Катедра по пропедевтика на хирургичните болести

Колектив на катедра по пропедевтика на хирургичните болести
Колектив на катедра по пропедевтика на хирургичните болести

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон : 032/60-27- 86 Секция Детска хирургия
Телефон : 032/60-20-10 Секция Обща хирургия


Учебна дейност
През Катедрата за 60-годишен период са преминали над 18 100 български и чуждестранни студенти по специалността медицина и 3200 по специалността стоматология.

Учебно-преподавателската дейност в Катедрата включва:

  • преддипломно обучение;
  • лекционен курс и практични упражнения за ІІІ курс студенти по медицина;
  • лекции и упражнения с ІV и V курсове по детска хирургия;
  • преподаване на студенти по международни програми и световен студенски обмен, стажант лекари, обучение на медицински сестри и акушерки.

Следдипломно се обучават специализанти и докторанти по хиругия, ОПЛ и специалисти хирурзи.

След участие с проект в международна прорама ТЕМПУС за преструктуриране на програмите и методите на обучение, днес учебно-преподавателския процес е осъвременен, а оценката е обективна, чрез входен тест, практичен и писмен изпит.

Академичен състав

Секция Обща хирургия:

доц. д-р Бойко Атанасов, дм – Ръководител секция

Тел: 032/60-20-10
e-mail: [email protected]

проф. д-р Борис Сакакушев, дм

Тел: 032/60-20-10
e-mail: [email protected]

доц. д-р Джевдет Чакъров, дм

Тел: 032/60-20-10
e-mail: [email protected]

доц. д-р Николай Белев, дм

Тел: 032/60-20-10
e-mail: [email protected]

д-р Антон Тодоров, дм – Главен асистент

Тел: 032/60-20-10
e-mail: [email protected]

д-р Димитър Хаджиев, дм – Главен асистент, Отговорник по учебна дейност, Отговорник по качество и акредитация

Тел: 032/60-20-10
e-mail: [email protected]

д-р Елена Хаджиева, дм – Главен Асистент

Тел: 032/60-20-10
e-mail: [email protected]

Д-р Велизар Хаджиминев, дм – Главен Асистент, Отговорник по НИД

Тел: 032/60-20-10
e-mail: [email protected]

д-р Иван Иванов – Преподавател

Тел: 032/60-20-10
e-mail: [email protected]

д-р Веселин Маринов – Преподавател

Тел: 032/60-20-10
e-mail: [email protected]

д-р Георги Марков – асистент

Тел: 032/60-20-10
e-mail: [email protected]

Д-р Карина Иванова – Асистент

Тел: 032/60-28-91
e-mail: [email protected]

Секция Детска хирургия:

Проф. д-р Пенка Стефанова, дм – Ръководител секция

Тел: 032/60-27-86
e-mail: [email protected]

Проф. д-р Александър Йонков, дм

Тел: 032/60-27-86
e-mail: [email protected]

Доц. Евгений Мошеков, дм

Тел: 032/60-27-86
e-mail: [email protected]

Д-р Данаил Митковски – Асистент

Тел: 032/60-27-86
e-mail: [email protected]

Д-р Васил Ташев – Асистент, Отговорник по качество и акредитация

Тел: 032/60-27-86
e-mail: [email protected]

Д-р Бисер Иванов – Асистент

Тел: 032/60-27-86
e-mail: [email protected]

Д-р Димитър Дачев, дм – Асистент

Тел: 032/60-27-86
e-mail: [email protected]

Д-р Стоян Лупанов – Асистент

Тел: 032/60-27-86
e-mail: [email protected]

Секция Пластично – възстановителна, естетична хирургия и термична травма:

Доц. д-р Елеан Зънзов, дм – Ръководител катедра

Тел: 032/60-28-91
e-mail: [email protected]

Проф. д-р Юрий Анастасов, дмн – Ръководител секция

Тел: 032/60-29-35
e-mail: [email protected]

д-р Ваня Анастасова, дм – Главен Асистент, Главен административен асистент

Тел: 032/60-28-91
e-mail: [email protected]

д-р Регина Хатър, дм – Главен Асистент, Отговорник по качество и акредитация

Тел: 032/60-29-35
e-mail: [email protected]

д-р Елена Кръстева, дм – Хоноруван асистент

Тел: 032/60-28-91
e-mail: [email protected]

д-р Петър Кискинов – Хоноруван асистент

Тел: 032/60-28-91
e-mail: [email protected]

д-р Иван Гинев – Докторант

Тел: Тел: 032/60-29-35
e-mail: [email protected]

д-р Костадин Гигов – Хоноруван асистент

Тел: 032/60-29-35
e-mail: [email protected]

д-р Христо Бонев – Хоноруван асистент

Тел: 032/60-28-91
e-mail: [email protected]

Научна дейност

Водещо направление в научните разработки на секцията се пада на колоректалната хирургия.

През последните 5 години са направени повече от 50 публикации в редица наши и чуждестранни научни списания, а наши колективи участват със съобщения, разработки и презентации във всички национални и редица престижни чуждестранни научни форуми.

Особено внимание е отделено на интердисциплинарния научен подход. Съвместно с катедрите по Медицинска биология, Обща и Клинична патология, по Фармакология и Клинична фармакология се работи по перспективен вътреуниверситетски проект за таргетна терапия и някои аспекти от генетиката на колоректалния карцином (с участие на д-р Ант. Тодоров, дм).

Съвместно с ЦИКЛ и Катедрата по микробиология и имунология се разработват имунологични проблеми при аноректалните абсцеси и фистули.

Заслужено признание за дългогодишна научна и преподавателска дейност е придобиването на академичните длъжности „професор“ през 2011 г. от доц. Божидар Хаджиев и на „доцент“ от д-р Борис Сакакушев, дм (2013 г.)

Проф. Б. Хаджиев е дългогодишен зам.-председател на Българското хирургическо дружество, член на редакционната колегия на списание “Хирургия“, а доц. д-р Б. Сакакушев – член на Борда на Световната асоциация по спешна хирургия и член на редакционните колегии на World Journal of Emergency Surgery (WJES) и Journal of Acute Disease (JAD).

Представителите на Секцията по обща хирургия участват активно в обществено-политическия живот в страната. С няколко депутатски мандата са проф. Ив. Зънзов, проф. Ил. Баташки и д-р Дж. Чакъров (министър на околната среда и водите), а проф. Б. Хаджиев и доц. П. Недев бяха общински съветници в гр. Пловдив.

Извършена е огромна по количество и по значимост учебна, научна и лечебна дейност.

Учебници

Публикации

Катедрата по пропедевтика на хирургичните болести има над 3500 публикации в наши и чужди списания във всички области на хирургията и анестезиологията, 10 учебника, 5 ръководства по Обща хирургия и анестезиология и реанимация, 15 монографии.

Академичният състав участвува във всички български конгреси и конференции по детска, обща и сърдечно-съдова хирургия, анестезиология и реанимация, като имат над 80 участия в международни конгреси, конференции и симпозиуми и др. изяви в Европа и Северна Америка.

Редица преподаватели са били на задгранични специализации, като по този начин са обогатили собствения си опит и са допринесли за развитието на Катедрата.

По обем на извършена хирургична дейност Катедрата е една от водещите в Република България. В консултативните кабинети са прегледани за 60 години над 540 хиляди планови и спешно болни и са извършени над 260 000 операции.

Монографии

Дисертации

В катедрата са защитени три докторски дисертации проф. А. Атанасов, проф. Ив. Зънзов, проф. Ал. Чомаков и над 20 кандидатски дисертации (доктор по медицина) Л. Пачеджиев, Евг. Сакакушев, В. Ташев, А. Атанасов, В. Калчева, М. Караиванов, М. Пашов, А. Чомаков, Б. Хаджиев, Н. Чаталбашев, В. Анастасов, Т. Христодулов, В. Паница, Д. Желев, Е. Ив. Трайков, Мошеков, К. Съев, Бъчваров, П. Стефанова, М. Латиф, П. Петров, Хр. Шипков, Ал. Йонков и Ас. Златарев.

В настоящия момент има четирима докторанти, а три кандидатски дисертации са пред защита. В напреднал етап на разработка е научна работа за присъждане на научната степен „доктор на медицинските науки” в катедрата.