Секция по чужди езици

Колектив на секция по чужди езици, ДЕСО, МУ – Пловдив

Учебна дейност

Секцията по чужди езици организира чуждоезиковото обучение на студенти и докторанти от всички специалности на МУ-Пловдив. Преподават се латински и съвременни европейски езици английски, немски и френски.

Секцията разполага с 5 учебни зали и 3 преподавателски кабинета. Ползва и езиковата лаборатория на ДЕСО.

Обучението по латински език предоставя на студентите от всички специалности възможността да се запознаят с граматичния и лексикалния минимум, съставящ базовия микроезик в областта на медицинските науки и нужен за правилното разбиране, четене и писане на диагнози и рецепти, за разкодиране и осмисляне на сложни термини от патоанатомията и клиниката.

Курсът по латински език представя медицинската терминология като част от културното съзнание на човечеството и в нейното диахронно развитие.

Хорариум: 60 уч. часа за специалностите медицина, дентална медицина и фармация, разпределени в I и II семестър на академичния учебен план (по 2 уч.ч. седмично); 30 уч. часа за специалностите медицинска сестра и акушерка в I семестър.

Форма на обучение: семинарни занятия

Проверка и оценка на знанията:

 • текуща оценка за специалностите медицина, дентална медицина и фармация. Формира се от текущ контрол и семестриални тестовe (50%) и финален тест (50%);
 • писмен семестриален изпит за специалностите медицинска сестра и акушерка.

Обучението по съвременни чужди езици цели придобиване на знания и умения за пълноценно ползване на чужд език както при професионалното общуване (като инструмент за ползване на специализирана литература и средство за професионална комуникация), така и в чуждоезикова академична или професионална среда.

Задължителноизбираеми учебни курсове:

 • специализирано езиково обучение по медицинска терминология, превод и комуникация за студентите от всички специалности;
 • специализирано надграждащо езиково обучение за редовни докторанти.

Свободноизбираеми учебни курсове:

 • общоезиково обучение по съвременни езици през целия курс на обучение, диференцирано по учебно съдържание, езиково ниво и интензивност;
 • специализиран курс по превод на медицинска литература.

Хорариум: 60 учебни часа, разпределени в III и IV семестър на академичната програма /по 2 уч. ч.седмично/за специалностите медицина, дентална медицина и фармация;
60 учебни часа в I и II семестър за специалностите медицинска сестра и акушерка.

Форма на обучение: семинарни занятия

Проверка и оценка на знанията:
текущ контрол на говорните и писмени умения и междинни тестове – 40%
годишен комплексен тест – 30%
устна защита на самостоятелна работа по превод – 30%

Учебни курсове

 1. Латински език:
  • Латински език за спец. медицина
  • Латински език за спец. медицина-англоезично обучение
  • Латински език за спец. дентална медицина
  • Латински език за спец. дентална медицина -англоезично обучение
  • Латински език за спец. фармация
  • Латински език за спец. медицинска сестра
  • Латински език за спец. акушерка
 2. Английски език:

  • Английски език за спец. медицина . Ниво А1-А2
  • Английски език за спец. медицина . Ниво В1-В2
  • Английски език за спец. дентална медицина. Ниво А1-А2
  • Английски език за спец. дентална медицина.Ниво В1-В2
  • Английски език за спец. фармация. Ниво А1-А2
  • Английски език за спец. фармация. Ниво В1-В2
  • Английски език за спец. медицинска сестра. Ниво А1-А2
  • Английски език за спец. акушерка. Ниво А1-А2
  • Надграждащ курс по английски език -англоезичното обучение. Ниво А2-В1
  • Английски език за всички специалности – факултативен общоезиков курс.Ниво А0-А2.
  • Английски език за всички специалности – факултативен общоезиков курс.Ниво А2-В1
  • Английски език. Специализиран факултативен курс Превод на медицинска литература. Ниво В2-С1
 3. Немски език:
  • Немски език за спец. медицина. Ниво А2В1
  • Немски език за спец. медицина. Ниво В1-В2
  • Немски език за спец. дентална медицина. Ниво А2В1
  • Немски език за спец. дентална медицина. Ниво В1-В2
  • Немски език за спец. фармация. Ниво А2В1
  • Немски език за спец. фармация. Ниво В1-В2
  • Немски език за спец. медицинска сестра. Ниво А1-А2
  • Немски език за спец. акушерка. Ниво А1-А2
  • Немски език за всички специалности – общоезиков факултативен курс. Ниво А1-А2.
  • Немски език за всички специалности – общоезиков факултативен курс. Ниво А2-В1
  • Немски език – специализиран факултативен курс Превод на медицинска литература Ниво В2-С1.
 4. Френски език:
  • Френски език за спец. медицина. Ниво А2-В1
  • Френски език за спец. медицина. Ниво В1-В2
  • Френски език за спец. дентална медицина. Ниво А2-В1
  • Френски език за спец. фармация. Ниво В1-В2
  • Френски език за спец. медицинска сестра. Ниво А1-А2
  • Френски език за спец. акушерка . Ниво А1-А2
  • Френски език за всички специалности – общоезиков факултативен курс . Ниво А2-В1
  • Френски език за всички специалности – общоезиков факултативен курс. Ниво В1-В2
 5. Докторантски курсове:
  • Английски език за докторанти. Ниво В2-С1
  • Немски език за докторанти. Ниво В2-С1
  • Френски език а докторанти. Ниво В2-С1
 6. Езикови курсове за преподаватели в МУ – Пловдив, ангажирани в англоезичното обучение. Ниво В1-В2
  • Курс за общоезикови и граматически знания
  • Курс за терминология за специалност медицина
  • Курс за терминология за специалност дентална медицина
  • Курс за терминология за специалност фармация

Учебни програми по латински език

Академичен състав

ст. преп. Ирина Митърчева, дф– ръководител на Секцията по чужди езици

Тел: 032 602 326
e-mail: Irina.Mitarcheva@mu-plovdiv.bg

Преподаватели по латински език:

доц. д-р Димитър Мирчев, диф

Тел: 032 602 315
e-mail: dimitar.mirchev@mu-plovdiv.bg

ст. пр. д-р Вероника Келбечева

Тел: 032 602 315
e-mail: veronika.kelbecheva@mu-plovdiv.bg

ст. пр. Явора Опрова

Тел: 032 602 315
e-mail: yavora.oprova@mu-plovdiv.bg

ст. пр. д-р Гергана Петкова

Тел: 032 602 315
e-mail: gergana.petkova@mu-plovdiv.bg

ст. пр. д-р Иван П. Петров

Тел: 032 602 315
e-mail: ivan.petrov@mu-plovdiv.bg

пр. Снежана Цвяткова

Тел: 032 602 315
e-mail: snezhana.antonova@mu-plovdiv.bg

пр. Каменка Рангелова

Тел: 032 602 315
e-mail: kamenka.rangelova@mu-plovdiv.bg

Преподаватели по английски език:

ст. преп. Ирина Митърчева, дф

Тел: 032 602 326
e-mail: Irina.Mitarcheva@mu-plovdiv.bg

ст. пр. Жана Димитрова Делипавлова-Младенова

Тел: 032 602 315
e-mail: zhana.delipavlova@mu-plovdiv.bg

ст. пр. Златина Желева

Тел: 032 602 315
e-mail:zlatina.zheleva@mu-plovdiv.bg

ст. пр. Благой Айвазов

Тел: 032 602 315
e-mail:blagoy.ayvazov@ mu-plovdiv.bg

пр. Крикор Инджиян

Тел: 032 602 315
e-mail:krikor.indjian@mu-plovdiv.bg

Преподаватели френски език:

ст. пр. Анета Тошева

Тел: 032 602 315
e-mail:aneta.tosheva@mu-plovdiv.bg

Преподаватели по немски език:

ст. пр. Елена Кискинова

Тел: 032 602 315
e-mail:elena.kiskinova@mu-plovdiv.bg

Научна дейност

Научно-изследователската дейност на преподавателския състав се развива в две направления:

 • извършват се и се публикуват проучвания с фундаментален характер изследвания на езика във фонетичен, лексикален, морфосинтактичен, стилистичен и прагматичен план;
 • разработки с приложен характер методика на чуждоезиковото обучение, текстов анализ, теория и практика на превода, редактиране, рецензиране и превод на учебно-методическа литература, съставяне на учебници и учебни помагала.

Част от преподавателите са специализирали в чужбина в рамките на индивидуални или международни изследователски проекти или обучаващи програми, където са канени и като лектори:

 • Е. Кискинова – в Университет „Humboldt“ в Берлин -Институт по немски език и лингвистика, в Университета „Ludwig Maximilian” в Мюнхен, в „Goethe Institut” в Мюнхен, във Виенския университет (Universität Wien), в Австрийска образователна фондация ÖsterreichKooperation във Виена;
 • А. Тошева – в Университета « Paris 4 – La Sorbonne » (2004, 2016), в Университета в Нант (2006), в Медицинския факултет „Lariboisière – St. Louis” към Университета „Paris 7 – Denis Diderot (1997), Медицинския факултет към Университета „Reims – Champagne-Ardennes“ (1997).
 • В. Келбечева в Университета „Ла Сапиенца” и „Тор Вергата” в Рим.
 • И. Митърчева в Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия в Люксембург (1.10.2019 – 29.02.2020 г.);
 • Г.Петкова- Двуседмична специализация във Фондация Хард (Foundation Hardt), Женева, Швейцария; 2017; Обучение по поргамме повышения квалификации „Русский язык. Коммуникация. Образовательные технологии“ в Государственном институте русского языка им. А. С. Пушкина, Москва (Руссия). ; 05.10. 2014 – 11.10.2014
 • И.Петров- Лвовски държавен университет „Иван Франко“ (април 2014); Ягелонски университет, Краков, Полша (май 2014);Чешка академия на науките, Старославянски отдел (юли 2014); Виенски университет, Институт по славистика, (октомври 2014 – март 2015); Университет в Поатие, Франция (юни 2018); Работа в библиотеката на Зографската света обител „Св. Георги Победоносец“, Атон/Света Гора – юли 2016, август 2017, януари 2018, август 2018, август 2019; участие в националната програма за подпомагане на млади учени и постдокторанти към Факултет по славянски филологии, СУ (2019) с проект на тема „Монашеската терминология в житието на св. Антоний Велики и старобългарските му преводи“ .

Проектна дейност:

 • Международен проект Kommunikation im medizinischen Bereich“ с Института по немски език и лингвистика в Humboldt Universität zu Berlin, Германия /Е. Кискинова/;
 • Международен проект BG-PLGERM: „Квалификация в методика на обучението по немски език” в партньорство със SES, Германия/Е. Кискинова/;
 • Международен проект BG-PLGERM: „Квалификация в методика на обучението по немски език”, по който партньор на МУ е SES /‘СЕНИОР ЕКСПЕРТЕН СЕРВИС’/Германия/Е. Кискинова/
 • Международен проект „ Регионална франкофонска мрежа за здраве, хранене и безопасност на храните в консорциум с 13 университета от Централна и Източна Европа. В оригинал: « Réseau régional francophone sur la santé, la nutrition et la sécurité alimentaire (SaIN) », (2017-2019)“ BECO-S0118FCT65000-2017 (А. Тошева)
 • Международен проект Лятно докторантско училище на френски език „Въведение в биостатистическия анализ с програмен продукт SPSS Statistics for Windows, Version 17.0. /«Introduction à l’analyse biostatistique avec SPSS Statistics for Windows,Version 17.0.»“ Обучение за докторанти от Централна и Източна Европа в рамките на проекта на AUF « Soutien à l’organisation de l’école d’été doctorale » (2017) (А. Тошева)
 • Международен проект Експертен диалог – 2 (проект на Университетската агенция на франкофонията и Френския институт, със сътрудничеството на Университета Париж 4 – Сорбоната.) В оригинал: « Dialogue d’expertise – Volet 2 », projet mené conjointement par l’AUF et l’Institut Français (2016). (А. Тошева)
 • Международен проект Експертен диалог (проект на Университетската агенция на франкофонията и Френския институт като представител на френското правителство). В оригинал: « Dialogue d’expertise », projet mené conjointement par l’AUF et l’Institut Français (2014 – 2015). (А. Тошева)
 • Международен проект Френският език в многоезичния контекст на Централна и Източна Европа (проект на медицинските университети в Пловдив, Клуж-Напока (Румъния), Кишинев (Молдова) и Университета в Нант (Франция). В оригинал: “Le Français médical en contexte plurilingue en Europe centrale et orientale BECO/P1/2011/46125FT » (2011-2014) (А. Тошева)
 • Международен проект в консорциум със 17 университета MEDUCATOR: “Multi-type Content Repurpusing and Sharing in Medical Education” ECP 2008 EDU 418006 (А. Тошева)
 • Европейска програма TEMPUS-PHARE 1997. Индивидуален проект TEMPUS No IMG-96-BG-2105 (А. Тошева)
 • Национална научна програма „Електронно здравеопазване в България (е-Здраве). 2018-2020. Министерство на образованието и науката. (А. Тошева)
 • Международен Проект HOPE (How Oncogenetics Predicts and Educates) (2019 –продължаващ и понастоящем), /Ж. Младенова/
 • Национален проект на СУ „Св. Климент Охридски ” Изследване на публичността” в рамките на оперативна програма „Развитите на човешките ресурси” /В. Келбечева/
 • Одобрен за финансиране от ФНИ проект „Пловдив – от мултиезиков и мултикултурен център на Източна Румелия до Европейска столица на културата” /И. Митърчева/
 • Участие в организирането на обучителен курс по съдържателно-езиково интегрирано обучение (CLIL) по програма „Еразъм+“, КД1 на учители от Sint-Lodewijks College в гр. Брюж, Белгия в периода 9-13 юли 2018 г. в МУ-Пловдив /И. Митърчева/
 • Проект № BG05M2OP001-2.009-0025 „Докторантско обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите – 2 (ДОКТОРАНТ 2)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и Образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове (участник като постдокторант). 2017-2018 /Г.Петкова, Ж. Делипавлова-Младенова/
 • Проект № ДМ 20/6 от 20.12.2017 г. „Мост между университетската среда на интеркултурната комуникация – как (да) се разбираме, докато учим заедно“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2017 г. 2017-2019/Г.Петкова/
 • „Личните имена в България в началото на 21-и век“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2019 г. /Г.Петкова/
 • СУ, Международен филологически форум /И.Петров/
 • СУ, Млади учени: изследователски опити. Сп. “Филологически форум” и Библиотека “Международен филологически форум”, 80-10-127/25.04.2018, Проект към Фонд “Научни изследвания” на СУ, рък. гл. ас. д-р Надежда Стоянова/И.Петров/
 • СУ: Трети международен филологически форум за млади изследователи “Полета на сътрудничество”, Договор № 80-10-126/ 25.04.2018, към ФНИ при СУ, рък. доц. Венета Савова/И.Петров/
 • СУ, Списание Филологически форум, НИД на Факултета по славянски филологии към СУ „Св. Климент Охридски“, проект 80-10-122/15.04.2019. /И.Петров/
 • Слово за Въведение Богородично от Теофилакт Български. Издание и изследване № 80-10-165/16.04.2019, Проект, финансиран от Фонд научни изследвания на СУ, ръководител проф. дфн Искра Христова-Шомова. /И.Петров/

Участия в международни проекти и програми, финансирани от ЕС:

 • Международен обмен на преподаватели в Хумболт-Университет, Берлин в партньорство с Германската служба за академичен обмен /Е. Кискинова/
 • Участие в преподавателски мобилности по програма „Erasmus+” – /Жана Младенова/2017, 2018, 2019; / И. Митърчева/2016, 2017, 2018, 2019; Е, Кискинова 2016, 2017, 2018, 2019; /Г.Петкова/2016, 2017, 2018, 2019; /З.Желева/ 2017, 2018, 2019; /Анета Тошева/ Университета „ Nice-Sophia Antipolis“ в Ница, Франция (2018), Университета по медицина и фармация „Nicolae Testemitanu“ в Клуж-Напока, Румъния (2017), Университет Masarikow, Бърно, Чехия (2015), Университета AGROSUP, Дижон, Франция (2011); /И.Петров/2018 – Вроцлавски медицински университет, Полша, 2019 – Университет Сапиенца, Рим, Италия;
 • GOETHE INSTITUT München Е. Кискинова 2010;
 • Национална програма за подпомагане на млади учени и постдокторанти към МОН (2019г., 2020 г.) Г.Петкова

Учебници

 • Опрова Явора, Мирчев Димитър. 2019. Liber de medicis. Учебник по латински език за студенти по медицина и дентална медицина. Пловдив, Издателство на ПУ “Паисий Хилендарски. ISBN 978-619-202-479-6
 • Опрова Я. 2018. Repetitorium Latinum.Workbook for students of pharmacy, medicine, dental medicine. Издателство “Лакс бук”.
  ISBN 978-619-189-103-0
 • Мирчев Димитър, Миланов Росен. 2018, Пловдив. Латински език. Учебник за медицински специалности.
  ISBN 978-954-561-460-6
 • Kiskinova E. Deutsch für Pharmaкologen, Plovdiv 2018;
 • Kiskinova E.Medizinische Dokumentation, Plovdiv 2017;
 • Kiskinova E.Medizinische Kommunikation, Plovdiv 2016;
 • Kiskinova E.Deutsch-bulgarisches Wörterbuch für Mediziner, Plovdiv 2017.
 • Kiskinova E.Die Sprache der Medizin Plovdiv, 2018, ISBN 978-954-8852-30-2;
 • Kiskinova E.Тестове по немски език за кандидат-докторанти в областта на медицинските науки Пловдив 2013, ISBN 978-954-9549-91-1, с. 76.
 • Учебно помагало по превод на медицинска литература. E. Кискинова, Пловдив 2009.
 • Съпоставителни езикови въпроси на медицинския текст в български, английски и немски език. Учебно ръководство за докторанти на медицински университети. Д. Милиева, И. Дагнев, Е. Кискинова. Пловдив, 2009, ISBN 978-954-9549-36-2.
 • Deutsch für Pharmacologen. E. Kiskinova, Plovdiv 2008.
 • Kleines Wörterbuch für Mediziner. E. Kiskinova, Plovdiv 2007.
 • „Manuel de langue française pour les sciences et les métiers de la santé +CD“, Ana Coiug, Sophie Le Gal (dir.), Aneta Tosheva et al. éd. UMF Cluj-Napoca 2014, ISBN 978-973-693-561-9
 • „Etudes de Linguistique Contrastive“, Olivier Soutet (dir). Aneta Tosheva et al. Presses de Université de Paris Sorbonne, 2006, 296 p., ISBN 2-84050-461-8.
 • „Актуални аспекти на общата медицинска практика“. Любима Деспотова-Толева (ред.). А. Тошева et al., Пловдив 2009, ISBN 978-954-9806-89-2.
 • Topic medical dictionary in 6 languages. Cardio-vascular system. Part 1. Canna Dimitrova, Jana Delipavlova-Mladenova, Petrana Kancheva, Aneta Tosheva, Stefan Sivkov, Plovdiv 1994, ISBN 954-8635-01-1.
 • Жана Делипавлова-Младенова, Ирина Митърчева. 25 теста по английски език за кандидат-докторанти в областта на медицинските науки, Пловдив, 2017.

Публикации

Публикации, свързани с основните направления на научно-изследователската дейност.

Публикациите на преподавателския състав от катедрата включват учебници по специализирано езиково обучение, двуезични и многоезичи речници и учебни помагала, авторски и преводни, както и статии в специализирани издания, научни съобщения и доклади в рамките на национални и международни научни конференции към български и чужди университети и научни институции (в Германия,

Австрия, Франция, Белгия, Шотландия, Йордания, РМакедония, Румъния, Хърватия, Унгария, Полша и др.).

През периода от 2016-2019 г. са публикувани над 40 статии в международни специализирани научни издания и сборници, над 20 участия в национални и международни конгреси и конференции, над 10 участия в обучителни семинари.

Награди и отличия

А.Тошева- Орден на Академичните палми на Република Франция (1999 г.)
Награда „Пловдив“ 2018 за художествен превод
Награда „Пловдив” 2010 за художествен превод
Годишна награда за художествен превод на Дружеството на пловдивските преводачи 2007
Г.Петкова- 2018 – Почетна грамота за постигнати високи резултати в общофакултетската олимпиада по морфология на съвременния български език и принос в утвърждаването на академичната традиция за провеждане на лингвистични конкурси

Монографии

Иван Петров „Праславянските nt-основи: предистория и наследство“, 2020г., 296 стр., ISBN: 978-619-00-1094-4

Дисертации

 • В. Келбечева „Римският сакрален календар и религиозните реформи на Август“.в СУ „Св. Климент Охридски“, 2015
 • Д.Мирчев “ Фолософско-религиозни пътища за онтологизиране на Божието битие“, 2016
 • И. Петров „Формантът -nt-в старобългарски и в диахронен аспект”, към Катедра по Кирилометодиевистика, Факултет по славянски филологии, СУ, 16 май 2016
 • Г.Петкова „Лични имена с латински корен в славянските езици (български, сръбски, руски, украински, белоруски, полски, чешки, словенски, словашки и хърватски)”. Институт за български език при БАН (30 юни 2016 г.).
 • И. Митърчева: “Билингвизъм и диглосия в Северна Ирландия, Уелс, Шотлания и Ейре“ и придобиване на ОНС „Доктор” на 16.09.2019 г.

Диагностичен тест по английски език

Описание на диагностичен тест по английски език

Диагностичен тест по английски език

Record-1

Record-2

Тест по английски за докторанти към МУ-Пловдив

Тест
Информация за теста