Документи за процедури по защита

Документи за кандидат за НС „Доктор на науките“

 • Списък с необходими документи
 • Заявление
 • Декларация за оригиналност и достоверност
 • Примерна таблица с координати за Научно жури
 • Информационна карта НАЦИД български
 • Информационна карта НАЦИД английски
 • Доклад за използване услугите на ОУНД от кандидати за НС „Доктор на науките“
 • Документи за кандидат за ОНС „Доктор“

 • Доклад за използване услугите на ОУНД от кандидати за ОНС „Доктор“
 • Списък с необходими документи
 • Заявление
 • Декларация за оригиналност и достоверност
 • Примерна таблица с координати за Научно жури
 • Информационна карта НАЦИД български
 • Информационна карта НАЦИД английски
 • Документи за членове на Научно жури

 • Извадка от Правилника
 • Инструкции за изготвяне на рецензия
 • Инструкции за изготвяне на становище
 • Инструкции за изготвяне на становище от научен ръководител
 • Документи за председател на Научно жури

 • Инструкции за председател на Научно жури
 • Протокол от първо заседание на Научно жури
 • Примерен дневен ред за провеждане на открито заседание
 • Документи за Ръководител катедра

 • Протокол от изпит за докторантски минимум
 • Протокол от катедрен съвет за предзащита и отчисляване