Катедра по ортодонтия

Колектив на катедра по ортодонтия, ФДМ, МУ-Пловдив
ФДМ – гр. Пловдив и катедра Ортодонтия, благодарят на софтуерната компания AudaxCeph за възможността да работи с един от най-съвременните софтуери за дигитален рентгенографски анализ безплатно от 2016 година.
Преподавателите от катедрата използват AudaxCeph в техните научни разработки. AudaxCeph е в полза и на обучението на студенти и специализанти от катедрата. С нея се правят измервания върху дигитални телерентгенографии за детайлизиране на плана на лечение, дава прогноза за растеж на черепа и виртуална симулация на очакваните резултати от ортодонтското лечение.

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон :032 200 887


Учебна дейност

Обучението по ортодонтия започва от VІ семестър с дисциплината предклиника на ортодонтията и заедно с клиничните упражнения в VІІ, VІІІ и ІХ семестър включва 165 ч. упражнения и 60 ч. лекционен курс. Обучението завършва със семестриален изпит по ортодонтия в края на ІХ семестър. След 15-дневен преддипломен стаж в Катедрата студентите се явяват на държавен изпит.

В Катедрата се обучават специализанти по ортодонтия по програма, включваща 26 ч. седмично лечебна и лекционна дейност. Броят на специализантите варира до 6 човека, като до настоящия момент през курса на обучение са преминали над 20 чуждестранни и 7 български специализанти, успешно положили държавните изпити.

В Катедрата по ортодонтия има съвременно обзаведена учебна и лечебна база:

 • две клинични зали с 10 работни места;
 • три предклинични семинарни зали с по 21 места;
 • една специализирана зала за стажанти;
 • един кабинет за докторанти;
 • 1 зала за специализанти с 4 работни места.
 • съвременна лечебнодиагностична апаратура;
 • модерна компютърна база и мултимедийна техника.

За подготовката на учебната дейност асистентите разполагат с кабинети и апаратура.

Конспекти

Академичен състав

Ръководители на Катедрата:
доц. д-р Косю Атанасов, дмн (1992 – 1995 г.)
доц. д-р Веселин Йорданов, дмн (1995 – 2012 г.)
доц. д-р Светлана Йорданова, дм (от 2012 г.)


Доц. д-р Силвия Ангелова Кръстева, дм – Ръководител катедра – Отговорник ЗБУТ

Тел: 032 200 887
e-mail: [email protected]

Доц. д-р Светлана Веселинова Йорданова

Тел: 032 200 887
e-mail: [email protected]

Доц. д-р Мирослава Вес. Йорданова-Чапрашикян – Отговорник СДО

Тел: 032 200 887
e-mail: [email protected]

гл. ас д-р Катя Георгиева Тодорова – Плачийска- Отговорник – ВрИД – НИД и МСПД

д-р Катя Георгиева Тодорова - Плачийска
Тел: 0888 098 337;
e-mail: [email protected]

гл. ас д-р Кети Стоянова Йовчева

Тел: 032 200 887
e-mail: [email protected]

гл. ас д-р Мария Георгиева Стоилова -Тодорова – отговорник „Учебна дейност“

Тел: 032 200 887
e-mail: [email protected]

Д-р Георги Николаев Стоилов – Отговорник КА и ПБ

Тел: 0888 603 563
e-mail: [email protected]

Д-р Маноела Миткова Калайджиева

Тел: 032 200 887
e-mail: [email protected]

Д-р Константин Ванев Георгиев – Отговорник ВрИ УД и WEB страница

Тел: 0878 627 954
e-mail: [email protected]

Д-р Петър Илиев Йовчев

Тел: 032 200 887
e-mail: [email protected]

Д-р Анжелина Кръстева

Тел: 032/602078
e-mail: [email protected]

Д-р Юлия Несторова

Тел: 032/602078
e-mail: [email protected]

Д-р Светла Бозалиева

Тел: 032/602078
e-mail: [email protected]

Д-р Николай Стоилов

Тел: 032 200 887
e-mail: [email protected]

Научна дейност

Направленията на научноизследователската дейност в Катедрата са насочени към диагностика, профилактика и лечение на зъбно-челюстните отклонения.

От 1992 г. досега в катедрата са защитени шест кандидатски и една докторска дисертации. Издадени са три учебника по ортодонтия и три ръководства на български и английски език. Членовете на Катедрата имат участия в различни симпозиуми и конгреси, автори са на 215 научни статии, 5 изобретения и 32 рационализации.

Доц. д-р Светлана Йорданова и доц. д-р Мирослава Йорданова изпълниха проекта на МОН: „Кефалометрично изследване на 3D виртуално моделиране на лицето с цел конструиране и визуализиране на 3D лицева статистика и създаване на кефалофациални база данни“ (2010).

През 2012 г. в Катедрата се хабилитират двама преподаватели – доц. Св. Йорданова и доц. М. Йорданова, а през 2014 г. – доц. С. Кръстева.

Рационализации:

 • Драганов, И., Г. Георгиев, К. Атанасов, В. Йорданов, „Изработване на плакови ортодонтски апарати на горната челюст, съобразени с говорната функция“, № 757/1981 на Медицинска академия президиум.
 • Петров, П., К. Атанасов, Георгиев, В. Йорданов, „Лекарствено средство „Дигитекс” и метод за отвикване на децата от някой вредни навици“, № 1772/1983 на Медицинска академия президиум.
 • Йорданов, В., „Електромиографски метод за изследване на мимическа и дъвкателна мускулатура при зъбно-челюстни деформации с повърхностен електрод“, № 95/1991 на ТИС при ВМИ -Пловдив.
 • Йорданов, В., „Фотографски метод за изследване на функционално направление при гълтане в лицевата мускулатура“, № 94/1991 на ТИС при ВМИ-Пловдив.

Изобретения:

 • Йорданов, В., Метод за диагностика на гълтането изобретение, рег. № 79556/1988.
 • Йорданов, В., В. Мутафчиев, Снемаем ортодонтски апарат за лечение на зъбно-челюстни деформации, свързани с неправилното гълтане изобретение, рег. № 96275/1992.

Учебници

1. Атанасов, К., В. Андреева, Л. Декова, Н. Гешева, Ръководство за практическите упражнения по Ортодонтия, 1978.

2. Атанасов, К., Л. Декова, Н. Гешева, Ортодонтия учебник за студентите по стоматология, 1985.

3. Атанасов, К. и други, Наръчник на участъковия стоматолог, 1990, 279-284.

4. Мутафчиев, В., В. Крумова, В. Йорданов, Учебник по ортодонтия за общопрактикуващия стоматолог, 2003.

5. Св. Йорданова и М. Йорданова-Чапрашикян, Ръководство по Ортодонтия за зъботехници, 2011, Пловдив, ISBN 979-954-8326-452.

6. Ръководство по Ортодонтия за студенти, под редакция на проф. Вера Крумова, 2012, София, Медицина и физкултура, ISBN 978-954-420-295-8.

7. Ръководство по Ортодонтия за студенти, 2016, София, „Следдипломен образователен център по Ортодонтия“, 2-ро издание, ISBN 978-619-90600-0-1.

8. Ръководство по Ортодонтия за студенти, 2018, София „Следдипломен образователен център по Ортодонтия“, 3-то издание, ISBN 978-619-90600-1-8.

9. Orthodontic Syllabus for students, 2014, София, 1-во издание, ISBN 978-954-420-310-8.

10.Тестове за самоподготовка по ортодонтия – предклиника, 2023;

11.Тестове за самоподготовка по ортодонтия – клинични упражнения – I-ва част, 2023;

12.Тестове за самоподготовка по ортодонтия – клинични упражнения – II-ра част, 2023;

13.MCQs in orthodontics preclinics, 2023;

14.MCQs in orthodontics clinics part I, 2023;

15.MCQs in orthodontics clinics part II, 2023.

Публикации

1. Джуркова, А., Г. Стоилов, Ст. Йовчев, Сравнителни изследвания на лицевите профили при пациенти с екстракционно и безекстракционно ортодонтско лечение, Фолиа медика, 2001, кн.1, 126.

2. Кръстева, С.,Трансверзални отклонения на оклузията -диагностични методики, сп. Ортодонтски преглед, 3/2001, кн.

3. Стоилов, Г., А. Джуркова, Ст. Йовчев, Хирургично ортодонтско лечение на ретинирани зъби, Фолиа медика, 2001, кн 1&2, 120-123.

4. Йорданов, В. и колектив, Лечение на синдрома на обструктивната сънна апнея в стоматологичната практика, Научни трудове на Съюза на учените в България, Пловдив 2003.

5. Йорданова, Св., М. Йорданова, С. Кръстева, Дълбока захапка епидемиологично проучване при деца от 7 -17 г. възраст, Scientific Reserches of theq Union of Scientists Plovdiv, 2005, 228-232.

6. Йорданов, В., М. Йорданова, Метод на „съответствията за телерентгенографска диагностика на твърдите и меки тъкани в лицево-челюстната област, Ортодонтски преглед, 2006, том 8 /2/:17-21.

7. Йорданова, М., Св., Йорданова, С. Кръстева, Проучване на лицевата морфология при деца с норма и със зъбно-челюстни отклонения, Научни трудове на Съюза на учените, Пловдив, 2006; том VІІ: 305-310.

8. Miroslava V. Iordanova, Svetlana V. Iordanova, Onnik

G. Chaprashikian, Changes of the Facial Soft Tissue Profile in Complete Denture Prostetic Treatment, Folia medica, 2006;Vol. XLVІІІ /3&4/: 58-61.

9.Йорданова, М., Клинично проучване на положението на главата при ортодонтската диагностика. Научни трудове на Съюза на учените, Пловдив, 2007; Том VІІІ:286-291.

10. Йовчев, Ст., Г. Стоилов, Св. Йорданова, Дистализиране на странични зъби с модифициран апарат с вътречелюстна стабилизация, Научни трудове на СУБ, Пловдив, 2008, том ХІ, 423-425.

11. Стоилов, Г., Ст. Йовчев, М. Йорданова, Екструдиране на ретинирани зъби с апарат с еластично рамо, Научни трудове на СУБ, 2008, том ХІ, 416-419.

12. Йорданова, Св., С. Цветкова, М. Йорданова, Метод за диагностициране на зъбната апикална база, Научни трудове на СУБ, Пловдив, 2008, том ХІ, 403-407.

13. Стоилов, Г., Ст. Йовчев, Св. Йорданова, Използване на апарат за разширение на горна челюст като опо-ра при дистализиране на моларни зъби, Научни трудове на СУБ, Пловдив, 2008, том ІХ, 260-263.

14. Томов, Г., М. Йорданова, Св. Йорданова, Честота на тауродонтизма сред пациенти с хипои олигодонтия, Научни трудове, ХVІІІ, Междуародна и научна конференция, София, 2009, 247-256.

15. Йорданова, Св., М. Йорданова, Изполване на ортопантомографията за диагностика на зъбна апикална база, Научни трудове, ХVІІІ, Международна и научна конференция, София, 2009, 226-231.

16. Йорданова, М., Св. Йорданова, О. Чапрашикян, Приложение на фотополимерните пластмаси в имедиатното протезиране, Научни трудове, ХVІІІ, Международна и научна конференция, София, 2009, 232-239.

Монографии

 1. Силвия Кръстева, Графичен и аналитичен анализ на трансверзалните отклонения при движение на долната челюст, 2012, МУ – Пловдив, ISBN 978-954-9349-61-4.
 2. Силвия Кръстева, Графичен и аналитичен анализ на трансверзалните отклонения на оклузията при движение на долната челюст, 2-ро разширено издание, 2019, МУ – Пловдив, ISBN 978-619-237-026-8.

Дисертации

 1. Атанасов, К., „Масова ортодонтска профилактика“, Научна степен ДМН, защитена 1989.
 2. Йорданов, В., „Изследване и диагностика на гълтането при норма и патология“. Научна степен КМН, защитена 1991.
 3. Атанасов, К., „Профилактична стойност и ефективност на плановото ортодонтско лечение“, Научна степен КМН, защитена 1976.
 4. Йорданова, М., „Диагностично проучване на съотношенията на твърдите и меки тъкани на лицевия профил“, Научна степен „Доктор”, защитена 2007.
 5. Йорданова, Св., „Изследване на зъбната апикална база диагностична преценка“, Научна степен „Доктор”, защитена 2010.
 6. д-р С. Кръстева: „Трансверзални отклонения в оклузията – модели за диагностична оценка“ (2011).
 7. Катя Георгиева Тодорова-Плачийска, „Рентгенологична диагноза при интерсептивно лечение на Клас II скелетна деформация“ 2017 г.
 8. Кети Стоянова Йовчева, „Епидемиологично проучване на зъбно-челюстните деформации във временно съзъбие и необходимост от профилактика“ – 2017 г.
 9. Мария Георгиева Стоилова-Тодорова, “Бързата максиларна експанзия за корекция на максиларна трансверзална недостатъчност“ – 2018 г.
 10. Константин Ванев Георгиев, „ Сравнителна оценка на лечебния ефект от приложението на клас II ластици и миофункционални апарати при корекция на клас II 1 малоклузия“ – 2022 г.
 11. Маноела Миткова Калайджиева, „Ретенционна фаза- оценка на рискови фактори за рецидив и прогноза за стабилност на резултата от ортодонтското лечение“ – 2022 г.