Катедра по акушерски грижи

Колектив на катедра „Акушерски грижи“, Медицински университет – Пловдив

Контакти

e-mail : [email protected]
e-mail : [email protected] – технически секретар
Телефон : 0879 104 006


През 1945 г. в гр. Пловдив се открива училището за акушерки. През 1954 г. след обединението на училището за медицински сестри и училището за акушерки се поставя началото на Обединено медицинско училище.

От 1972 г. до 1997 г. обучението на акушерки се провежда в Полувисш медицински институт гр. Пловдив. През 1997г. в съответствие със Закона за висше образование и съвременните европейски тенденции полувисшите медицински институти се реформират в медицински колежи и влизат в структурата на медицинските университети. Това е първата решаваща стъпка в нашата страна за приобщаване на акушерската професия към европейските стандарти.

Съгласно Наредба за ЕДИ за придобиване на висше образование за „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за образователно-кволификационна степен бакалавър за специалности от регулирани професии приета с Постановление №248 на МС от 2005г. /обн., ДВ, бр. 95 от 2005г., изм. и доп., бр. 82 от 2006г. Висше образование по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ се придобива във факултети и/или филиали на висши училища, получили акредитация по реда на Закона за висшето образование.

По силата на тези разпоредби от 1. 09. 2006 г. специалността „Акушерка” преминава в състава на Медицински факултет при Медицински университет гр. Пловдив. Академичното ръководство на МУ – Пловдив направи организационни и структурни промени, отнасящи се до обучението на медицински сестри и акушерки и създаде катедра „Сестрински и акушерски грижи” в Медицински Факултет. Първи ръководители на тази катедра са доц. д-р Н. Кръстева, дм – от основаването на катедрата през 2006г. до 2009 и доц. д-р Д. Кичукова от 2009г. до 2014г.

С решение на Академичното ръководство на Медицински университет – гр. Пловдив – протокол № 5/10.07.2014 г. катедра „Сестрински и акушерски грижи“ преминава като структурно звено от Медицински факултет към Факултет по обществено здраве на същия университет.

Следваща стъпка с решение на АС № 6 от 25.09.2014 г. и Решение на РС № 16 от 7.10.2014 г. се направиха промени в структурата на катедрата и се създадоха две отделни катедри – катедра „Сестрински грижи” и катедра „Акушерски грижи”

От 2016-2021 г. ръководител на катедрата е Професор д-р Благовест Пехливанов, дмн. От април 2021 година до момента ръководител на Катедра по акушерски грижи е Доцент Милена Ганчева Сандева, дм.

Учебна дейност

Конспекти

Специалност Акушерка I Курс

Специалност Акушерка II Курс

Специалност Акушерка III Курс

Конспекти за държавни изпити


Академични стандарти
„Акушерски грижи“

1. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „АКУШЕРСТВО – ФИЗИОЛОГИЧНО“


2. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“ СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“


3. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“


4. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „АКУШЕРСТВО – ПАТОЛОГИЧНО“


5. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ГИНЕКОЛОГИЯ – І ЧАСТ“


6. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ГИНЕКОЛОГИЯ – ІІ ЧАСТ“


7. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „КЛИНИЧНА ПРАКТИКА”


8. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА БРЕМЕННИ И РОДИЛКИ В АНЕСТЕЗИОЛОГИЯТА И ИНТЕНЗИВНАТА ТЕРАПИЯ”


9. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА БРЕМЕННИ И РОДИЛКИ С ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”


10. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА В НЕОНАТОЛОГИЯТА И ПЕДИАТРИЯТА”


11. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ПРИ ЖЕНИ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”


12. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННИ С НОРМАЛНА И ПАТОЛОГИЧНА БРЕМЕННОСТ”


13. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННИ, РОДИЛКИ И ГИНЕКОЛОГИЧНО БОЛНИ СЪС СОМАТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”


14. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ПРИ ЖЕНИ С ГИНЕКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”


15. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ПРИ ЖЕНИ С ИНФЕКЦИОЗНИ И ВЕНЕРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”


16. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ПРИ ЖЕНИ С НОРМАЛЕН И ПАТОЛОГИЧЕН ПУЕРПЕРИУМ”


17. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ПРИ РАЖДАЩИ С НОРМАЛНО И ПАТОЛОГИЧО РАЖДАНЕ”


18. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ЗА РОДИЛКА И НОВОРОДЕНО“


19. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В АКУШЕРСТВОТО”


20. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ФИЛОСОФИЯ И ВЪВЕДЕНИЕ В СЕСТРИНСКИТЕ И АКУШЕРСКИ ГРИЖИ. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ“

Учебният процес протича по съвременни и адаптирани към условията на България учебни планове и програми.
Постановление на МС № 257 от 01.11.2010 г. в сила от 09.11.2010 г. изменя и допълва Наредбата за ЕДИ приета с Постановление № 248 и регламентира съдържанието на обучението за придобиване на висше образование за специалността „Акушерка“.
Обучението за придобиване на образователно – квалификационна степен „бакалавър“ с професионална квалификация „Акушерка“ е с продължителност 4 учебни години, или не по-малко от 4735 часа. Обучението са осъществява чрез теоретична и клинична подготовка. Акцент в обучението на акушерки е клиничната подготовка, която се осъществява чрез клинична практика и преддипломен стаж

Академичен състав

Хабилитирани преподаватели:

доц. Милена Ганчева Сандева, дм- Ръководител катедра

Милена Сандева
Тел: 0899937054
e-mail: [email protected]

Публикации

Проф. д-р Благовест Костадинов Пехливанов, дмн

Тел: 0888 219 765
e-mail: [email protected]
Публикации

Нехабилитирани преподаватели:

гл. ас. д-р Борис Кузманов, дм

Тел: 359 886892223
e-mail: [email protected]

Публикации

ас. Мариета Симеонова Владимирова

Тел: 359 885808387
e-mail: [email protected]
Публикации

ас. Златина Иванова Николова-Ранчева

Тел: 359 887230020
e-mail: [email protected]

ст.пр. Теодора Димитрова Момчилова

Тел: 0888 282 130
e-mail: [email protected]

Публикации

ст.пр. Дирухи Харутюн Амуджиян

Тел: 0878484203
e-mail: [email protected]
Публикации

Преподавател Дарина Николаева Русчукова

Тел:359 898804904
e-mail: [email protected]

Преподавател Адела Нешкова Петрова

Тел: 359 882908143
e-mail: [email protected]

Научна дейност

Проф. д-р Благовест Пехливанов, дмн
Тема на дисертационен труд :

Бл.Пехливанов Изоензими на алкалната фосфатаза при жени с нормална бременност и с прееклампсия – 1989, Пловдив.
Бл.Пехливанов Клинични и медико-социални аспекти на синдрома на поликистозните яйчници – 2007, Пловдив.

Научни интереси: гинекологична ендокринология, патологична бременност, онкогинекология

гл. ас. д-р Борис Кузманов, дм
Тема на дисертационен труд: „Съвременни подходи за диагностика и терапия на вътрематочните заболявания“, 2004г.:

Научни интереси насочени към диагностична и оперативна ХСК; ендометриална резекция и аблация.

ас. Милена Сандева

Тема на дисертационен труд:
„Честота и медико-социални аспекти на предтерминното раждане“
– Научни интереси: акушерство,гинекология, акушерски грижи, обществено здраве,медицинска педагогика.

Учебни помагала

Преподавателите от катедрата участват и в издаването на следните учебни помагала:

 • Предно – тилно предлежание
 • Хабитус
 • Предизвикателството Палиативна медицина под редакцията на Л.Деспотова – Толева, мед.изд. ВАП 2011, за разпространение „ЛАКС БУК” ЕООД, ISBN 978-954-8326-48-36
 • Тодорова П., Кутрянска С. , Мерджанова Е. Обучението на медицински сестри и акушерки по палиативни грижи за болни в последен стадий на заболяването. с. 189-191
 • Цокова Й., Михайлова Е., Григорова Н. Готовност на студентите медицински сестри и акушерки от МУ – Пловдив за участие в доброволчески иниациативи в областта на палиативните грижи. с.195-199
 • Цокова Й. , Михайлова Е. Фюнебрални традиции и културални особености в различните вероизповедания. с. 201-204
 • Въпроси за тестово изпитване спец. “Акушерка” /соматични показатели под редакцията на 2014 год доц. д-р Диана Кичукова, дм,авторски колектив Д. Амуджиян, Ел. Михайлова, Ив. Димитрова, С. Кутрянска, Т. Момчилова, П. Аргилашка.
 • Най-често използван инструментариум в АГ практиката-2014 год. под редакцията на доц. д-р Диана Кичукова, дм,авторски колектив Д. Амуджиян, Т. Момчилова Ел. Михайлова, Н. Бойчева.
 • Инжекции. Инжекционна техника – под редакцията на доц. д-р Диана Кичукова, дм, авторски колектив Д. Амуджиян, Ел. Михайлова, Ив. Димитрова, С. Кутрянска, Т. Момчилова.
 • Сборник с въпроси за тестово изпитване по акушерство и гинекология под редакцията на доц. Н. Милчев дм,
 • „Специални грижи за жени с гинекологични заболявания.” – Учебно помагало за студенти специалност „Акушерка”.
  Автори: Милена Сандева, Борис Кузманов, Дирухи Амуджиян, Елена Михайлова, Иванка Димитрова, Софка Кутрянска, Теодора Момчилова – Медицински университет –Пловдив, 2017г.

Проекти

 1. Проект „Образователна и медицинска интеграция на уязвимите малцинствени групи със специален фокус върху ромите.”
  Национална програма ФАР 2003 г.
  Със заповед № 384 от 04.06.2010 г. на основание договор за сътрудничество между Медицински колеж – Пловдив и сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” сключен на 28.05.2010 г. е възложен обучителен курс в който участват:

  • Иванка Димитрова
 2. Проект BG051P0001 – 3.3.07 – 0002
  „Студентски практики” 2007-2013 и продължава
  Преподаватели от катедрата участващи, като академични наставници:

  • Проф. д-р Бл. Пехливанов, дмн
  • Иванка Димитрова
  • Елена Михайлова
  • Дирухи Амуджиян
  • Теодора Момчилова
  • Софка Кутрянска
  • Техн.секретар Милена Димитрова – технически изпълнител
 3. Проучвания на щамове Lactobacillus bulgaricus при терапията на възпалителните заболявания на ЖПО. 2010 г. и продължава .
  Проф. М. Балтаджиев, лаборатория LB Lact.
  Участващи преподаватели от катедрата:

  • Д-р Борис Кузманов, дм
 4. Проект BG-051Р0001-3.3.03-003 Практически стаж по палиативна медицина за студенти-медици. Ръководител на проекта : доц.д-р Деспотова-Толева, дм, семинар на 15.04.2010 г. и на 10-11.06.2010 г. Еко хотел Здравец.
  Участващи преподаватели от катедрата:

  • Елена Михайлова
 5. Проект БГ 07-75Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“ С финансовата подкрепа на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. „Създаване на център за семейно планиране и превенция на репродуктивното здраве в детско-юношеска възраст 10-19 години”. Клиниката по Акушерство и гинекология на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, бул. „Пещерско шосе“ 66, ет. 3; Образователен; Социален
  Участващи преподаватели от катедрата:

  • Милена Сандева
 6. „ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА-ПЛОВДИВ” по ОПРЧР 2014-2020г., приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” Семейно консултиране и подкрепа – Общностен център за деца и семейства – социален Европейски проект 26.09.16г. Ръководител на проекта – Община – Пловдив; Национален с европейско финансиране; Образователен, социален
  Участващи преподаватели от катедрата:

  • Дирухи Амуджиян

Материална база

Обучението по специалността „Акушерка” е осигурено с адекватна материално-техническа база.

Сградният фонд се състои от учебни корпуси, разположени в базите на МУ на бул.”Васил Априлов” 15А и ул.”Братя Бъкстон” 120.

Пред студентите от специалността се изнасят лекции в нов аудиторен комплекс с 6 зали, ползват зали/ лаборатории в предклиничните катедри на Медицински факултет, учебни зали/ лаборатории на Фармацевтичен факултет, семинарни зали на Факултета по обществено здраве и част от клиниките на УМБАЛ „Св.Георги”- Пловдив.

В аудиторния комплекс се намира медицинският Симулационен Тренировъчен Център (МСТЦ) на МУ – Пловдив, който е най-големия и комплексен тренировъчен център за медицински специалисти в Р България.
МСТЦ разполага с :

 • високотехнологични манекени за моделиране на симптоми, състояния и заболявания от вътрешната медицина, неврологията, педиатрията и акушерството и гинекологията;
 • най-новите лапароскопски, артроскопски и ендоскопски симулатори за виртуална реалност.

В базата на ул. „Братя Бъкстон” 120, специалност „Акушерка” разполага с 2 кабинета за УПЗ по ФВСАГ и 1 кабинет по Акушерство. Специализираните кабинети са снабдени с учебни помагала, болнично обзавеждане, манекени, мулажи на ръце, седалище, ултразвук, гинекологичен стол. Всеки студент разполага със свое работно място в тези кабинети и има достъп до всички налични консумативи и учебни помагала.

Друга специфична учебна база, подпомагаща процеса на обучение и адаптация към професията са АГ клиника в УМБАЛ „Св.Георги”, КОЦ. ДКЦ 1, ДКЦ 2, УСБАЛАГ „Селена”, където студентите провеждат клиничната си практика.

Информационното осигуряване на учебната и научната дейност в МУ- Пловдив се осъществява от БИЦ, включваща централна и четири филиални библиотеки, включително и в МК и център за „Компютърни системи и комуникации” със звена за фото и видео, компютърна, копирна, издателска и печатна база.

Международна дейност

Преподавателска мобилност по програма „Еразъм”

2010 г.

 1. Колеж към технически институт гр. Янина, Гърция 12-16.04.2010 г.
  Софка Кутрянска, Елена Михайлова, Теодора Момчилова
 2. Факултет по медицина Университет гр. Острава, Чехия 10-14.04.2010 г.
  Иванка Димитрова, Дирухи Амуджиян

2011 г.

 1. Факултет по здравни грижи към университета в гр. Дебрецен – Унгария 11.04-15.04.2011 г.
  Теодора Момчилова, Софка Кутрянска
 2. Висше училище за сестри гр. Коимбра – Португалия 13.05-20.05.2011 г.
  Дирухи Амуджиян
 3. Медицински колеж към МУ гр. Рига – Латвия 13.05-20.05.2011 г.
  Иванка Димитрова

2012 г.

 1. Технологичен институт – гр. Лариса, Гърция 07.05-11.05.2012 г.
  Теодора Момчилова, Елена Михайлова, Софка Кутрянска
 2. Медицински колеж Брюксел, Белгия 14.05-18.05.2012 г.
  Дирухи Амуджиян
 3. Училище по здравни грижи гр. Тарту, Естония 14.05-18.05.2012 г.
  Иванка Димитрова
 4. Факултет по медицина – Университет гр. Острава, Чехия 22.10-26.10.2012 г.
  Елена Михайлова, Софка Кутрянска

Чуждестранни преподаватели посетили МУ- Пловдив по програма „Еразъм”

 1. Преподавател от гр. Маниса Турция / 18.09 – 21.09.2016 г.
 2. Преподавател от гр.Маниса Турция / 28. 05 – 30.05.2015 г.
 3. Двама преподаватели от гр.Маниса, Турция / 19.05-23.05.2014 г.
 4. Двама преподаватели от гр.Люксембург, Белгия / 02.05.2013 г.
 5. Двама преподаватели от гр.Острава, Чехия / 26.05 – 29.05.2014 г.
 6. Двама преподаватели от гр.Маниса, Турция / 10.06-14.06.2013 г.
 7. Един преподавател от гр.Коимбра, Португалия / 27.05-31.05.2013 г.
 8. Двама преподаватели от гр.Утена, Литва / 3.10-7.10.2011 г.
 9. Един преподавател от гр.Утена, Литва / 25.01-26.01.2012 г.
 10. Трима преподаватели от гр.Юрмала, Латвия / 21.05-22.05.2012 г.
 11. Двама преподаватели от гр.Рига, Латвия / 05.06-08.06.2012 г.

Студенти посетили катедра „Акушерски грижи” по програма „Еразъм”

 1. Двама студенти от Финландия / 19.09-16.12.2011 г.
 2. Един студент от Естония / 21.11.2011 – 03.02.2012 г.
 3. Трима студенти от Литва / 13.02-04.05.2012 г.
 4. Трима студенти от Полша / 1.10.2012 – 31.01.2013 г.
 5. Четирима студенти от Латвия / 18.02 – 12.05.2013 г.
 6. Една студентка от Македония / 15.09 – 15.11.2015 г.
 7. Една студентка от Македония / 01.10.2016 г.- 01.04.2017 г.

Студенти посетили катедра „Акушерски грижи” по ЕСМ

 1. Двама студенти от Швейцария и двама студенти от Великобритания / 01-12.03.2010 г.
 2. Двама студенти от Испания и един студент от Швеция / 4-15.10.2010 г.
 3. Четирима студенти от Швейцария / 9-20.05.2010 г.
 4. Двама студенти от Великобритания и двама студенти от Норвегия / 10-21.10.2011 г.
 5. Един студент от Дания / 07-18.03.2011 г.
 6. Двама студенти от Великобритания и един студент от Швейцария / 8-19.10.2012 г.
 7. Един студент от Швейцария и един студент от Великобритания / 7-18.05.2012 г.
 8. Двама студенти от Норвегия и един студент от Испания / 5-16.03.2012 г.
 9. Двама студенти от Великобритания / 7-17.05.2013 г.
 10. Двама студенти от Великобритания / 16.05.2013 г.
 11. Един студент от Великобритания и един студент от Норвегия / 3-14.03.2014 г.
 12. Един студент от Белгия и един студент от Великобритания / 6-17.05.2014 г.
 13. Двадесет и пет студенти и двама преподаватели от Люксембург / 02-05.12.2013 г. (Henallux)

Новини и събития

На 17.11.22 г. – Световен ден на недоносените деца наши студенти от 1 курс дариха спални комплекти на отделение по неонатология към АГ – клиника на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив.

На 9 и 10 май 2023 год. в град Шумен се проведе Национално студентско състезание „Учим, за да помагаме“ организирано от МУ – Варна „ Професор д – р Параскев Стоянов“ – Филиал Шумен. Отборът от наши студенти 3 – ти курс: Даниела Янева,Теодора Димова и Диана Коларова се представи отлично, показвайки теоретични, практически и аналитични умения на високо ниво и завоюва 2 – ро място в надпреварата с другите отбори от 11 университета в страната.

Във връзка с 05 Май – Международния ден на акушерката, АБА организира Първи студентски форум за млади акушерки в град София. Събитието се проведе в настоящия Национален център по трансфузионна хематология, в чиято сграда се е помещавал първият „Майчин дом“ у нас. Нашите студенти Диана Коларова и Теодора Димова участваха с две презентации на теми: „Нашите симулационни преживявания“ и „Представяне на нашата инициатива за популяризиране на акушерската професия“. Шест от нашите студенти написаха есе на тема „Защо избрах да бъда акушерка“, което беше част от инициативата. Официален гост на събитието беше Доцент Милена Сандева, дм – Ръководител на Катедра по акушерски грижи.

През 2022 година Катедрата по акушерски грижи започна инициатива за популяризиране на акушерската професия сред ученици от 10, 11 и 12 клас. Студенти спец иалност „Акушерка“ и преподаватели от катедрата посетиха училища в Пловдив и региона, като запознаха учениците със спецификата на професията, изясниха условията за кандидатсване и възможностите, които предлага Медицински университет – Пловдив. Катедрата по акушерски грижи и нашите специализирани кабинети за обучение на бъдещите акушерки бяха посетени и от ученици, осъществили мобилност по програма „ Еразъм +“ от Гърция, Италия, Португалия, Румъния и Турция по проект „Заедно за по-добро бъдеще“.

Нашата инициативата продължава и през 2023 година, а училищата, които заявиха желание за среща с нас и нашите студенти се увеличиха многократно. Посетихме общо 18 училища в градовете: Пловдив, Пазарджик, Карлово и Девин.