75 Години Медицински университет – Пловдив и 50 години Факултет по Дентална медицина

Приветствие от ректора

Уважаеми колеги,

От името на Академичното ръководство на Медицински университет – Пловдив Ви каня на Юбилейна научна конференция, посветена на 75 години от създаването на нашата Alma Mater.

Благодарение на знанията, професионализма и всеотдайността на преподавателите ни в продължение на десетилетия успешно градим нашия храм на образованието и науката.

Юбилейната научна конференция е още една възможност за обмяна на успехите и опита ни във всички сфери на медицинската наука, образование и практика.

Вярвам, че споделянето на постиженията и предизвикателствата пред нас е израз на мисията ни да бъдем хуманни!

 

Успех на форума!

Проф. д‐р Мариана Мурджева, дм, мзм

Ректор

Медицински университет – Пловдив

Организационен комитет

Председател

Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм, Ректор МУ – Пловдив

Почетен председател

Чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн, Директор НИМУ

Зам.‐председатели

Проф. д-р Виктория Сарафян, дмн, Координатор КСД

Проф. д-р Благой Маринов, дм, Зам.-ректор НИД

Проф. д-р Диляна Вичева, дм, Зам.-ректор МСПД

Секретари

Проф. д-р Ани Кеворкян, дм

Д-р Стоилка Мандаджиева, дм

Членове

Проф. д-р Ани Белчева, дм

Проф. д-р Анастас Баталов, дм

Проф. д-р Иван Иванов, дм

Проф. д-р Владимир Ставрев, дм

Проф. д-р Донка Димитрова, дм

Проф. д-р Дроздстой Стоянов, дм

Проф. д-р Жанет Грудева, дм

Проф. д-р Мария Семерджиева, дм

Проф. д-р Пламен Загорчев, дбн

Доц. д-р Бисера Пиличева, дф

Доц. д-р Георги Томов, дм

Доц. Веселина Кондева, дм

Доц. Илиана Стоева, дм

Доц. Мария Божкова

Основни теми

 • Биомедицина
 • Биофармация
 • Съвременни хирургични техники
 • Иновативни методи за диагностика и лечение
 • Дентална медицина
 • Обществено здраве/Здравни грижи
 • Детско здраве
 • Онкология
 • Персонализирана медицина
 • Предварителна програма

  29.10.2020

  16.00 – 17.00 Откриване

  Пленарна лекция

  30.10.2020

  9.00 – 18.00 Заседания по секции

  31.10.2020

  9.00 – 13.00 Заседания по секции

  Закриване

  Финалната научна програма ще бъде качена на сайта на МУ – Пловдив и Фейсбук.

  Програма

  Програма

  Регламент

 • Устна презентация – 10 минути експозé.
 • е‐Постер (2 – 3 слайда, формат 16:9) пред комисия.
 •  

  Авторите ще получат потвърждение за вида на представяне – устна презентация или е-постер на e-mail, от който е изпратено.

  Резюметата на представените материали ще бъдат публикувани в суплемент на списание Folia Medica.

  Примерна презентация/постер :

  Формат 16:9

  Подаване на резюмета

  Изисквания

 • Резюмета се подават в електронен вид на адрес: https://mu-plovdiv.bg/anniversary/registration75bg/
 • Резюмето не трябва да надхвърля повече от 250 думи, шрифт Calibri, 12.
 • Резюметата трябва да бъдат представени на български ианглийски език.
 • Задължително е посочването на кореспондиращ автор и детайли за контакт – адрес, телефон, e-mail.
 • Моля подчертайте името на автора, който ще представи на място доклада или постера.
 • Задължително е изписването на точните наименования на институциите, в която работи всеки от авторите.
 •  

  Всички изпратени резюмета ще бъдат разгледани от Организационния комитет на Конференцията.

  *Крайният срок за изпращане на резюмета се удължава до: 06 септември 2020 г.

  Регистрация

  За регистрация е необходимо да попълните регистрационен формуляр на сайта на МУ – Пловдив – https://mu-plovdiv.bg/anniversary/registration75bg/

  Регистрационна такса

 • РАННА ТАКСА (до 31 август 2020 г.)
 • Редовна – 40 лв.

  *Студенти, специализанти и докторанти – 30 лв.

 • КЪСНА ТАКСА (след 1 септември 2020 г.) / на място
 • *Редовна – 50 лв.

  *Студенти, специализанти и докторанти – 40 лв.

 • НА МЯСТО на 29 и 30.10 2020
 • Редовна – 75 лв.

  *Студенти, специализанти и докторанти – 50 лв.

  *Студенти и докторанти, които са първи и представящи автори, се освобождават от такса участие

  *Официално поканените лектори , се освобождават от такса участие

  *При представяне на проект, представящият автор се освобождава от такса участие

  Регистрационната такса включва:
 • Достъп до научните сесии, постерни сесии, симпозиуми
 • Достъп до медицинската изложба
 • Делегатски комплект с електронни материали
 • Научна програма (резюмета)*
 • * Резюметата на представените материали ще бъдат публикувани в суплемент на списание Folia Medica.

  Тържественото честване на 75-годишнината на Университета Ви дава възможност да затвърдите своя престиж и да заявите присъствието си като спонсор.

  ПЛАТИНЕН СПОНСОР с 6000 лв.:

  1. Електронно време 40 мин. (лекции, симпозиум).
  2. Поставяне логото на компанията Ви като ПЛАТИНЕН СПОНСОР – на страницата на конгреса.
  3. Безплатна регистрация на 3 фирмени представители.

  ЗЛАТЕН СПОНСОР с 4000 лв.:

  1. Електронно време 30 мин. (лекция, електронен постер)
  2. Поставяне логото на компанията Ви като ЗЛАТЕН СПОНСОР – на страницата на конгреса.
  3. Безплатна регистрация на 2 фирмени представители.

  СРЕБЪРЕН СПОНСОР с 2000 лв.:

  1. Електронно време 20 мин. (лекция, електронен постер)
  2. Поставяне логото на компанията Ви като СРЕБЪРЕН СПОНСОР – на страницата на конгреса.
  3. Безплатна регистрация на 1 фирмен представител.

  Плащания

  Такса правоучастие и настаняване се заплащат преди конференцията:

 • в касата на МУ – Пловдив
 • с банков превод на:
 • Медицински университет – Пловдив

  Банка: УниКредит Булбанк

  IBAN: BG15 UNCR 7527 3154 6234 00

  BIC код: UNCRBGSF

  Моля, отбележете в платежното нареждане Вашите три имена, както и кода на събитието „Юбилейна научна сесия –75 г. МУ – Пловдив“.

  Канселиране на участие и възстановяване на плащане за регистрационни такси е възможно:

 • до 31 август 2020 г. за такса ранна регистрация;
 • до 30 септември 2020 г. за такса късна регистрация.
 • Важни дати

 • *Крайният срок за изпращане на резюмета се удължава до: 06 септември 2020 г.
 • 31 август 2020
 • Краен срок за ранна регистрация

 • 29 октомври 2020, 16.00
 • Официално откриване

 • 31 октомври 2020, 13.00
 • Официално закриване

  Rector's Address

  Dear colleagues,

  On behalf of the Academic Board of the Medical University of Plovdiv, I would like to invite you to the Jubilee Scientific Conference dedicated to the 75th Anniversary of the foundation of our Alma Mater.

  Thanks to the knowledge, professionalism and dedication of our teaching staff, we have been successfully building our Temple of Education and Science for decades.

  The Jubilee Science Conference is another opportunity to share our success and experience in all areas of medical science, education and practice.

  I do believe that sharing our achievements and challenges is an expression of our mission to be humane!

   

  Good luck to the forum!

  Prof. Marianna Murdjeva, MD, PhD, MHM

  Rector

  Medical University – Plovdiv

  Organizing Comittee

  Chair:

  Prof. Mariana Murdzheva, MD, PhD, MHM

  Honorary chair:

  Corr. Member Prof. Stefan Kostianev, MD, PhD, DMSc

  Vice‐chairs:

  Prof. Victoria Sarafian, MD, PhD, DMSc

  Prof. Blagoi Marinov, MD, PhD, Vice-Rector of Science and Research Activities

  Prof. Dilyana Vicheva, MD, PhD, Vice-Rector of International Cooperation and Project Activity

  Secretaries:

  Prof. Ani Kevorkian, MD, PhD

  Stoilka Mandadzhieva, MD

  Members:

  Prof. Ani Belcheva, DDS, PhD, MSc

  Prof. Anastas Batalov, MD, PhD

  Prof. Ivan Ivanov, MD, PhD

  Prof. Vladimir Stavrev, MD, PhD, DMSc

  Prof. Donka Dimitrova, MSc, MSSc, MPH, PhD

  Prof. Drozdstoy Stoyanov, MD, PhD, DMSc

  Prof. Janet Grudeva, MD, PhD

  Prof. Maria Semerdzhieva, MD, PhD

  Prof. Plamen Zagorchev, DBSc

  Assoc. Prof. Bissera Pilcheva, PhD

  Assoc. Prof. Georgi Tomov, DMD, PhD

  Assoc. Prof. Veselina Kondeva, DMD, PhD

  Assoc. Prof. Iliana Stoeva, DMD, PhD

  Assoc. Prof. Maria Bozhkova, MD

  Main Topics

 • Biomedicine
 • Biopharmacy
 • Contemporary surgical techniques
 • Innovative methods of diagnosis and treatment
 • Dental medicine
 • Public Health / Healthcare
 • Pediatrics
 • Oncology
 • Personalized medicine
 • Program

  Program

  Preliminary program

  29.10.2020

  16.00 – 17.00 Opening

  Plenary lecture

  30.10.2020

  9.00 – 18.00 Lectures & Presentations

  31.10.2020

  9.00 – 13.00 Lectures & Presentations

  Closing

  The final program of the event will be uploaded on the website of Medical University – Plovdiv and the official facebook page of the university.

  Regulations

 • Oral presentation – 10-minute for presenting.
 • E‐poster (2 – 3 slides, aspect ratio 16.9) – in front of a committee.
 • The authors will receive a confirmation of the type of presentation – oral presentation or e-poster to the email from which it has been sent.

  The abstracts of the presented materials will be published as a Supplement issue of Folia Medica (Official Journal of Medical University of Plovdiv).

  Templates for presentation/poster :

  aspect ratio 16:9

  Submiting Abstracts

  Requirements

 • The abstracts must be submitted on https://mu-plovdiv.bg/anniversary/registration75en/
 • The abstracts must be no longer than 250 words (Font Calibri,Font size 12)
 • The abstracts must be submitted both in Bulgarian and English language
 • It is obligatory to provide contact details – name of the corresponding author, address, telephone number, e-mail
 • Please underline the name of the author who will be presenting the material or the poster
 • It is obligatory to provide the specific names of the institutions where each of the authors work
 • All abstracts will be reviewed by the Organizing Committee of the Conference.

  * The deadline for sending abstracts is extended to: 06 September 2020.

  Registration

  In order to register it is necessary to fill a registration form on the website of Medical University of Plovdiv – https://mu-plovdiv.bg/anniversary/registration75en/

  Registration Fee:

 • EARLY BIRD REGISTRATION (no later than 31 August 2020)
 • Regular registration – 40 BGN

  *Students, residents and PhD students – 30 BGN

 • LATE REGISTRATION (after 1 September 2020/at the event)
 • Regular registration – 50 BGN

  *Students, residents and PhD students – 40 BGN

 • ON SITE REGISTRATION on 29-th and 30-th of October 2020
 • Regular registration – 75 BGN

  *Students, residents and PhD students – 50 BGN

  * Students and PhD students who are first presenting authors are exempted from paying fees

  * Official guest lecturers are exempted from paying fee

  * In case of participation with a project, the presenting author is exempted from paying fee

  The registration fee includes:

 • Access to the scientific sessions, poster sessions and symposiums
 • Access to the medical exhibition
 • Digital materials with information about the conference
 • Program (presenting abstracts)*
 • * The abstracts of the presented materials will be published as a supplement of Folia Medica.

  The celebration of the 75th anniversary of the Medical University of Plovdiv gives you the opportunity to become a sponsor of the event and promote your company’s products and activities.

  PLATINUM SPONSOR - BGN 6,000:

  1. Electronic time 40 minutes (lectures, symposium).
  2. Placing the logo of your company as a PLATINUM SPONSOR - on the congress web page.
  3. Free registration of up to 3 company representatives.

  GOLDEN SPONSOR - BGN 4,000:

  1. Electronic time 30 minutes (lecture, electronic poster)
  2. Placing the logo of your company as a GOLDEN SPONSOR - on the congress web page.
  3. Free registration of up to 2 company representatives.

  SILVER SPONSOR - BGN 2,000:

  1. Electronic time 20 minutes (lecture, electronic poster)
  2. Placing the logo of your company as a SILVER SPONSOR - on the congress web page.
  3. Free registration of 1 company representative.

  Payments

  Registration fee and accommodation fee must be paid before the conference:

 • At the cash desk at Medical University of Plovdiv
 • Bank transfer to:
 • UniCredit Bulbank

  13 Knyaz Aleksandar I Str.

  Medical University of Plovdiv

  Bank: Unicredit Bulbank

  IBAN: BG15 UNCR 7527 3154 6234 00

  SWIFT: UNCRBGSF

  Please write in the payment order your full name as well as the code of the event “The Jubilee Scientific Conference – 75 years, Medical University of Plovdiv”.

  Cancelling participation in the event and refund of the fees is possible:

 • No later than 31 August 2020 for early bird registration
 • No later than 30 September 2020 for late registration
 • Important Dates

 • * The deadline for sending abstracts is extended to: 06 September 2020.
 • 31 August 2020
 • Deadline for early bird registration

 • 29 October 2020, 16.00
 • Official opening

 • 31 October 2020, 13.00
 • Official closing