Катедра по акушерски грижи

Колектив на катедра „Акушерски грижи“, Медицински университет – Пловдив

Контакти

e-mail : [email protected]
e-mail : [email protected] – технически секретар
Телефон : 0879 104 006


История

През 1945 г. в гр. Пловдив е открито училището за акушерки. След обединението му през 1954 г. с училището за медицински сестри се поставя началото на Обединено медицинско училище. От 1972 г. до 1997 г. обучението на акушерки се провежда в Полувисш медицински институт гр. Пловдив. През 1997г. в съответствие със Закона за висше образование и съвременните европейски тенденции полувисшите медицински институти се реформират в медицински колежи и влизат в структурата на медицинските университети. Това е първата решаваща стъпка в нашата страна за приобщаване на акушерската професия към европейските стандарти.

Съгласно Наредба за ЕДИ за придобиване на висше образование „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, ОКС „Бакалавър” за специалности от регулираните професии приета с Постановление №248 на МС от 2005г. /обн., ДВ, бр. 95 от 2005г., изм. и доп., бр. 82 от 2006г., висше образование по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ се придобива във факултети и/или филиали на висши училища, получили акредитация по реда на Закона за висшето образование. По силата на тези разпоредби от 1.09.2006 г. специалността „Акушерка” преминава в състава на Медицински факултет при Медицински университет – Пловдив. Академичното ръководство на МУ-Пловдив прави организационни и структурни промени, отнасящи се до обучението на медицинските сестри и акушерките и създава катедра „Сестрински и акушерски грижи” към Медицински Факултет. Първи ръководители на тази катедра са доц. д-р Н. Кръстева, дм – от основаването на катедрата през 2006г. до 2009 и доц. д-р Д. Кичукова, дм от 2009г. до 2014г.

С решение на Академичното ръководство на Медицински университет – Пловдив /Пр. № 5/10.07.2014 г./ катедра „Сестрински и акушерски грижи“ преминава като структурно звено от Медицински факултет към Факултет по обществено здраве на същия университет.

С решение на АС № 6/25.09.2014 г. и Решение на РС № 16/7.10.2014 г. са направени промени в структурата на катедрата и се създават две отделни катедри – катедра „Сестрински грижи” и катедра „Акушерски грижи”. През периода 2016-2021 г. ръководител на катедрата е проф. д-р Благовест Пехливанов, дмн, а от април 2021 г. до момента ръководител на Катедра по акушерски грижи е доц. Милена Ганчева Сандева, дм.

Обща информация

Обучението за придобиване на ОКС „Бакалавър“ с професионална квалификация „Акушерка“ е с продължителност 4 учебни години, , съответстващи на 8 семестъра и хорариум 4675 часа и придобиване на не по-малко от 240 кредита по Системата за натрупване и трансфер на кредити (по ЕДИ).

Обучението по специалност от регулираните професии „Акушерка“ се осъществява във Факултета по обществено здраве (ФОЗ), който е основно звено в структурата на МУ-Пловдив, създаден с решение на АС през 2007г. и институционално легитимиран с решение на Народното събрание на Република България през 2009г.

ФОЗ при МУ-Пловдив заема първо място в професионално направление „Обществено здраве“ за 2022 г. и трето място в професионално направление „Здравни грижи” за 2023 г. в Рейтинговата система на висшите училища в България.
С решение на Акредитационния съвет на НАОА от (Протокол № 21/05.08.2021 г.), професионалното направление „Акушерка” към МУ-Пловдив, получава програмна акредитация с обща оценка по критериите 9.18 и капацитет от 120 студенти.

Всички студенти от специалността имат достъп, обучават се и практикуват в множество лечебни заведения и организации, в които са разгърнати модерни високотехнологични диагностични звена.
Обучението по специалността цели подготовката на здравни професионалисти, които са в състояние да отговорят на високо професионално ниво на потребностите на жените от здравни грижи и да създават условия за профилактика и промоция на репродуктивното здраве. Съдържанието на обучението се определя като синтез от основни медико-биологични и клинични знания, които в съчетание с усвоените специфични професионални умения, позволяват реализиране на бъдещите акушерки като добри професионалисти в сферата на здравеопазването.

През последните години се оформя трайна тенденция за дефицит на професионалисти от специалност „Акушерка” в нашата страна. Осигуреността с акушерки на 10 000 души население е 4,3. При изразената низходяща тенденция на показателя, в близките години осигуреността може да падне и под критичните две акушерки на 10000 души от населението. Проследяването на осигуреността на населението и здравния сектор с акушерки сочи, че тенденциите са неблагоприятни и намаляването им остава факт. В тази връзка, през 2022 г., Катедрата по акушерски грижи започна инициатива за популяризиране на акушерската професия сред ученици от 10, 11 и 12 клас.

Студенти и преподаватели от специалността посетиха училища в Пловдив и региона, като запознаха учениците със спецификата на професията, изясниха условията за кандидатстване и възможностите, които предлага Медицински университет – Пловдив. Инициативата продължава и през 2023 година, а училищата, които заявиха желание за среща с нас и нашите студенти се увеличиха многократно. Посетени бяха общо 18 училища в градовете: Пловдив, Пазарджик, Карлово и Девин .

Учебна дейност

Конспекти

Специалност Акушерка I Курс

Специалност Акушерка II Курс

Специалност Акушерка III Курс

Конспекти за държавни изпити

Специалност Медицинска сестра

Специалност Рехабилитатор

Специалност Лекарски асистент

Специалност Инструктор диетично хранене

Академични стандарти
„Акушерски грижи“

1. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „АКУШЕРСТВО – ФИЗИОЛОГИЧНО“


2. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“ СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“


3. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“


4. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „АКУШЕРСТВО – ПАТОЛОГИЧНО“


5. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ГИНЕКОЛОГИЯ – І ЧАСТ“


6. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ГИНЕКОЛОГИЯ – ІІ ЧАСТ“


7. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „КЛИНИЧНА ПРАКТИКА”


8. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА БРЕМЕННИ И РОДИЛКИ В АНЕСТЕЗИОЛОГИЯТА И ИНТЕНЗИВНАТА ТЕРАПИЯ”


9. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА БРЕМЕННИ И РОДИЛКИ С ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”


10. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА В НЕОНАТОЛОГИЯТА И ПЕДИАТРИЯТА”


11. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ПРИ ЖЕНИ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”


12. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННИ С НОРМАЛНА И ПАТОЛОГИЧНА БРЕМЕННОСТ”


13. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННИ, РОДИЛКИ И ГИНЕКОЛОГИЧНО БОЛНИ СЪС СОМАТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”


14. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ПРИ ЖЕНИ С ГИНЕКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”


15. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ПРИ ЖЕНИ С ИНФЕКЦИОЗНИ И ВЕНЕРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”


16. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ПРИ ЖЕНИ С НОРМАЛЕН И ПАТОЛОГИЧЕН ПУЕРПЕРИУМ”


17. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ПРИ РАЖДАЩИ С НОРМАЛНО И ПАТОЛОГИЧО РАЖДАНЕ”


18. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ЗА РОДИЛКА И НОВОРОДЕНО“


19. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В АКУШЕРСТВОТО”


20. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ФИЛОСОФИЯ И ВЪВЕДЕНИЕ В СЕСТРИНСКИТЕ И АКУШЕРСКИ ГРИЖИ. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ“

Учебният процес протича по съвременни и адаптирани към условията на България учебни планове и програми.
Постановление на МС № 257 от 01.11.2010 г. в сила от 09.11.2010 г. изменя и допълва Наредбата за ЕДИ приета с Постановление № 248 и регламентира съдържанието на обучението за придобиване на висше образование за специалността „Акушерка“.
Обучението за придобиване на образователно – квалификационна степен „бакалавър“ с професионална квалификация „Акушерка“ е с продължителност 4 учебни години, или не по-малко от 4735 часа. Обучението са осъществява чрез теоретична и клинична подготовка. Акцент в обучението на акушерки е клиничната подготовка, която се осъществява чрез клинична практика и преддипломен стаж

Академичен състав

Хабилитирани преподаватели:

доц. Милена Ганчева Сандева, дм- Ръководител катедра – Отговорник по електронно обучение

Милена Сандева
Тел: 0899937054
e-mail: [email protected]

Публикации

Нехабилитирани преподаватели:

гл. ас. д-р Борис Кузманов, дм – Отговорник по качество, Отговорник по Ресурси за наблюдение и измерване (РНИ)

Тел: 359 886892223
e-mail: [email protected]

Публикации

ас. Мариета Симеонова Владимирова – Отговорник по учебна дейност, Отговорник по актуализация на информацията в сайта

Тел: 359 885808387
e-mail: [email protected]
Публикации

ас. Златина Иванова Николова-Ранчева- Отговорник по научна дейност

Тел: 359 887230020
e-mail: [email protected]

Публикации

ст.пр. Теодора Димитрова Момчилова – Отговорник по международно сътрудничество и проектна дейност

Тел: 0888 282 130
e-mail: [email protected]

Публикации

ст.пр. Дирухи Харутюн Амуджиян

Тел: 0878484203
e-mail: [email protected]
Публикации

Преподавател Дарина Николаева Русчукова – Отговорник Следдипломно обучение

Тел:359 898804904
e-mail: [email protected]

Публикации

Преподавател Адела Нешкова Петрова – Отговорник по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Тел: 359 882908143
e-mail: [email protected]

Публикации

д-р Красимира Чалова, дм

K. Chalova
Тел: 0897377899
e-mail: [email protected]

асистент Любомира Георгиева

асистент Любомира Георгиева
Тел: +359 888 928454
e-mail: [email protected]

Публикации

Учебни помагала

Преподавателите от катедрата участват и в издаването на следните учебни помагала:

 • Д. Амуджиян, Т. Момчилова, Ел. Михайлова, Ив. Димитрова, М. Сандева, М. Владимирова Тестове за самоподготовка на студенти от специалност „Акушерка“. 2021 г. ISBN 978-619-237-075-6
 • Предизвикателството Палиативна медицина под редакцията на Л.Деспотова – Толева, мед.изд. ВАП 2011, за разпространение „ЛАКС БУК” ЕООД, ISBN 978-954-8326-48-36
 • Тодорова П., Кутрянска С. , Мерджанова Е. Обучението на медицински сестри и акушерки по палиативни грижи за болни в последен стадий на заболяването. с. 189-191
 • Цокова Й., Михайлова Е., Григорова Н. Готовност на студентите медицински сестри и акушерки от МУ – Пловдив за участие в доброволчески иниациативи в областта на палиативните грижи. с.195-199
 • Цокова Й. , Михайлова Е. Фюнебрални традиции и културални особености в различните вероизповедания. с. 201-204
 • Въпроси за тестово изпитване спец. “Акушерка” /соматични показатели под редакцията на 2014 год доц. д-р Диана Кичукова, дм,авторски колектив Д. Амуджиян, Ел. Михайлова, Ив. Димитрова, С. Кутрянска, Т. Момчилова, П. Аргилашка.
 • Най-често използван инструментариум в АГ практиката-2014 год. под редакцията на доц. д-р Диана Кичукова, дм,авторски колектив Д. Амуджиян, Т. Момчилова Ел. Михайлова, Н. Бойчева.
 • Инжекции. Инжекционна техника – под редакцията на доц. д-р Диана Кичукова, дм, авторски колектив Д. Амуджиян, Ел. Михайлова, Ив. Димитрова, С. Кутрянска, Т. Момчилова.
 • Сборник с въпроси за тестово изпитване по акушерство и гинекология под редакцията на доц. Н. Милчев дм,
 • „Специални грижи за жени с гинекологични заболявания.” – Учебно помагало за студенти специалност „Акушерка”.
  Автори: Милена Сандева, Борис Кузманов, Дирухи Амуджиян, Елена Михайлова, Иванка Димитрова, Софка Кутрянска, Теодора Момчилова – Медицински университет –Пловдив, 2017г.

Проекти

 1. Оценка нивото на стрес при спешни състояния в акушерството в реална клинична и симулационна среда: Ефективност на симулационното обучение и контрол на стреса при спешни акушерски състояния.
  Начална дата: март 2023г. Крайна дата: март 2025г.
  Участващи преподаватели от катедрата:
  Доц. Милена Сандева, Мариета Владимирова, Златина Николова
 2. R.O.L.E.S Project – Roma Opportunities for Leadership, Education, and Success IV “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите“ IV – Младежка фондация „Арете БГ“
  Участващи преподаватели от катедрата:
  Теодора Момчилова

Материална база

Обучението по специалността „Акушерка” е осигурено с адекватна материално-техническа база. Сградният фонд се състои от учебни корпуси, разположени в базите на МУ-Пловдив. Лекциите и учебно-практични занятия на студентите от специалността се провеждат в нов аудиторен комплекс, зали и лаборатории в предклиничните катедри на Медицински факултет, учебни зали и лаборатории на Фармацевтичен факултет, семинарни зали на Факултета по обществено здраве и част от клиниките на УМБАЛ „Св.Георги”- Пловдив и УМБАЛ „Каспела“.

По настоящем Катедрата по акушерски грижи е позиционирана в изградения през 2023 г. Учебен корпус 2. Специалността разполага с 2 кабинета за УПЗ по ФВСАГ и 1 кабинет по Акушерство. Специализираните кабинети са снабдени с учебни помагала, болнично обзавеждане, тренировъчни симулатори, различни специализирани мулажи. Всеки студент разполага със свое работно място и има достъп до всички налични консумативи и учебни помагала. Клиничните бази, в които се осъществява практическото обучение, подпомагащо плавната адаптация към професията са: АГ клиника към УМБАЛ „Св.Георги”, УСБАЛАГ „Селена”, УМБАЛ „Пълмед“, АГО „Весела“ към МБАЛ „Св.Мина“.

За практическото обучение на бъдещите акушерки активно се ползва и Медицинският Симулационен Тренировъчен Център (МСТЦ) на МУ-Пловдив, който е най-големия и комплексен тренировъчен център за медицински специалисти в България.

Информационното осигуряване на учебната и научната дейност в МУ-Пловдив се осъществява от БИЦ, включваща централна и четири филиални библиотеки, както и център за „Компютърни системи и комуникации” със звена за фото и видео, компютърна, копирна, издателска и печатна база.

Международна дейност

Преподаватели и студенти от Катедра по акушерски грижи активно участват в различни международни изяви и осъществяват мобилности по програма „Еразъм +”.

Последните изяви са свързани с участие в годишната среща на Европейската асоциация на акушерките (European midwives аssociation – EMA). Студенти от 3-ти курс специалност „Акушерка“ на Факултета по обществено здраве получиха покана за участие в срещата, която се проведе в град Брюксел, Белгия на 23 – 25.09.22 г.

В периода 26.10 – 29.10.2023 г. Теодора Димова – студент 4 курс., взе участие в Конференция на Европейската асоциация на Акушерките (EMA) в Атина, Гърция.
През месец октомври 2023 г. е осъществена и преподавателска мобилност по програма „Еразъм +” в University of Ioannina – гр. Янина, Гърция.

Новини и събития

През 2022 година Катедрата по акушерски грижи започна инициатива за популяризиране на акушерската професия сред ученици от 10, 11 и 12 клас. Студенти специалност „Акушерка“ и преподаватели от катедрата посетиха училища в Пловдив и региона, като запознаха учениците със спецификата на професията, изясниха условията за кандидатстване и възможностите, които предлага Медицински университет – Пловдив. Катедрата по акушерски грижи и нашите специализирани кабинети за обучение на бъдещите акушерки бяха посетени и от ученици, осъществили мобилност по програма „ Еразъм +“ от Гърция, Италия, Португалия, Румъния и Турция по проект „Заедно за по-добро бъдеще“.

Нашата инициативата продължава и през 2023 година, а училищата, които заявиха желание за среща с нас и нашите студенти се увеличиха многократно. Посетихме общо 18 училища в градовете: Пловдив, Пазарджик, Карлово и Девин.


В периода 26.10 – 29.10. 2023 г. Теодора Димова – студент 4 курс взе участие в Конференция на Европейската асоциация на Акушерките (EMA) във Враврона Атина.

В денят на недоносените бебета 17 Ноември 2023 г. в Катедра по акушерски грижи се проведе обучителен семинар по Проект „Младите българи-архитекти на промяната“ (договор 25-00-34/12.07.2023г.) на фондация „Искам бебе“, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежките дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2023г.
Събитието се осъществи с подкрепата на доц. Милена Сандева,дм и доц. Десислава Бакова,дм и предизвика огромен интерес, като над 60 студенти взеха участие в него. В центъра на вниманието беше сексуалното, репродуктивното и емоционалното здраве, здравословното хранене и активният начин на живот с прекрасни лектори Д-р Ан, Д-р Александър Кобаков, Катя Иванова Симеонова-психолог към фондация „Искам Бебе“-гр.Варна и Веселин Веселинов.


На 9 и 10 май 2023 год. в град Шумен се проведе Национално студентско състезание „Учим, за да помагаме“ организирано от МУ – Варна „ Професор д – р Параскев Стоянов“ – Филиал Шумен. Отборът от наши студенти 3 – ти курс: Даниела Янева,Теодора Димова и Диана Коларова се представи отлично, показвайки теоретични, практически и аналитични умения на високо ниво и завоюва 2 – ро място в надпреварата с другите отбори от 11 университета в страната.

Във връзка с 05 Май – Международния ден на акушерката, АБА организира Първи студентски форум за млади акушерки в град София. Събитието се проведе в настоящия Национален център по трансфузионна хематология, в чиято сграда се е помещавал първият „Майчин дом“ у нас. Нашите студенти Диана Коларова и Теодора Димова участваха с две презентации на теми: „Нашите симулационни преживявания“ и „Представяне на нашата инициатива за популяризиране на акушерската професия“. Шест от нашите студенти написаха есе на тема „Защо избрах да бъда акушерка“, което беше част от инициативата. Официален гост на събитието беше Доцент Милена Сандева, дм – Ръководител на Катедра по акушерски грижи.


На 17.11.22 г. – Световен ден на недоносените деца наши студенти от 1 курс дариха спални комплекти на отделение по неонатология към АГ – клиника на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив.