Катедра по пародонтология и ЗОЛ

Колектив на катедра по пародонтология и ЗОЛ, ФДМ, МУ – Пловдив

Учебна дейност

Конспекти

В катедрата се преподават две дисциплини – Пародонтология и заболявания на оралната лигавица и Орална патология.

Дисциплината „Пародонтология и ЗОЛ“, в която студентите усвояват методите и средствата за профилактика, диагностика и лечение на пародонталните заболявания и заболяванията на оралната лигавица, се изучава 2 години в 4 семестъра, с хорариум от общо 60 часа лекции и 150 часа упражнения, от които 135 часа са клинични. Обучението започва с предклиничен курс (фантом) по пародонталната инструментация в VII семестър, продължава с клиничен курс и завършва в X семестър с полагане на семестриален изпит. Лекционното преподаване по Пародонтология и ЗОЛ се осъществява от доц. д-р Георги Томов, д.м. и доц. д-р Елена Фиркова, д.м. Практическото обучение по пародонтална хирургия се води от д-р Иван Начков, специалист по лицево челюстна хирургия. След държавен стаж по специалността (60 часа), провеждан интегрирано с други специализирани катедри, всеки стажант подготвя и защитава клиничен случай преди полагане на държавен изпит.
Успоредно с обучението на студентите се провежда и специализация по „Пародонтология и ЗОЛ“. През 2020 г. обучението си са завършили 4 специализанта (предстои явяването им на изпит) и се обучават още трима.
Освен преподаването по утвърдения учебен план, в Катедрата традиционно се организират тематични кръжоци, а от 2012 г. въз основа на решение на АС на МУ-Пловдив (Протокол №3/05.04.2012) ежегодно се провежда „Факултативен лекционен и практичен курс по лазерна дентална медицина за студенти“. Преподавателският състав на катедрата участва активно в програмата за СДО на МУ-Пловдив.

Дисциплината „Орална патология“ е включена в учебния план на специалността „Дентална медицина” съгласно ЗВО и Наредбата за ЕДИ за придобиване на ОКС „лекар по дентална медицина – магистър” през 2007 г. В настоящия си вид звеното по „Орална патология” съществува от 23 януари 2012 г., когато след конкурс е оглавено от доц. Г. Томов. През 2013 г. са назначени и първите редовни асистента по Орална патология – д-р М. Мутафчиева и д-р Н. Николов. Дисциплината се преподава през VІ-ти семестър и е с хорариум 30 учебни часа (15 часа лекции и 15 часа упражнения). Теоретичното и практическо обучение на студентите завършва със семестриален изпит.
Звеното по Орална патология е единственото във ФДМ – Пловдив, което поддържа електронна база данни на български и на английски език (www.oralpathology.info), от където студентите могат да изтеглят в електронен формат лекции, материали за самоподготовка и конспекти за всички преподавани в катедрата дисциплини на български ин английски език.

Връзки към онлайн учебни ресурси по дисциплините „Пародонтология и ЗОЛ“ и „Орална патология“, преподавани в катедра „Пародонтология и ЗОЛ“, ФДМ-Пловдив:

 1. Лекционен материал по „Пародонтология и ЗОЛ“ за студенти българоезиково обучение: http://oralpathology.info/periodontology-lectures/
 2. Лекционен материал по „Орална патология“ за студенти българоезиково обучение: http://oralpathology.info/department/lectures/
 3. Лекционен материал по „Орална патология“ за студенти англоезиково обучение:
  http://oralpathology.info/department/oral-pathology-in-english/lecture-program/

Преподаватели в Катедрата участват активно в програма „Еразъм”. За периода 2016-2020 са реализирани следните мобилности:

 • През академичната 2016/2017 доц. д-р Георги Томов, дм, е посетил катедра „Орална медицина“ в The Hebrew University – Hadassah School of Dental Medicine, Йерусалим, Израел, с цел преподаване.
 • През академичната 2017/2018 доц. д-р Георги Томов, дм, е посетил катедрата по пародонтология в Trakya Üniversitesi, Одрин, Турция, с цел обмяна на опит, а д-р Благовеста Янева е посетила катедрата по пародонтология в The Hebrew University – Hadassah School of Dental Medicine, Йерусалим, Израел, с цел преподаване.
 • На 24 юли 2018 г. гост –лектор по програма ЕРАЗЪМ + в Катедрата е Prof. Doron Aframian, ръководител на катедра „Орална медицина“ в The Hebrew University – Hadassah School of Dental Medicine, Йерусалим, Израел . Проф. Д. Афрамиан изнесе публична лекция на тема: „Salivary gland function in health and in disease“.

Колективът на Катедрата работи в тясно сътрудничество с останалите катедри на МУ – Пловдив, като оказва висококвалифицирана консултативна и лечебна помощ на болни от цяла Югоизточна България.

Академичен състав

Ръководители на Катедрата:
доц. д-р Здравка Иванова, дм
проф. д-р Петър Кавлаков, дм (2004 г.)
доц. д-р Стоян Владимиров, дм (2004 – 2006 г.) – временен ръководител
проф. д-р Елка Попова, дм (2006 – 2020 г.)

Проф. д-р Георги Томчев Томов, дм – Ръководител катедра

Тел: 032 200 802
e-mail: georgi.tomov@mu-plovdiv.bg

Проф.д-р Елка Попова, дм

Тел: 032 200 952
e-mail: elka.popova@mu-plovdiv.bg

Проф. д-р Елена Илиева Фиркова, дм

Тел: 032 200 855
e-mail: elena.firkova@mu-plivdiv.bg

Доц. д-р Благовеста Янева, дм – Oтговорник по НИД

Тел: 032 200 856
e-mail: Blagovesta.qneva@mu-plovdiv.bg

Гл. асистент д-р Никола Владимиров Стаменов, дм – Главен административен и Отговорник по ЗБУТ

Тел: 032 200 852
e-mail: nikola.stamenov@mu-plovdiv.bg

Гл. асистент д-р Яна Борисова Дерменджиева – Отговорник Учебна дейност

Тел: 032 200 852
e-mail: yana.dermendzhieva@mu-plovdiv.bg

Гл. асистент д-р Мария Захариева Мутафчиева, дм

Тел: 032 200 852
e-mail: mariya.mutafchieva@mu-plovdiv.bg

Гл. асистент д-р Стиляна Ангелова Кръстева, дм

Тел: 032 200 852
e-mail: stilyana.krasteva@mu-polvdiv.bg

Асистент д-р Николай Веслинов Николов, дм – Отговорник по ПБ

Тел: 032 200 852
e-mail: nikolay.nikolov@mu-plovdiv.bg

Асистент д-р Иван Венков Начков

Тел: 032 200 852
e-mail: ivan.nachkov@mu-plovdiv.bg

Асистент д-р Маргарита Страхилова Хаджиева

Тел: 032 200 852
e-mail: margarita.hadzhieva@mu-plovdiv.bg

Асистент д-р Лилия Бориславова Кавлакова – Отговорник по качеството

Тел: 032 200 852
e-mail: liliq.kavlakova@mu-plovdiv.bg

Асистент д-р Михаил Жорж Танев – Отговорник Web страница

Тел: 032 200 852
e-mail: mihail.tanev@mu-plovdiv.bg

Научна дейност

Научно-изследователската дейност на Катедра “Пародонтология и ЗОЛ” е насочена в следните направления:

 • Заболявания на пародонта, периимплантните структури и оралната лигавица;
 • Съвременни методи в лечението на десквамативен гингивит;
 • Имунобиологичните ефекти на нискоинтензивната лазерна терапия;
 • Антимикробната активност на пробиотични щамове лактобацили срещу пародонтопатогенни микроорганизми;
 • Лазер-асистирана терапия на периимплантити;
 • Неинвазивни методи за изследване на преканцерозни лезии;
 • Фотодинамичната терапия при нехирургичното лечение на пародонтит

Катедрата е участвала в организирането на 4 международни научни форума за периода 2016-2020:

 • 7-ма Международна Дентална Лазерна Академия, Пловдив, 31 март – 2 април 2016
 • 8-ма Международна Дентална Лазерна Академия, Пловдив, 30 март – 1 април 2017
 • 9-та Международна Дентална Лазерна Академия, Пловдив, 22 – 23 март 2018
 • 17-ти Mеждународен конгрес на ISLD (International Society for Laser Dentistry), Пловдив, 6-8 юни 2019

Участия в проекти (2016-2020)

За периода 2016-2020 г. преподаватели от Катедра „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица“ са взели участие в 9 научно-изследователски проекта, от които:

Национални:

 1. Проект към МОН към оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР). Проект № BG05M2OP001-2.009-0025 “Докторантско обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите“ – 2 (ДОКТОРАНТ – 2). Участници от Катедрата: д-р Мария Мутафчиева, дм, и д-р Благовеста Янева, дм
 2. Проект към МОН на Фонд „Научни изследвания“ за „Подкрепа на международни научни форуми в Република България“. Проект № КП-06-МНФ/ 12 от 14.12.2018 за съфинансиране на Международен научен форум „10-та Международна лазерна дентална академия“ от 06 до 08 юни 2019“. Ръководител на проекта доц. Георги Томов, дм

Вътрешно – университетски:

 1. СДП-01/2015-2016; Тема „Ранна диагностика на лигавични лезии при герoнтологични пациенти“; Научен ръководител: Проф. д-р Е. Попова; Водещ изследовател: Д-р Н. Николов
 2. СДП-17/2015-2016; Тема „Лазерно асистирана терапия на периимплантит (физични, микробиологични и електронно микроскопски изследвания)”; Научни ръководители: Проф. д-р П. Загорчев и проф. д-р Е. Попова; Водещ изследовател: д-р И. Начков
 3. НО-03/2014-2016; Тема: “Приложение на нискоинтензивна лазерна терапия с диоден лазер (810nm) при пациенти с орален Lichen planus – имунобиологични ефекти”; Научен ръководител: Проф. П. Загорчев; Водещи изследователи: д-р М. Драганова-Филипова и д-р М. Мутафчиева.
 4. СДП-04/2017; Тема: Определяне на антимикробната активност на пробиотични щамове лактобацили срещу пародонтопатогенни микроорганизми. Научен ръководител: д-р Б. Янева; Водещ изследовател: д-р Я. Дерменджиева.
 5. СДП-06/2019; Тема: „Приложение на IMPLACURE в хирургичната терапия на средно тежък и тежък периимплантит“; Научен ръководител: д-р Н. Стаменов, дм; Водещ изследовател: д-р И. Начков
 6. ДПДП-04/2019; Тема „Ефективност на антибактериалната фотодинамична терапия в нехирургичното лечение на умерена форма на хроничен пародонтит“. Научен ръководител: доц. Г. Томов; Водещ изследовател: д-р М. Танев.
 7. ДПДП/3/2019; Тема: “Рентгенографски анализ на алвеоларната кост при зъби с гингивална рецесия в кръстосана захапка“; Научни ръководители: Проф. д-р Е. Попова, дм, и доц. д-р С. Кръстева, дм; Водещ изследовател: д-р С. Кръстева.

Доц. Г. Томов е член на изпълнителния борд на ISLD (International Society for Laser Dentistry) – https://isldlaser.com/about/ и гост-преподавател към магистърската програма по лазерна дентална медицина (https://www.ucl.ac.uk/short-courses/search-courses/fellowship-laser-dentistry) в The Eastman Dental Institute, Лондон Великобритания.

Учебници, помагала, монографии

Публикационна активност – 18,3 (165 статии в специализирани научни издания в България и чужбина)

През 2001 г. е отпечатана монографията на проф.д-р П.Кавлаков “Реактивен-пролиферативен гранулом на гингивата”.

Доц. д-р Е. Попова участва в издадено учебно помагало „Граматични въпроси на медицинския текст”. Д.Милиева и кол., Пловдив, 2004.със „Заболявания на пародонта”.

Доц. д-р Е.Попова и д-р Г. Иванов издават „Клинико – морфологични паралели в оралната патология” – компакт – диск към „Практически упражнения по обща и клинична патология” за студенти по дентална медицина – МУ – Пловдив, 2011г. ISBN – 978 – 954 – 9549 – 53 – 9

Доц.д-р З. Иванова и доц.д-р Е.Фиркова издават учебното помагало „Основи на пародонталната инструментация” Пловдив 2008г.

М.Мантарков, Г.Томов, Д.Добрева, В.Илиев, Г.Коточева издават „Учебник по психиатрия за студенти по дентална медицина”( под редакцията на Н.Маджирова );Медицинско издателство „Райков”, Пловдив – 2008г., ISBN: 978-954-9666-45-8

С.Цанова, Г.Томов и колектив – „Орално здраве при наркотично зависими пациенти” – Пловдив – 2011г.
Издания на членове от катедрата (самостоятелно или в колектив), свързани с учебната дейност за периода 2016-2020 г. :

Tomov G, Belcheva A. Laser Applications in Dental Medicine. Textbook for the students’ elective subject “Laser dentistry”, MUP, 2018;

Фиркова Е. Fundamentals of Periodontology. Учебник, Пловдив, 2019;

Фиркова Е. Multiple Choice Questions for Fundamentals of Periodontology. Сборник с тестове, Plovdiv, 2019;

Кръстева А., Вл. Панов, М. Денчева, М. Балчева, Г. Томов, Я. Истаткова. Протоколна тетрадка по орална патология, София, 2020;

Krasteva A., Vl. Panov, M. Dencheva, M. Balcheva, G. Tomov, Y. Istatkova. Notebook of Oral pathology, Sofia, 2020.

Публикации

Публикациите на академичния състав на катедрата за периода 2016–2020 са 77 (27 в реферирани в Scopus и Web of Science списания и 50 в нереферирани списания и сборници). Изнесените научни съобщения са 68 (35 на чуждестранни форуми и 33 на български научни форуми). Публикациите на преподавателите от Катедрата за периода са цитирани общо 125 пъти (98 пъти от чуждестранни автори и 27 от български автори).

Монографии

Монографии на членове от катедрата (самостоятелно или в колектив), за периода 2016-2020 г. :

1. С.Цанова, Г.Томов и колектив – „Орално здраве при наркотично зависими пациенти”. Пловдив, 2011;

2. Белчева А, Томов Г. Твърдите зъбни тъкани в норма и патология. Електронно – микроскопски атлас, монография, МУ-Пловдив, 2018;

Дисертации

Защитените дисертации за ОНС “Доктор” в Катедрата за периода 2001-2020:

 • Попова Е. „Stomatitis subprothetica – възможности за диагностика, насоки за етиологично лечение”. Дисертация, Пловдив, 2001
 • Фиркова Е. „Обработка на кореновата повърхност при хроничен пародонтит”, Дисертация, Пловдив, 2005
 • Томов Г. „Иригация при инфектирани коренови канали“. Дисертация, Пловдив, 2009
 • Кръстев Б. „Минимално инвазивен нехирургичен и хирургичен подход в регенеративната терапия на инфраосални пародонтални дефекти“. Дисертация, Пловдив, 2012
 • Янева Б. „Приложение на Er:YaG лазер в лечението на средно тежък хроничен пародонтит“. Дисертация, Пловдив, 2014
 • Стаменов Н. “Пиърсинг и орално здраве“. Дисертация, Пловдив, 2015
 • Мутафчиева М. “Имунобиологични ефекти на нискоинтензивна лазерна терапия (НИЛТ) при лечението на орален лихен планус. Експериментални, лабораторни и клинични изследвания” Дисертация, Пловдив, 2018
 • Кръстева С. “Влияние на рискови морфологични фактори върху гингивалната рецесия при кръстосана захапка във фронталния участък на съзъбието”. Дисертация, Пловдив, 2019
 • Николов Н. “Неинвазивни методи за ранна диагностика на оралните пренеоплазии”. Дисертация, Пловдив, 2019

Осем от преподавателите в Катедрата имат ОНС “доктор”, а към 2020 г. има един зачислен докторант на самостоятелна подготовка: д-р Иван Начков, с разработка на тема „Лазер-асистирана терапия на периимплантити – експериментални, лабораторни и клинични проучвания“, с научни ръководители доц. д-р Георги Томов, дм и проф. д-р Пламен Загорчев, дфн