, от които 17 са в списания с IF. През този период академичният състав на Катедрата са участвали с над 70 научни съобщения на национални и международни форуми.
.

Учебници

1. Т. Цветкова (ред.). Клинично-лабораторни резултати. Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите – I част (ръководство за студенти медици). Мед. издателство ЕТ „Васил Петров“ – ВАП, Пловдив 1996, 1998

2. Т. Цветкова (ред). Клинично-лабораторни резултати. Подходи и избор на анализа, оценка и корелации на резултатите – II част (ръководство за студенти медици). Мед. издателство ЕТ „Васил Петров“ – ВАП, Пловдив, 1998, 1999

3. Т. Цветкова, Ст. Данев (ред). Аналитични принципи и процедури в клиничната лаборатория, апарати за измерване, анализатори. Мед. издателство ЕТ „Васил Петров“ – ВАП, Пловдив, 2001

4. Келер X. Клиникохимична лабораторна диагностика за практиката. Второ преработено издание. Медицина и физкултура, София, 1999

5. T. Цветкова (ред.). Въпроси, тестове и задачи (с отговори и обяснения) за самоподготовка по клинична химия на студенти по фармация. ИК-ВАП, Пловдив, 2011

6. Kaplan LA, Pesce AJ (ed). Clinical Chemistry. Theory, analysis, and correlation. 3th edition. St. Louis, Missouri, Mosby-Year Inc., 1996

7. Burtis CA, Ashwood ER&DEBruns (ed). Tietz Textbook of Clinical Chemistry and molecular diagnostics. 4th ed. Elsevier Sounders, 2006

8. Mcpherson R. and M. Pincus. Henry’s Clinical diagnosis and Management by laboratory methods, 21st ed.

9. Bishop M., E. Fody, L. Schoeff. Clinical chemistry: principles, techniques, and correlations. 7th ed. Edited by Lippincott Williams&Wilkins. 2013

10. Theml Н., Н. Diem, Т. Haferlach. Color Atlas of Hematology. Practical Microscopic and Clinical Diagnosis. 2th revised ed. Thieme, Stuttgart, 2004

11. S. K. Strasinger, M. Sch. Di Lorenzo. Urinalysis and Body Fluids. 5th ed. E. A. Davis Company-Philadelphia, 2008

Публикации

 • Terzieva D. D., N. G. Mateva, L. G. Vladimirova-Kitova. Melatonin reference limits at 3:00 AM AND 8:00 AM in healthy adults. Clin. Lab. 2009, 55 (9+10): 359-361; IF2009 = 1.010
 • Atanassova P. A., D. D. Terzieva and B. D. Dimitrov. Impaired nocturnal melatonin in acute phase of ischaemic stroke: cross-sectional matched case-control analysis. J. Neuroendocrinol 2009, 21 (7): 657-663; IF2009 = 3.700
 • Terzieva D.D., M.M. Orbetzova, M. D. Mitkov, N. G. Mateva. Serum melatonin in women with polycystic ovary syndrome. Folia medica 2013, 55 (2): 10-15
 • Vladimirova-Kitova L., D. Terzieva, B. Marinov. Intima-media thickness and flow-mediated vasodilation in asymptomatic subjects with newly detected severe hypercholesterolemia Echocardiography 2009; 26 (9): 1060-68; IF2009 = 1.444
 • Grudeva – Popova J. G., D. D. Terzieva, I. S. Nenova. Changes of serum prohepcidin, iron status and zinc-protoporphyrin in a random group of patients with malignant diseases. Journal of BUON 2011; 16: 361-365; IF2011 = 0.607
 • K. N. Georgieva, P. A. Angelova, F. D. Gerginska, D. D. Terzieva, M. S. Shishmanova-Doseva, S. D. Delchev, V. V. Vasilev. The effect of flutamide on the physical working capacity and activity of some of the key enzymes for the energy supplay in adult rats. Asian J Androl 2016; 18: 1-5; IF2016 = 2,996
 • D. M. Davcheva, G. K. Kirova, T. Z. Tsvetkova, D. D. Terzieva, M. T. Kiryakova, V. J. Kmetov. Sample preparation and calibration optimization for ICP-MS analysis of copper, zinc, selenium, rubidium, strontium, magnesium, iron, molybdenum and barium in human serum. Bulgarian Chemical Communications 2019, v.5. Special issue D, pp 52-57; IF2017/2018 = 0.242
 • Shishmanova-Doseva, M., Peychev, L., Koeva, Y., Terzieva, D., Georgieva, K., Peychev, Z. Chronic treatment with the new anticonvulsant drug lacosamide impairs learning and memory processes in rats: A possible role of BDNF/TrkB ligand receptor system (2018) Pharmacology Biochemistry and Behavior, 169, pp. 1-9. DOI: 10.1016/j.pbb.2018.03.009; IF2018/2019 = 2.773
 • Michaela Shishmanova-Doseva, Katerina Georgieva, Yveta Koeva, Dora Terzieva, Lyudmil Peychev. Enhancing effect of aerobic training on learning and memory performance in rats after long-term treatment with Lacosamide via BDNF-TrkB signaling pathway. Behavioural Brain Research v. 370 (16 September 2019) 111963; IF2018 = 2.770
 • Koleva D.I., Orbetzova M.M., Nikolova J.G., Deneva T.I. Pathophysiological Role of Adiponectin, Leptin and Asymmetric Dimethylarginine in the Process of Atherosclerosis. Folia medica, 2016; (4): 234-240
 • Deneva T, Ianakiev Y, Keskinova D. Burnout Syndrome in Physicians —Psychological Assessment and Biomarker Research. Medicina 2019, 55, 209; doi:10.3390/medicina55050209; IF = 1.429
 • Stoencheva S, Deneva T, Beleva E, Grudeva Popova Zh, Popov V. Determination of Plasma Tissue Factor Antigen and Tissue Factor-Bearing Microparticles Activity in Healthy Subjects. Biomed J Sci & Tech Res 2019:19(3) ISSN: 2574 -1241 DOI: 10.26717/BJSTR 2019.19.003292; IF = 0.548
 • Zlatanova H, Vladimirova S, Kostadinov I, Delev D, Deneva T, Kostadinova I. Biological Screening of Novel Structural Analog of Celecoxib as Potential Anti-Inflammatory and Analgesic Agent. Medicina 2019, 55, 93; doi:10.3390/medicina 55040093; IF = 1.429
 • Peycheva M, Deneva T, Zahariev Z. High-sensitive CRP in ischaemic stroke patients – from risk factors to evolution. Cesk Slov Neurol N 2019; 82/ 115(5):549– 555; IF = 0.508

Монографии

Участие в монографии:

 • Н. Атанасов – в съавторство в „Биоконстанти на човека”;
 • Т. Цветкова – „Визуално-микроскопско количествено определяне на левкоцитите”;
 • Т. Цветкова – „Цитохимично изследване на левкоцитите”;
 • Т. Цветкова, П. Павлов „Основни правила при изследване и оценка на клинично-лабораторните резултати” (практическо указание);
 • Н. Атанасов – „Рационално изграждане на лабораторно сито”;
 • Н. Атанасов „Лабораторни панели и алгоритми”;
 • Т. Шипков, Н. Атанасов – „Медицинското решение”;
 • Т. Цветкова, М. Огнянов „Имунофенотипна характеристика на кръвните клетки”;
 • Н. Атанасов, А. Атанасов „Към рационално лабораторно изследване” (I и II част);
 • Н. Атанасов и кол. – Въведение в „Медицина, основана на доказателства“;
 • Т. Цветкова, Д. Илучев (ред) – „Методично-етични аспекти на научния труд”;
 • Д. Терзиева – в съавторство в „Основни клинични процедури” (Г. Паскалев, И. Новаков) и в „Експериментални модели за изследване на плеврата” (И. Новаков, Г. Паскалев);
 • Т. Денева-Койчева, Л. Владимирова-Китова – „Клетъчни адхезионни молекули в ендотелното активиране при иницииране на атерогенезата”.

Дисертации

Защитени дисертации от преподавателите в Катедрата:

 • Докторски дисертации (дмн):
 • Н. Атанасов – „Моделно проучване и оптимизиране мястото на клинично-лабораторните изследвания и програмите за масова диспансеризация”, 1989
  Т. Цветкова – „Аспекти на гранулоцитна функция в норми и патология”, 1991

 • Кандидатски дисертации (дм):
 • Т. Цветкова – „Цитохимична характеристика на кръвните клетки при остра левкоза и хронична миелоза”, 1981
  М. Писанец – „Порфирини при бъбречни аболявания”, 1981
  Г. Минкова – „Газовохроматографски методи за лекарствен мониторинг на антиконвулсанти”, 2001
  Е. Ангелова – „Хомоцистеин – методични и клинично-диагностични аспекти”, 2007
  Т. Денева – „Към клинично-лабораторната оценка на ендотелната дисфункция”, 2009
  Д. Терзиева – „ Проучване върху серумната концентрация на мелатонина в норма и патология“, 2014

Катедрата по клинична лаборатория участва и подпомага методично разработването на голям брой дисертации в МУ. Проф. д-р Т. Цветкова е ръководител/консултант на 13 дисертации, между които в последните години са тези на Г. Амалиев (2012), Д. Делев (2013), Н. Ботушанов (2014).