Секция по български език

Kолектив на “Секция по български език”, Медицински университет – Пловдив

 • Oбразци на студентските картони
 • Aкадемични стандарти

  Учебни програми,

  Учебна дейност

  В Секцията се преподава български език. Обучението се провежда в Подготвително отделение и продължава през:

  • I и II курс на специалностите медицина, дентална медицина и фармация;
  • I семестър на медицинския колеж.

  Англоезичната форма на обучение се осъществява в I и II курс.

  Основна образователна цел е постигане на комуникативни умения и способност за ориентация в езика на медицината.

  Обучават се чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, както и студенти от европейски университети, включени в програма „Еразъм“.

  Проверката на знанията по български език е чрез тестове за контрол и изпит. След полагане на семестриален/годишен тест студентите, обучавани по деветмесечната подготвителна програма, придобиват диплома, валидна за всички висши училища в страната.

  От новата учебна 2017/2018 година студенти от III, IV, V и VI курс са включени в СИП „Български език за медицински цели“. Акцентът е върху комуникативно-дейностния подход и прилагане на иновативни методи на учене.

  Хорариум:

  • Деветмесечен подготвителен курс по български език 693 часа.
  • І курс специалност медицина, дентална медицина и фармация – 60 часа (30 + 30)
  • II курс специалност медицина, дентална медицина и фармация – 60 часа (30 + 30)
  • І курс (Iсеместър) специалност рехабилитация /рентгенови лаборанти/зъботехника – 30 часа
  • І и ІІ курс, обучение на английски език, специалност „Медицина“ – 180 часа (90 + 90), специалност „Дентална медицина“ – 240 часа (120 + 120), „Фармация“ – 240 часа (120 + 120).
  • Езикови въпроси на медицинския текст – лекционен курс за докторанти – 20 часа, доц. Диана Милиева

  Редовните студенти имат възможност да посещават свободноизбираеми курсове:

  1. Български език за медицински цели – 200 аудиторни часа
  2. Медицинска комуникация – 30 аудиторни часа
  3. Език, медицина, информация – 30 аудиторни часа
  4. Медицински текстове за презентиране ( възможности и ограничения) – 30 аудиторни часа
  5. Изграждане на умения за изработване и представяне на мултимедийни презентации -30 аудиторни часа
  6. Текстови структури и езикови употреби в мултимедийните презентации на теми от медицинската наука – 30 аудиторни часа
  7. Българска цивилизация – 30 аудиторни часа
  • От учебната 2017/2018 година в секцията са приети нови учебни програми с акцент върху комуникативноречевия модел на учене.

  Академичен състав

  ст. преп. д-р Маргарита Димитрова – ръководител на Секцията по български език

  Тел:032 200 652
  e-mail: margarita.dimitrova@mu-plovdiv.bg

  Хабилитирани преподаватели:

  доц. д-р Диaна Милиева

  Тел: 032 200 651
  e-mail: diana.milieva@mu-plovdiv.bg

  Нехабилитирани преподаватели:

  ст. преп. д-р Милена Динева-Мулешкова

  Тел: 032 200 647
  e-mail: milena.dineva@mu-plovdiv.bg

  ст. преп. Евгений Кадийски

  Тел: 032 200 651
  e-mail: evgeniy.kadiyski@mu-plovdiv.bg

  ст. преп. Мая Андонова

  Тел: 032 200 651
  e-mail: maya.andonova@mu-plovdiv.bg

  ст. преп. Андония Куцарова

  Тел: 032 200 651
  e-mail: andoniya.kutsarova@mu-plovdiv.bg

  преп. Антоанета Павлова

  Тел: 032 200 651
  e-mail: antoaneta.pavlova@mu-plovdiv.bg

  преп. Добринка Паскалева

  Тел: 032 200 651
  e-mail: dobrinka.paskaleva@mu-plovdiv.bg

  преп. Димитрия Желязкова

  Тел: 032 200 651
  e-mail: dimitriya.zhelyazkova@mu-plovdiv.bg

  преп. Мария Генова

  Тел: 032 200 651
  e-mail: mariya.milcheva@mu-plovdiv.bg

  преп. Лидия Кавръкова

  Тел: 032 200 651
  e-mail: lidiya.kavrakova@mu-plovdiv.bg

  преп. Мария Недялкова-Георгиева

  Тел: 032 200 651
  e-mail: mariya.ngeorgieva@mu-plovdiv.bg

  преп. Юлияна Кючукова

  Тел: 032 200 651
  e-mail: yuliyana.kichukova@mu-plovdiv.bg

  преп. Десислава Минчева Димитрова

  Тел: 032 200 651
  e-mail: desislava.dimitrova@mu-plovdiv.bg

  преп. Сема Джевджет Куцарова

  Тел: 032 200 651
  e-mail: sema.kutsarova@mu-plovdiv.bg

  Научна дейност


  Обобщен отчет НИД 2019
  Подробен отчет НИД 2019


  На 31 март 2018 г. в Иновативно СУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велинград се проведе иновативен формат – пътуващ семинар. Домакините посрещнаха екипите от ПУ „Паисий Хилендарски“ и от Медицински университет – Пловдив, ДЕСО, Секция по български език.
  Форматът имаше изключително позитивна роля за участниците и даде възможност на екипа от Секцията по български език – ст. преп. д-р Маргарита Димитрова и отговорникът по учебната дейност Димитрия Желязкова, да се включат в неформалната научна дискусия за ролята на иновативните практики в съвременния образователно-възпитателен процес не само в средното училище, а и в университетските среди.

  В секцията се разработват теоретични проблеми на българската и общата лингвистика, методологични проблеми на преподаване на българския език като чужд и български език за медицински цели.

  Конкретни изследователски области са:

  • текстова лингвистика;
  • когнитивна лингвистика;
  • литературна теория и критика;
  • методология на изучаването на българския език като чужд и български език за специални цели;
  • езикова култура за нефилолози;
  • чистота на българския език;
  • проблеми на социализацията на чуждестранни студенти;
  • управление на интеркултурна образователна среда.

  Голяма част от научните разработки имат практикоприложен характер.

  Преподавателите от Секцията по български език вземат участие в множество национални и международни научни конференции, работни срещи, практически семинари, издават се учебници, речници и помагала, извършва се извършва редакторска и коректорска дейност.

  За периода 2006-2014 са публикувани над 200 статии в български и чуждестранни сборници.

  Участия в проекти:

  • За студентска мобилност по програма Еразъм+;
  • Нощ на учените в Пловдив;
  • Седма рамкова програма на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007–2013), подпрограма ХОРА.
  • „ Тревожност и начални прояви на бърнаут синдром сред преподаватели, работещи в интеркултурна образователна среда“ вътреуниверситетски проект НД10/ 2012.

  Научноизследователската работа в секция „Български език” през 2016 г. обхваща тематичните направления: методика на обучението по български език, усъвършенстване на методиката на преподаване по български език като чужд, теоретична и приложна лингвистика, литературна теория, невролингвистично програмиране и психодраматични техники, обучението по български език като чужд, адаптиране в мултикултурна среда.
  Анализът на наукометричната активност на колектива в секцията за 2016 г. показва:

   • Публикациите на академичния състав на секцията са общо 14. От тях:
    1 публикация с импакт фактор
    1 публикация в национални списания
    7 публикации в научни сборници
    5 са публикациите в интернет списания
   • Издадена 1 монография от ст. пр. д-р Маргарита Димитрова – “Религиозният синкретизъм като културна памет в региона на село Баните, област Смолян”.
    Преподаватели от секцията са издали учебни помагала, самостоятелни или в колектив: преп. Димитрия Желязкова – “10 нови теста по български език и литература за външно оценяване и прием след 7. клас.”, ”Езикови справки. Тестове с речник. Таблици с правила и дублети. Есета.”, “Как да пишем есе. Теория и практика” и доц. д-р Диана Милиева и колектив – „Тестове върху медицински текстове” – електронен сборник с въпроси по БЕ за чуждестранни студенти медици.
   • Участията в конгреси, конференции и др. научни форуми са общо 19, от които 5 на чуждестранни форуми и 14 на български научни форуми.
   • Анализът на наукометричната активност на колектива в секцията за 2017 г. показва следното:

  Отчет за научноизследователската дейност на секцията по български език на ДЕСО 2017 година

  Научно-изследователската работа в Секцията по български език през 2017 г. продължава тематичните направления, свързани с:
  – методиката на обучението по български език за чуждестранни студенти;
  – усъвършенстване на методиката на преподаване на българския език като чужд;
  – теоретична и приложна лингвистика;
  – издаване и апробация на учебни помагала и учебници по български език за чуждестранни студенти по медицина, дентална медицина и фармация;
  – история и теория на литературата, литературна антропология, културна антропология;
  – изследване на медицинската лексика в текстове от периода на Българското възраждане.
  Секцията започна развитие в следните нови направления:
  – въвеждане на иновативни методически практики в обучението на чуждестранни студенти;
  – подготовка, издаване и апробация на нови учебни помагала, съобразени с актуалните тенденции при преподаването на българския език като чужд.
  В секция „Български език” работят 2 (двама) хабилитирани и 17 (седемнайсет) нехабилитирани преподаватели, от които доценти 2 (двама), 12 (дванадесет) старши преподаватели и 5 (петима) преподаватели.
  5 (петима) от преподавателите имат научна степен „доктор”.
  Анализът на наукометричната активност на катедрения колектив за 2017 г. показва:
  Публикациите на академичния състав на катедрата са общо 42 (четиридесет и две). От тях: 12 са публикации с импакт фактор, 5 са публикации в чуждестранни списания без импакт фактор, 10 са публикации в научни сборници, 15 са публикации в интернет списания.
  Издадена е една монография у нас.
  Публикации на преподавателите от катедрата са цитирани през отчетната година общо 9 пъти, в т.ч. от чуждестранни автори 1 и от български автори 8 пъти.
  Колективът на Секция „Български език” е издал 2 самостоятелни учебни помагала и е участвал в изготвянето на 4 учебни помагала в колективи.
  Участията в конгреси, конференции и др. научни форуми в страната са общо 35, от които 15 на чуждестранни форуми и 20 на български научни форуми.
  Участията в научни, образователни или други проекти, са общо 3 (три). От тях 1 е текущ и 2 са завършени успешно през отчетната година. В резултат на научните проекти през отчетната година са реализирани 4 публикации.
  Изготвени са 2 рецензии за учебни помагала.

  • Колективът на секция „Български език ” е издал:
  1. Самостоятелно учебно помагало – ст. пр. д-р Маргарита Димитрова, “Динамичен модел на обучение по български език и литература в мултикултурна среда”
  2. Помагала – за първи курс, първи семестър, за трите специалности „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, обучение на английски език; за втори курс, втори семестър, специалност „Дентална медицина“.
  3. Участията в конгреси, конференции и др. научни форуми са общо 12, от които 7 на чуждестранни форуми и 5 на български научни форуми.
  4. Участията в научни, образователни или други проекти са общо 1.

  Международен проект „Духовност без граници” 2017 с ръководител проф. д-р Иван Дечев, дм и гл. координатор ст. пр. Розалия Александрова – алманах „Гласът на вселената“, издателство „FastPrintBooks”, 2017 ISBN: 978-619-7312-48-5.

  Учебници


  Учебници и учебни помагала:

  ● А. Павлова. Справочник за българския глаголен вид. Пловдив. Издателство „Макрос“ 2019

  ● Граматични въпроси на медицинския текст. Учебник по български език за чуждестранни студенти и специализанти – медици, стоматолози, фармацевти. Д. Милиева, дф.и колектив. Пловдив, 2004.

  ● Димитрова, М. и Т. Тодорова, Д. Мирчев, Б. Айвазов, В. Димитров, М. Георгиева. Специализиран български език за чуждестранни студенти по медицина, Пловдив: Студио 18, 2019

  ● Дечев, Ив. и М. Димитрова, М. Динева-Мулешкова, Д. Желязкова, А. Павлова, Л. Кавръкова, М. Генова, Зл. Танева, Е. Кадийски, Бл. Айвазов, В. Димитров. Български език за чужденци, учебник, втора част, Пловдив: Макрос, 2019

  ● Димитрова, М. и Т. Тодорова, В. Димитров. Специализиран български език за чуждестранни студенти, второ преработено издание, Пловдив: Студио 18, 2019.

  ● Димитрова, М. и М. Костова, В. Димитров, Бл. Айвазов. Български език за чужденци, трета част, Пловдив: Макрос, 2019.

  ● Димитрова, М. и Теодора Тодорова, Димитър Мирчев, Благой Айвазов, Васил Димитров, Мария Георгиева. Специализиран български език за чуждестранни студенти по медицина, трето преработено издание, Пловдив: Студио 18, 2019.

  ● Учебник за медици чужденци. Български език.. А. Краевска, А. Куцарова, К. Куцаров, П. Къленикова, М. Тилева Л. Маджарова и кол., 2005.

  ● Българско странознание. Учебник за чуждестранни студенти . С. Тошкова – Христозова, 1995.

  ● България. Страна, история, традиции. Учебник по странознание. Сл. Тошкова – Христозова, 2007

  ● Текстолингвистика. Учебно помагало за студенти по медицина. Д. Милиева, дф в съавт. МУ-Пловдив, 2007..

  ● Текстови структури и езикови употреби в медицината. Учебно ръководство за студенти по медицина, дентална медицина, фармация, управление на здравните грижи, здравни грижи . Д. Милиева, дф, 2008.

  ● Съпоставителни езикови въпроси на медицинския текст. Учебно ръководство за докторанти на медицински университети. Д. Милиева, дф., в съавт. МУ-Пловдив, 2009.

  ● Въвеждане в научния стил (2014). А.Тарашев, А. Краевска, М. Андонова, М. Тилева, 2014.

  ● Помагало по български език за чуждестранни студенти по стоматология І и ІІ курс С.Владимиров, Я. Калъчев, Хр. Кисьов, М. Кръстева, М. Куклева, С. Пачева, Е. Сарачев, Зл. Танева, Н. Янкова, 2004

  ● Помагало по български език за чуждестранни студенти по стоматология І и ІІ курс. Второ преработено и допълнено издание.С.Владимиров, Я. Калъчев, Хр. Кисьов, М. Кръстева, М. Куклева, С. Пачева, Е. Сарачев, Зл. Танева, Н. Янкова, 2006.

  ● Помагало за употреба на глагола в български и турски език. Янкова, н., М. Кръстева, Л. Янков, Р. Чери, А. Йълмаз, К. Йълмаз, 2010.

  ● Работна тетрадка по български език за чуждестранни студенти по дентална медицина. М. Кръстева, С. Пачева, Зл. Танева, Н.Янкова, 2006.

  ● Работна тетрадка по български език за медици – ч. І. Краевска, А., А. Куцарова, П. Къленикова, 2009.

  ● Работна тетрадка по български език за медици – ч.ІІ. Краевска, А., А. Куцарова, П. Къленикова, 2010.

  ● Сборник с текстове и упражнения за специализирано обучение на чуждестранни студенти от Медицински колеж. Краевска, А., П. Къленикова. 2003.

  ● Екология и здраве. Специализирани текстове и езикови задачи за чуждестранни студенти. И. Христозов И, С. Тошкова Христозова, Х. Спасова, Н. Димова, М. Нешева, 2004.

  ● Обяснителен речник по паразитология за чуждестранни студенти. С. Пачева, ВМИ-Пловдив, 1994.

  ● Учебен българско-гръцки речник. Краевска, А., А. Куцарова, П. Къленикова, Л. Маджарова, М. Тилева, Я. Опрова, В. Веренис, 2006.

  ● Български език за чужденци, учебно помагало. М. Димитрова, М. Динева-Мулешкова, А. Павлова, Л. Кавръкова, М. Генова, Зл. Танева, Е. Кадийски, Д. Желязкова, Бл. Айвазов, Сл. Кесова, М. Георгиева, Пловдив: Студио 181 2017, ISBN 978-619-7249-19-4

  ● Димитрова, М., М. Динева-Мулешкова, А. Павлова, Л. Кавръкова, М. Генова, Зл. Танева, Е. Кадийски, Д. Желязкова, Бл. Айвазов, Сл. Кесова, М. Георгиева. Български език за чужденци. Учебно помагало. Първа част. Пловдив: Студио 18, 2017.

  ● Желязкова, Д. 10 нови теста по български език и литература за национално външно оценяване и прием след 7.клас – Пловдив: Димитрия Желязкова.

  ● Желязкова, Д. , Н. Янкова. Помагало по български език като чужд за студенти по дентална медицина. Рецензенти: доц. д-р Петя Бъркалова – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и ст. пр. Йорданка Стефанова – Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов” – Варна. Пловдив: Димитрия Желязкова. 160 с.

  ● Желязкова, Д. ,Н. Янкова. Помагало по български език като чужд за студенти по дентална медицина. Второ допълнено издание. Рецензенти: доц. д-р Петя Бъркалова – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и ст. пр. Йорданка Стефанова – Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов” – Варна. Пловдив: Лакс Бук. 160 с.

  ● Кръстева, М. , М. Димитрова, Аргирова, М., Христова, Сн., Кръстев, А. Български език за чуждестранни студенти по фармация // Медицински университет – Пловдив, Департамент по езиково и специализирано обучение, секция по български език, Пловдив – 2017.

  ● Паскалева, Д. Български език като чужд за напреднали, Пловдив, 2017.

  ● Български език за чужденци (Специализиран учебник за медици). А. Куцарова, А. Краевска, Ив. Дечев, М. Андонова. Сайпрес, Пловдив, 2018.

  ● Български език за чужденци. Учебно помагало. Втора част. Ив. Дечев, М. Димитрова, М. Динева-Мулешкова, Зл. Танева, Е. Кадийски, Д. Желязкова, А. Павлова, Л. Кавръкова, М. Генова, Бл. Айвазов, В. Димитров. Студио 18. Пловдив, 2018.

  ● Български език за чужденци. Учебник. Първа част. М. Димитрова, М. Динева-Мулешкова, А. Павлова, Л. Кавръкова, М. Генова, Зл. Танева, Е. Кадийски, Д. Желязкова, Бл. Айвазов. Пловдив. Макрос, 2018.

  ● Учебник по български език за чуждестранни студенти по дентална медицина. Трето преработено и допълнено издание. Д. Желязкова, Н. Янкова. Рецензенти: доц. д-р Петя Бъркалова – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, и ст. пр. Йорданка Стефанова – Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов” – Варна. Пловдив: Лакс Бук.

  ● Специализиран български език за чуждестранни студенти по медицина. М. Димитрова, Т. Тодорова, Д. Мирчев, В. Димитров, Б. Айвазов. Пловдив: Студио 18, 2018 г.

  ● Специализиран български език за чуждестранни студенти. М. Димитрова и Т. Тодорова, В. Димитров. Пловдив: Студио 18, 2018.

  Публикации

  Световната хайку асоциация в Япония публикува антология „Световно хайку 2017: No. 13“ под редакцията на Бания Натцуиши. Включени са 469 хайку на 33 езика от 169 автори от 45 страни. В антологията е представен с хайку на български, английски и японски ст. преп. МИНКО ТАНЕВ, член на СБП, Българския хайку съюз и Пловдивския хайку клуб.

  Минко Танев

  есенно слънце

  от мъглата изплуват

  чертите на Бог

  autumn sun

  appears from the fog

  the figure of God


  Стоянка Боянова и Минко Танев
  са включени в Haiku A Concise Anthology/Хайку – Кратка антология с редактор Сантош Кумар/Santosh Kumar, ISBN: 978-93-86653-43-7

  Най-новата кратка антология под редакцията на Сантош Кумар на Cyberwit.Net представя едни от най-добрите хайку на английски език. Включени са 40 автори от цял свят. Подбраните поети „изследват мистериите на живота и глъбините на човешката душа. Най-важна характеристика на тези хайку е истинската емоция.“
  Според редактора „Модерните хайку поети не винаги пишат в класическите размери 5-7-5 срички. Те не се ограничават да използват “kigo” (сезонна дума) в своите хайку. Съвсем очевидно е, ако разгледаме тази антология. Хайку стиховете на английски показват нарастваща популярност по целия свят. Хайку повлия и на великия поет Ezra Pound “В станция на метрото” (1913). Известният носител на Нобелова награда Czeslaw Milosz публикува том Haiku (1992), в който „превежда от английски на полски – японски майстори, съвременни американски и канадски автори на хайку“.
  Тази най-нова антология е съставена от едни от най-добрите хайку на английски език. Поетите, подбрани в нея, изследват мистериите на живота и глъбините на човешката душа. Най-важна характеристика на тези хайку поети е истинската емоция. Лонгинус коментира: „С увереност твърдя, че нищо не допринася така, както истинската емоция на точното място, вдъхновила думите с порив и ентусиазъм, преизпълнила ги с божествена лудост. “
  Добре е да се отбележи, че най-важната характеристика и същност на хайку е много финото и дълбоко въображение „съпоставяне на два образа или идеи и едно “kireji “- пауза между тях“. В най-добрите случаи в настоящото издание за съвременно хайку това е постигнато.“

  Публикации за 2017 година

  Димитрова, М. Резултатността като фактор за мотивирано теоретико-прагматично обучение по български език на чуждестранни студенти медици // Сборник доклади, VII национална научна конференция 2017 за студенти, докторанти и млади учени, 15 години федерация „Наука и висше образование“, Пловдив, 27 май 2017 г., Пловдив: Имеон.

  Димитрова, М. Ролята на иновациите и личностното развитие на младите хора в процеса на обучение по български език и литература.// Интуиция и компетентност в езика, литературата и образованието. Янев, Борян, Соня Александрова-Колева, Фани Бойкова – съставители. Пловдив: Хоризонти, 2017, с. 209-222.

  Желязкова, Д. и Н. Янкова. Реализиране на проект за специализирано помагало по български език на чуждестранни студенти стоматолози – английско обучение. – В: Чуждият език и съвременното висше образование. Сборник с доклади VІІІ Международна научна конференция 23−25.06.2017, Варна, МУ „Проф. д-р П. Стоянов”. Част 1 от 2. 101−105 с. ISBN 978-619-221-070-0. 15.
  Павлова, А., Д. Паскалева. Модел за овладяване на българския език като чужд // Сборник с доклади. Част 1 „Чуждият език и съвременното висше образование”, Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов” – Варна, 2017 г., ISBN 978-619-221-070-0, стр. 106 – 109

  Павлова, А. „Наблюдения върху употребата на местоименията в БРР” // Сборник „Научни трудове”, том 54, кн. 1, СБ. А, 2016, Филология, УИ „Паисий Хилендарски” – Пловдив, ISSN 0861-0029, стр. 215 – 223

  Павлова, А. „Още веднъж за употребата на местоименията в българската разговорна реч”// „Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив”, Серия А. Обществени науки, изкуство и култура, том III, Пловдив, 2017 г., ISSN 1311-9400 (Print); ISSN 2534-9368 (On line), стр. 145 – 149

  Павлова, А., Паскалева, Д., Андонова, М., Куцарова, А. Интензивен подход в обучението по български език като чужд //Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив”, Серия А. Обществени науки, изкуство и култура, том III, Пловдив, 2017 г., ISSN 1311-9400 (Print); ISSN 2534-9368 (On line), стр. 157 – 159

  Тарашев А., А. Куцарова, А. Краевска, М. Андонова. Когнитивизъм или наратология при тълкуване на някои фрагменти от “Под игото”, Научни трудове на СБУ – Пловдив, Серия А. Обществени науки, изкуство и култура том III, ISSN 1311-9400 (Print), ISSN 2534-9368 (On line) 2017, с.109 -112

  Тарашев А., А. Куцарова, А. Краевска, М. Андонова. Глаголният вид като носител на конотации в стихове на Ботев, Научни трудове на СБУ – Пловдив, Серия А. Обществени науки, изкуство и култура том III, ISSN 1311-9400 (Print), ISSN 2534-9368 (On line) 2017, с. 120 -122

  Александрова, Р. За ефекта на пеперудата или за двата романа на Н. Алгафари „Боже, защо Господ лъже?“ и „Аллах, милост нямаш ли?“ – В: Сборник от 13-тите международни славистични четения „Мултикултурализъм и многоезичие“ (21-23 април 2016г.). Том 2. Изд. „Фабер“, 2017, Велико Търново, ISBN 978-619-00-0651-0

  Александрова, Р. Поезията като висша реалност. KNOWLEDGE International Journal, Vol. 19.3, ISSN 2545 – 4439 и Global Impact & Quality Factor (GIF) 1.322 за 2016 година (http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/, стр.1175 – 1179 Международна научна конференция „Силата на науката“ в Триада – Солун, Р Гърция, проведен от 29 септ. до 1- ви октомври 2017 г. ISSN 2545-4439, vol. 19.3, Literature, Music and Arts, InternacionalJournal KNOWLEDGE, Bitola, IKM, септ. 2017;

  Димитрова, М. , В. Димитров. PARAMETERS OF THE COMMUNICATIVE COMPETENCE IN BULGARIAN LANGUAGE FOR FOREIGN STUDENTS FOR ONE SCHOOL YEAR // .International Journal, Institute of Knowledge Management, Knowledge, Scientific papers, Vol. 16.2., Twelfth International Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS 31.3-2.4.2017, Vrnjacka Banja, Serbia, ISSN 1857 – 923Х, Global Impact and Quality Factor 1.023, с. 823 – 828

  Димитрова, М., М. Кръстева. CHARACTERISTICS OF THE SPECIALIZED BULGARIAN LANGUAGE TEXTBOOK FOR THE DEVELOPMENT OF GOOD COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FOREIGN STUDENTS // International Journal, Institute of Knowledge Management, Knowledge, Scientific papers, Vol. 17.4., Thirteenth International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE, 25 – 28.5.2017, Budva, Montenegro, ISSN 2545-4439, Global Impact and Quality Factor 1.322, 1545 – 1550

  Димитрова, М. , В. Димитров. COMMUNICATIVE SPEECH MODEL FOR TEACHING PAST SIMPLE TENSE FORMS BY FOREIGN MEDICAL STUDENTS International Journal, Institute of Knowledge Management, Knowledge, Scientific papers, Vol. 19.3., Literature, Music and Arts, pp. 997 – 1358, Promoted in Agia Triada, Greece, September 2017, ISSN 2545 – 4439, Global Impact and Quality Factor 1.322, с. 1043 – 1048

  Желязкова, Д. Innovation management and technology in the era of globalization: materials of the ІV International scientific-practical conference, 10-12.01. 2017 г. – Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, „Лингвокультурологический взгляд на кодированного отношение болгар к иностранцу (в фразиологическом фонде болгарского языка” ISBN 978-601-267-338-8, 103−105 с.

  Желязкова, Д. Materials of the ІІ International scientific-practical conference „Integration of the scientific community to the global challenges of our time”, March 7-9, 2017, Osaka, Japan, Volume ІІ, «Речевая практика и письменный дискурс при освоении медицинского языка» ISBN 978-601-267-005-4, 301−303 с.

  Желязкова, Д. Materials of the ІІ International scientific-practical conference „Prospects for the development of modern science”, April 19-21, 2017, Busan, Korea, Volume І, «О колоритном языке в операционном зале (в Болгарии)» ISBN 978-601-267-398-2, 134−136 с.

  Желязкова, Д. Materials of the ІІ International scientific-practical conference „Membership in the WTO: prospects of scientific researches and international technology market”, October 18-20, 2017, Singapore, Volume І, «Колебливые акцентные формы при аористе и имперфекте в современном болгарском литературном языке»
  ISBN 978-601-7496-26-5, 75−79 с.

  Желязкова, Д. XLVI Международная филологическая конференция, 13-22.03. 2017 г. –Санкт Петербург, ХХІ Державинские чтения. Современные и исторические проблемы болгаристики и славистики. „Влияние акцентной модели медицинских терминов на ударение в заимствованных словах в болгарском языке.” В: Сборник статей по материалам ХLVІ Международной филологической конференции.
  ISBN 978-5-9651-1079-7, 67−71 с.

  Желязкова, Д. и Н. Янкова. Reference book of Bulgarian as Foreign language for dental medicine students – В: The power of knowledge. XІV-th International scientific conference KNOWLEDGE – International Journal Vol. 19.3 September, 2017 Agia Triada, Greece (29.9-1.10.2017). Global Impact and Quality Factor 1.322
  ISSN 2545-4439, 1121−1124 с.
  ISSN 1857-923Х, 1121−1124 с. (e-version)

  Желязкова, Д. Pronunciation of э (я) and е in contemporary language norms– В: XV-th International scientific conference KNOWLEDGE IN PRACTICE – International Journal Vol. 20.6 December, 2017 Bansko, Bulgaria (15.12.-17.12.2017). ISSN 2545-4439, 2743−2745 с. Global Impact and Quality Factor 1.322

  Желязкова, Д. Materials of the ІІІ International Scientific-Practical Conference „Quality management: search and solutions”, November 27-29, 2017, Kuala Lumpur, Malaysia, Volume І, «Колеблющиеся акцентные формы при множественности однослоговых имён существительных мужского рода в современном болгарском литературном языке»
  ISBN 978-601-267-251-0, 114−117 с.

  Кадийски Е., Зл. Танева, Р. Александрова, М. Димитрова. Идейни акценти в културния мениджмънт на международния фестивал „Духовност без граници“. KNOWLEDGE International Journal, Vol. 20.6 , ISSN 2545 – 4439 и Global Impact & Quality Factor (GIF) 1.322 за 2016 година (http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/, стр. 2641 – 2646

  Кавръкова, Л., М. Динева-Мулешкова. Наблюдения върху апробацията на учебно помагало по български език за студенти по медицина, дентална медицина и фармация в МУ – Пловдив // KNOWLEDGE International Journal, Vol. 20.4, ISSN 2545 – 4439 и Global Impact & Quality Factor (GIF) 1.322 за 2016 година (http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/, с. 1896 – 1900

  Павлова, А. KNOWLEDGE International Journal, Vol. 17.4, ISSN 2545 – 4439 и Global Impact & Quality Factor (GIF) 1.322 за 2016 година (http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/), стр. 1557 – 1562„Ролята на преподавателя и иновативните образователни методи при овладяване на чужд език през ХХI век”

  Павлова, А. KNOWLEDGE International Journal, Vol. 19.2, ISSN 2545 – 4439 и Global Impact & Quality Factor (GIF) 1.322 за 2016 година (http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/), стр. 529 – 534„Преподавателят – създател, приложник и транслатор на знание”

  Павлова, А., М. Генова. KNOWLEDGE International Journal, Vol. 19.2, ISSN 2545 – 4439 и Global Impact & Quality Factor (GIF) 1.322 за 2016 година (http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/, стр.593-597 „Вариант за преподаване на българската азбука на чуждестранни студенти в МУ – Пловдив” (в съавторство с Мария Генова)

  Димитрова, М. Динамичен модел на обучение по български език и литература в мултикултурна среда. Учебно помагало по методика на обучението по български език и литература. Пловдив – Студио 18.

  Художествено творчество

  Димитрова, М. Докосни с усмивка и надежда Млечния път, Пловдив: Студио 18, 2018
  Александрова, Р. Съставител и автор в поетичен алманах „Гласът на Вселената“, Фаст принт букс, 2017, Пловдив
  Александрова, Р. Представяне на автори и Международния фестивал на поезията пред читателите на в. „Литература и общество“, Варна, бр. 5 (52) август 2017, стр.1 и 6;
  Александрова, Р. Представяне на поетични произведения във в. Литература и общество, Варна, бр. 5 (52) август 2017, стр. 11-12;
  Александрова, Р. Публикация на мои стихове в сборник с литературни произведения „Медицина и мир“ , София, СБП, ISBN 978-954-2916-25-3;
  Александрова, Р. Публикация на стихове в поетически сборник, изд. От арт група „Вытрых“ във връзка с дните на 5-ия фестивал на славянската поезия – Полша, 2017, Чеховице – Джежице
  Александрова, Р. Публикация в поетичен сборник на СБП – Поети 2016, С., 2017
  Александрова, Р. Публикации на мои стихове в периодичен сборник с литературни произведения „Златоструй“, изд. „Фабер“, 2017, кн. 21, ISSN 1312-7675;
  Александрова, Р. „Рошава“ – книга с поезия, автор Розалия Александрова, изд. Фаст принт букс, Пловдив, 2017 г. ISBN 978-619-7312-67-6;
  Александрова, Р. Участие в литературен алманах „Литературна география“ с др. автори от Пловдив, Бургас, 2017, ISSN 0205-3296.
  Александрова, Р. Публикация на мои стихове в сборник с литературни произведения на полски език в Полша в сп. „Поезия джишяй”, бр. 126 от 2017 г. ISSN 1508-9398, 9771508939000, стр. 69.
  Александрова, Р. Публикация в сборника „Fresh поезия – стихове от български учени” 2017, ISBN 978-954-397-040-7, по проект FRESH (Find Research Everywhere and SHare) на Европейска нощ на учените, финансиран от Европейската комисия по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ на програма „Хоризонт 2020”, стр. 55. http://old.usb-bg.org/Bg/booklet-2017-final_cover.pdf

  Павлова, А. Трети международен фестивал на поезията 2017 г. – „Духовност без граници”, алманах „Гласът на вселената“, Издателство „FastPrintBooks”, 20017 ISBN: 978-619-7312-48-5, стр. 33-34.
  Павлова, А. Международен поетичен хайку проект „Тhe European Quarterly Kukai #17” – Spring 2017 Edition, #209
  Павлова, А. Международен проект „Европейска нощ на учените” 2017 г., сб. „Fresh поезия” – стихове от български учени, ISBN 978-954-397-040-7, изд. на СУБ, по проект FRESH (Find Research Everywhere and SHare) за Европейска нощ на учените, финансиран от Европейската комисия по дейностите на „Мария Склодовска–Кюри” на програма „Хоризонт 2020”, стр. 11.
  Танев, М. Поезия. // „Гласът на вселената“. Fast Print Books.2017. ISBN 978-619-7312-48-5, с. 121 – 122
  Танев, М. “World Haiku 2017 №13” на български, английски и японски. Антология световно хайку, участват 169 поети от 45 страни на 33 езика. Publisher: World Hajku Association, Japan, Shichigatsudo, с. 54
  Танев, М. „Императорските петстишия „ВАКА“ (Минко Танев, Стоянка Боянова) // „Хайку свят“, бр. 3-4 2017, изд. „Изток-Запад“, София, с. 52-55
  Танев, М. Поети 2016. Антология. София. „Български писател“, 2017

  Монографии

  ● Димитрова, Маргарита. Модел на работа по български език в мултикултурна среда: Медицински университет – Пловдив, първо издание, Пловдив: Студио 18, 2020. ISBN 978-619-7249-62-0.

  ● Димитрова, Маргарита. Бит и народопсихология на населението от Кула и няколко села. Из спомените на близки хора, второ преработено издание, Пловдив: Студио 18, 2020. ISBN 978-619-7249-61-3

  ● Книга: Димитрова, Маргарита. За смисъла на медицинската комуникация през погледа на преподавателя по български език, първо издание, Пловдив:Студио 18, 2020. ISBN 978-619-7249-63-7.

  ● Димитрова, М. Религиозният синкретизъм като културна памет в региона на село Баните, област Смолян. Пловдив – Студио 18. ISBN 978-619-7249-10-1.

  ● Димитрова, М. Динамичен модел на обучение по български език и литература в мултикултурна среда. Учебно помагало по методика на обучението по български език и литература. Пловдив – Студио 18. ISBN 978-619-7249-13-2.

  Дисертации

  Защитени дисертации за придобиване на ОНС „Доктор“:

  • Диана Милиева Комуникативни признаци на интонацията в монологичната реч,1992.
  • Светла Пачева-Карабова – Метафоричният език на съвременната българска академична медицина, 2006.
  • Славка Тошкова – Христозова Управление на процеса на адаптация на чуждестранните студенти към средата в МУ – Пловдив, 2011.
  • Ангел Тарашев – Повествователната дихотомия ламинарност –турбулентност (литературнокомуникационни аспекти) – Пловдив, 2013
  • Маргарита Димитрова – Религиозният синкретизъм като културна памет в извънкласните форми на работа по литература – 8, 9 клас, Пловдив, 2012.
  • Милена Динева-Мулешкова, „Социокултурни пространства на храненето в българската възрожденска книжнина“, Пловдив, 2012