Система за специализирани молекулярно-генетични и фармако-терапевтични изследвания ин витро чрез клетъчно сортиране (Катедра „Микробиология и имунология“)