Катедра по сърдечна и съдова хирургия

Контакти

e-mail : [email protected]

Телефон :
1. 032/602812- Кардиохирургия
2. 032/602865- Съдова хирургия


Учебна дейност


Академичен стандарт за учебни дисциплини -Сърдечна и съдова хирургия (Медицина) и Обща хирургия (Дентална медицина)


Конспекти

 • Обща хирургия, анестезиология и спешни състояния
 • Програми

 • Учебна програма по Сърдечно и съдова хирургия за специалност „Медицина“ по учебни планове 2021/2022 и 2022/2023 год.
 • Учебна програма по Сърдечна и съдова хирургия за специалност „Медицина“ по учебен план 2020/2021 год.
 • Обща хирургия за студенти по дентална медицина
 • Лекции

  В Катедрата се провежда обучението на студенти по медицина и дентална медицина – англоговорящи и българоезични.
  Учебните програми за студентите са адаптирани към съвременните изисквания за необходимите теоретични и практически познания на обучаваните студенти.

  Включват се всички новости в теорията и особено в практиката, отнасящи се до инструментални и апаратни методи на диагностика и лечение, които през последните години навлизат изключително бързо в практиката (ехографски, апаратно-динамично-функционални, инвазивни диагностични и лечебни методи, както и „хибридното“ им приложение, нови технологични постижения в сърдечната, сърдечната и съдовата и общата хирургия и др.).

  Клиниката по съдова хирургия е база за следдипломна квалификация. През последните 5 години през Катедрата преминаха 3-ма докторанти и се обучават 15 специализанти (3 по кардиохирургия и 12 – по съдова хирургия), от които 4 са придобили вече специалност.

  Провежда се цикъл по сърдечно и съдова хирургия за стажант-лекари (7 дни, със семинарни занятия), дългосрочни и краткосрочни следдипломни специализации, както и лекции и семинари по различни проблеми на съдовата патология за общопрактикуващи лекари.

  Непрекъснатото медицинско обучение включва обсъждане на избрана и текуща ангио-хирургична информация по различни теми по време на лекарските колегиуми.
  Единайсет от преподавателите са с две специалности – хирургия и съдова хирургия, което дава възможност за пълно кадрово обезпечаване на учебния процес.

  Провеждат се курсове за индивидуално обучение по ултразвукова диагностика на съдовите заболявания, електрокардиостимулация, осигуряване на съдов достъп за лечение на болни с хронична бъбречна недостатъчност, остра артериална недостатъчност, както и летен стаж на студенти медици.


  ПРОТОКОЛ №125 ОТ КАТЕДРЕН СЪВЕТ


  УЧЕБНА ПРОГРАМА НА ДИСЦИПЛИНА „СЪРДЕЧНА И СЪДОВА ХИРУРГИЯ“


  УЧЕБНА ПРОГРАМА НА ДИСЦИПЛИНАТА „ОБЩА ХИРУРГИЯ“


  Академичен състав

  Проф. д-р Заприн Въжев, дм- Ръководител Катедра

  Тел:
  e-mail: [email protected]

  Доц. Бурян Киров, дм- води англоезично обучение

  Тел:
  e-mail: [email protected]

  Д-р Яни Захариев

  Тел:
  e-mail: [email protected]

  Д-р Георги Христов, дм- води англоезично обучение

  Тел:
  e-mail: [email protected]

  Д-р Евгений Иванов- води англоезично обучение

  Тел:
  e-mail: [email protected]

  Д-р Петър Славов – води англоезично обучение

  Тел:
  e-mail: [email protected]

  Д-р Христо Стоев- води англоезично обучение

  Тел:
  e-mail: [email protected]

  Д-р Бойко Яворов- води англоезично обучение

  Тел:
  e-mail: [email protected]

  Д-р Велина Докторова- води англоезично обучение

  Тел:
  e-mail: [email protected]

  Д-р Владимир Алексиев- води англоезично обучение

  Тел:
  e-mail: [email protected]

  Д-р Константин Димитров- води англоезично обучение

  Тел:
  e-mail: [email protected]

  Д-р Христо Рахман- води англоезично обучение

  Тел:
  e-mail: [email protected]

  Членове на състава са специализирали във Франция, Германия, Италия, Англия, Швейцария, Белгия. Всички членуват в Националното дружество по Ангиология и Съдова хирургия и четирима са членове на Европейското дружество по Съдова хирургия.

  Научна дейност

  Научно-изследователска дейност в Катедрата по сърдечна и съдова хирургия се осъществява в няколко основни направления:
  1. Заболявания на гръдната аорта
  2. Определяне риска при пациенти с ИБС
  3. Придобити заболявания на сърдечните клапи
  4. Хибридни методи на лечение при пациенти с ХАНК
  5. Нови насоки в лечението на хроничната венозна недостатъчност
  В Клиниката по съдова хирургия и ангиология се извършват следните процедури:
  Хирургия на екстракраниалните каротисови стенози, като профилактична интервенция намаляваща риска от мозъчен инсулт.
  Анализът на рутинно извършващата се в клиниката от 1991 г. каротисова хирургия показа напълно съвместими със световните стандарти данни за периоперативните морбидност и смъртност при тези операции.
  Представители на клиниката са участвали и в четирите национални консенсусни срещи с колеги невролози по проблемите на мозъчно-исхемичната болест.

  Друго направление за научно-изследователската дейност е хирургията на аортните аневризми с насоченост към комплексните мерки при спешното оперативно лечение на руптуриралите аортни аневризми.
  С натрупването на повече опит и в тази насока КСХ може да се похвали с определени успехи. При последната серия от 16 болни с руптурирали аневризми е починал само един на третия следоперативен ден.
  Хирургиргично и нехирургично лечение на заболяванията на венозната и лимфната система
  Важно направление е създаването на предпоставки за въвеждане в рутинната практика на клиниката методите за ендовазална терапия на съдовите заболявания.
  Сътрудници от клиниката участват в Националната програма за развитие на ендоваскуларна хирургия.
  Клиниката по Кардиохирургия е основана 2002 година, като до този момент са оперирани над 8500 планови и спешни пациенти. Извършват се следните процедури:
  – Оперативна миокардна реваскуларизация /Coronary Artery By-pass Graft procedure – CABG/. Институцията е единствената в страната, където се извършва миокардна реваскуларизация с използване изцяло на артериални графтове посредством a. gastroepiploica и двете aa. mammariae.
  – Аортно клапно протезиране
  – Протезиране и реконструкция на митрална и трикуспидална клапа, като клиниката е на първо място в България при използването на клапни рингове при реконструкцията на атриовентриралните клапи
  – Протезиране на гръдна аорта при остри и хронични аневризми. Последните години в Клиниката по Кардиохирургия броят на пациентите с остри аортни дисекации е най-голям, в сравнение с останалите кардиохирургични структури
  – Хирургично лечение на сърдечните тумори
  Анализът на оперативната дейност представя резултати, които са напълво съпоставими със световните. Екипът на клиниката участва ежегодно на местни и международни медицински форуми.

  Учебници

  За периода 1999 2003 г., в КСХ са осъществени

  • 9 научни разработки;
  • 45 научни съобщения и доклади;
  • 33 научни публикации, 5 от които в чужбина;
  • 15 публикации с „импакт фактор”.

  Монографии:

  Учебници:

  • „Съдова хирургия”.

  Публикации

  Монографии

  1. „ Коронарна хирургия“- 2019, З. Въжев

  Дисертации

  • „Съдовохирургични усложнения на достъпа след коронарни ендоваскуларни процедури“, д-р Бурян Александров Киров, защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „ДОКТОР”, Юли 2014 г.
  • „Миокардна реваскуларизация, изпълнена изцяло с артериални графтове” – Въжев; 2011г.
  • „Проучване върху посттромбофлебитната болест“ д-р В. Анастасов 1981 г.
  • „Електродни усложнения при електрокардиостимулация“ д-р В. Паница 1982 г.
  • „Към диагностиката на професионалните хронично травматични увреди на дисталните артерии на горните крайници“ д-р Д. Желев 1985 г.
  • „Палиативно хирургическо лечение на тетралогията на Фало сравнителна оценка на различните видове палиативни операции“ д-р Г. Христов 1985 г.
  • „Преценка състоянието на микроциркулацията при болни с хронична артериална недостатъчност на крайниците“ доц. И. Зънзов 1986 г.
  • „Хирургически усложнения след протезиране на митралната клапа“ д-р И. Бъчваров 1988 г.
  • „Хирургическо лечение на хроничната артериална недостатъчност на долните крайници“ доц. В. Анастасов 1996 г.