Катедра по оперативно зъболечение и ендодонтия

Колектив на катедра по оперативно зъболечение и ендодонтия, ФДМ, МУ - Пловдив
Колектив на катедра по оперативно зъболечение и ендодонтия, ФДМ, МУ – Пловдив

Контакти

e-mail : operative.dentistry@fdm.mu-plovdiv.bg
Телефон :


Учебна дейност

Конспекти

Конспект за държавен изпит по Oперативно зъболечение и ендодонтия
Конспект по консервативно зъболечение – предклиника III курс
Конспект оперативно зъболечение и ендодонтия клиника, V курс, X семестър

Програми

Програма за лекции III курс, v семестър
Програма за упражнения III курс, v семестър
Програма за лекции IV курс, VII семестър
Програма за упражнения IV курс, VII семестър
Програма за лекции V курс, IX семестър
Програма за упражнения V курс, IX семестър
Преддипломен стаж по оперативно зъболечение и ендодонтия


През 2013 г. е приет нов учебен план, съгласно който обучението в Катедрата включва консервативно зъболечение – I част (фантом) и консервативно зъболечение – II част (клиника).

Фантомната част се провежда през V и VI семестър с общо 180 часа, от които 60 часа лекции и 120 часа практически упражнения по оперативно зъболечение и ендодонтия. Тя завършва със семестриален изпит (тест, писмен изпит и събеседване).

Клиничната част се провежда от VII до X семестър с общо 360 часа, от които 60 часа лекции и 300 часа клинични упражнения по оперативно зъболечение и ендодонтия. Завършва със семестриален изпит (тест, писмен изпит и събеседване) след X семестър.

След общо 135 работни дни преддипломен стаж (810 часа), провеждан интегрирано с другите специализирани катедри, всеки стажант подготвя и защитава на форум клиничен случай и се явява на държавен изпит (писмен и събеседване).

Катедрата разполага с модерна учебна и лечебна база, която включва 1 фантомна зала с 14 работни места, 6 клинични зали с 47 работни места, 3 лечебни кабинета за докторанти и специализанти. Учебните предклинични и клинични зали и лечебни кабинети са оборудвани с:

 • съвременни дентални фантомни и клинични дентални юнити;
 • интраорални камери;
 • ендодонтски мотори;
 • системи за топла кондензация на гутаперка;
 • апарати за иригация на каналите и за озониране;
 • високо енергетичен лазер;
 • лазер доплер;
 • апарати за ранна диагностика на кариеса;
 • клинични ендодонтски микроскопи и др.

Академичен състав

Проф. д-р Нешка Манчорова-Велева, дм – Ръководител катедра

Проф. д-р Нешка Атанасова Манчорова - Велева,дм
Тел: 032 200822
e-mail: neshka.manchorova@mu-plovdiv.bg

Проф. д-р Иван Филипов, дм

Тел: 032 200805
e-mail: ivan.filipov@mu-plovdiv.bg

Проф. д-р Снежана Цанова, дм – Отговорник НИД

Тел: 032 200803
e-mail: snezhana.tsanova@mu-plovdiv.bg

Доц. д-р Весела Стефанова, дм – Отговорник СДК

Тел: 032 200826
e-mail: vesela.stefanova@mu-plovdiv.bg

Доц. д-р Силвия Димитрова, дм

Тел: 032 200826
e-mail: silviya.gineva@mu-plovdiv.bg

Д-р Любомир Вангелов, дм – Главен Асистент

Тел: 032 200826
e-mail: lubomir.vangelov@mu-polvdiv.bg

Д-р Стела Ничева, дм – Главен Асистент

Тел: 032 200826
e-mail: stela.nicheva@mu-plovdiv.bg

Д-р Надя Бибова-Калитанова, дм – Главен Асистент

Тел: 032 200826
e-mail: nadya.bibova@mu-plovdiv.bg

Д-р Екатерина Къртева, дм – Главен Асистент

Тел: 032 200826
e-mail: ekaterina.karteva@mu-plovdiv.bg

Д-р Емилия Симеонова, дм – Главен Асистент

Тел: 032 200826
e-mail: emiliya.simeonova@mu-plovdiv.bg

Д-р Валерия Александрова, дм – Главен Асистент

Тел: 032 200826
e-mail: v.aleksandrova@mu-plovdiv.bg

Д-р Богдан Кръстев, дм- Главен Асистент

Тел: 032 200826
e-mail: bogdan.krastev@mu-plovdiv.bg

Д-р Мариела Цанова-Стаматова, дм – Главен Асистент

Тел: 032 200826
e-mail: mariela.tsanova@mu-plovdiv.bg

Д-р Елена Бояджиева, дм – Главен Асистент

Тел: 032 200826
e-mail: elena.boyadzhieva@mu-plovdiv.bg

Д-р Костадин Георгиев, дм

Тел: 032 200826
e-mail: kostadin.georgiev@mu-plovdiv.bg

Д-р Константин Даков, Асистент – Отговорник АД

Тел: 032 200826
e-mail: konstantin.dakov@mu-plovdiv.bg

Д-р Кремена Маркова-Дрънгова, Асистент – Отговорник УД

Тел: 032 200826
e-mail: kremena.drangova@mu-plovdiv.bg

Д-р Мария Манолова, Асистент

Тел: 032 200826
e-mail: mariya.manolova@mu-plovdiv.bg

Д-р Мариета Тодорова, Асистент

Тел: 032 200826
e-mail: marieta.todorova@mu-plovdiv.bg

Д-р Десислава Петкова, Асистент

Тел: 032 200826
e-mail: desislava.petkova@mu-plovdiv.bg

Д-р Веселина Тодорова, дм, Асистент

Тел: 032 200826
e-mail: veselina.todorova@mu-plovdiv.bg

Д-р Богомил Андонов, Асистент

Тел: 032 200826
e-mail: bogomil.andonov@mu-plovdiv.bg

Д-р Костадин Жеков, Асистент

Тел: 032 200826
e-mail: kostadin.zhekov@mu-plovdiv.bg

Д-р Александра Печева-Стоева, дм, Асистент

Тел: 032 200826
e-mail: aleksandra.pecheva@mu-plovdiv.bg

Д-р Николай Симеонов, Асистент

Тел: 032 200826
e-mail: nikolay.simeonov@mu-plovdiv.bg

Д-р Теодора Къртева, дм, Асистент

Тел: 032 200826
e-mail: teodora.karteva@mu-plovdiv.bg

Научна дейност

Основните направления на научно-изследователската дейност в Катедрата са:

 • диагностика, лечение и профилактика на кариеса;
 • некариесните заболявания;
 • заболяванията на зъбната пулпа и периодонциума при възрастни.

От създаването на Катедрата по терапевтична стоматология през 1974 година досега са публикувани 19 монографии, над 326 научни статии и 313 резюмета от научни сесии и конгреси.

От обособяването на Катедрата по оперативно зъболечение и ендодонтия през 2001 г. досега, в съавторство или самостоятелно, преподавателите са публикували 217 научни статии (от които 31 в чужбина или в международни издания) и са участвали в разработката на 7 научни проекта, от които 2 международни. Участията в научни конгреси и научни сесии са над 251.

От 2012 г. ежегодно се провежда Национален ендодонтски форум с международно участие, в който освен активното участие на целия колектив на катедрата, се изнасят лекции и практически демонстрации от световнопризнати учени като проф. А. Кастелучи, проф. Кантароре, проф. Дж. Мошонов.

Само през последните пет години са публикувани 3 монографии, 7 учебника и ръководства (вкл. и на електронен носител) по преподаваната дисциплина, 69 статии, от които 19 в чуждестранни списания, а участията в наши и международни конгреси са над 110.

Учебници

Публикувани са и редица ръководства и учебници написани с участието на членове на катедрения колектив, като:

 1. Кръстева, Н. „Социална медицина с въведение в здравния мениджмънт” 2000 г.
 2. Кръстева, Н. „Управление на здравните грижи” -2004 г.
 3. Попова, С., Кръстева, Н., Юрукова, „Комуникационни умения и автономни функции на сестринството” 2001 г.
 4. Кръстева, Н. „Социална медицина с въведение в здравния мениджмънт и управление на здравните грижи” 2002 г.
 5. Кръстева, Н. „Теоретични основи на сестринските грижи” 2005 г.
 6. Кръстева, Н., Костадинова, Й. „Сестрински грижи при хора с увреждания” 2005 г.
 7. Кръстева, Н. „Сестрински грижи теории и концепции” 2006 г.
 8. Кръстева, Н. „Социално и здравно законодателство” 2001 г.
 9. „Палиативни грижи ръководство за обучение на медицински сестри и акушерки” под редакцията на Н. Кръстева, 2005 г.
 10. Кузманов, Б. „Мениджмънт практически курс” 2004 г.
 11. „Практическо ръководство за анестезиологични и реанимационни сестри” авторски колектив Д-р Иванов, Й. Златанова, Цв. Вълчева
 12. „Вътрешни болести” учебник за студенти от Медицински колеж 2008 г., под редакцията на проф., Й. Цокова, Д. Танева

С участието на преподавателите от Катедрата са издадени над 23 помагала, отнасящи се до консервативното зъболечение – монографии, учебници, ръководства, учебни филми. Сред тях в последния период са:

 1. Цанова, Сн.: Оперативно зъболечение и ендодонтия. Предклиника. Учебник за студенти по дентална медицина (2011).
 2. Манчорова-Велева, Н., Ст. Владимиров: Диагноза, диференциална диагноза и насоки за лечение в оперативното зъболечение и ендодонтия (2011).
 3. Цанова, Сн. и кол.: Ръководство за практически упражнения по ендодонтия – предклиника (2013). 149
 4. Филипов, Ив.: Сборник тестове по оперативно зъболечение – предклинична подготовка (2013).
 5. Филипов, Ив.: Сборник тестове по ендодонтия – предклинична подготовка (2013).
 6. Владимиров, Ст. и кол.: Лекции и тестове за интерактивно обучение по оперативно зъболечение и ендодонтия (предклиника) (2013).
 7. Vladimirov, St. еt al.: Interactive lectures and tests on Operative Dentistry and Endodontics – preclinical course (2014).
 8. Манчорова-Велева Н., Владимиров Ст Диагноза, диференциална диагноза и насоки за лечение при оперативното зъболечение и ендодонтия Пловдив, КСИ, 2011, 95 стр., ISBN 978-954-2942-01-6
 9. Сн.Цанова. Оперативно зъболечение и ендодонтия Предклиника. Учебник за студенти по дентална медицина, Пловдив 2011г., ISBN 978-954-9443-44-8
 10. Снежана Цанова и колектив. Ръководство за практически упражнения по оперативно зъболечение – предклиника за студенти по дентална медицина. Пловдив, 2013
 11. Иван Филипов Сборник тестове по оперативно зъболечение – предклинична подготовка ISBN 978-619-7085-04-4 Медицински университет – Пловдив 2013 г.
 12. Иван Филипов Сборник тестове по ендодонтия – предклинична подготовка ISBN ISBN 978-619-7085-04-4Медицински университет – Пловдив 2013 г.
 13. Лекции и тестове за интерактивно обучение по Оперативно зъболечение и ендодонтия (предклиника). Владимиров Ст., Манчорова Н., Тодорова В., Маркова Кр., Александрова В., Бояджиева Е.,
 14. Манолова М., Андонов Б., Стефанова В. Пловдив, Медицински университет, 2013, 1818 слайда, ISBN 978-954-9549-99-7
 15. Иван Филипов СБОРНИК ТЕСТОВЕ ПО ОПЕРАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ /КАРИЕСОЛОГИЯ/ – КЛИНИЧНО ОБУЧЕНИЕ ISBN 978-619-7085-45-7 Медицински университет – Пловдив 2015 г.
 16. Иван Филипов СБОРНИК ТЕСТОВЕ ПО ОПЕРАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ /ЕНДОДОНТИЯ/ – КЛИНИЧНО ОБУЧЕНИЕ ISBN 978-619-7085-44-0 Медицински университет – Пловдив 2015
 17. Manchorova-Veleva N., Vladimirov St. Diagnosis, differential diagnosis and therapeutic guidelines in Operative dentistry and Endodontics. Plovdiv, KSI, 2016, 96 pages ISBN 978-954-2942-19-1

Издадени електронни учебни средства

 1. Сlick and lern Interactive lectures and tests on Operative Dentistry and Endodontics – preclinical course. Vladimirov St., Manchorova N., Karteva E., Todorova V., Markova K., Aleksandrova V., Boyadhgieva E., Manolova M., Andonov B., Stefanova V. Plovdiv, Medical University Press, 2014
  ISBN 978-619-7085-37-2
  STUDENTS:Alogianny I, Ignatova K, Vlasheva M, Hadzhieva M, Batilas M, Harlyov S, Karteva T, Dushkova T.; SBN: 978-619-7085-37-2

Публикации

1. Vladimirov, St. N. Manchorova, Keskinova D Factors for Post-operative Sensitivity in Dental Caries Treatment According to Practicing Dentists Doplication of Network analisis.-Folia Medica , XLVIII , 2006, 3&4, 68-73.
2. Stavrianos, Ch., St. Vladimirov, L Vangelov, Ch. Papadopoulos, A. Bouzala. Evaluation of the accuracy of electronic apex locators Dentaport ZH and Ray Pex 4 under clinical conditions. Folia medica, XLIX, 2007, 3 & 4 75 -79.
3. Vladimirov, St.,I., Stamatova, P., Atanasova, G., Baltadjiev, I. Borisov. Early results of use of proroot mt and titan cement for furcation perforation repair a compararive experimental study. Folia medica, XLIX, 2007, 3 & 4, 70 -74.
4. Manchorova, N., St. Vladimirov. Clinikal Evaliation ofRerforations with Self-etch Adhesive and Nanofilled Composite in Class I and Class II Cavites. Follia Medica, L, 2008, 1, 46 52.
5. Filipov I., S. Vladimirov. Residunal Monomer in a Composite Resin After Light-Curing with Different Sources, Light Intensities and Spectra of Radiation. Brazilian Dental Journal, 17(1): 2006, 1-88, 34-38.
6. Stavrianos, Ch., St. Vladimirov, L. Vangelov, M. E. Metska. In Vitro Evaluation of 2 Apex Locators (Dentaport ZX, Ray-Pex 4), and their Ability to Detect Root Perforations. Balkan Jornal of stomatology, 2006, vol. 10, 1, 25-27.
7. Yordanka, U., L. Lukanov, I Filipov, S. Vladimirov. High-performance liquid ihromatografic determination of unreacted monomers and other residues contained in dental composites. Journal of Biochemical and Biophysical Metods Elsevier, 2007. I F 1.4.
8. Sarafian,V., Y. Uzunova, S. Hayrabedyan, P Gan-chevska, M. Filipova, I. Filipov, L. Lukanov, S. Vladimirov. Histo-blood group antigen expression and proliferative activity of fibroblasts treated wiyh dental monomers. Cell Biology and Toxicology Cell Biology Jour-nals, 2007. I F 1.4.
9. Stavrianos, Ch., L. Vasiliadis, St. Vladimirov, L. Vangelov, I. Stavrianou. Evaluation of the Accuracy of 2 Electronic Apex Lokators (Propex and Ray Pex 5) with Scanning Electron Mic-roscope. Balkan Jornal of Stomatology, 2007, 11, 40-43.
10. Filipov, I, Y. Uzunova, S. Vladimirov, L. Lukanov. Water Sorption and Solubility of 3 Types Dental Composites Polimerized with Hoalogen Light Curing Unit. Balkan Journal of Stomatology . 11, 2007, 30-34.
11. Stamatova I., K. Kari, S. Vladimirov, J.H Meurman. In vitro Evaluation of yoghurt starter Lactobacilli and Lacto-bacillus zhamnosus GG adhesion to saliva coated Surfoces. Oral Microbiology Imunology. 2009, 24, 218 233.

Монографии

 1. Ботушанов П., Ст. Владимиров, З. Иванова. „Кариесология и оперативно зъболечение“. Пловдив: Авто Спектър, 1997, 2000.
 2. Ботушанов П., Ст. Владимиров. „Ендодонтия теория и практика“. Пловдив, 1998, 2001.
 3. Атанасов Б., П. Ботушанов, Ел. Кирова, Ст. Владимиров. „Средства за хигиена, профилактика и лечение на устната кухина“. Пловдив: Автоспектър, 2000
 4. С.Цанова, Г.Томов, В.Стефанова, И.Стаматова, М.Манолова, И.Панайотов, Б.Андонов, Р.Стефанов . Орално здраве при наркотично зависими пациенти. Пловдив, 2011. ISBN 978-954-9443-52-3.
 5. И. Филипов Избелване на зъби Медицински университет- Пловдив, ISBN 978-619-7085-15-0, 2013 г монография
 6. (Net) биология на ученето. Манчорова-Велева Н. Пловдив, КСИ, 2015, 136 стр., ISBN 978-954-2942-18-4
 7. Димитрова С. Клинични задачи по Оперативно зъболечение част 1, Plovdiv, Ирис ООД, 2017, 150 pages, ISBN ISBN 978-954-9674-50-7
 8. Dimitrova S. Clinical tasks for Operative dentistry, . Part 1. Plovdiv, Iris LTD, 2017, 148 pages , ISBN 978-954-9674-50-7

Дисертации

 1. Цветков, В. Б. „Възможности за внедряване на едносеансова пулпектомия в стоматологичната практика“, 1976 (от здравната мрежа).
 2. Стойчев, А. А. „Възможности за профилактика на зъбния кариес сред подрастващите в Стара Загора и някои селища в окръга“. 1978 (от здравната мрежа).
 3. Иванова, З. „Зъбни хиперестезии“. 1981.
 4. Владимиров, Ст. „Определяне дължината на кореновите канали при ендодонтско лечение“ (лабораторни, експериментални и клинични изследвания),1986.
 5. Ботушанов, П. „Клиникобиологична оценка на ре­зултатите и влиянието на факторите върху ефективността на ендодонтското лечение“. 1989. (за дмн).
 6. Цанова, С. „Биологично лечение на реверзиблени пулпити с калиев нитрат в поликарбоксилатен цимент“ (експериментални и клинични изследвания), 2002.
 7. Филипов, И. „Проучване на ключови проблеми при фотополимеризацията на композиционни материали при обтуриране на втори клас кавитети“ (епидемиологични, експериментални, лабораторни и клинични изследвания), 2006.
 8. Томов, Г. „Иригация при инфектирани коренови канали“ (лабораторни и клинични приучвания), 2009.
 9. Манчорова, Н. „Постоперативна чувствителност при композитни обтурации 1 и 2 клас кавитети“ (анкетни, компютърно-биомеханични и клинични проучвания), 2009.
 10. Стаматова, И. „Минералтриоксидни агрегати и кореноканални перфорации“, 2009.

В периода 2010 – 2014 г. са разработвани 5 дисертационни теми, a четири са успешно защитени у нас и в чужбина:

 1. I. Stamatova: „Probiotic activity of Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus in the oral cavity“ (Medical Faculty of the University of Helsinki, 2010).
 2. Ivan Panayotov: Funitionalization of biomaterials: bi-functional peptides and polyelectrolite multilayers (Universitet Montpellier 1, 2013).
 3. Любомир Стефанов Вангелов: „Ефективност на основните методи за премахване на каналопълнежни средства от кореновия канал при повторно ендодонтско лечение – лабораторно, компютърно-томографско и клинично проучване“ (2014).
 4. Силвия Димитрова Димитрова: „Вторичен кариес – анализ на рискови фактори и нови възможности за профилактика (лабораторни и клинични изследвания)“ (2014).

Защитени дисертации след 2014 г.

 1. Стела Борисова Ничева, „Адхезивно възстановяване на силно разрушени дистални зъби /епидемиологично, клинично и експериментално изследване/“, /2015/
 2. Весела Петрова Стефанова, „Биологично лечение на зъбната пулпа, чрез нови пулпопокривни средства и дентални лазери“, /2016/
 3. Екатерина Геориева Къртева, „Радикуларни щифтове при възстановяване на ендодонтско лекувани зъби /анкетни, биомеханични и клинични проучвания/“. /2016/
 4. Надя Петкова Бибова, „Er: YAG лазер активиране еригация при ендодонтско лечение. Експериментални, лабораторни и клинични проучвания“, /2016/
 5. Мариела Пламенова Цанова, „Възстановяване на витални дъвкателни зъби с големи разрушения чрез CAD-CAM керамични обтурации“ , /2018/
 6. Емилия Пламенова Симеонова „Приложение на вътрекостна анестезия при лечение на иреверзиблени пулпити“, /2018/
 7. Валерия Александрова Александрова, „Биомеханични проблеми при директно възстановяване на I и II клас кариозни дефекти при пациенти с бруксизъм “ , /2018/
 8. Елена Христова Бояджиева, „Приложение на биокерамичен сийлър при обтуриране на кореноканалното пространство с термопластифицирана гутаперка“, /2019/