Секция по чужди езици

Academic staff-Section of foreign languages, Department of Languages and Specialized Training

Учебна дейност

Секцията по чужди езици организира чуждоезиковото обучение на студенти и докторанти от всички специалности на МУ-Пловдив. Преподават се латински и съвременни европейски езици – английски, немски и френски.

Секцията разполага с 5 учебни зали и 3 преподавателски кабинета.

Обучението по латински език предоставя на студентите от всички специалности възможността да се запознаят с граматичния и лексикалния минимум, съставящ базовия микроезик в областта на медицинските науки и нужен за правилното разбиране, четене и писане на диагнози и рецепти, за разкодиране и осмисляне на сложни термини от патоанатомията и клиниката.

Курсът по латински език представя медицинската терминология като неотменима част от професионалното изграждане на бъдещите специалисти и акцентира на базисната езикова подготовка, задължителна за всеки изграден специалист от европейското пространство.

♦ Хорариум: 60 уч. часа за специалностите медицина, дентална медицина и фармация, разпределени в I и II семестър на академичния учебен план (по 2 уч. ч. седмично); 30 уч. часа за специалностите медицинска сестра и акушерка и лекарски асистент в I семестър.

♦ Форма на обучение: семинарни занятия

♦ Проверка и оценка на знанията:

• финална изпитна оценка за специалностите медицина, дентална медицина и фармация. Формира се от финален изпитен тест – 50 % – и резултатите от текущия контрол и семестриалните тестовe – 50 %.

• писмен семестриален изпит за специалностите медицинска сестра и акушерка.
Обучението по съвременни чужди езици цели придобиване на знания и умения за пълноценно ползване на чужд език както при професионалното общуване (като инструмент за ползване на специализирана литература и средство за професионална комуникация), така и в чуждоезикова академична или професионална среда.

♦ Задължителноизбираеми учебни курсове:

• специализирано езиково обучение по медицинска терминология, превод и комуникация за студентите от всички специалности;
• специализирано надграждащо езиково обучение за редовни докторанти.

♦ Свободноизбираеми учебни курсове:
• общоезиково обучение по съвременни езици през целия курс на обучение, диференцирано по учебно съдържание, езиково ниво и интензивност;
• специализиран курс по превод на медицинска литература.

♦ Хорариум: 60 учебни часа, разпределени в III и IV семестър на академичната програма /по 2 уч. ч.седмично/за специалностите медицина, дентална медицина и фармация;
60 учебни часа в I и II семестър за специалностите медицинска сестра и акушерка.

♦ Форма на обучение: семинарни занятия

♦ Проверка и оценка на знанията:
текущ контрол на говорните и писмени умения и семестриални тестове – 50%
годишен изпит

Учебни курсове

 1. Латински език с медицинска терминология:
 2. o Латински език с медицинска терминология за спец. медицина
  o Латински език с медицинска терминология за спец. медицина-англоезично обучение
  o Латински език с медицинска терминология за спец. дентална медицина
  o Латински език с медицинска терминология за спец. дентална медицина -англоезично обучение
  o Латински език с медицинска терминология за спец. Фармация
  o Латински език с медицинска терминология за спец. Фармация- англоезично обучение
  o Латински език с медицинска терминология за спец. медицинска сестра
  o Латински език с медицинска терминология за спец. Акушерка
  o Латински език с медицинска терминология за спец. Лекарски асистент

 3. Английски език:
 4. o Английски език за спец. медицина . Ниво А1-А2
  o Английски език за спец. медицина . Ниво В1-В2
  o Английски език за спец. дентална медицина. Ниво А1-А2
  o Английски език за спец. дентална медицина. Ниво В1-В2
  o Английски език за спец. фармация. Ниво А1-А2
  o Английски език за спец. фармация. Ниво В1-В2
  o Английски език за спец. медицинска сестра. Ниво А1-А2
  o Английски език за спец. акушерка. Ниво А1-А2
  o Надграждащ курс по английски език -англоезичното обучение. Ниво А2-В1
  o Английски език за всички специалности – факултативен общоезиков курс.Ниво А2-В1
  o Английски език за всички специалности – факултативен общоезиков курс. Ниво B1- B2
  o Английски език. Специализиран факултативен курс Превод на медицинска литература. Ниво В2-С1
  o Подготвителен курс по английски език за студенти в англоезичното обучение

 5. Немски език:
 6. o Немски език за спец. медицина. Ниво А2В1
  o Немски език за спец. медицина. Ниво В1-В2
  o Немски език за спец. дентална медицина. Ниво А2В1
  o Немски език за спец. дентална медицина. Ниво В1-В2
  o Немски език за спец. фармация. Ниво А2В1
  o Немски език за спец. фармация. Ниво В1-В2
  o Немски език за спец. медицинска сестра. Ниво А1-А2
  o Немски език за спец. акушерка. Ниво А1-А2
  o Немски език за всички специалности – общоезиков факултативен курс. Ниво А1-А2.
  o Немски език за всички специалности – общоезиков факултативен курс. Ниво А2-В1
  o Немски език – специализиран факултативен курс Превод на медицинска литература Ниво В2-С1.

 7. Френски език:
 8. o Френски език за спец. медицина. Ниво А2-В1.
  o Френски език за спец. медицина. Ниво В1-В2.
  o Френски език за спец. дентална медицина. Ниво А2-В1.
  o Френски език за спец. фармация. Ниво В1-В2.
  o Френски език за спец. медицинска сестра. Ниво А1-А2.
  o Френски език за спец. акушерка . Ниво А1-А2.
  o Френски език за всички специалности – общоезиков факултативен курс . Ниво А1-А2.
  o Френски език за всички специалности – общоезиков факултативен курс . Ниво А2-В1.
  o Френски език за всички специалности – общоезиков факултативен курс. Ниво В1-В2.
  o Френски език за специални цели – превод на медицинска литература, разговор с практическа граматика, студентски мобилности Еразъм +.

 9. Докторантски курсове:
 10. o Английски език за докторанти. Ниво В2-С1
  o Немски език за докторанти. Ниво В2-С1
  o Френски език за докторанти. Ниво В2-С1

Учебни програми и академични стандарти по латински език

Академичен състав

ст. пр. Златина Желева – ръководител на Секцията по чужди езици

Тел: 032 200 649
e-mail: [email protected]

Преподаватели по латински език:

доц. д-р Димитър Мирчев, диф

Тел: 032 200 315
e-mail: [email protected]

ст. пр. д-р Вероника Келбечева

Тел: 032 200 315
e-mail: [email protected]

ст. пр. Явора Опрова

Тел: 032 200 315
e-mail: [email protected]

ст. пр. д-р Гергана Петкова

Тел: 032 200 315
e-mail: [email protected]

пр. Снежана Цвяткова

Тел: 032 200 315
e-mail: [email protected]

пр. Каменка Рангелова

Тел: 032 200 315
e-mail: [email protected]

пр. Благовест Гавазов

Тел: 032 200 315
e-mail: [email protected]

Преподаватели по английски език:

ст. пр. Златина Желева – ръководител на Секцията по чужди езици

Тел: 032 200 649
e-mail: [email protected]

ст. преп. Ирина Митърчева, дф

Тел: 032 200 326
e-mail: [email protected]

ст. пр. Благой Айвазов

Тел: 032 200 315
e-mail: [email protected]

пр. Крикор Инджиян

Тел: 032 200 315
e-mail: [email protected]

преп. Таня Колева

Тел: 032 200 315
e-mail: [email protected]

Преподаватели френски език:

ст. пр. Анета Тошева

Тел: 032 200 315
e-mail: [email protected]

Преподаватели по немски език:

ст. пр. Елена Кискинова, дф

Тел: 032 200 315
e-mail: [email protected]

Научна дейност

Научно-изследователската дейност на преподавателския състав се развива в две направления:

 • извършват се и се публикуват проучвания с фундаментален характер изследвания на езика във фонетичен, лексикален, морфосинтактичен, стилистичен и прагматичен план;
 • разработки с приложен характер методика на чуждоезиковото обучение, текстов анализ, теория и практика на превода, редактиране, рецензиране и превод на учебно-методическа литература, съставяне на учебници и учебни помагала.

Част от преподавателите са специализирали в чужбина в рамките на индивидуални или международни изследователски проекти или обучаващи програми, където са канени и като лектори:

 • Е. Кискинова – в Университет „Humboldt“ в Берлин -Институт по немски език и лингвистика, в Университета „Ludwig Maximilian” в Мюнхен, в „Goethe Institut” в Мюнхен, във Виенския университет (Universität Wien), в Австрийска образователна фондация ÖsterreichKooperation във Виена;
 • А. Тошева – в Университета « Paris 4 – La Sorbonne » (2004, 2016), в Университета в Нант (2006), в Медицинския факултет „Lariboisière – St. Louis” към Университета „Paris 7 – Denis Diderot (1997), Медицинския факултет към Университета „Reims – Champagne-Ardennes“ (1997).
 • В. Келбечева в Университета „Ла Сапиенца” и „Тор Вергата” в Рим.
 • И. Митърчева в Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия в Люксембург (1.10.2019 – 29.02.2020 г.);
 • Г.Петкова- Двуседмична специализация във Фондация Хард (Foundation Hardt), Женева, Швейцария; 2017; Обучение по поргамме повышения квалификации „Русский язык. Коммуникация. Образовательные технологии“ в Государственном институте русского языка им. А. С. Пушкина, Москва (Руссия). ; 05.10. 2014 – 11.10.2014

Проектна дейност:
• Международен проект Kommunikation im medizinischen Bereich“ с Института по немски език и лингвистика в Humboldt Universität zu Berlin, Германия /Е. Кискинова/;

• Международен проект BG-PLGERM: „Квалификация в методика на обучението по немски език” в партньорство със SES, Германия/Е. Кискинова/;

• Международен проект BG-PLGERM: „Квалификация в методика на обучението по немски език”, по който партньор на МУ е SES /‘СЕНИОР ЕКСПЕРТЕН СЕРВИС’/Германия /Е. Кискинова/

• Международен проект „ Регионална франкофонска мрежа за здраве, хранене и безопасност на храните в консорциум с 13 университета от Централна и Източна Европа. В оригинал: « Réseau régional francophone sur la santé, la nutrition et la sécurité alimentaire (SaIN) », (2017-2019)“ BECO-S0118FCT65000-2017 (А. Тошева)

• Международен проект “Лятно докторантско училище на френски език „Въведение в биостатистическия анализ с програмен продукт SPSS Statistics for Windows, Version 17.0”. В оригинал: «Introduction à l’analyse biostatistique avec SPSS Statistics for Windows,Version 17.0.»“ Обучение за докторанти от Централна и Източна Европа в рамките на проекта на AUF « Soutien à l’organisation de l’école d’été doctorale » (2017) (А. Тошева)

• Международен проект “Експертен диалог – 2” (проект на Университетската агенция на франкофонията и Френския институт, със сътрудничеството на Университета Париж 4 – Сорбоната.) В оригинал: « Dialogue d’expertise – Volet 2 », projet mené conjointement par l’AUF et l’Institut Français à l’Université Paris 4 – La Sorbonne (2016). (А. Тошева)

• Международен проект “Експертен диалог” (проект на Университетската агенция на франкофонията и Френския институт). В оригинал: « Dialogue d’expertise », projet mené conjointement par l’AUF et l’Institut Français (2014 – 2015). (А. Тошева)

• Международен проект “Френският език в многоезичния контекст на Централна и Източна Европа” (проект на медицинските университети в Пловдив, Клуж-Напока (Румъния), Кишинев (Молдова) и Университета на Нант (Франция). В оригинал: “Le Français médical en contexte plurilingue en Europe centrale et orientale BECO/P1/2011/46125FT » (2011-2014) (А. Тошева)

• Международен проект в консорциум със 17 университета MEDUCATOR: “Multi-type Content Repurpusing and Sharing in Medical Education” ECP 2008 EDU 418006 (А. Тошева)

• Европейска програма TEMPUS-PHARE 1997. Индивидуален проект TEMPUS No IMG-96-BG-2105 (А. Тошева)

• Национална научна програма „Електронно здравеопазване в България (е-Здраве)”. 2018-2021. Министерство на образованието и науката. (А. Тошева)

• Национален проект към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ „Докторантско обучение в МУ-Пловдив за компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в науката и технологиите (ДОКТОРАНТ)“ BG51PO001-3.3.06-0011 (А. Тошева, Е. Кискинова, Ж. Делипавлова-Младенова)

• Международен Проект HOPE (How Oncogenetics Predicts and Educates) (2019 – 2021), (Ж. Делипавлова-Младенова, А. Тошева)

• Национален проект на СУ „Св. Климент Охридски ” Изследване на публичността” в рамките на оперативна програма „Развитите на човешките ресурси” /В. Келбечева/

• Одобрен за финансиране от ФНИ проект „Пловдив – от мултиезиков и мултикултурен център на Източна Румелия до Европейска столица на културата” /И. Митърчева/

• Участие в организирането на обучителен курс по съдържателно-езиково интегрирано обучение (CLIL) по програма „Еразъм+“, КД1 на учители от Sint-Lodewijks College в гр. Брюж, Белгия в периода 9-13 юли 2018 г. в МУ-Пловдив /И. Митърчева/

• Проект № BG05M2OP001-2.009-0025 „Докторантско обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите – 2 (ДОКТОРАНТ 2)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и Образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове (участник като постдокторант). 2017-2018 /Г. Петкова/

• – Проект № ДМ 20/6 от 20.12.2017 г. „Мост между университетската среда на интеркултурната комуникация – как (да) се разбираме, докато учим заедно“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2017 г. 2017-2019 /Г.Петкова/

• 2019 – „Личните имена в България в началото на 21-и век“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2019 г. /Г. Петкова/
Участия в международни програми и обмени:

• Международен обмен на преподаватели в Хумболт-Университет, Берлин в партньорство с Германската служба за академичен обмен /Е. Кискинова/

• GOETHE INSTITUT München /Е. Кискинова/;

• Участие в преподавателски мобилности по програма „Erasmus +” -/И. Митърчева/2016, 2017, 2018, 2019; Е, Кискинова 2016, 2017, 2018, 2019; /Г.Петкова/2016, 2017, 2018, 2019; /З.Желева/ 2017, 2018, 2019; Анета Тошева – Университет „ Nice-Sophia Antipolis“ в Ница, Франция (2018), Университет по медицина и фармация „Nicolae Testemitanu“ в Клуж-Напока, Румъния (2017), Университет Masarikow, Бърно, Чехия (2015), Университет AGROSUP, Дижон, Франция (2011); Национална програма за подпомагане на млади учени и постдокторанти към МОН (2019 г., 2020 г.) Г. Петкова

Учебници

  • Опрова Явора, Мирчев Димитър. 2019. Liber de medicis. Учебник по латински език за студенти по медицина и дентална медицина. Пловдив, Издателство на ПУ “Паисий Хилендарски. ISBN 978-619-202-479-6

  • Yavora Oprova, Dimitar Mirchev. 2020. Liber de medicis. Textbook for students of medicine, dental medicine and pharmacy. Пловдив, Издателство на ПУ “Паисий Хилендарски. ISBN 978-619-202-479-6

  • Опрова Я. 2018. Repetitorium Latinum.Workbook for students of pharmacy, medicine, dental medicine. Издателство “Лакс бук”.
  ISBN 978-619-189-103-0

  • Мирчев Димитър, Миланов Росен. 2018, Пловдив. Латински език. Учебник за медицински специалности.
  ISBN 978-954-561-460-6

  • Kiskinova E. Deutsch für Pharmaкologen, Plovdiv 2018;

  • Kiskinova E. Medizinische Dokumentation, Plovdiv 2017;

  • Kiskinova E. Medizinische Kommunikation, Plovdiv 2016;

  • Kiskinova E. Deutsch-bulgarisches Wörterbuch für Mediziner, Plovdiv 2017.

  • Kiskinova E. Die Sprache der Medizin Plovdiv, 2018, ISBN 978-954-8852-30-2;

  • Kiskinova E. Тестове по немски език за кандидат-докторанти в областта на медицинските науки Пловдив 2013, ISBN 978-954-9549-91-1, с. 76.

  • Учебно помагало по превод на медицинска литература. E. Кискинова, Пловдив 2009.

  • Съпоставителни езикови въпроси на медицинския текст в български, английски и немски език. Учебно ръководство за докторанти на медицински университети. Д. Милиева, И. Дагнев, Е. Кискинова. Пловдив, 2009, ISBN 978-954-9549-36-2.

  • Deutsch für Pharmacologen. E. Kiskinova, Plovdiv 2008.

  • Kleines Wörterbuch für Mediziner. E. Kiskinova, Plovdiv 2007.

  • Tosheva Аneta et al. Manuel de langue française pour les sciences et les métiers de la santé +CD. Ana Coiug, Sophie Le Gal (dir.). UMF Cluj-Napoca 2014, ISBN 978-973-693-561-9

  • Тошева Анета с кол. Актуални аспекти на общата медицинска практика. Любима Деспотова-Толева (ред.). Пловдив 2009, ISBN 978-954-9806-89-2.

  • Ж. Делипавлова-Младенова, А. Тошева, Е. Кискинова. 36 теста за кандидат-докторанти от медицински и стоматологични специалности, Пловдив 2007.

  • Dimitrova Canna, Jana Delipavlova-Mladenova, Petrana Kancheva, Aneta Tosheva, Stefan Sivkov. Topic medical dictionary in 6 languages. Cardio-vascular system. Part 1. Plovdiv 1994, ISBN 954-8635-01-1.

  • Жана Делипавлова-Младенова, Ирина Митърчева. 25 теста по английски език за кандидат-докторанти в областта на медицинските науки, Пловдив, 2017.

Публикации

Публикации, свързани с основните направления на научно-изследователската дейност

Публикациите на преподавателския състав от катедрата включват учебници по специализирано езиково обучение, двуезични и многоезични речници и учебни помагала, авторски и преводни, както и статии в специализирани издания, научни съобщения и доклади в рамките на национални и международни научни конференции към български и чужди университети и научни институции (в Германия, Австрия, Франция, Белгия, Шотландия, Йордания, Северна Македония, Румъния, Хърватия, Унгария, Полша и др.).

През периода 2016-2020 г. са публикувани над 40 статии в международни специализирани научни издания и сборници, над 20 участия в национални и международни конгреси и конференции, над 10 участия в обучителни семинари.

Монографии

Дисертации

  В. Келбечева „Римският сакрален календар и религиозните реформи на Август“.в СУ „Св. Климент Охридски“, 2015

  Д. Мирчев “ Фолософско-религиозни пътища за онтологизиране на Божието битие“ ЮЗУ „Неофит Рилски“ , Благоевград, 2016

  Г. Петкова „Лични имена с латински корен в славянските езици (български, сръбски, руски, украински, белоруски, полски, чешки, словенски, словашки и хърватски)”. Институт за български език при БАН (30 юни 2016 г.).

  И. Митърчева: “Билингвизъм и диглосия в Северна Ирландия, Уелс, Шотлания и Ейре“ и придобиване на ОНС „Доктор” на 16.09.2019 г.

Диагностичен тест по английски език

Описание на диагностичен тест по английски език

Диагностичен тест по английски език

Ключ към теста

Record-2

Тест по английски за докторанти към МУ-Пловдив

Тест
Информация за теста