Катедра по оперативно зъболечение и ендодонтия

Колектив на катедра по оперативно зъболечение и ендодонтия, ФДМ, МУ - Пловдив
Колектив на катедра по оперативно зъболечение и ендодонтия, ФДМ, МУ – Пловдив

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон : 032200824


Учебна дейност

Конспекти

Конспект за държавен изпит по Oперативно зъболечение и ендодонтия
Конспект по консервативно зъболечение – предклиника III курс
Конспект оперативно зъболечение и ендодонтия клиника, V курс, X семестър

Програми

Консервативно зъболечение 1 част – 5, 6 семестър, Лекции и Упражнения
Консервативно зъболечение 2 част – 7, 8, 9, 10 семестър, Лекции и Упражнения
Преддипломен стаж, Консервативно зъболечение 6 курс


През 2013 г. е приет нов учебен план, съгласно който обучението в Катедрата включва консервативно зъболечение – I част (фантом) и консервативно зъболечение – II част (клиника).

Фантомната част се провежда през V и VI семестър с общо 180 часа, от които 60 часа лекции и 120 часа практически упражнения по оперативно зъболечение и ендодонтия. Тя завършва със семестриален изпит (тест, писмен изпит и събеседване).

Клиничната част се провежда от VII до X семестър с общо 360 часа, от които 60 часа лекции и 300 часа клинични упражнения по оперативно зъболечение и ендодонтия. Завършва със семестриален изпит (тест, писмен изпит и събеседване) след X семестър.

След общо 135 работни дни преддипломен стаж (810 часа), провеждан интегрирано с другите специализирани катедри, всеки стажант подготвя и защитава на форум клиничен случай и се явява на държавен изпит (писмен и събеседване).

Катедрата разполага с модерна учебна и лечебна база, която включва 1 фантомна зала с 14 работни места, 6 клинични зали с 47 работни места, 3 лечебни кабинета за докторанти и специализанти. Учебните предклинични и клинични зали и лечебни кабинети са оборудвани с:

 • съвременни дентални фантомни и клинични дентални юнити;
 • интраорални камери;
 • ендодонтски мотори;
 • системи за топла кондензация на гутаперка;
 • апарати за иригация на каналите и за озониране;
 • високо енергетичен лазер;
 • лазер доплер;
 • апарати за ранна диагностика на кариеса;
 • клинични ендодонтски микроскопи и др.

Академичен състав

Проф. д-р Нешка Манчорова-Велева, дм, дмн – Ръководител катедра

Проф. д-р Нешка Атанасова Манчорова - Велева,дм
Тел: 032 200822
e-mail: [email protected]
Публикации

Проф. д-р Иван Филипов, дм – Отговорник СДК

Тел: 032 200805
e-mail: [email protected]
Публикации

Доц. д-р Весела Стефанова, дм, мзм – Отговорник НИД

Тел: 032 200826
e-mail: [email protected]
Публикации

Доц. д-р Силвия Димитрова, дм

Тел: 032 200826
e-mail: [email protected]
Публикации

Главен Асистент д-р Любомир Вангелов, дм

Тел: 032 200826
e-mail: [email protected]
Публикации

Главен Асистент д-р Стела Ничева, дм

Тел: 032 200826
e-mail: [email protected]
Публикации

Главен Асистент д-р Надя Бибова-Калитанова, дм

Тел: 032 200826
e-mail: [email protected]
Публикации

Главен Асистент д-р Екатерина Къртева, дм – Отговорник МСПД

Тел: 032 200826
e-mail: [email protected]
Публикации

Главен Асистент д-р Емилия Симеонова, дм

Тел: 032 200826
e-mail: [email protected]
Публикации

Главен Асистент д-р Валерия Александрова, дм

Тел: 032 200826
e-mail: [email protected]
Публикации

Главен Асистент д-р Богдан Кръстев, дм – Отговорник РНИ

Тел: 032 200826
e-mail: [email protected]
Публикации

Главен Асистент д-р Мариела Цанова-Стаматова, дм

Тел: 032 200826
e-mail: [email protected]
Публикации

Главен Асистент д-р Елена Бояджиева, дм

Тел: 032 200826
e-mail: [email protected]
Публикации

Главен асистент д-р Костадин Георгиев, дм

Тел: 032 200826
e-mail: [email protected]
Публикации

Главен асистент д-р Веселина Тодорова, дм

Тел: 032 200826
e-mail: [email protected]
Публикации

Д-р Александра Печева-Стоева, дм – отговорник Онлайн обучение

Тел: 032 200826
e-mail: [email protected]
Публикации

Главен Асистент д-р Костадин Жеков, дм – Отговорник Уеб-страница

Тел: 032 200826
e-mail: [email protected]
Публикации

Преподавател д-р Константин Даков – Отговорник АД, Отговорник Пожарна безопасност, Отговорник ЗБУТ

Тел: 032 200826
e-mail: [email protected]

Преподавател д-р Кремена Маркова-Дрънгова, дм – Отговорник УД и Отговорник по Качество на обучението

Тел: 032 200826
e-mail: [email protected]
Публикации

Преподавател д-р Мария Манолова – Отговорник по Качество на обучението

Тел: 032 200826
e-mail: [email protected]
Публикации

Преподавател д-р Мариета Тодорова, дм

Тел: 032 200826
e-mail: [email protected]
Публикации

Преподавател д-р Десислава Петкова

Тел: 032 200826
e-mail: [email protected]
Публикации

Асистент д-р Николай Симеонов, дм – заместник отговорник Онлайн обучение

Тел: 032 200826
e-mail: [email protected]
Публикации

Асистент д-р Тодорка Душкова

Д-р-Тодорка-Душкова.
Тел: 032 200826
e-mail: [email protected]
Публикации

Асистент д-р Хачко Гирагосян

Д-р-Хачко-Гирагосян
Тел: 032 200826
e-mail: [email protected]
Публикации

Д-р Виктория Димитрова – редовен докторант

Д-р-Виктория-Димитрова.
Тел: 032 200826
e-mail: [email protected]
Публикации

Асистент д-р Мария Любенова – редовен докторант

Д-р-Мария-Любенова
Тел: 032 200826
e-mail: [email protected]
Публикации

Асистент д-р Елена Ставрева

Тел: 032 200826
e-mail:
Публикации

Асистент д-р Десислава Томлекова-Вълчанова

д-р Десислава Томлекова-Вълчанова
Тел: 032 200826
e-mail:
Публикации

Научна дейност

Основните направления на научно-изследователската дейност в Катедрата са:

 • диагностика, лечение и профилактика на кариеса;
 • некариесните заболявания;
 • заболяванията на зъбната пулпа и периодонциума при възрастни.

От създаването на Катедрата по терапевтична стоматология през 1974 година досега са публикувани 19 монографии, над 326 научни статии и 313 резюмета от научни сесии и конгреси.

От обособяването на Катедрата по оперативно зъболечение и ендодонтия през 2001 г. досега, в съавторство или самостоятелно, преподавателите са публикували 217 научни статии (от които 31 в чужбина или в международни издания) и са участвали в разработката на 7 научни проекта, от които 2 международни. Участията в научни конгреси и научни сесии са над 251.

От 2012 г. ежегодно се провежда Национален ендодонтски форум с международно участие, в който освен активното участие на целия колектив на катедрата, се изнасят лекции и практически демонстрации от световнопризнати учени като проф. А. Кастелучи, проф. Кантароре, проф. Дж. Мошонов.

Само през последните пет години са публикувани 3 монографии, 7 учебника и ръководства (вкл. и на електронен носител) по преподаваната дисциплина, 69 статии, от които 19 в чуждестранни списания, а участията в наши и международни конгреси са над 110.

Учебници

 1. Владимиров С, Пехливанова Е, Стефанова В, Караджова М, Панайотов И, Томов Г. Примерна карта за изследване на оралния статус при зависими пациенти изготвена от екип на факултет по Дентална медицина – Пловдив. В: Учебник по психиатрия за студенти по дентална медицина. Под ред. на Маджирова Н. Медицинско издателство „Райков” – 2008
 2. Манчорова-Велева Н, Владимиров С. Диагноза, диференциална диагноза и насоки за лечение при оперативното зъболечение и ендодонтия. Пловдив. 2011. ISBN 978-954-2942-01-6
 3. Цанова С. Оперативно зъболечение и ендодонтия Предклиника. Учебник за студенти по дентална медицина. Пловдив. 2011. ISBN 978-954-9443-44-8
 4. Филипов И. Сборник тестове по оперативно зъболечение – предклинична подготовка. Пловдив. 2013. ISBN 978-619-7085-04-4
 5. Филипов И. Сборник тестове по ендодонтия – предклинична подготовка. Пловдив. 2013. ISBN ISBN 978-619-7085-04-4
 6. Филипов И. Сборник тестове по Оперативно зъболечение /кариесология/ – клинично обучение. Пловдив. 2015. ISBN 978-619-7085-45-7
 7. Филипов И. Сборник тестове по Оперативно зъболечение /ендодонтия/ – клинично обучение. Пловдив. 2015. ISBN 978-619-7085-44-0
 8. Manchorova-Veleva N, Vladimirov S. Diagnosis, differential diagnosis and therapeutic guidelines in Operative dentistry and Endodontics. Plovdiv. 2016. ISBN 978-954-2942-19-1
 9. Димитрова С. Клинични задачи по оперативно зъболечение. Част 1. Пловдив. 2017. ISBN 978-954-9674-50-7
 10. Dimitrova S. Clinical Tasks For Operative Dentistry. Part 1. Plovdiv. 2017. ISBN 978-954-350-235-8
 11. Stefanova V, Georgiev K, Simeonov N, Alexandrova V, Pecheva A. Preclinical MCQ Tests in Operative Dentistry. Vesela Stefanova Editor. Plovdiv. 2020. ISBN 978-619-90245-7-7
 12. Stefanova V, Georgiev K, Simeonov N, Pecheva A. Preclinical MCQ Tests in Endodontics. Vesela Stefanova Editor. Plovdiv. 2020. ISBN 978-619-90245-6-0

Публикации

Монографии

 1. Манчорова-Велева Н. Адхезивни системи в оперативното зъболечение. Теория и практика. Пловдив. 2010. ISBN 978-954-9378-74-0
 2. Цанова С, Томов Г, Стефанова В, Стаматова И, Манолова М, Панайотов И, Андонов Б, Стефанов Р. Орално здраве при наркотично зависими пациенти. Пловдив. 2011. ISBN 978-954-9443-52-3
 3. Филипов И. Избелване на зъби. Пловдив. 2013. ISBN 978-619-7085-15-0
 4. Манчорова-Велева Н. (Net)биология на ученето. Пловдив. 2015. ISBN 978-954-2942-18-4
 5. Димитрова С., Цанова С. Медицински подход в превенцията на кариес асоцииран с обтурация или силант. Пловдив. 2017. ISBN 978-954-9674-52-1.
 6. Stefanova V. Laser Light for Diagnostics and Treatment in Operative Dentistry and endodontics. Plovdiv. 2020. ISBN 978-619-90245-5-3

Дисертации

 1. Иванова З. Зъбни хиперестезии. 1981
 2. Владимиров С. Определяне дължината на кореновите канали при ендодонтско лечение (лабораторни, експериментални и клинични изследвания). 1986
 3. Ботушанов П. Клиникобиологична оценка на ре¬зултатите и влиянието на факторите върху ефективността на ендодонтското лечение. 1989 (за дмн)
 4. Цанова С. Биологично лечение на реверзиблени пулпити с калиев нитрат в поликарбоксилатен цимент (експериментални и клинични проучвания). 2002
 5. Филипов И. Проучване на ключови проблеми при фотополимеризацията на композиционни материали при обтуриране на втори клас кавитети (епидемиологични, експериментални, лабораторни и клинични изследвания). 2006
 6. Томов Г. Иригация при инфектирани коренови канали (лабораторни и клинични приучвания). 2009
 7. Манчорова-Велева Н. Постоперативна чувствителност при композитни обтурации 1 и 2 клас кавитети (анкетни, компютърно-биомеханични и клинични проучвания). 2009
 8. Стаматова И. Минералтриоксидни агрегати и кореноканални перфорации. 2009.
 9. Stamatova I. Probiotic activity of Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus in the oral cavity (Medical Faculty of the University of Helsinki, 2010).
 10. Кръстев Б. Минимално инвазивни нехирургични и хирургични методи в регенеративната терапия на инфраосалните пародонтални дефекти“. 2012
 11. Panayotov I. Funitionalization of biomaterials: bi-functional peptides and polyelectrolite multilayers (Universitet Montpellier 1, 2013).
 12. Вангелов Л. Ефективност на основните методи за премахване на каналопълнежни средства от кореновия канал при повторно ендодонтско лечение – лабораторно, компютърно-томографско и клинично проучване. 2014
 13. Димитрова С. Вторичен кариес – анализ на рискови фактори и нови възможности за профилактика (лабораторни и клинични изследвания). 2014
 14. Ничева С. Индиректно адхезивно възстановяване на ендодонтски лекувани дъвкателни зъби с композитни обтурации. 2015
 15. Стефанова В. Биологично лечение на зъбната пулпа чрез нови пулпопокривни средства и дентални лазери. 2016
 16. Бибова Н. Er-YAG лазер-активирана иригация при ендодонтско лечение (експериментални, лабораторни и клинични проучвания). 2016
 17. Къртева Е. Радикуларни щифтове при възстановяване на ендодонтски лекувани зъби – анкетни, биомеханични и клинични проучвания. 2017
 18. Симеонова Е. Приложение на вътрекостна анестезия при лечение на иреверзиблени пулпити на долночелюстни молари. 2018
 19. Александрова В. Биомеханични проблеми при директно възстановяване на I и II клас кариозни дефекти при пациенти с бруксизъм. 2018
 20. Цанова М. Възстановяване на витални, дъвкателни зъби с големи разрушения чрез CAD/CAM керамични обтурации (лабораторни и клинични проучвания). 2018
 21. Георгиев К. Влияние на оралния биофилм върху композитните обтурации – експериментални и клинико-лабораторни изследвания. 2019
 22. Къртева Т. Остеоимунологични аспекти за развитие и прогрес на хронични апикални периодонтити. 2020
 23. Печева-Стоева А. Приложение на циркониеви CAD/CAM фасети при витални фронтални зъби (анкетни лабораторни и клинични проучвания). 2021
 24. Тодорова В. Възможности за ранна диагностика и неоперативно лечение на некавитиран апроксимален кариес (анкетни, лабораторни и клинични проучвания). 2021
 25. Манчорова Н. Възраст-зависими промени в дентина и зъбната пулпа – структурна, физико-химична и молекулярно-биологична характеристика. 2021 (за дмн)
 26. Жеков К. Обтуриране на корено-каналната система чрез хидравлична кондензация и биокерамичен сийлър. 2022
 27. Андонов Б. Временно възстановяване при многосеансово ендодонтско лечение – клинични и лабораторни изследвания. 2022
 28. Маркова К. Влияние на условията при втвърдяване върху биоактивността и биопоносимостта на калциево-силикатните материали при ретроградно ендодонтско лечение. 2023
 29. Тодорова М. Възможности за повлияване на болката след ендодонтско лечение на необратими асимптоматични пулпити. 2023