Катедра по акушерски грижи

Колектив на катедра „Акушерски грижи“, Медицински университет – Пловдив

Контакти

e-mail : midwifery.care@fph.mu-plovdiv.bg
e-mail : gergana.trifonova@mu-plovdiv.bg – технически секретар
Телефон : 0879 104 006


През 1945 г. в гр. Пловдив се открива училището за акушерки. През 1954 г. след обединението на училището за медицински сестри и училището за акушерки се поставя началото на Обединено медицинско училище.

От 1972 г. до 1997 г. обучението на акушерки се провежда в Полувисш медицински институт гр. Пловдив. През 1997г. в съответствие със Закона за висше образование и съвременните европейски тенденции полувисшите медицински институти се реформират в медицински колежи и влизат в структурата на медицинските университети. Това е първата решаваща стъпка в нашата страна за приобщаване на акушерската професия към европейските стандарти.

Съгласно Наредба за ЕДИ за придобиване на висше образование за „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за образователно-кволификационна степен бакалавър за специалности от регулирани професии приета с Постановление №248 на МС от 2005г. /обн., ДВ, бр. 95 от 2005г., изм. и доп., бр. 82 от 2006г. Висше образование по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ се придобива във факултети и/или филиали на висши училища, получили акредитация по реда на Закона за висшето образование.

По силата на тези разпоредби от 1. 09. 2006 г. специалността „Акушерка” преминава в състава на Медицински факултет при Медицински университет гр. Пловдив. Академичното ръководство на МУ – Пловдив направи организационни и структурни промени, отнасящи се до обучението на медицински сестри и акушерки и създаде катедра „Сестрински и акушерски грижи” в Медицински Факултет. Първи ръководители на тази катедра са доц. д-р Н. Кръстева, дм – от основаването на катедрата през 2006г. до 2009 и доц. д-р Д. Кичукова от 2009г. до 2014г.

С решение на Академичното ръководство на Медицински университет – гр. Пловдив – протокол № 5/10.07.2014 г. катедра „Сестрински и акушерски грижи“ преминава като структурно звено от Медицински факултет към Факултет по обществено здраве на същия университет.

Следваща стъпка с решение на АС № 6 от 25.09.2014 г. и Решение на РС № 16 от 7.10.2014 г. се направиха промени в структурата на катедрата и се създадоха две отделни катедри – катедра „Сестрински грижи” и катедра „Акушерски грижи”

От 2016-2021 г. ръководител на катедрата е Професор д-р Благовест Пехливанов, дмн. От април 2021 година до момента ръководител на Катедра по акушерски грижи е Доцент Милена Ганчева Сандева, дм.

Учебна дейност

Конспекти

Специалност Акушерка I Курс

Специалност Акушерка II Курс

Специалност Акушерка III Курс

Конспекти за държавни изпити


Академични стандарти
„Акушерски грижи“

1. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „АКУШЕРСТВО – ФИЗИОЛОГИЧНО“


2. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“ СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“


3. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“


4. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „АКУШЕРСТВО – ПАТОЛОГИЧНО“


5. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ГИНЕКОЛОГИЯ – І ЧАСТ“


6. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ГИНЕКОЛОГИЯ – ІІ ЧАСТ“


7. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „КЛИНИЧНА ПРАКТИКА”


8. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА БРЕМЕННИ И РОДИЛКИ В АНЕСТЕЗИОЛОГИЯТА И ИНТЕНЗИВНАТА ТЕРАПИЯ”


9. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА БРЕМЕННИ И РОДИЛКИ С ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”


10. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА В НЕОНАТОЛОГИЯТА И ПЕДИАТРИЯТА”


11. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ПРИ ЖЕНИ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”


12. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННИ С НОРМАЛНА И ПАТОЛОГИЧНА БРЕМЕННОСТ”


13. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННИ, РОДИЛКИ И ГИНЕКОЛОГИЧНО БОЛНИ СЪС СОМАТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”


14. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ПРИ ЖЕНИ С ГИНЕКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”


15. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ПРИ ЖЕНИ С ИНФЕКЦИОЗНИ И ВЕНЕРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”


16. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ПРИ ЖЕНИ С НОРМАЛЕН И ПАТОЛОГИЧЕН ПУЕРПЕРИУМ”


17. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ПРИ РАЖДАЩИ С НОРМАЛНО И ПАТОЛОГИЧО РАЖДАНЕ”


18. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ЗА РОДИЛКА И НОВОРОДЕНО“


19. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В АКУШЕРСТВОТО”


20. АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА „ФИЛОСОФИЯ И ВЪВЕДЕНИЕ В СЕСТРИНСКИТЕ И АКУШЕРСКИ ГРИЖИ. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ“

Учебният процес протича по съвременни и адаптирани към условията на България учебни планове и програми.
Постановление на МС № 257 от 01.11.2010 г. в сила от 09.11.2010 г. изменя и допълва Наредбата за ЕДИ приета с Постановление № 248 и регламентира съдържанието на обучението за придобиване на висше образование за специалността „Акушерка“.
Обучението за придобиване на образователно – квалификационна степен „бакалавър“ с професионална квалификация „Акушерка“ е с продължителност 4 учебни години, или не по-малко от 4735 часа. Обучението са осъществява чрез теоретична и клинична подготовка. Акцент в обучението на акушерки е клиничната подготовка, която се осъществява чрез клинична практика и преддипломен стаж

Академичен състав

Хабилитирани преподаватели:

доц. Милена Ганчева Сандева, дм- Ръководител катедра

Милена Сандева
Тел: 0899937054
e-mail: milena.sandeva@mu-plovdiv.bg

Публикации

Проф. д-р Благовест Костадинов Пехливанов, дмн

Тел: 0888 219 765
e-mail: blagovest.pehlivanov@mu-plovdiv.bg
Публикации

Нехабилитирани преподаватели:

гл. ас. д-р Борис Кузманов, дм

Тел: 359 886892223
e-mail: boris.kuzmanov@mu-plovdiv.bg

Публикации

ас. Мариета Симеонова Владимирова

Тел: 359 885808387
e-mail: marieta.vladimirova@mu-plovdiv.bg
Публикации

ас. Златина Иванова Николова-Ранчева

Тел: 359 887230020
e-mail: zlatina.nikolova@mu-plovdiv.bg

ст.пр. Елена Василева Михайлова

Тел: 0888 835 560
e-mail: elena.mihaylova@mu-plovdiv.bg

Публикации

ст.пр. Теодора Димитрова Момчилова

Тел: 0888 282 130
e-mail: teodora.momchilova@mu-plovdiv.bg

Публикации

ст.пр. Дирухи Харутюн Амуджиян

Тел: 0878484203
e-mail: diruhi.amudzhiyan@mu-plovdiv.bg
Публикации

Преподавател Дарина Николаева Русчукова

Тел:359 898804904
e-mail: darina.ruschukova@mu-plovdiv.bg

Научна дейност

Проф. д-р Благовест Пехливанов, дмн
Тема на дисертационен труд :

Бл.Пехливанов Изоензими на алкалната фосфатаза при жени с нормална бременност и с прееклампсия – 1989, Пловдив.
Бл.Пехливанов Клинични и медико-социални аспекти на синдрома на поликистозните яйчници – 2007, Пловдив.

Научни интереси: гинекологична ендокринология, патологична бременност, онкогинекология

гл. ас. д-р Борис Кузманов, дм
Тема на дисертационен труд: „Съвременни подходи за диагностика и терапия на вътрематочните заболявания“, 2004г.:

Научни интереси насочени към диагностична и оперативна ХСК; ендометриална резекция и аблация.

ас. Милена Сандева

Тема на дисертационен труд:
„Честота и медико-социални аспекти на предтерминното раждане“
– Научни интереси: акушерство,гинекология, акушерски грижи, обществено здраве,медицинска педагогика.

Учебни помагала

Преподавателите от катедрата участват и в издаването на следните учебни помагала:

 • Предизвикателството Палиативна медицина под редакцията на Л.Деспотова – Толева, мед.изд. ВАП 2011, за разпространение „ЛАКС БУК” ЕООД, ISBN 978-954-8326-48-36
 • Тодорова П., Кутрянска С. , Мерджанова Е. Обучението на медицински сестри и акушерки по палиативни грижи за болни в последен стадий на заболяването. с. 189-191
 • Цокова Й., Михайлова Е., Григорова Н. Готовност на студентите медицински сестри и акушерки от МУ – Пловдив за участие в доброволчески иниациативи в областта на палиативните грижи. с.195-199
 • Цокова Й. , Михайлова Е. Фюнебрални традиции и културални особености в различните вероизповедания. с. 201-204
 • Въпроси за тестово изпитване спец. “Акушерка” /соматични показатели под редакцията на 2014 год доц. д-р Диана Кичукова, дм,авторски колектив Д. Амуджиян, Ел. Михайлова, Ив. Димитрова, С. Кутрянска, Т. Момчилова, П. Аргилашка.
 • Най-често използван инструментариум в АГ практиката-2014 год. под редакцията на доц. д-р Диана Кичукова, дм,авторски колектив Д. Амуджиян, Т. Момчилова Ел. Михайлова, Н. Бойчева.
 • Инжекции. Инжекционна техника – под редакцията на доц. д-р Диана Кичукова, дм, авторски колектив Д. Амуджиян, Ел. Михайлова, Ив. Димитрова, С. Кутрянска, Т. Момчилова.
 • Сборник с въпроси за тестово изпитване по акушерство и гинекология под редакцията на доц. Н. Милчев дм,
 • „Специални грижи за жени с гинекологични заболявания.” – Учебно помагало за студенти специалност „Акушерка”.
  Автори: Милена Сандева, Борис Кузманов, Дирухи Амуджиян, Елена Михайлова, Иванка Димитрова, Софка Кутрянска, Теодора Момчилова – Медицински университет –Пловдив, 2017г.

Проекти

 1. Проект „Образователна и медицинска интеграция на уязвимите малцинствени групи със специален фокус върху ромите.”
  Национална програма ФАР 2003 г.
  Със заповед № 384 от 04.06.2010 г. на основание договор за сътрудничество между Медицински колеж – Пловдив и сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” сключен на 28.05.2010 г. е възложен обучителен курс в който участват:

  • Иванка Димитрова
 2. Проект BG051P0001 – 3.3.07 – 0002
  „Студентски практики” 2007-2013 и продължава
  Преподаватели от катедрата участващи, като академични наставници:

  • Проф. д-р Бл. Пехливанов, дмн
  • Иванка Димитрова
  • Елена Михайлова
  • Дирухи Амуджиян
  • Теодора Момчилова
  • Софка Кутрянска
  • Техн.секретар Милена Димитрова – технически изпълнител
 3. Проучвания на щамове Lactobacillus bulgaricus при терапията на възпалителните заболявания на ЖПО. 2010 г. и продължава .
  Проф. М. Балтаджиев, лаборатория LB Lact.
  Участващи преподаватели от катедрата:

  • Д-р Борис Кузманов, дм
 4. Проект BG-051Р0001-3.3.03-003 Практически стаж по палиативна медицина за студенти-медици. Ръководител на проекта : доц.д-р Деспотова-Толева, дм, семинар на 15.04.2010 г. и на 10-11.06.2010 г. Еко хотел Здравец.
  Участващи преподаватели от катедрата:

  • Елена Михайлова
 5. Проект БГ 07-75Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“ С финансовата подкрепа на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. „Създаване на център за семейно планиране и превенция на репродуктивното здраве в детско-юношеска възраст 10-19 години”. Клиниката по Акушерство и гинекология на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, бул. „Пещерско шосе“ 66, ет. 3; Образователен; Социален
  Участващи преподаватели от катедрата:

  • Милена Сандева
 6. „ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА-ПЛОВДИВ” по ОПРЧР 2014-2020г., приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” Семейно консултиране и подкрепа – Общностен център за деца и семейства – социален Европейски проект 26.09.16г. Ръководител на проекта – Община – Пловдив; Национален с европейско финансиране; Образователен, социален
  Участващи преподаватели от катедрата:

  • Дирухи Амуджиян

Материална база

Обучението по специалността „Акушерка” е осигурено с адекватна материално-техническа база.

Сградният фонд се състои от учебни корпуси, разположени в базите на МУ на бул.”Васил Априлов” 15А и ул.”Братя Бъкстон” 120.

Пред студентите от специалността се изнасят лекции в нов аудиторен комплекс с 6 зали, ползват зали/ лаборатории в предклиничните катедри на Медицински факултет, учебни зали/ лаборатории на Фармацевтичен факултет, семинарни зали на Факултета по обществено здраве и част от клиниките на УМБАЛ „Св.Георги”- Пловдив.

В аудиторния комплекс се намира медицинският Симулационен Тренировъчен Център (МСТЦ) на МУ – Пловдив, който е най-големия и комплексен тренировъчен център за медицински специалисти в Р България.
МСТЦ разполага с :

 • високотехнологични манекени за моделиране на симптоми, състояния и заболявания от вътрешната медицина, неврологията, педиатрията и акушерството и гинекологията;
 • най-новите лапароскопски, артроскопски и ендоскопски симулатори за виртуална реалност.

В базата на ул. „Братя Бъкстон” 120, специалност „Акушерка” разполага с 2 кабинета за УПЗ по ФВСАГ и 1 кабинет по Акушерство. Специализираните кабинети са снабдени с учебни помагала, болнично обзавеждане, манекени, мулажи на ръце, седалище, ултразвук, гинекологичен стол. Всеки студент разполага със свое работно място в тези кабинети и има достъп до всички налични консумативи и учебни помагала.

Друга специфична учебна база, подпомагаща процеса на обучение и адаптация към професията са АГ клиника в УМБАЛ „Св.Георги”, КОЦ. ДКЦ 1, ДКЦ 2, УСБАЛАГ „Селена”, където студентите провеждат клиничната си практика.

Информационното осигуряване на учебната и научната дейност в МУ- Пловдив се осъществява от БИЦ, включваща централна и четири филиални библиотеки, включително и в МК и център за „Компютърни системи и комуникации” със звена за фото и видео, компютърна, копирна, издателска и печатна база.

Международна дейност

Преподавателска мобилност по програма „Еразъм”

2010 г.

 1. Колеж към технически институт гр. Янина, Гърция 12-16.04.2010 г.
  Софка Кутрянска, Елена Михайлова, Теодора Момчилова
 2. Факултет по медицина Университет гр. Острава, Чехия 10-14.04.2010 г.
  Иванка Димитрова, Дирухи Амуджиян

2011 г.

 1. Факултет по здравни грижи към университета в гр. Дебрецен – Унгария 11.04-15.04.2011 г.
  Теодора Момчилова, Софка Кутрянска
 2. Висше училище за сестри гр. Коимбра – Португалия 13.05-20.05.2011 г.
  Дирухи Амуджиян
 3. Медицински колеж към МУ гр. Рига – Латвия 13.05-20.05.2011 г.
  Иванка Димитрова

2012 г.

 1. Технологичен институт – гр. Лариса, Гърция 07.05-11.05.2012 г.
  Теодора Момчилова, Елена Михайлова, Софка Кутрянска
 2. Медицински колеж Брюксел, Белгия 14.05-18.05.2012 г.
  Дирухи Амуджиян
 3. Училище по здравни грижи гр. Тарту, Естония 14.05-18.05.2012 г.
  Иванка Димитрова
 4. Факултет по медицина – Университет гр. Острава, Чехия 22.10-26.10.2012 г.
  Елена Михайлова, Софка Кутрянска

Чуждестранни преподаватели посетили МУ- Пловдив по програма „Еразъм”

 1. Преподавател от гр. Маниса Турция / 18.09 – 21.09.2016 г.
 2. Преподавател от гр.Маниса Турция / 28. 05 – 30.05.2015 г.
 3. Двама преподаватели от гр.Маниса, Турция / 19.05-23.05.2014 г.
 4. Двама преподаватели от гр.Люксембург, Белгия / 02.05.2013 г.
 5. Двама преподаватели от гр.Острава, Чехия / 26.05 – 29.05.2014 г.
 6. Двама преподаватели от гр.Маниса, Турция / 10.06-14.06.2013 г.
 7. Един преподавател от гр.Коимбра, Португалия / 27.05-31.05.2013 г.
 8. Двама преподаватели от гр.Утена, Литва / 3.10-7.10.2011 г.
 9. Един преподавател от гр.Утена, Литва / 25.01-26.01.2012 г.
 10. Трима преподаватели от гр.Юрмала, Латвия / 21.05-22.05.2012 г.
 11. Двама преподаватели от гр.Рига, Латвия / 05.06-08.06.2012 г.

Студенти посетили катедра „Акушерски грижи” по програма „Еразъм”

 1. Двама студенти от Финландия / 19.09-16.12.2011 г.
 2. Един студент от Естония / 21.11.2011 – 03.02.2012 г.
 3. Трима студенти от Литва / 13.02-04.05.2012 г.
 4. Трима студенти от Полша / 1.10.2012 – 31.01.2013 г.
 5. Четирима студенти от Латвия / 18.02 – 12.05.2013 г.
 6. Една студентка от Македония / 15.09 – 15.11.2015 г.
 7. Една студентка от Македония / 01.10.2016 г.- 01.04.2017 г.

Студенти посетили катедра „Акушерски грижи” по ЕСМ

 1. Двама студенти от Швейцария и двама студенти от Великобритания / 01-12.03.2010 г.
 2. Двама студенти от Испания и един студент от Швеция / 4-15.10.2010 г.
 3. Четирима студенти от Швейцария / 9-20.05.2010 г.
 4. Двама студенти от Великобритания и двама студенти от Норвегия / 10-21.10.2011 г.
 5. Един студент от Дания / 07-18.03.2011 г.
 6. Двама студенти от Великобритания и един студент от Швейцария / 8-19.10.2012 г.
 7. Един студент от Швейцария и един студент от Великобритания / 7-18.05.2012 г.
 8. Двама студенти от Норвегия и един студент от Испания / 5-16.03.2012 г.
 9. Двама студенти от Великобритания / 7-17.05.2013 г.
 10. Двама студенти от Великобритания / 16.05.2013 г.
 11. Един студент от Великобритания и един студент от Норвегия / 3-14.03.2014 г.
 12. Един студент от Белгия и един студент от Великобритания / 6-17.05.2014 г.
 13. Двадесет и пет студенти и двама преподаватели от Люксембург / 02-05.12.2013 г. (Henallux)