Катедра пропедевтика на хирургичните болести

Колектив на катедра по пропедевтика на хирургичните болести
Колектив на катедра по пропедевтика на хирургичните болести

Учебна дейност


АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА „Обща Хирургия”


Контакти:
e-mail : surgical_propedeutics@meduniversity-plovdiv.bg

През Катедрата за 60-годишен период са преминали над 18 100 български и чуждестранни студенти по специалността медицина и 3200 по специалността стоматология.

Учебно-преподавателската дейност в Катедрата включва:

 • преддипломно обучение;
 • лекционен курс и практични упражнения за ІІІ курс студенти по медицина;
 • лекции и упражнения с ІV и V курсове по детска хирургия;
 • преподаване на студенти по международни програми и световен студенски обмен, стажант лекари, обучение на медицински сестри и акушерки.

Следдипломно се обучават специализанти и докторанти по хиругия, ОПЛ и специалисти хирурзи.

След участие с проект в международна прорама ТЕМПУС за преструктуриране на програмите и методите на обучение, днес учебно-преподавателския процес е осъвременен, а оценката е обективна, чрез входен тест, практичен и писмен изпит.


ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИТЕ ПО ПРОПЕДЕВТИКА НА ХИРУРГИЧЕСКИТЕ БОЛЕСТИ на студентите от ІІІ курс медицина през зимния семестър на учебната 2018/2019 година


ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИТЕ по Пропедевтика на хирургическите болести за студенти от ІІІ курс медицина на учебната 2018/2019 год. – ВТОРИ / ЛЕТЕН/ СЕМЕСТЪР


ПРОГРАМА ЗА УПРАЖНЕНИЯТА ПО ПРОПЕДЕВТИКА НА ХИРУРГИЧЕСКИТЕ БОЛЕСТИ На студентите от ІІІ курс медицина през зимния семестър на 2018 – 2019 учебна година


ПРОГРАМА ЗА УПРАЖНЕНИЯТА По Пропедевтика на Хирургическите Болести На студентите от ІІІ курс медицина на учебната 2018/2019 година ВТОРИ / ЛЕТЕН/ СЕМЕСТЪР


СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ПО ПРОПЕДЕВТИКА НА ХИРУРГИЧЕСКИТЕ БОЛЕСТИ на студентите медици от ІІІ курс през зимния семестър на 2018-2019 година


СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ПО ПРОПЕДЕВТИКА НА ХИРУРГИЧЕСКИТЕ БОЛЕСТИ на студентите медици от ІІІ курс през ІI-ри семестър на 2018-2019 година


Академичен състав

Секция Обща хирургия:

  1. проф. д-р Божидар Хаджиев, дм – Ръководител катедра
  2. проф. д-р Борис Сакакушев, дм
  3. доц. д-р Петко Недев, дм
  4. доц. д-р Джевдет Чакъров, дм
  5. д-р Чавдар Атанасов – гл. адм. асистент
  6. д-р Антон Тодоров,дм – гл. асистент
  7. д-р Бойко Атанасов, дм – гл. асистент
  8. д-р Костадин Кандиларов – асистент
  9. д-р Веселин Маринов – асистент
  10. д-р Генади Странджев – асистент
  11. д-р Иван Иванов – асистент
  12. д-р Димитър Хаджиев – асистент
  13. д-р Елена Хаджиева – асистент

Секция Детска хирургия:

  1. проф. д-р Пенка Стефанова, дм
  2. проф. д-р Александър Йонков, дм
  3. доц. д-р Евгений Мошеков, дм
  4. д-р Данаил Митковски – асистент
  5. д-р Васил Ташев – асистент

Секция Пластично – възстановителна, естетична хирургия и термична травма:

  1. доц. д-р Елеан Зънзов,дм
  2. д-р Ваня Анастасова – гл.асистент
  3. проф. д-р Юрий Анастасов, дмн
  4. д-р Регина Хатър, дм – гл. асистент

Научна дейност

Водещо направление в научните разработки на секцията се пада на колоректалната хирургия.

През последните 5 години са направени повече от 50 публикации в редица наши и чуждестранни научни списания, а наши колективи участват със съобщения, разработки и презентации във всички национални и редица престижни чуждестранни научни форуми.

Особено внимание е отделено на интердисциплинарния научен подход. Съвместно с катедрите по Медицинска биология, Обща и Клинична патология, по Фармакология и Клинична фармакология се работи по перспективен вътреуниверситетски проект за таргетна терапия и някои аспекти от генетиката на колоректалния карцином (с участие на д-р Ант. Тодоров, дм).

Съвместно с ЦИКЛ и Катедрата по микробиология и имунология се разработват имунологични проблеми при аноректалните абсцеси и фистули.

Заслужено признание за дългогодишна научна и преподавателска дейност е придобиването на академичните длъжности „професор“ през 2011 г. от доц. Божидар Хаджиев и на „доцент“ от д-р Борис Сакакушев, дм (2013 г.)

Проф. Б. Хаджиев е дългогодишен зам.-председател на Българското хирургическо дружество, член на редакционната колегия на списание “Хирургия“, а доц. д-р Б. Сакакушев – член на Борда на Световната асоциация по спешна хирургия и член на редакционните колегии на World Journal of Emergency Surgery (WJES) и Journal of Acute Disease (JAD).

Представителите на Секцията по обща хирургия участват активно в обществено-политическия живот в страната. С няколко депутатски мандата са проф. Ив. Зънзов, проф. Ил. Баташки и д-р Дж. Чакъров (министър на околната среда и водите), а проф. Б. Хаджиев и доц. П. Недев бяха общински съветници в гр. Пловдив.

Извършена е огромна по количество и по значимост учебна, научна и лечебна дейност.

Учебници

Публикации

Катедрата по пропедевтика на хирургичните болести има над 3500 публикации в наши и чужди списания във всички области на хирургията и анестезиологията, 10 учебника, 5 ръководства по Обща хирургия и анестезиология и реанимация, 15 монографии.

Академичният състав участвува във всички български конгреси и конференции по детска, обща и сърдечно-съдова хирургия, анестезиология и реанимация, като имат над 80 участия в международни конгреси, конференции и симпозиуми и др. изяви в Европа и Северна Америка.

Редица преподаватели са били на задгранични специализации, като по този начин са обогатили собствения си опит и са допринесли за развитието на Катедрата.

По обем на извършена хирургична дейност Катедрата е една от водещите в Република България. В консултативните кабинети са прегледани за 60 години над 540 хиляди планови и спешно болни и са извършени над 260 000 операции.

Монографии

Дисертации

В катедрата са защитени три докторски дисертации проф. А. Атанасов, проф. Ив. Зънзов, проф. Ал. Чомаков и над 20 кандидатски дисертации (доктор по медицина) Л. Пачеджиев, Евг. Сакакушев, В. Ташев, А. Атанасов, В. Калчева, М. Караиванов, М. Пашов, А. Чомаков, Б. Хаджиев, Н. Чаталбашев, В. Анастасов, Т. Христодулов, В. Паница, Д. Желев, Е. Ив. Трайков, Мошеков, К. Съев, Бъчваров, П. Стефанова, М. Латиф, П. Петров, Хр. Шипков, Ал. Йонков и Ас. Златарев.

В настоящия момент има четирима докторанти, а три кандидатски дисертации са пред защита. В напреднал етап на разработка е научна работа за присъждане на научната степен „доктор на медицинските науки” в катедрата.