Постери


18F ‐ FDG PET/CT и Едноизотопна методика 99mTc – Tetrofosmin, съчетана със SPECT техника при пациент с МЕН‐1 синдром

Албена Ботушанова


Влияние на вида на захапката на деца с нервно – психични заболявания върху хранителния им статус

Албена Тонева


КОРЕЛАЦИОННА ВРЪЗКА МЕЖДУ ДЕБЕЛИНА И ТРАНСЛУЦЕНТНОСТ НА ЦИРКОНИЕВИ CAD/CAM ФАСЕТИ

Александра Печева


Нарушения на съня при шофьори на тежкотоварни автомобили

Александра Янкова


Промени в серумните нива на естрадиол и експресията на естрогенния рецептор алфа в костната тъкан при овариектомизирани плъхове Wistar

Армине Григорян


ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ ЗА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

Божидарка Хаджиева


Професионален стрес и асимптомни исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение

Владина Димитрова


Концепцията PRIorityMЕdicines в Европа: същност, развитие и бъдеще

Виолета Гетова


Зонулин ‐ маркер за повишена чревна пропускливост и връзката му с автоимунни заболявания

Десислав Томов


Приложимост на хроматографски колони С18 с пълнеж тип „твърда сърцевина“ за анализ на мастни киселини в кръвна плазма

Десислав Томов


СЪВРЕМЕННИ СТРАТЕГИИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА СПРАВЯНЕ С НАРУШЕНИЯ В ХРАНИТЕЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОДРАСТВАЩИ

Десислава Бакова


„Хранене на деца от 1 до 3 годишна възраст в условията на пандемията от корона вирусната инфекция (Covid 19)“

Диана Кирева


Професионалните рискови фактори в епидемиологията на мозъчните инсулти

Димитринка Димитрова


ВИСОКО-СЕНЗИТИВНИЯТ CRP Е ПОВИШЕН ПРИ ЖЕНИ С ГЕСТАЦИОННА ХИПЕРТОНИЯ, ДОКАТО ПРИ НОРМОТЕНЗИВНИ БРЕМЕННИ КОРЕЛИРА С ИНДЕКС НА ТЕЛЕСНА МАСА И ТЕЛЕСНА ПЛОЩ

Долина Генчева


РАДИАЦИОННИЯТ ТЕРОРИЗЪМ КАТО ОБЩЕСТВЕНА ОПАСНОСТ – ПОДГОТВЕНИ ЛИ СА БЪЛГАРСКИТЕ ЛЕКАРИ?

Драгомира Николова


Проучване на физическата активност и нагласата към спорта в свободното време сред подрастващи от различни етнически групи в община Пловдив

Елена Мерджанова


АНТИМИКРОБНА АКТИВНОСТ НА ЕКСТРАКТИ ОТ SCUTELLARIA ALTISSIMA L.

Йоана Георгиева


Въздействие на COVID 19 върху медиците работещи в спешно отделение

Кирил Атлиев

Сравнителна оценка от ефекта на приложението на клас II интермаксиларно теглене и EF Braces тренер при лечението на клас II 1 малоклузия

Константин Георгиев


Използване на гликирания хемоглобин (A1c) като биомаркер за съдов риск при диабет тип 2: неговата връзка с матриксните металопротеинази‐2, ‐9 и метаболизма на
колаген IV и еластин

Красимир Костов


Сравнително проучване на клиничната ефективност на такролимус 0.1% и клобетазол пропионат 0.05% при лечение на десквамативен гингивит, изява на орален лихен планус

Лилия Кавлакова

ПРОУЧВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТА В ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ (ДЕТСКИ ЯСЛИ И ГРАДИНИ) В СТАРОЗАГОРСКА ОБЛАСТ

Магдалена Платиканова


ХРАНИТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ НА ЖИВЕЕЩИ В СТАРОЗАГОРСКА ОБЛАСТ

Магдалена Платиканова

КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗА – ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ.

Мария Бечева

Обменът на информация и устойчивостта на болниците на бедствия

Мария ГеоргиевааУчастиe на тестикуларната изоформа на Ангиотензин конвертиращия ензим в промени на клетъчната мембрана на сперматозоидите

Мина Пенчева

АНАЛИЗ НА ВИДОВЕТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ПЕРИОДА 2017-2019 ОТ РИСКОВИ ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА СРЕД ПРЕМИНАЛИТЕ ПО ПРОЕКТИ ЗА СТАЦИОНАРНА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТИ“.

Николета Димитрова

ОПТИМИЗИРАНЕ НА КОМПЮТЪРНО‐ТОМОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ НА БЯЛ ДРОБ

Николета Трайкова

Върху някои аспекти на здравното оброзование на родители на деца, посещаващи детски градини

Пенка Гацева

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ КАЧЕСТВА СРЕД ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ‐ ПРЕДПОСТАВКА ЗА ОБЩОФИЗИЧЕСКО СТИМУЛИРАНЕ

Петя Каснакова

БИОФАРМАЦЕВТИЧНО ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ЕМУЛГЕЛИ И БИГЕЛИ С КEТОПРОФЕН ЗА ДЕРМАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Петя Пенева

Шина за бруксизъм и ретайнер изготвени чрез съвременни 3D технологии

Светлана Йорданова

Постановка за създаване на активна протеза за затваряне на очната цепка при пациенти с периферна лицева парализа

Стефан Мирчев

МОЗЪЧЕН АБСЦЕС ПРИ ДЕТЕ. ДЕМОНСТРИРАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ВИЗУАЛИЗИРАЩА МАСА „SECTRA”

Стефан Мирчев

ОВЛАСТЯВАНЕ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ – АНАЛИЗ НА СЪВРЕМЕННИТЕ КОНЦЕПЦИИ

Христина Лебанова

РЕЗУЛТАТИ, ПОСТИГНАТИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА ПРОСТАТНИЯ КАРЦИНОМ В БЪЛГАРИЯ

Христина Лебанова

СУБХРОНИЧНИ ЕФЕКТИ НА RIMONABANT ВЪРХУ АВОЙДАНС ОБУЧЕНИЕТО ПРИ ПЛЪХОВЕ С МОДЕЛ НА ДЕПРЕСИЯ

Roman Tashev

ХРАНИТЕЛНИ МОДЕЛИ В УСЛОВИЯ НА СТРЕС ПРИ РЪКОВОДНИ КАДРИ

Татяна Матева

Предикторен модел за тежка остеопороза при български пациенти с трансфузионно ‐ зависима бета таласемия на възраст над 18
години

Катя Сапунарова

Едногодишна динамика на костната минерална плътност при възрастни пациенти с трансфузионно ‐ зависима бета таласемия.
Oценка на рисковите фактори за костна загуба

Катя Сапунарова

Антиоксидантнa активност на екстракти от Sideritis scardica, Lamiaceae

Николай Янчев

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРИАЖА В СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ НА УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ“ ЕАД

Кирил Атлиев

ПРИЛОЖЕНИЕ НА 3D ПРИНТИРАНЕТО В МЕДИЦИНАТА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА COVID‐19

Мария Семерджиева

ВЛИЯНИЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID 19 ВЪРХУ КРЪВОДАРЯВАНЕТО В ОБЛАСТ ВАРНА

Жанина Иванова

Влияние на източниците на информация върху родителските нагласи за ваксиниране на децата

Станислава Хаджиева

Въздействие на извънредното положение пандемията КОВИД 19 върху дейността на заведение за интегрирани здравно-социални грижи „Център Домашни грижи” при ОС на БЧК-Варна.

Иглика Маринова

РОЛЯ НА ОЦЕНКАТА НА РИСКА В СПЕЦИФИЧНАТА СРЕДА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Красимира Цанкова

БЪРНАУТ СИНДРОМ СРЕД БЪЛГАРСКИ СЛУЖИТЕЛИ

Станислава Харизанова

ПРОГРАМИРАНА НЕКРОЗА И ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЧРЕВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Елена Панайотова

Дизайн и охарактеризиране на матрични таблетки с удължено освобождаване, съдържащи сух екстракт от листа на бреза.

Димитър Пенков

Конкременти в долна чашка – ендоскопски възможности за лечение чрез ретроградна интраренална хирургия

Петър Антонов

Място на екстракорпоралната литотрипсия в модерната ера на ендоурологичното лечение

Петър Антонов