Секция по български език

Kолектив на "Секция по български език", Медицински университет - Пловдив
Kолектив на „Секция по български език“, Медицински университет – Пловдив

Aкадемични стандарти

Учебни програми

 • Oбразци на студентските картони
 • Учебна дейност

  1. Секцията осъществява обучение по български език за специални цели и комуникация на чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, както и студенти от европейски университети, включени по „Еразъм+”, в задължителната и свободноизбираемата програма. Осигурява се и езикова подготовка за кандидат-специализанти, специализанти и докторанти от всички специалности на Медицинския университет.
   • Обучението се провежда в Подготвително отделение и продължава:
   • I и II курс за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“;
    I семестър за Медицинския колеж.

   • Англоезичната форма на обучение се осъществява в I и II курс.
  2. Основна образователна цел е постигане на комуникативни умения и способност за ориентация в езика на медицината.
  3. Обучават се чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, както и студенти от европейски университети, включени в програма „Еразъм+“.
  4. Проверката на знанията по български език е чрез тестове за контрол и изпит. След полагане на семестриален/годишен тест студентите, обучавани по десетмесечната подготвителна програма, придобиват диплома, валидна за всички висши училища в страната.
  5. От академичната 2017/2018 година студенти от III, IV, V и VI курс са включени в СИД „Български език за медицински цели“. Акцентът е върху комуникативно-дейностния подход и прилагане на иновативни методи на учене.
  6. От учебната 2019/2020 г. студентите от II курс, обучение на български език имат възможност да посещават СИД „Медицинска комуникация“.

  ХОРАРИУМ

  • Деветмесечен подготвителен курс по български език – 693 часа
  • І курс, обучение на английски език, специалност „Медицина“ – 180 часа (90 + 90), специалност „Дентална медицина“ – 180 часа (90 + 90), специалност „Фармация“ – 180 часа (90 + 90)
  • ІІ курс, обучение на английски език, специалност „Медицина“ – 180 часа (90 + 90), специалност „Дентална медицина“ – 180 часа (90 + 90), специалност „Фармация“ – 180 часа (90 + 90)
  • І курс, обучение на български език, специалност „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ – 60 часа (30 + 30)
  • ІІ курс, обучение на български език, специалност „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ – 60 часа (30 + 30)
  • І курс (I семестър), специалност „Рехабилитация“/„Рентгенови лаборанти/зъботехника“ – 30 часа
  • Езикови въпроси на медицинския текст – лекционен курс за докторанти – 20 часа

  СВОБОДНОИЗБИРАЕМИ КУРСОВЕ

  1. Български език за медицински цели – 20 часа упражнения
  2. Медицинска комуникация – 30 часа лекции
  3. Изграждане на умения и изработване на мултимедийни презентации – 30 часа упражнения
  4. История на медицината – 30 часа (15 лекции + 15 упражнения)

  От академичната 2017/2018 година в Секцията по български език са приети нови учебни програми с акцент върху комуникативно-речевия модел на учене. През м. септември 2021 г. те са актуализирани.

  Академичен състав

  ст. преп. Милена Динева-Мулешкова, дф Ръководител на Секцията по български език

  Тел: 032 200 647
  e-mail: [email protected]


  Нехабилитирани преподаватели:

  ст. преп. Маргарита Димитрова, дф

  Тел:032 200 652
  e-mail: [email protected]

  ст. преп. Мая Андонова

  Тел: 032 200 651
  e-mail: [email protected]

  ст. преп. Андония Куцарова

  Тел: 032 200 651
  e-mail: [email protected]

  ст. пр. Антоанета Павлова

  Тел: 032 200 651
  e-mail: [email protected]

  ст. преп. Добринка Паскалева

  Тел: 032 200 651
  e-mail: [email protected]

  ст. преп. Димитрия Желязкова

  Тел: 032 200 651
  e-mail: [email protected]

  ст. преп. Мария Генова

  Тел: 032 200 651
  e-mail: [email protected]

  ст. преп. Лидия Кавръкова

  Тел: 032 200 651
  e-mail: [email protected]

  преп. Мария Недялкова-Георгиева

  Тел: 032 200 651
  e-mail: [email protected]

  преп. Юлияна Кючукова

  Тел: 032 200 651
  e-mail: [email protected]

  преп. Сема Джевджет Куцарова, дф

  Тел: 032 200 651
  e-mail: [email protected]

  Преп. Ралица Димитрова

  Тел: 032 200 652
  e-mail: [email protected]

  Преп. Диана Мъркова

  Тел: 032 200 652
  e-mail: [email protected]

  Научна дейност

  На 31 март 2018 г. в Иновативно СУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велинград се проведе иновативен формат – пътуващ семинар. Домакините посрещнаха екипите от ПУ „Паисий Хилендарски“ и от Медицински университет – Пловдив, ДЕСО, Секция по български език.
  Форматът имаше изключително позитивна роля за участниците и даде възможност на екипа от Секцията по български език – ст. преп. д-р Маргарита Димитрова и отговорникът по учебната дейност Димитрия Желязкова, да се включат в неформалната научна дискусия за ролята на иновативните практики в съвременния образователно-възпитателен процес не само в средното училище, а и в университетските среди.

  В секцията се разработват теоретични проблеми на българската и общата лингвистика, методологични проблеми на преподаване на българския език като чужд и български език за медицински цели.

  Конкретни изследователски области са:

  • текстова лингвистика;
  • когнитивна лингвистика;
  • литературна теория и критика;
  • методология на изучаването на българския език като чужд и български език за специални цели;
  • езикова култура за нефилолози;
  • чистота на българския език;
  • проблеми на социализацията на чуждестранни студенти;
  • управление на интеркултурна образователна среда.

  Голяма част от научните разработки имат практикоприложен характер.

  Преподавателите от Секцията по български език вземат участие в множество национални и международни научни конференции, работни срещи, практически семинари, издават се учебници, речници и помагала, извършва се извършва редакторска и коректорска дейност.

  За периода 2006-2014 са публикувани над 200 статии в български и чуждестранни сборници.

  Участия в проекти:

  • За студентска мобилност по програма Еразъм+;
  • Нощ на учените в Пловдив;
  • Седма рамкова програма на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007–2013), подпрограма ХОРА.
  • „ Тревожност и начални прояви на бърнаут синдром сред преподаватели, работещи в интеркултурна образователна среда“ вътреуниверситетски проект НД10/ 2012.

  Научноизследователската работа в секция „Български език” през 2016 г. обхваща тематичните направления: методика на обучението по български език, усъвършенстване на методиката на преподаване по български език като чужд, теоретична и приложна лингвистика, литературна теория, невролингвистично програмиране и психодраматични техники, обучението по български език като чужд, адаптиране в мултикултурна среда.
  Анализът на наукометричната активност на колектива в секцията за 2016 г. показва:

   • Публикациите на академичния състав на секцията са общо 14. От тях:
    1 публикация с импакт фактор
    1 публикация в национални списания
    7 публикации в научни сборници
    5 са публикациите в интернет списания
   • Издадена 1 монография от ст. пр. д-р Маргарита Димитрова – “Религиозният синкретизъм като културна памет в региона на село Баните, област Смолян”.
    Преподаватели от секцията са издали учебни помагала, самостоятелни или в колектив: преп. Димитрия Желязкова – “10 нови теста по български език и литература за външно оценяване и прием след 7. клас.”, ”Езикови справки. Тестове с речник. Таблици с правила и дублети. Есета.”, “Как да пишем есе. Теория и практика” и доц. д-р Диана Милиева и колектив – „Тестове върху медицински текстове” – електронен сборник с въпроси по БЕ за чуждестранни студенти медици.
   • Участията в конгреси, конференции и др. научни форуми са общо 19, от които 5 на чуждестранни форуми и 14 на български научни форуми.
   • Анализът на наукометричната активност на колектива в секцията за 2017 г. показва следното:

  Отчет за научноизследователската дейност на секцията по български език на ДЕСО 2017 година

  Научно-изследователската работа в Секцията по български език през 2017 г. продължава тематичните направления, свързани с:
  – методиката на обучението по български език за чуждестранни студенти;
  – усъвършенстване на методиката на преподаване на българския език като чужд;
  – теоретична и приложна лингвистика;
  – издаване и апробация на учебни помагала и учебници по български език за чуждестранни студенти по медицина, дентална медицина и фармация;
  – история и теория на литературата, литературна антропология, културна антропология;
  – изследване на медицинската лексика в текстове от периода на Българското възраждане.
  Секцията започна развитие в следните нови направления:
  – въвеждане на иновативни методически практики в обучението на чуждестранни студенти;
  – подготовка, издаване и апробация на нови учебни помагала, съобразени с актуалните тенденции при преподаването на българския език като чужд.
  В секция „Български език” работят 2 (двама) хабилитирани и 17 (седемнайсет) нехабилитирани преподаватели, от които доценти 2 (двама), 12 (дванадесет) старши преподаватели и 5 (петима) преподаватели.
  5 (петима) от преподавателите имат научна степен „доктор”.
  Анализът на наукометричната активност на катедрения колектив за 2017 г. показва:
  Публикациите на академичния състав на катедрата са общо 42 (четиридесет и две). От тях: 12 са публикации с импакт фактор, 5 са публикации в чуждестранни списания без импакт фактор, 10 са публикации в научни сборници, 15 са публикации в интернет списания.
  Издадена е една монография у нас.
  Публикации на преподавателите от катедрата са цитирани през отчетната година общо 9 пъти, в т.ч. от чуждестранни автори 1 и от български автори 8 пъти.
  Колективът на Секция „Български език” е издал 2 самостоятелни учебни помагала и е участвал в изготвянето на 4 учебни помагала в колективи.
  Участията в конгреси, конференции и др. научни форуми в страната са общо 35, от които 15 на чуждестранни форуми и 20 на български научни форуми.
  Участията в научни, образователни или други проекти, са общо 3 (три). От тях 1 е текущ и 2 са завършени успешно през отчетната година. В резултат на научните проекти през отчетната година са реализирани 4 публикации.
  Изготвени са 2 рецензии за учебни помагала.

  • Колективът на секция „Български език ” е издал:
  1. Самостоятелно учебно помагало – ст. пр. д-р Маргарита Димитрова, „Динамичен модел на обучение по български език и литература в мултикултурна среда“
  2. Помагала – за първи курс, първи семестър, за трите специалности „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, обучение на английски език; за втори курс, втори семестър, специалност „Дентална медицина“.
  3. Участията в конгреси, конференции и др. научни форуми са общо 12, от които 7 на чуждестранни форуми и 5 на български научни форуми.
  4. Участията в научни, образователни или други проекти са общо 1.

  Международен проект „Духовност без граници” 2017 с ръководител проф. д-р Иван Дечев, дм и гл. координатор ст. пр. Розалия Александрова – алманах „Гласът на вселената“, издателство „FastPrintBooks”, 2017 ISBN: 978-619-7312-48-5.

  Учебници и учебни помагала

  2021г.

  1. Димитрова, М. и Т. Тодорова, Д. Мирчев, Бл. Айвазов, В. Димитров, М. Георгиева.
   Специализиран български език за чуждестранни студенти по медицина. Пловдив:
   Студио 18, 2021. ISBN 978-619-7249-73-6.
  2. Димитров, В. и Ю. Кичукова, Бл. Айвазов, В. Александров, М. Орбецова, М. Атанасова, Ст. Вълканов, Н. Иванова, Ф. Щерев, Ат Торосян, Ст. Марков, Т. Тодорова. Учебно помагало по български език за чуждестранни студенти. Пловдив: Студио 18, 2021. ISBN 978-619-7249-72-9.
  3. Кичукова, Ю. Учебно помагало по български език за чуждестранни студенти. Пловдив: „Студио“18, 2021.

  2020 г.

  1. Желязкова, Д. Езиковата култура на българина. Тестове и правила. Второ допълнено издание. Пловдив: Димитрия Желязкова & Макрос, 2020.
  2. Димитрова, М. За смисъла на медицинската комуникация през погледа на преподавателя по български език, първо издание, Пловдив:Студио 18, 2020, ISBN 978-619-7249-63-7
  3. Димитрова, М. Медицинската комуникация и преподаването по български език, Пловдив: Студио 18, 2020. ISBN 978-619-7249-66-8

  2019 г.

  1. Павлова, А. Справочник за българския глаголен вид. Пловдив: Макрос, 2019.
  2. Димитрова, М., Т. Тодорова, Д. Мирчев, Б. Айвазов, В. Димитров, М. Георгиева. Специализиран български език за чуждестранни студенти по медицина. Пловдив: Студио 18, 2019.
  3. Дечев, Ив., М. Димитрова, М. Динева-Мулешкова, Д. Желязкова, А. Павлова, Л. Кавръкова, М. Генова, Зл. Танева, Е. Кадийски, Бл. Айвазов, В. Димитров. Български език за чужденци. Учебник. Втора част. Пловдив: Макрос, 2019.
  4. Димитрова, М., М. Костова, В. Димитров, Бл. Айвазов. Български език за чужденци. Учебник. Трета част. Пловдив: Макрос, 2019.
  5. Димитрова, М., Т. Тодорова, В. Димитров. Специализиран български език за чуждестранни студенти. Второ преработено издание. Пловдив: Студио 18, 2019.
  6. Желязкова, Д. Помагало по български език за чуждестранни студенти по дентална медицина в българо-английски вариант. Bulgarian handbook for (foreign) dental students. Bulgarian-English version. Първо издание. Пловдив: Лукс Бук, 2019.
  7. Несторова, П., А. Куцарова, М. Андонова. Български език за 5. клас. А2+. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина. София: Просвета, 2019.

  2018 г.

  1. Димитрова, М., Т. Тодорова, В. Димитров. Специализиран български език за чуждестранни студенти. Пловдив: Студио 18, 2018.
  2. Димитрова, М., Т. Тодорова, Д. Мирчев, В. Димитров, Б. Айвазов. Български език за чужденци. Специализиран учебник за медици. Пловдив: Студио 18, 2018.
  3. Димитрова, М, М. Динева-Мулешкова, А. Павлова, Л. Кавръкова, М. Генова, Зл. Танева, Е. Кадийски, Д. Желязкова, Бл. Айвазов. Български език за чужденци. Учебник. Първа част. Пловдив: Макрос, 2018.
  4. Дечев, Ив., М. Димитрова, М. Динева-Мулешкова, Зл. Танева, Е. Кадийски, Д. Желязкова, А. Павлова, Л. Кавръкова, М. Генова, Бл. Айвазов, В. Димитров. Български език за чужденци. Учебно помагало. Втора част. Студио 18. Пловдив, 2018.
  5. Желязкова, Д., Н. Янкова. Учебник по български език за чуждестранни студенти по дентална медицина. Трето преработено и допълнено издание. Пловдив: Лукс Бук, 2018.
  6. Желязкова, Д. Езиковата култура на българина. Тестове и правила. Пловдив: Димитрия Желязкова, 2018.
  7. Куцарова, А., А. Краевска, М. Андонова.Човешкото тяло. Учебник по български език за чуждестранни студенти от медицински колежи. Пловдив: Снайперс, 2018.
  8. Куцарова А., А. Краевска, Ив. Дечев, М. Андонова. Български език за чужденци. Специализиран учебник за медици. Пловдив: Снайперс, 2018.

  2017 г.

  1. Димитрова, М., М. Динева-Мулешкова, А. Павлова, Л. Кавръкова, М. Генова, Зл. Танева, Е. Кадийски, Д. Желязкова, Бл. Айвазов, Сл. Кесова, М. Георгиева. Български език за чужденци. Учебно помагало. Пловдив: Студио 18, 2017.
  2. Димитрова, М., М. Динева-Мулешкова, А. Павлова, Л. Кавръкова, М. Генова, Зл. Танева, Е. Кадийски, Д. Желязкова, Бл. Айвазов, Сл. Кесова, М. Георгиева. Български език за чужденци. Учебно помагало. Първа част. Пловдив: Студио 18, 2017.
  3. Кръстева, М. , М. Димитрова, Аргирова, М., Христова, Сн., Кръстев, Ат. Български език за чуждестранни студенти по фармация. Пловдив, 2017.
  4. Паскалева, Д. Български език като чужд за напреднали. Пловдив, 2017.
  5. Желязкова, Д. 10 нови теста по български език и литература за национално външно оценяване и прием след 7. клас. Второ издание. Пловдив: Димитрия Желязкова, 2017.
  6. Желязкова, Д., Н. Янкова. Помагало по български език като чужд за студенти по дентална медицина. Пловдив: Димитрия Желязкова, 2017.
  7. Желязкова, Д., Н. Янкова. Помагало по български език като чужд за студенти по дентална медицина. Второ допълнено издание. Пловдив: Лукс Бук, 2017.

  2016 г.

  1. Желязкова, Д. 10 нови теста по български език и литература за национално външно оценяване и прием след 7. клас. Първо издание. Пловдив: Димитрия Желязкова, 2016.
  2. Желязкова, Д. Езикови справки. Тестове с речник. Таблици с правила и дублети. Есета. Първо издание. Пловдив: Димитрия Желязкова, 2016.
  3. Желязкова, Д. Как да пишем есе. Теория и практика. Второ издание. София: Ариадна, 2016.
  4. Желязкова, Д. Справочник по правопис. Граматика и пунктуация в таблици. Речник на слятото, полуслятото и разделното писане. Второ издание. София: Ариадна, 2016.

  2014 г.

  1. Тарашев, А., А. Краевска, М. Андонова, М. Тилева. Въвеждане в научния стил, 2014.

  2010 г.

  1. Янкова, Н., М. Кръстева, Л. Янков, Р. Чери, А. Йълмаз, К. Йълмаз. Помагало за употреба на глагола в български и турски език, 2010.
  2. Краевска, А., А. Куцарова, П. Къленикова. Работна тетрадка по български език за медици – ч. IІ, 2010.

  2009 г.

  1. Милиева, Д. и колектив. Съпоставителни езикови въпроси на медицинския текст. Учебно ръководство за докторанти на медицински университети. МУ – Пловдив, 2009.
  2. Краевска, А., А. Куцарова, П. Къленикова. Работна тетрадка по български език за медици – ч. І., 2009.

  2008 г.

  1. Милиева, Д. Текстови структури и езикови употреби в медицината. Учебно ръководство за студенти по медицина, дентална медицина, фармация, управление на здравните грижи, здравни грижи, 2008.

  2007 г.

  1. Тошкова – Христозова, С. България. Страна, история, традиции. Учебник по странознание, 2007.
  2. Милиева, Д. и кол. Текстолингвистика. Учебно помагало за студенти по медицина. МУ –Пловдив, 2007.

  2006 г.

  1. Владимиров, С., Я. Калъчев, Хр. Кисьов, М. Кръстева, М. Куклева, С. Пачева, Е. Сарачев, Зл. Танева, Н. Янкова. Помагало по български език за чуждестранни студенти по стоматология І и ІІ курс. Второ преработено и допълнено издание, 2006.
  2. Кръстева, М., С. Пачева, Зл. Танева, Н.Янкова. Работна тетрадка по български език за чуждестранни студенти по дентална медицина, 2006.
  3. Краевска, А., А. Куцарова, П. Къленикова, Л. Маджарова, М. Тилева, Я. Опрова, В. Веренис. Учебен българско-гръцки речник, 2006.

  2005 г.

  1. Краевска, А., А. Куцарова, К. Куцаров, П. Къленикова, М. Тилева Л. Маджарова и кол. Български език. Учебник за медици чужденц. Пловдив, 2005.

  2004 г.

  1. Милиева, Д. и колектив. Граматични въпроси на медицинския текст. Учебник по български език за чуждестранни студенти и специализанти – медици, стоматолози, фармацевти. Пловдив, 2004.
  2. Владимиров, С., Я. Калъчев, Хр. Кисьов, М. Кръстева, М. Куклева, С. Пачева, Е. Сарачев, Зл. Танева, Н. Янкова. Помагало по български език за чуждестранни студенти по стоматология І и ІІ курс, 2004.
  3. Христозов Ив., С. Тошкова Христозова, Х. Спасова, Н. Димова, М. Нешева. Екология и здраве. Специализирани текстове и езикови задачи за чуждестранни студенти, 2004.

  2003 г.

  1. Краевска, А., П. Къленикова. Сборник с текстове и упражнения за специализирано обучение на чуждестранни студенти от Медицински колеж, 2003.

  1999 г.

  1. Тарашев, А., А. Краевска, М. Андонова, М. Тилева. Помагало за усвояване на научния стил (за чуждестранни студенти медици и стоматолози, обучаващи се в езиковия курс). Пловдив, 1999.

  1995 г.

  1. Тошкова – Христозова, С. Българско странознание. Учебник за чуждестранни студенти, 1995.

  1994 г.

  1. Пачева, С. Обяснителен речник по паразитология за чуждестранни студенти, ВМИ-Пловдив, 1994.

  Публикации

  ПУБЛИКАЦИИ 2021 г.
  1. ПУБЛИКАЦИИ В БЪЛГАРСКИ ИЗДАНИЯ

  Мулешкова, М. Темата за храната и храненето в българската възрожденска литература: три дискурсивни стратегии. // Време и приемственост. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Юлия Николова. УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2021, с. 259 – 273.

  Куцарова, С. Отрицателните черти на характера, отразени в отглаголните деривати в турския и българския език // Verba iuvenium. Словото на младите. Годишник на Националната научна конференция за студенти и докторанти, брой 3. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2021, 131 – 151, ISSN 2682 – 9460.

  Димитрова, М. и колектив. Ролята на интерактивния бинарен урок в обучението по български език като чужд. // Аз-Буки, Национално издателство за образование и наука, кн. 6, 2021.
  „https://azbuki.bg/uncategorized/rolyata-na-interaktivniya-binaren-urok-v-obuchenieto-po-balgarski-ezik-kato-chuzhd/“

  Павлова, А. По Въпроса за употребата на местоименията в българската разговорна реч. // Studia Philologica, том 37, брой 3. Велико Търново, 2018.
  http://journals.uni-vt.bg/studiaphilologica/bul/vol37/iss1/
  1.ПУБЛИКАЦИИ В ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗДАНИЯ
  Павлова, А., Желева, Зл. RESULTS FROM THE APPROBATION OF “REFERENCE BOOK ON THE ASPECT OF BULGARIAN VERBS” DURING THE SECOND SEMESTER OF THE ACADEMIC 2019/2020 YEAR. // Knowledge International Journal, Vol. 45.6, ISSN 2545 – 4439 (printed version), стр. 1337 – 1343.

  KNOWLEDGE-International Journal

  Павлова, А. EDUCATION IN THE 21st CENTURY – CHALLENGES AND TRANSFORMATIONS. // Knowledge International Journal, Vol. 47.2, ISSN 2545 – 4439 (printed version), стр. 287 – 293.

  KNOWLEDGE-International Journal

  Генова, М., Кавръкова, Л. Членуването на имената в преподаването на българския език като чужд на студенти по медицина, стоматология и фармация. // Knowledge International Journal, Vol. 48.4, ISSN 2545 – 4439, стр. 643 – 648.

  Генова, М. Полисемантичният предлог НА в българския език – модул от упражнения по български език за гръцки студенти медици. // Knowledge International Journal, Vol. 48.4, ISSN 2545 – 4439, стр. 629 – 633.
  Генова, М., Кавръкова, Л. Един практически модел за формиране на компетентности при преподаване на на български език на чуждестранни студенти. // Knowledge International Journal, ISSN 2545 – 4439, стр. 407 – 411.

  Кичукова, Ю. Мултимедийните презентации в обучението по български език като чужд за медицински цели. / Multimedia Presentations In Teaching Of Bulgarian As A Foreign Language For Medical Purposes. // Knowledge International Journal, Vol.45.6, ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X UDK 37, p.p. 1187-1410.

  Кичукова, Ю. Вербални и невербални форми на комуникация на български език като чужд в медицинската практика. / Verbal And Non-Verbal Forms Of Communication In Bulgarian As A Foreign Language In Medical Practice. // Knowledge International Journal, Vol.47.5, ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X, p.p. 809-952.

  Кавръкова, Л., Генова, М. Членуването на имената в преподаването на българския език като чужд на студенти по медицина, стоматология и фармация. // Knowledge International Journal, Vol. 48.4, ISSN 2545 – 4439, стр. 643 – 648.

  Кавръкова, Л., Генова, М. Един практически модел за формиране на компетентности при преподаване на на български език на чуждестранни студенти. // Knowledge International Journal, ISSN 2545 – 4439, стр. 407 – 411.

  Желязкова, Д. Лингвокультурологический взгляд на кодированное отношение болгар к иностранцу фразеологическом фонде болгарского язьıка. // Иностранная филология социальная и национальная вариативность язьıка и литературьı. Материальı IV Международного научного конгресса. Ред. Е.В.Полховская, Симферополь, 7 – 24.04.21 г., 197 – 200.

  Паскалева, Д. Езиковият колорит на родопската песен. // Knowledge International Journale, Vol.45.6, ISSN 2545 – 4439, ISSN1857 – 923X*, Skopje 2021, с. 1349 -1352.

  Паскалева, Д. Защо не ни разбират – фразеология от с. Момчиловци. // Knowledge International Journale, Vol.45.6, ISSN 2545 – 4439, ISSN1857 – 923X*, Skopje 2021, с. 1353 – 1356.  

  Димитрова, М. Някои аспекти от прилагането на иновативни методи на работа в свободното време за създаване на интерес у младите хора. // Knowledge International Journal, Vol. 49.2, 2021, Скопие, Р. Северна Македония, 323 – 329.

  Dimitrova & Kabakčiev 2021 б: Dimitrova, D., K. Kabakčiev. Compositional and Verbal Aspect in Greek: The Aorist Imperfect Distinction and the Article-Aspect Interplay. // Athens Journal of Philology – Volume 8, Issue 3, September 2021 – Pages 181 – 206. e-ISSN: 2241-8385 DOI: 10.30958/ajp listed in the National Library of Greece https://www.athensjournals.gr/philology/2021-8-3-2-Dimitrova.pdf

  Куцарова, А. A Look into the Role of ICT in Foreign Language Learning. Speech and Context. // International Journal of Linguistics, Semiotics and Literary Science, ALECU RUSSO STATE UNIVERSITY OF BĂLŢI, REPUBLIC OF MOLDOVA, p. 86-92, ISSN 1857 – 4149.

  Андонова, М. A Look into the Role of ICT in Foreign Language Learning. Speech and Context, // International Journal of Linguistics, Semiotics and Literary Science, ALECU RUSSO STATE UNIVERSITY OF BĂLŢI, REPUBLIC OF MOLDOVA, p. 86-92, ISSN 1857 – 4149.

  3. ЕЛЕКТРОННИ ПУБЛИКАЦИИ
  Павлова, А., Желева, Зл. RESULTS FROM THE APPROBATION OF “REFERENCE BOOK ON THE ASPECT OF BULGARIAN VERBS” DURING THE SECOND SEMESTER OF THE ACADEMIC 2019/2020 YEAR. // Knowledge International Journal, Vol. 45.6, ISSN 1857 – 923Х (e-version), стр. 1337 – 1343.

  KNOWLEDGE-International Journal

  Павлова, А. EDUCATION IN THE 21st CENTURY – CHALLENGES AND TRANSFORMATIONS. // Knowledge International Journal, Vol. 47.2, ISSN 1857 – 923Х (e-version), стр. 287 – 293.

  KNOWLEDGE-International Journal

  Генова, М., Кавръкова, Л. Членуването на имената в преподаването на българския език като чужд на студенти по медицина, стоматология и фармация. // Knowledge International Journal, Vol. 48.4, ISSN 2545 – 4439 (e-version), стр. 643 – 648.

  Генова, М. Полисемантичният предлог НА в българския език – модул от упражнения по български език за гръцки студенти медици. // Knowledge International Journal, Vol. 48.4, ISSN 2545 – 4439 (e-version), стр. 629 – 633.

  Генова, М., Кавръкова, Л. Един практически модел за формиране на компетентности при преподаване на на български език на чуждестранни студенти. // Knowledge International Journal, ISSN 2545 – 4439 (e-version) , стр. 407 – 411.

  Кавръкова, Л., М. Генова Членуването на имената в преподаването на българския език като чужд на студенти по медицина, стоматология и фармация. // Knowledge International Journal, Vol. 48.4, ISSN 2545 – 4439 (e-version), стр. 643 – 648.

  Кавръкова, Л., Генова, М. Един практически модел за формиране на компетентности при преподаване на на български език на чуждестранни студенти. // Knowledge International Journal, ISSN 2545 – 4439 (e-version), стр. 407 – 411.

  ПУБЛИКАЦИИ 2020 г.

  1. ПУБЛИКАЦИИ В БЪЛГАРСКИ ИЗДАНИЯ
  Димитрова, М. Народностното светоусещане в няколко песни от региона на с. Владиченци, община Димово // B: Сборник на Васил Стоин „Народни песни от Тимок до Вита“, първо издание, София: Авангард Прима, 2020. ISBN 978-619-239-322-9.

  2. ПУБЛИКАЦИИ В ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗДАНИЯ
  Dimitrova, M. CULTURAL MEMORY IN A FOLK SONG FROM THE VILLAGE OF VLADICHENTSI, VIDIN DISTRICT, NORTHWESTERN BULGARIA. // XXVII International Scientific Conference Knowledge for sustainability, 21 – 23 08.2020, Vol. 41. 6.2020, ISSN 1857 – 923Х (Printed), с. 1101 –1106.
  Желязкова, Д. ИНТЕГРАЦИЯ МИГРАНТОВ И БЕЖЕНЦЕВ ЧЕРЕЗ ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ И ОСВОЕНИЮ БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКА В МНОГОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ В: ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. ПЕРЕВОД. КОММУНИКАЦИЯ: сборник научных трудов. Выпуск 3/ под ред. Г.Г. Молчановой. – М.: «КДУ», «Университетская книга», 2020. – МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА – Факультет иностранных языков и регионоведения. Российская Ассоциация лингвистов-когнитологов, ISBN 978-5-91304-942-1, 89–93 с./ / doi: 10.31453/kdu.ru.91304.0134.
  Zhelyazkova, D. & М. Mitskova. LEGAL FRAMEWORK FOR ADMISSION OF FOREIGNERS WITH GRANTED ASYLUM OR INTERNATIONAL PROTECTION IN SCHOOL AGE TO BULGARIA AND PARTICULARITIES OF THEIR BULGARIAN LANGUAGE LEARNING: XХVII-th International scientific conference KNOWLEDGE FOR SUSTAINABILITY – International Journal Vol. 41.6, Humanities, August, 2020, Skopje, ISSN 2545−4439
  Паскалева, Д. Глаголният вид и обучението по български език като чужд. // KnowledgeInternationalJournal, Vol.41, GIF (1.832), ISSN 2545 – 4439, стр. 409 – 413.

  3. ЕЛЕКТРОННИ ПУБЛИКАЦИИ:
  Генова, М. и Л. Кавръкова. Явлението паронимия в преподаването на българския език като чужд на студенти по медицина, стоматология и фармация. // Knowledge International Journal, Vol. 42.2, ISSN 1857 – 923X (e-version) и Global Impact & Quality Factor (GIF) 1.822 за 2017 година (http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/), ¬стр. 395 – 401.

  Паскалева, Д. Глаголният вид и обучението по български език като чужд. // Knowledge International Journal, Vol.41 * CD, GIF (1.832), ISSN 1857- 923X.

  Dimitrova, M. CULTURAL MEMORY IN A FOLK SONG FROM THE VILLAGE OF VLADICHENTSI, VIDIN DISTRICT, NORTHWESTERN BULGARIA. // XXVII International Scientific Conference Knowledge for sustainability, 21 – 23 08.2020, Vol. 41. 6.2020, ISSN 2 545-4439 (Online), с. 1101 –1106.

  Павлова, А. Наблюдения относно „Справочник за българския глаголен вид. // В: Сборник с доклади – IX Международна научна конференция „Наука и образование в дигиталната ера“, Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“, Варна, 2020, Проект HELP 2/ Програма „Erasmus+“, ISBN 978-619-221-283-4, стр. 215 – 222.
  https://roundtable.mu-varna.bg/wp-content/uploads/2020/09/IX-Международна-научна-конференция_Наука-и-образование-в-дигиталната-ера_Варна_2020.pdf

  Zhelyazkova, D. & М. Mitskova. LEGAL FRAMEWORK FOR ADMISSION OF FOREIGNERS WITH GRANTED ASYLUM OR INTERNATIONAL PROTECTION IN SCHOOL AGE TO BULGARIA AND PARTICULARITIES OF THEIR BULGARIAN LANGUAGE LEARNING: XХVII-th International scientific conference KNOWLEDGE FOR SUSTAINABILITY ISSN 1857-923 X, 1119−1126 с. (for e-version)
  Zhelyazkova, D. Materials of the VI International Scientific-Practical Conference «Quality Management: Search and Solutions». In two volumes. Volume I – Los Angeles (CA, USA): Regional Academy of Management, 2020, 25-27.11. 2020 г. Коммуникативные навыки в различных способах дискурса в отношениях врача и пациента, ISBN 978-601-267-251-0, 124−127 с.
  https://www.regionacadem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=898:q-q-25-27-2020-&catid=6:2011-09-05-18-10-49&Itemid=13&lang=ru

  ПУБЛИКАЦИИ 2019 г.

  1. ПУБЛИКАЦИИ В БЪЛГАРСКИ ИЗДАНИЯ

  Димитрова, М. и В. Димитров. Ролята на комуникативните задачи за разбиране и създаване на специализирани текстове в обучението по български език на чуждестранни студенти медици // Осма национална научна конференция, Пловдив, 2019, ISSN 1314-9547.

  Желязкова, Д. НАЛОЖЕН КОМУНИКАТИВЕН СТИЛ ИЛИ СУБЕКТИВНО ОРИЕНТИРАНА НАСОЧЕНОСТ В ОБЩУВАНЕТО МЕЖДУ ЛЕКАР И ПАЦИЕНТ: ХХІ Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие“, 22–24 март 2019, Юндола. Програма и резюмета – на български и на английски език. 28 с. и 84 с.

  Куцарова, А., Краевска, А., Андонова, М. Kutsarova A., A. Kraevska, M. Andonova. Bulgarian Language for Foreigners (Textbook for Medics), Scientific Works of University of Food Technologies, Proceedings of the 65th Anniversary Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology – 2018”, Vol. LXV, Issue 1, 2018, ISSN 1314-7102 CD version, E-ISSN 2535-1311 online version.

  1.ПУБЛИКАЦИИ В ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗДАНИЯ

  Кавръкова, Л., Динева-Мулешкова, М. Наблюдения върху апробацията на учебно помагало по български език за студенти по медицина, дентална медицина и фармация в МУ – Пловдив // KNOWLEDGE International Journal, Vol. 20.4, ISSN 2545 – 4439 и Global Impact & Quality Factor (GIF) 1.322 за 2017 година (http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/, стр. 1895.

  Кавръкова, Л., Генова, М. Един технологичен вариант за преодоляване на специфични фонологични грешки при изучаването на български език от чужденци // KNOWLEDGE International Journal, Vol. 28.7, ISSN 2545 – 4439 и Global Impact & Quality Factor (GIF) 1.322 за 2018 година (http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/, стр. 2279.

  Генова, М., Кавръкова, Л. Наблюдение върху една граматична омонимия в българския език и упражнения за преодоляване на породени от нея грешки в речта на чуждестранни студенти // KNOWLEDGE International Journal, Vol. 31.6, ISSN 2545 – 4439 и Global Impact & Quality Factor (GIF) 1.822 за 2017 година (http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/, стр. 1683.

  Генова, М., Кавръкова, Л. Художественият текст в преподаването на български език на чуждестранни студенти –една възможност за развитие на междукултурната компетентност //KNOWLEDGE International Journal, Vol. 34.6, ISSN 2545 – 4439 и Global Impact & Quality Factor (GIF) 1.822 за 2017 година (http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/, стр. 1665.

  Димитрова, М. THE DISCUSSION – AN INTERACTIVE LESSON IN LANGUAGE LEARNING. International Journal, Institute of Knowledge Management, Knowledge, Scientific Papers, Vol. 34. 6., HUMANITIES, , ISSN 2545 – 4439, , ISSN 1857 – 923Х, с. 1615 – 1620. Global Impact Factor (1. 832 for 2017).

  Димитрова, М. и Д. Желязкова. ESSENCE AND ALPHABETICS OF ADVERTISING OF MEDICINAL PRODUCTS. International Journal, Institute of Knowledge Management, Knowledge, Scientific Papers, Vol. 34. 6., HUMANITIES, , ISSN 2545 – 4439, септември 2019, ISSN 1857 – 923Х, с. 1775 – 1778. Global Impact Factor (1.832 for 2017).

  Динева-Мулешкова, М. Dineva-Muleshkova, M. The table as a functional center of Bulgarian revival house.//Knowledge International Journal. Institute of Knowledge Management. Scientific Papers Vol. 35.6. Humanities. GIF 1.332. Skopje, 2019, p.2089-2085.

  Желязкова, Д. Zhelyazkova, Dimitriya. A survey of doctor – patient conflicts in medical discourse. Diamond Scientific Publication: Management , Economics and Humanities, Barcelona, Spain, 2018. ISBN: 978-609-8239-14-0 Pub. 2019.

  Желязкова, Д. Zhelyazkova, Dimitriya. A survey of doctor – patient conflicts in medical discourse. Proceedings of The 8th international conference on Management, Economics and Humanities, Diamond Scientific Publication 2019. DOI: https://www.doi.org/10.33422/8icmeh.2018.12.38.

  Желязкова, Д. ДЕЯТЕЛЬНОСТ В РАМКАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОГРАММЫ «ERASMUS+” В КРАЙОВА, РУМЫНИЯ – V Международной научно-практической конференции «Менеджмент качества: поиск и решения» в г. Сан-Франциско (Калифорния, США) 27– 29 ноября 2019 г. Materials of the V International Scientific-Practical Conference „Quality Management: Search and Solutions“ November 27–29, 2019. San Francisco (CA, USA) Volume I: ISBN 978-601-267-251-0, 81-87 р.

  Кадийски, Е., Танева, Зл. Вулгарност и красота при изява на женската сексуалност в литературата през различните епохи. // KNOWLEDGE International Journal, Vol. 34.6, ISSN 2545 – 4439 и Global Impact & Quality Factor (GIF) 1.822 за 2017 година (http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/, стр. ¬ – 1677-1682

  Кичукова, Ю. Методически принципи за усвояване на български език като чужд за медицинска комуникация. // KNOWLEDGE international journal , Vol.35, c ISSN каталогизация (за електронна и печатна форма), с DOI номер. Списанието е индексирано в: ЕBSCO, Index Copernicus, Europub и Global Impact & Quality Factor (GIF), обявен в електронна форма в OJS.

  Павлова, А. A REFERENCE BOOK ON THE ASPECT OF BULGARIAN VERBS // KNOWLEDGE International Journal Scientific papers, Humanitie,Vol. 34.6, ISSN 2545 – 4439 (http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/), стр. 1621 – 1627.

  Павлова, А., Паскалева, Д., Кръстева, М. Basic Problems of Learning Bulgarian // KNOWLEDGE International Journal, Vol.30.5,ISSN 2545–4439 Global Impact& Quality Factor (GIF) 1.822 за 2017(http://globalimpactfactor.com/ knowledge-international-journal/) стр.1125 – 1130.

  Танева, Зл. Айвазов, Бл. Ролята на антонимите в обучението по български език на студенти по дентална медицина // KNOWLEDGE International Journal, Vol. 31.6, ISSN 2545 – 4439 и Global Impact & Quality Factor (GIF) 1.822 за 2017 година (http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/, стр. 1783-8

  Павлова, А., Желева, Зл. RESULTS FROM THE APPROBATION OF “REFERENCE BOOK ON THE ASPECT OF BULGARIAN VERBS” DURING THE SECOND SEMESTER OF THE ACADEMIC 2019/2020 YEAR. // Knowledge International Journal, Vol. 45.6, ISSN 2545 – 4439 (printed version), стр. 1337 – 1343.

  KNOWLEDGE-International Journal

  Павлова, А. EDUCATION IN THE 21st CENTURY – CHALLENGES AND TRANSFORMATIONS. // Knowledge International Journal, Vol. 47.2, ISSN 2545 – 4439 (printed version), стр. 287 – 293.

  KNOWLEDGE-International Journal

  Генова, М., Кавръкова, Л. Членуването на имената в преподаването на българския език като чужд на студенти по медицина, стоматология и фармация. // Knowledge International Journal, Vol. 48.4, ISSN 2545 – 4439, стр. 643 – 648.

  Генова, М. Полисемантичният предлог НА в българския език – модул от упражнения по български език за гръцки студенти медици. // Knowledge International Journal, Vol. 48.4, ISSN 2545 – 4439, стр. 629 – 633.
  Генова, М., Кавръкова, Л. Един практически модел за формиране на компетентности при преподаване на на български език на чуждестранни студенти. // Knowledge International Journal, ISSN 2545 – 4439, стр. 407 – 411.

  Кичукова, Ю. Мултимедийните презентации в обучението по български език като чужд за медицински цели. / Multimedia Presentations In Teaching Of Bulgarian As A Foreign Language For Medical Purposes. // Knowledge International Journal, Vol.45.6, ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X UDK 37, p.p. 1187-1410.

  Кичукова, Ю. Вербални и невербални форми на комуникация на български език като чужд в медицинската практика. / Verbal And Non-Verbal Forms Of Communication In Bulgarian As A Foreign Language In Medical Practice. // Knowledge International Journal, Vol.47.5, ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X, p.p. 809-952.

  Кавръкова, Л., Генова, М. Членуването на имената в преподаването на българския език като чужд на студенти по медицина, стоматология и фармация. // Knowledge International Journal, Vol. 48.4, ISSN 2545 – 4439, стр. 643 – 648.

  Кавръкова, Л., Генова, М. Един практически модел за формиране на компетентности при преподаване на на български език на чуждестранни студенти. // Knowledge International Journal, ISSN 2545 – 4439, стр. 407 – 411.

  Желязкова, Д. Лингвокультурологический взгляд на кодированное отношение болгар к иностранцу фразеологическом фонде болгарского язьıка. // Иностранная филология социальная и национальная вариативность язьıка и литературьı. Материальı IV Международного научного конгресса. Ред. Е.В.Полховская, Симферополь, 7 – 24.04.21 г., 197 – 200.

  Паскалева, Д. Езиковият колорит на родопската песен. // Knowledge International Journale, Vol.45.6, ISSN 2545 – 4439, ISSN1857 – 923X*, Skopje 2021, с. 1349 -1352.

  Паскалева, Д. Защо не ни разбират – фразеология от с. Момчиловци. // Knowledge International Journale, Vol.45.6, ISSN 2545 – 4439, ISSN1857 – 923X*, Skopje 2021, с. 1353 – 1356.  

  Димитрова, М. Някои аспекти от прилагането на иновативни методи на работа в свободното време за създаване на интерес у младите хора. // Knowledge International Journal, Vol. 49.2, 2021, Скопие, Р. Северна Македония, 323 – 329.

  Dimitrova & Kabakčiev 2021 б: Dimitrova, D., K. Kabakčiev. Compositional and Verbal Aspect in Greek: The Aorist Imperfect Distinction and the Article-Aspect Interplay. // Athens Journal of Philology – Volume 8, Issue 3, September 2021 – Pages 181 – 206. e-ISSN: 2241-8385 DOI: 10.30958/ajp listed in the National Library of Greece https://www.athensjournals.gr/philology/2021-8-3-2-Dimitrova.pdf

  Куцарова, А. A Look into the Role of ICT in Foreign Language Learning. Speech and Context. // International Journal of Linguistics, Semiotics and Literary Science, ALECU RUSSO STATE UNIVERSITY OF BĂLŢI, REPUBLIC OF MOLDOVA, p. 86-92, ISSN 1857 – 4149.

  Андонова, М. A Look into the Role of ICT in Foreign Language Learning. Speech and Context, // International Journal of Linguistics, Semiotics and Literary Science, ALECU RUSSO STATE UNIVERSITY OF BĂLŢI, REPUBLIC OF MOLDOVA, p. 86-92, ISSN 1857 – 4149.

  3. ЕЛЕКТРОННИ ПУБЛИКАЦИИ

  Кавръкова, Л., Динева-Мулешкова, М. Наблюдения върху апробацията на учебно помагало по български език за студенти по медицина, дентална медицина и фармация в МУ – Пловдив // KNOWLEDGE International Journal, Vol. 20.4, ISSN 2545 – 4439 и Global Impact & Quality Factor (GIF) 1.322 за 2017 година (http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/, стр. 1895.

  Кавръкова, Л., Генова, М. Един технологичен вариант за преодоляване на специфични фонологични грешки при изучаването на български език от чужденци // KNOWLEDGE International Journal, Vol. 28.7, ISSN 2545 – 4439 и Global Impact & Quality Factor (GIF) 1.322 за 2018 година (http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/, стр. 2279.

  Генова, М., Кавръкова, Л. Наблюдение върху една граматична омонимия в българския език и упражнения за преодоляване на породени от нея грешки в речта на чуждестранни студенти // KNOWLEDGE International Journal, Vol. 31.6, ISSN 1857 – 923X (e-version) и Global Impact & Quality Factor (GIF) 1.822 за 2017 година (http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/), ¬стр. – 1683

  Генова, М., Кавръкова, Л. Художественият текст в преподаването на български език на чуждестранни студенти –една възможност за развитие на междукултурната компетентност KNOWLEDGE International Journal, Vol. 34.6, ISSN 1857 – 923X (e-version) и GlobalImpact & QualityFactor (GIF) 1.822 за 2017 година (http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/), ¬стр. – 1665

  Димитрова, М. THE DISCUSSION – AN INTERACTIVE LESSON IN LANGUAGE LEARNING. International Journal, Institute of Knowledge Management, Knowledge, Scientific Papers, Vol. 34. 6., HUMANITIES, , ISSN 2545 – 4439, , ISSN 1857 – 923Х, с. 1615 – 1620. Global Impact Factor (1. 832 for 2017).

  Димитрова, М. и Д. Желязкова. ESSENCE AND ALPHABETICS OF ADVERTISING OF MEDICINAL PRODUCTS. International Journal, Institute of Knowledge Management, Knowledge, Scientific Papers, Vol. 34. 6., HUMANITIES, e-version, ISSN 2545 – 4439, септември 2019, ISSN 1857 – 923Х, с. 1775 – 1778. Global Impact Factor (1.832 for 2017).

  Динева-Мулешкова, М. Dineva-Muleshkova, M. The table as a functional center of Bulgarian revival house.//Knowledge International Journal. Institute of Knowledge Management. Scientific Papers Vol. 35.6. Humanities. GIF 1.332. Skopje, 2019. E-version: http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/, p.2089-2085

  Желязкова, Д. Zhelyazkova, Dimitriya. A survey of doctor – patient conflicts in medical discourse. Proceedings of The 8th international conference on Management, Economics and Humanities, Diamond Scientific Publication 2019. DOI: https://www.doi.org/10.33422/8icmeh.2018.12.38.

  Желязкова, Д. Zhelyazkova, Dimitriya. A survey of doctor – patient conflicts in medical discourse. Proceedings of The 8th international conference on Management, Economics and Humanities, Diamond Scientific Publication 2018.
  DOI: https://www.doi.org/10.33422/8icmeh.2018.12.38./ 2019.

  Кадийски, Е., Танева, Зл. Вулгарност и красота при изява на женската сексуалност в литературата през различните епохи. // KNOWLEDGE International Journal, Vol. 34.6, ISSN 1857 – 923X (e-version) и Global Impact & QualityFactor (GIF) 1.822 за 2017 година
  (http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/), ¬стр. – 1677-1682

  Кичукова, Ю. Методически принципи за усвояване на български език като чужд за медицинска комуникация. // KNOWLEDGE international journal , Vol.35, c ISSN каталогизация (за електронна и печатна форма), с DOI номер. Списанието е индексирано в: ЕBSCO, Index Copernicus, Europub и Global Impact & Quality Factor (GIF), обявен в електронна форма в OJS.

  Куцарова, А., Краевска, А., Андонова, М. Kutsarova A., A. Kraevska, M. Andonova. Bulgarian Language for Foreigners (Textbook for Medics), Scientific Works of University of Food Technologies, Proceedings of the 65th Anniversary Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology – 2018”, Vol. LXV, Issue 1, 2018, ISSN 1314-7102 CD version, E-ISSN 2535-1311 online version

  Павлова, А. A REFERENCE BOOK ON THE ASPECT OF BULGARIAN VERBS // KNOWLEDGE International Journal Scientific papers, Humanities,Vol. 34.6ISSN 1857 – 923Х (e-version) (http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/), 1621 – 1627.

  Павлова, А., Паскалева, Д., Кръстева, М. Basic Problems of Learning Bulgarian. KNOWLEDGE International Journal, Vol.30.5, ISSN 1857–923Х(e-version) Global Impact &Quality Factor (GIF)1.822 за 2017 (http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal),1125-1130

  Танева, Зл. Айвазов, Бл. Ролята на антонимите в обучението по български език на студенти по дентална медицина // KNOWLEDGE International Journal, Vol. 31.6, ISSN 1857 – 923X (e-version) и Global Impact & Quality Factor (GIF) 1.822 за 2017 година (http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/), ¬стр. – 1783-8.

  Павлова, А., Желева, Зл. RESULTS FROM THE APPROBATION OF “REFERENCE BOOK ON THE ASPECT OF BULGARIAN VERBS” DURING THE SECOND SEMESTER OF THE ACADEMIC 2019/2020 YEAR. // Knowledge International Journal, Vol. 45.6, ISSN 1857 – 923Х (e-version), стр. 1337 – 1343.

  KNOWLEDGE-International Journal

  Павлова, А. EDUCATION IN THE 21st CENTURY – CHALLENGES AND TRANSFORMATIONS. // Knowledge International Journal, Vol. 47.2, ISSN 1857 – 923Х (e-version), стр. 287 – 293.

  KNOWLEDGE-International Journal

  Генова, М., Кавръкова, Л. Членуването на имената в преподаването на българския език като чужд на студенти по медицина, стоматология и фармация. // Knowledge International Journal, Vol. 48.4, ISSN 2545 – 4439 (e-version), стр. 643 – 648.

  Генова, М. Полисемантичният предлог НА в българския език – модул от упражнения по български език за гръцки студенти медици. // Knowledge International Journal, Vol. 48.4, ISSN 2545 – 4439 (e-version), стр. 629 – 633.

  Генова, М., Кавръкова, Л. Един практически модел за формиране на компетентности при преподаване на на български език на чуждестранни студенти. // Knowledge International Journal, ISSN 2545 – 4439 (e-version) , стр. 407 – 411.

  Кавръкова, Л., М. Генова Членуването на имената в преподаването на българския език като чужд на студенти по медицина, стоматология и фармация. // Knowledge International Journal, Vol. 48.4, ISSN 2545 – 4439 (e-version), стр. 643 – 648.

  Кавръкова, Л., Генова, М. Един практически модел за формиране на компетентности при преподаване на на български език на чуждестранни студенти. // Knowledge International Journal, ISSN 2545 – 4439 (e-version), стр. 407 – 411.

  Монографии

 • Книга: Димитрова, М. Медицинската комуникация и преподаването по български език, Пловдив: Студио 18, 2020. ISBN 978-619-7249-66-8.
 • Книга: Димитрова, М. / съавтор: статия №6 – Т. Тодорова/. Някои аспекти на успешната презентация на медицинска тема, Пловдив: Студио 18, 2020. ISBN 978-619-7249-67-5.
 • Димитрова, М. Модел на работа по български език в мултикултурна среда: Медицински университет – Пловдив, първо издание, Пловдив: Студио 18, 2020. ISBN 978-619-7249-62-0.
 • Димитрова, М. Бит и народопсихология на населението от Кула и няколко села. Из спомените на близки хора, второ преработено издание, Пловдив: Студио 18, 2020. ISBN 978-619-7249-61-3.
 • Книга: Димитрова, М. За смисъла на медицинската комуникация през погледа на преподавателя по български език, първо издание, Пловдив: Студио 18, 2020. ISBN 978-619-7249-63-7.
 • Димитрова, М. Народностното светоусещане в няколко песни от региона на с. Владиченци, община Димово в сборника на Васил Стоин „Народни песни от Тимок до Вита“, първо издание, София: Авангард Прима, 2020. ISBN 978-619-239-322-9.
 • Димитрова, М. Динамичен модел на обучение по български език и литература в мултикултурна среда. Учебно помагало по методика на обучението по български език и литература. Пловдив: Студио 18, 2017. ISBN 978-619-7249-13-2.
 • Димитрова, М. Религиозният синкретизъм като културна памет в региона на село Баните, област Смолян. Пловдив: Студио 18, 2016. ISBN 978-619-7249-10-1.
 • Дисертации

  Защитени дисертации за придобиване на ОНС „Доктор“:

  • Сема Куцарова, Семиотични аспекти на номиналната деривация при лексеми, назоваващи лица, в съвременния турски език (в съпоставка с българския), Пловдив, 2021
  • Маргарита Димитрова, Религиозният синкретизъм като културна памет в извънкласните форми на работа по литература – 8, 9 клас, Пловдив, 2012.
  • Милена Динева-Мулешкова, Социокултурни пространства на храненето в българската възрожденска книжнина, Пловдив, 2012.