Секция по нефрология

Колектив на катедра по нефрология, Медицински университет - Пловдив
Колектив на катедра по нефрология, Медицински университет – Пловдив

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон :


Учебна дейност

Дейността на Секцията по нефрология е разгъната в две звена:

 • Отделение по нефрология при УМБАЛ „Св. Георги“;
 • Клиника по нефрология при УМБАЛ „Каспела“ – Пловдив.

Те разполагат с 60 легла, приемно-консултативни кабинети, кабинети по ултразвукова диагностика и за извършване на пункционна бъбречна биопсия. Тези профилирани болнични структури са водещи в Южна България: единствено в тях лечението на имунните нефрити се базира на пункционна диагностика.

В Секцията се провежда обучение по нефрология, диализа и трансплантация на студенти по медицина – магистри – V курс.

Осъществява се и съответно англоезично обучение за студенти медици, както и студенти – бакалаври от специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“.

Към Секцията редовно се обучават и чуждестранни студенти по програма „Еразъм“.

В Отделението по нефрология се провежда стаж по Вътрешни болести на студенти медици от VI курс.

В двете лечебни звена на секцията през последните 5 години се обучават 14 специализанти по „Нефрология“, шест от които успешно придобиха съответната специалност.

Всяка учебна година в Секцията се провежда обучение на общопрактикуващи лекари (2 – 3 цикъла).

Секцията, единствена от всички вътрешни клиники, организира основен курс по нефрология за специализиращите лекари.

В Отделението по нефрология се организират ежегодно специализирани курсове по бъбречна ехография, ръководени през годините от д-р Т. Деспотов и д-р Д. Николов.

В момента в Секцията се обучават 8 специализиращи лекари по нефрология. В периода 2010 – 2015 г. в Секцията са издадени самостоятелен учебник и има съавторство в национално ръководство по нефрология за специалисти.

Академичен състав

Проф. Емил Павлов Кумчев, дм – ръководител на Секцията

Тел:
e-mail:

Доц. Едуард Емил Тилкиян, дм

Тел:
e-mail:

Доц. Димитър Георгиев Николов, дм

Тел:
e-mail:

гл.асистент Валери Димитров Цеков, дм

Тел:
e-mail:

Д-р Стефка Михайлова Пандева

Тел:
e-mail:

Д-р Искуи Мцакан Ерканян

Тел:
e-mail:

Д-р Иванка Симеонова Йотовска

Тел:
e-mail:

Д-р Сияна Емилова Вълова

Тел:
e-mail:

Д-р Георги Димитров Николов

Тел:
e-mail:

Д-р Николай Руменов Димов

Тел:
e-mail:

Научна дейност

Основни направления на научноизследователската работа на секцията са:

 • поликистозната бъбречна болест;
 • диабетна нефропатия;
 • хронични бъбречни заболявания;
 • лечение на бъбречната недостатъчност и реналната анемия и др.

В периода 2010 – 2015 г. членове на Секцията са участвали с над 40 научни съобщения в национални, европейски и световни форуми, като:

 • 20-и световен конгрес по диабет (Монреал, 47-ми конгрес на ERA-EDTA-Мюнхен) (2010 г.);
 • Първи международен медицински конгрес на Югоизточна Европа (SEEMF) (2010);
 • 49-и конгрес на ERA-EDTA – Париж (2012);
 • 20-и Дунавски симпозиум по нефрология (2013) и др.

Доц. Й. Димитраков участва в проучвания на дълбоката тазова болка и интерстициалния цистит в болница John Hopkins (Вашингтон, САЩ).

Сътрудниците на Секцията са публикували научни статии в списания с импакт фактор, като Nat. Rev. Urol.(2010), J Urol. (2013), Recomm. Rep. (2011).

Звеното участва в организацията на национални конференции и конгреси по нефрология, като 6-и национален конгрес – Пловдив (2012), Национална конференция по нефрология (Хисар, 2013 и 2014) и др.

За първи път в България, съвместно с МУ – София, е осъществена ренална термоаблация при пациенти на хемодиализа с резистентна хипертония, както и приложение на анти-CD20 антитяло при лечение на имунни гломерулопатии.

Двама от научно-преподавателския състав на Секцията са членове на редакционни колегии на национални научни списания, като „нефрология, диализа и трансплантация“ (доц. Е. Кумчев) и „Наука. Фармакология“ (д-р В. Цеков).

Учебници

От основаването на клиниката досега са издадени 12 учебника и 2 монографии, от които една в чужбина, в съавторство с най-известните европейски и американски нефролози Polycystic kidney disease, Contributions to nephrology, vol.97, Karger, 1995.

Учебникът за студенти по медицина „Клиника и терапия на вътрешните болести” (2006) е номиниран от СУБ като най-добро учебно ръководство за 2006 година.

Публикации

Общият брой на публикациите в наши и международни списания за периода от създаването на клиниката до настоящия момент е около 650. Освен това членове на клиниката са участвали активно в редица световни, европейски и републикански научни форуми.

Заслужават внимание публикациите:

 • Genetic heterogeneity of polycystic kidney disease in Bulgaria N. Bogdanova, D. Dimitrakov et al.,в сп. „The Am. J. Human Genetics”, vol. 55/3/,1994, 66-68, която е цитирана повече от 80 пъти в западни списания и сборници;
 • статията на доц. Й. Димитраков, посветена на Chronic Pain Pelvic Syndrome публикувана в сп. Am. J. of Urology (2008), която е искана за ползване от библиотеката в Бостън над 300 пъти след публикуването й.

Монографии

Дисертации

В клиниката по нефрология са защитени следните дисертации:

 • „Съвременни клинични, диагностични и терапевтични подходи при характеризиране на автозомната бъбречна поликистоза“ (1992) Д. Димитраков за придобиване на научната степен „Доктор на медицинските науки”
 • „Амплификационни методи при диагнозата на микоплазмения обструктивен пиелонефрит“ (2001) Йордан Димитраков, за придобиване на научната степен „Доктор”
 • „Ренална остеодистрофия възможности за неинвазивна оценка на ранните костни промени в пре диализен стадий“ (2004) Емил Кумчев за придобиване на научната степен „Доктор”.
 • „Възможности за практическа реализация на електронното здравеопазване в Република България“, Валери Цеков за придобиване на научната степен „Доктор”.