Структура и състав

Цел – въвеждане на система за постоянно подобряване на качеството на образованието и изследванията в МУ – Пловдив чрез:

  • прозрачност на дейността на университета и всяко негово звено както пред своите студенти, така и пред всички заинтересовани страни, в това число родители, работодатели, обществото, държавата;
  • стимулиране на звената към състезателност и постоянно развитие;
  • повишаване отговорността на всеки в университета за неговото качество;
  • създаване възможност управленческите решения да се вземат на основата на достоверни данни за състоянието на програмите и звената.

Свали структура на система за управление на качеството в МУ-Пловдив

Свали списък със състав на университетска комисия по качеството към МУ – Пловдив

Контакти

Зам.-ректор по управление на качеството
Проф. д-р Иван Иванов, дм e-mail : vice_rector_q@mu-plovdiv.bg
Експерт по качеството
Доц. д-р Делян Делев, дм тел. 0888 713 371
e-mail :delyan.delev@mu–plovdiv.bg
Заместник-ректор по учебна дейност
Проф. д-р Ани Белчева, дм e-mail : vice_rector_ea@mu-plovdiv.bg
Заместник-ректор по научноизследователска дейност
Проф. д-р Б. Маринов, дм e-mail : vice_rector_ra@mu-plovdiv.bg
Заместник-ректор по международно сътрудничество и проектна дейност
Проф. д-р Д. Вичева, дм e-mail : vice_rector_ic@mu-plovdiv.bg

e-mail : vice_rector_pa@mu-plovdiv.bg

Заместник-ректор по учебно-болнична координация
Проф. д-р А. Баталов, дм e-mail : vice_rector_uhc@mu-plovdiv.bg
Ръководител „Отдел Акредитация и рейтинг“
Проф. д-р Стефан Сивков, дм e-mail : stefan.sivkov@mu-plovdiv.bg
Заместник декан по качество на Медицински факултет
доц. д-р Мариела Генева – Попова, дм e-mail : mariela.geneva@mu-plovdiv.bg
Заместник декан по качество на Факултет по дентална медицина
Доц. д-р Мариана Димитрова, дм e-mail : mariana.dimitrova@mu-plovdiv.bg
Заместник декан по качество на Фармацевтичен факултет
доц. д-р Таня Денева, дм e-mail : vice_dean_qa@ff.mu-plovdiv.bg
Заместник декан по качество на Факултет по обществено здраве
Проф. Донка Димитрова, дм e-mail : donka.dimitrova@mu-plovdiv.bg
Отговорник по Качество на Медицински колеж
Божидара Хаджиева e-mail : bozhidarka.hadzhieva@mu-plovdiv.bg
председател на КК на ДЕСО
Доц. д-р Димитър Мирчев e-mail : dimitar.mirchev@mu-plovdiv.bg
Ръководител отдел СДО
Проф. д-р Иванка Костадинова, дм e-mail : fozub1067@mu-plovdiv.bg
Експерт програми и  проекти в Ц.П.
Милена Славева e-mail : milena.slaveva@mu-plovdiv.bg
Ръководител отдел „Учебни дейности“
Доц. д-р Стоилка Мандаджиева, дм e-mail : nuo@meduniversity-plovdiv.bg
stoilka.mandadzhieva@mu-plovdiv.bg
Ръководител отдел Човешки ресурси
Радка Малинова e-mail : radka.malinova@mu-plovdiv.bg
Ръководител отдел ИКО
Инж. Иван Колев e-mail : ivan.kolev@mu-plovdiv.bg
Председател на  Студентски съвет
Ерай Шакир e-mail : fm17026@mu-plovdiv.bg
Ръководител екип Вътрешни одитори
Инж. Марин Тарев e-mail : tlbo@mu-plovdiv.bg
Експерт „Проучвания“
Д-р Ивайло Христов тел. 0878 722 430
e-mail : ivaylo.hristov@mu-plovdiv.bg