Структура и състав

Цел – въвеждане на система за постоянно подобряване на качеството на образованието и изследванията в МУ – Пловдив чрез:

  • прозрачност на дейността на университета и всяко негово звено както пред своите студенти, така и пред всички заинтересовани страни, в това число родители, работодатели, обществото, държавата;
  • стимулиране на звената към състезателност и постоянно развитие;
  • повишаване отговорността на всеки в университета за неговото качество;
  • създаване възможност управленческите решения да се вземат на основата на достоверни данни за състоянието на програмите и звената.

Свали структура на система за управление на качеството в МУ-Пловдив

Свали списък със състав на университетска комисия по качеството към МУ – Пловдив

Контакти

Зам.-ректор по управление на качеството
Проф. д-р Иван Иванов, дм тел. 032 /200 547
e-mail : [email protected]
Заместник-председател
Доц. д-р Делян Делев, дм тел. 0888 713 731
e-mail :delyan.delev@mu–plovdiv.bg
Заместник-ректор по учебна дейност
Проф. д-р Ани Белчева, дм тел.: 032 / 200 708; факс 032 / 200 531;
e-mail : [email protected]
Заместник-ректор по научноизследователска дейност
Проф. д-р Б. Маринов, дм тел.: 032 / 200 530; факс 032 / 200 531;
e-mail : [email protected]
Заместник-ректор по международно сътрудничество и проектна дейност
Проф. д-р Д. Вичева, дм тел.: 032 / 200 506; факс 032 / 200 531;
e-mail : [email protected]
e-mail : [email protected]
Заместник-ректор по учебно-болнична координация
Проф. д-р А. Баталов, дм тел.: 032 / 200 547
e-mail : [email protected]
Ръководител „Отдел Акредитация и рейтинг“
Проф. д-р Стефан Сивков, дм моб. тел.: 0882 255 505
e-mail : [email protected]
Заместник декан по качество на Медицински факултет
Проф. д-р Мариела Генева – Попова, дм e-mail : [email protected]
Заместник декан по качество на Факултет по дентална медицина
Доц. д-р Силвия Кръстева, дм тел.: 032/ 200 887
e-mail : [email protected]
Заместник декан по качество на Фармацевтичен факултет
Доц. д-р Таня Денева, дм тел.: 032 / 602 297
e-mail : [email protected]
Заместник декан по качество на Факултет по обществено здраве
Проф. Донка Димитрова, дм тел.: 032/ 200 782; вътр. 2-782, моб. +359 882/ 860 395
e-mail : [email protected]
Отговорник по Качество на Медицински колеж
Ст. пр. Божидара Хаджиева, дф тел.: 032 / 200 928
e-mail : [email protected]
председател на КК на ДЕСО
Доц. д-р Димитър Мирчев тел.: 032 / 200 646
e-mail : [email protected]
Ръководител отдел СДО
Проф. д-р Иванка Костадинова, дм тел.: 032 / 200 722, вътр. 2722;
e-mail : [email protected]
e-mail : [email protected]
Експерт програми и  проекти в Ц.П.
Милена Славева тел.: 032 / 200 722, вътр. 2722
e-mail : [email protected]
Ръководител отдел „Учебни дейности“
Доц. д-р Стоилка Мандаджиева, дм тел.: 032 / 200 706
e-mail : [email protected]
e-mail :[email protected]
Ръководител отдел Човешки ресурси
Радка Малинова тел.: 032 / 200 526
e-mail : [email protected]
ВрИД Ръководител отдел ИКО
Деян Славов моб. тел.: 0877 174 563
e-mail : [email protected]
Председател на  Студентски съвет
Виктория Карамилева моб. тел.: 0886 915 050
e-mail : [email protected]
Представител на специализантите и докторантите
Д-р Фани Гълъбова тел.: 032 602 255
e-mail : [email protected]
Ръководител екип Вътрешни одитори
Инж. Марин Тарев моб. тел.: 0888 867 502
e-mail : [email protected]
Експерт по качеството
Владимир Киров моб. тел.: 0877 085 808
e-mail : [email protected]