Катедра по сърдечна и съдова хирургия

Контакти

Ръководител катедра: Доцент Бурян Киров
e-mail : [email protected]

Телефон :
1. 032/602812- Кардиохирургия
2. 032/602865- Съдова хирургия


Учебна дейност

Конспекти

Програми

Лекции

Учебна дейност

В Катедрата се провежда обучението на студенти по медицина и дентална медицина – на Английски и Български език.
Учебните програми за студентите са адаптирани към съвременните изисквания за необходимите теоретични и практически познания на обучаваните студенти.
Включват се всички новости в теорията и особено в практиката, отнасящи се до инструментални и апаратни методи на диагностика и лечение, които през последните години навлизат изключително бързо в практиката (ехографски, апаратно-динамично-функционални, инвазивни диагностични и лечебни методи, както и „хибридното“ им приложение, нови технологични постижения в сърдечната, сърдечната и съдовата и общата хирургия и др.).
Клиниката по съдова хирургия е база за следдипломна квалификация.
Провежда се цикъл по сърдечно и съдова хирургия за стажант-лекари (7 дни, със семинарни занятия), дългосрочни и краткосрочни следдипломни специализации, както и лекции и семинари по различни проблеми на съдовата патология за общопрактикуващи лекари.
Непрекъснатото медицинско обучение включва обсъждане на избрана и текуща съдово-хирургична информация по различни теми по време на лекарските колегиуми.
Повеето от преподавателите са с две специалности – хирургия и съдова хирургия, което дава възможност за пълно кадрово обезпечаване на учебния процес.
Провеждат се курсове за индивидуално обучение по ултразвукова диагностика на съдовите заболявания, осигуряване на съдов достъп за лечение на болни с хронична бъбречна недостатъчност, остра артериална недостатъчност, както и летен стаж на студенти медици.

Академичен състав

Доц. Бурян Киров, дм, мзм, AFACA – Ръководител Катедра

Тел: 0888712625
e-mail: [email protected]

Проф. д-р Заприн Въжев, дм- Ръководител Катедра

Тел: 0898670037
e-mail: [email protected]

Д-р Георги Христов, дм- води англоезично обучение

Тел:
e-mail: [email protected]

Д-р Евгений Иванов- води англоезично обучение

Тел:
e-mail: [email protected]

Д-р Петър Славов – води англоезично обучение

Тел:
e-mail: [email protected]

Д-р Христо Стоев- води англоезично обучение

Тел:
e-mail: [email protected]

Д-р Бойко Яворов- води англоезично обучение

Тел:
e-mail: [email protected]

Д-р Велина Докторова- води англоезично обучение

Тел:
e-mail: [email protected]

Д-р Владимир Алексиев- води англоезично обучение – отговорник по качеството

Тел: 0887854331
e-mail: [email protected]

През годините членове на състава са специализирали във Франция, Германия, Италия, Англия, Швейцария, Белгия. Всички членуват в Националното дружество по Съдова хирургия и четирима са членове на Европейското дружество по Съдова хирургия.

Научна дейност

Научно-изследователска дейност в Катедрата по сърдечна и съдова хирургия се осъществява в няколко основни направления:

 1. Заболявания на гръдната аорта
 2. Определяне риска при пациенти с ИБС
 3. Придобити заболявания на сърдечните клапи
 4. Хибридни методи на лечение при пациенти с ХАНК
 5. Нови насоки в лечението на хроничната венозна недостатъчност
 6. Хирургия на екстракраниалните артерии
 7. Усложнения на съдовия достъп

В Клиниката по съдова хирургия се извършват следните процедури:

Хирургия на екстракраниалните каротисови стенози, като профилактична интервенция намаляваща риска от мозъчен инсулт.
Анализът на рутинно извършващата се в клиниката от 1991 г. каротисова хирургия показа напълно съвместими със световните стандарти данни за периоперативните морбидност и смъртност при тези операции. Представители на клиниката са участвали и в четирите национални консенсусни срещи с колеги невролози по проблемите на мозъчно-исхемичната болест.
Друго направление за научно-изследователската дейност е хирургията на аортните аневризми с насоченост към комплексните мерки при спешното оперативно лечение на руптуриралите аортни аневризми. През последните години в клиниката се практически се усвои и разработва EVAR метод за лечение на абдоминални аортни аневризми.
Важно направление е създаването на предпоставки за широко въвеждане в рутинната практика на клиниката методите за ендовазална терапия на съдовите заболявания. Сътрудници от клиниката участват в Националната програма за развитие на ендоваскуларна хирургия.

Клиниката по Кардиохирургия е основана 2002 година, като до този момент са оперирани над 8500 планови и спешни пациенти. Извършват се следните процедури:

 • Оперативна миокардна реваскуларизация /Coronary Artery By-pass Graft procedure – CABG/. Институцията е единствената в страната, където се извършва миокардна реваскуларизация с използване изцяло на артериални графтове посредством a. gastroepiploica и двете aa. mammariae.
 • Аортно клапно протезиране
 • Протезиране и реконструкция на митрална и трикуспидална клапа, като клиниката е на първо място в България при използването на клапни рингове при реконструкцията на атриовентриралните клапи
 • Протезиране на гръдна аорта при остри и хронични аневризми. Последните години в Клиниката по Кардиохирургия броят на пациентите с остри аортни дисекации е най-голям, в сравнение с останалите кардиохирургични структури
 • Хирургично лечение на сърдечните тумори

Анализът на оперативната дейност представя резултати, които са напълно съпоставими със световните. Екипът на клиниката участва ежегодно на местни и международни медицински форуми.

Учебници

 • Ръководство по сърдечна и съдова хирургия, Автори: Асен Иванов, Евгений Иванов, Христо Стоев, Христо Рахман, Тодор Гоновски, Петър Славов, Константин Димитров, Иван Бъчваров, Заприн Въжев, Драго Желев, Богомила Чешмеджиева, Димитър Йондов, Димитър Баташки, Георги Христов, Васил Паница, Васил Бацелов, Валентина Чолакова, Валентин Василев, Бурян Киров, Яни Захариев, Издател: Медицински университет – Пловдив, Година на издаване: 2018
 • Manual of Cardiovascular Surgery, Автори: Асен Иванов, Евгений Иванов, Христо Стоев, Христо Рахман, Тодор Гоновски, Петър Славов, Константин Димитров, Иван Бъчваров, Заприн Въжев, Драго Желев, Богомила Чешмеджиева, Димитър Йондов, Димитър Баташки, Георги Христов, Васил Паница, Васил Бацелов, Валентина Чолакова, Валентин Василев, Бурян Киров, Яни Захариев, Издател: Медицински университет – Пловдив, Година на издаване: 2019

Публикации

За периода 1999 2023 г., в КСХ са осъществени
9 научни разработки;
45 научни съобщения и доклади;
33 научни публикации, 5 от които в чужбина;
15 публикации с „импакт фактор”.

За периода 2004-2024
Над 120 публикации на български език
6 публикации в чужбина

Монографии

 • Болести на гръдната аорта Автори: Заприн Въжев, Христо Стоев
  Издател: Медицински университет – Пловдив, Година на издаване: 2017
 • Коронарна хирургия, Автор: Заприн Въжев, Издател: Медицински университет – Пловдив, Година на издаване: 2019
 • Раневи инфекции в кардиохирургията, Автори: Заприн Въжев, Христо Стоев, Издател: Медицински университет – Пловдив, Година на издаване: 2022
 • Aortic diseases, Автори: Заприн Въжев, Христо Стоев, Издател: Медицински университет – Пловдив, Година на издаване: 2022
 • Посттромбофлебитна болест, Медицина и физкултура, 1988 г.,
  Й. Топалов, В. Анастасов, Ив. Зънзов
 • Хронична артериална недостатъчност на крайниците, Медицина и физкултура, 1985 г., Иван Зънзов, Васил Анастасов, Васил Паница

Дисертации

 • Раневи инфекции след отворена сърдечна хирургия, Д-р Христо Ангелов Стоев, 2021
 • „Съдовохирургични усложнения на достъпа след коронарни ендоваскуларни процедури“, д-р Бурян Александров Киров, защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „ДОКТОР”, Юли 2014 г.
 • „Миокардна реваскуларизация, изпълнена изцяло с артериални графтове” – Въжев; 2011г.
 • „Проучване върху посттромбофлебитната болест“ д-р В. Анастасов 1981 г.
 • „Електродни усложнения при електрокардиостимулация“ д-р В. Паница 1982 г.
 • „Към диагностиката на професионалните хронично травматични увреди на дисталните артерии на горните крайници“ д-р Д. Желев 1985 г.
 • „Палиативно хирургическо лечение на тетралогията на Фало сравнителна оценка на различните видове палиативни операции“ д-р Г. Христов 1985 г.
 • „Преценка състоянието на микроциркулацията при болни с хронична артериална недостатъчност на крайниците“ доц. И. Зънзов 1986 г.
 • „Хирургически усложнения след протезиране на митралната клапа“ д-р И. Бъчваров 1988 г.
 • „Хирургическо лечение на хроничната артериална недостатъчност на долните крайници“ доц. В. Анастасов 1996 г.