Катедра по протетична дентална медицина

Колектив на катедра по протетична дентална медицина, ФДМ, МУ - Пловдив
Колектив на катедра по протетична дентална медицина, ФДМ, МУ – Пловдив

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон : 032 200 876


Учебна дейност

Преподаването в Катедрата:

 • започва от втория семестър на обучение по дентална медицина с дисциплината материалознание;
 • преминава през пропедевтика на протетичната дентална медицина;
 • завършва с клиника на протетичната дентална медицина, до X семестър, като обхваща и преддипломен стаж в последната година от следването.

Провежда се следдипломно обучение – в момента в Катедрата има 6 специализанти и 2 докторанти. След 2012 г. се обучават и студенти на английски език.

Академичен състав

Ръководители на Kатедрата:

Обединена Катедра по ортопедична стоматология и ортодонтия
•проф. д-р Борис Николов (1971 – 1978 г.)
•доц. д-р Николай Попов (1978 – 1981 г.)
•доц. д-р Георги Георгиев (1981 – 1992 г.)

Катедра по протетична дентална медицина
проф. д-р Георги Георгиев (1992 – 1998 г.)
проф. д-р Стефан Иванов (1998 – 1999 г.)
проф. д-р Трифон Михайлов (1999 – 2008 г.)
проф. д-р Георги Тодоров (от 2008 – 2020 г.)


Проф. Ангелина Печева Влахова, дм – Ръководител катедра

Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Проф. Явор Стефанов Калъчев, дм

Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Проф. Диян Андонов Славчев, дм

Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Доц. д-р Илиан Вангелов Христов, дм

Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Доц. д-р Стефан Чавдаров Златев, дм, отговорник за актуалността на Web-страницата

Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Д-р Светлин Валентинов Александров, дм – главен асистент

Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Д-р Таня Павлова Божкова, дм – главен асистент

Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Д-р Рада Торезова Казакова, дм – главен асистент

Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Д-р Добромира Антонова Карацанова, дм – главен асистент

Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Д-р Любомир Николов Грозев, дм- главен асистент

Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Д-р Живко Георгиев Георгиев, дм – главен асистент

Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Д-р Златина Томова Томова – Велева, дм – главен асистент

Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Д-р Елена Костадинова Василева, дм – главен асистент

Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Д-р Атанас Васков Дошев, дм – главен асистент, отговорник Административна дейност и ЛД

Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Д-р Янко Димитров Жеков, дм – главен асистент

Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Д-р Божана Петрова Чучулска, дм – главен асистент, Отговорник УД, КА и ВО, СУК

Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Д-р Магдалина Иванова Урумова – преподавател

Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Д-р Онник Гаро Чапрашикян – преподавател, отговорник НИД и МСПД

Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Д-р Йосиф Иванов Станев – преподавател, отговорник СДО, ЗБУТ и ПБ

Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Д-р Васко Атанасов Дошев – преподавател, – отговорник Административна дейност и ЛД

Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Д-р Боян Веселинов Павлов – преподавател

Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Д-р Момчил Димитров Русев – преподавател

Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Д-р Стилиян Христов Христов – преподавател

Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Д-р Даниела Паскова Иванова

Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Д-р Йоанна Георгиева Георгиева-Русева – преподавател

Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Д-р Мария Иванова Христозова – преподавател

Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Д-р Виктор Йорданов Хаджигаев – преподавател

Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Д-р Десислава Макакова – Тилова – преподавател

Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Д-р Петя Петрова Кацарова

Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Д-р Мария Димитрова Димитрова

Тел: 032/200876
e-mail:

Д-р Калоян Николаев Маринов

Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Д-р Ани Серафимова Кафеджиева

Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Д-р Светла Георгиева Иванова

Svetla Ivanova
Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Д-р Ани Сахатих Девлетян

Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Д-р Славяна Здравкова Белева

Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Д-р Стефанина Георгиева Николова

Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Д-р Николай Марин, асистент

Nikolay Marin
Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Д-р Дияна Желязкова, асистент

Diana Zheliazkova
Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Д-р Емилия Делчовска, асистент

Emilia Delchovska
Тел: 032/200876
e-mail: [email protected]

Научна дейност

В 55-годишната история в Катедрата са се обособени научните направления:

 • говорна функция и протезиране;
 • рехабилитация и профилактика на аномалии в лицево-челюстната област;
 • естетика в протезирането и протетична подготовка с керамични конструкции;
 • технологии, материали и сплави в протетичната дентална медицина;
 • приложение на лазерните технологии в протетичната дентална медицина;
 • оклузално налягане и напрежение в пародонта;
 • нареждане на горна зъбна редица чрез телерентгенография;
 • приложение на фотодинамичната терапия в протетичната дентална медицина;
 • възможности за лечение на синдрома на обструктивна сънна апнея.

От основаването на Катедрата до 2015 г. в наши и чужди списания са:

 • отпечатани 520 публикации на нейни сътрудници;
 • изнесени 302 доклади на наши и международни конгреси, конференции и симпозиуми;
 • признати са 7 изобретения и 38 рационализации.

В периода 2010 – 2015 г. преподавателите от Катедрата участват в седем вътреуниверситетски проекта и имат осем предложения за защита на полезен модел.

Катедрата е оборудвана с:

 • техника, обезпечаваща клинично и технологично лечението с CAD/CAM конструкции;
 • интраорална камера;
 • 3D скенер;
 • САМ апаратура;
 • софтуер за изработване на всички видове протезни конструкции по CAD/CAM системата.

Учебници, помагала, монографии

 • Георгиев, Г., Н. Попов. Рационални методи и конструкции в мостовото протезиране. С, Мед. и физкултура, 1985
 • Георгиев, Г. Говорна функция и зъбни протези. С, Мед. и физкултура, 1985
 • Георгиев, Г., Н. Попов, Б. Николов. Клиника на ортопедичната стоматология. С, Мед. и физкултура, 1988
 • Георгиев, Г. Наръчник на участъковия стоматолог. С, Мед. и физкултура, 1990
 • Георгиев, Г. Наръчник на стоматолога С, Мед. и физкултура, 1990
 • Кисов, Хр. Ормосери Дефинит ОМС. С., Индекс, 1990
 • Иванов, Ст. Учебник по материалознание за зъботехници. С., Мед. и физкултура,1991
 • Иванов, Ст. Ръководство за упражнения по материалознание. С., Мед. и физкултура,1992
 • Ралев, Р. Естетика на съзъбието. Анфас. С., Quintessence BG, 1993
 • Михайлов, Тр., Георгиев, Г. Лицево-челюстно протезиране. С., Quintessence BG, 1993
 • Иванов, Ст. Материалознание. С., Мед. и физкултура, 1994, 1997
 • Кисов, Хр. Ръководство за практически упражнения по материалознание. С., Мед. и физкултура, 1995
  Георгиев, Г. Степен на обеззъбяване и зъбни протези. Варна, Медиор, 1995
 • Кисов, Хр. Изпиляване на зъбите за керамични и метало-керамични конструкции. С., Индекс, 1997, 2005
 • Кисов, Хр. Стоматологична керамика Част I: Основни принципи, материали и инструментариум. С, Индекс, 1997
 • Кисов, Хр. Отпечатъчни материали и отпечатъчни методи в неподвижното зъбопротезиране С., Индекс, 1998
 • Ралев, Р. Пропедевтика на Протетичната стоматология многократно преиздаван. С., Мед. и физкултура, 2000
  Тодоров, Г. Успоредно препариране на протезоносители. Плов-див, 2005
 • Кисов, Хр. Стоматологични цименти и техники на циментиране на протезните конструкции. С., Непрекъснато усъвършенстване, 2008
 • Кисов, Хр. Керамични фасети. Клиничен и лабораторен протокол. С., Непрекъснато усъвършенстване, 2008.

През 2013 г. в Катедрата са подготвени 6 учебника и учебни помагала:

 • Г. Тодоров, А. Влахова, Хр. Кисов: Биомеханична восъчна техника;
 • Хр. Кисов, Г. Тодоров: Щифтови изграждания;
 • Хр. Кисов, Г. Тодоров: Вставки; Г. Тодоров, Д. Славчев: Примерни тестове по пропедевтика на протетичната дентална медицина;
 • Г. Тодоров, Я. Калъчев: Примерни тестове по клиника на протетичната дентална медицина;
 • Г. Тодоров: Ръководство за практически упражнения по пропедевтика на протетичната дентална медицина. І част – Конструкции за неподвижно протезиране. ІІ част – Скелетирана моделно лята протеза.

Публикации

Монографии

Дисертации

1. Георгиев, Г. И. „Конструиране на горна частична снемаема протеза съобразно говорната функция” кмн, 1979 г.; „Взаимозависимостта на говорната функция степен на обеззъбяване и снемаеми протези” дмн, (1989).

2. Иванов, Ст. „Технологични и конструкционни насоки за подобряване качеството на мостовите протези от хромникелови стомани” кмн, (1982); Хабилитационен труд на тема: „Физико-механични, технологични, металографски и медикобиологични качества на създадените от нас златни сплави, проба 530 и 780” (1991).

3. Пехливанов, Здр. „Ортопедично лечение на ДЗР с телескоп-протези”кмн, (1982).

4. Кацаров, П. „Изкуствени обвивни коронки с анатомични и функционално пресъздадени форми и големини” кмн (1990).

5. Панайотов, Н.„Хигиена и дезинфекция на снемаеми зъбни протези и ортодонтски апарати” кмн (1990).

6. Михайлов, Тр. „Протезиране на онкологично болни с проходни дефекти на горната челюст” кмн (1992).

7. Кисов, Хр. „Експериментални, лабораторни и клинични проучвания за приложението на СО2 и неодимов лазер в протетичната стоматология и ортодонтията” кмн (1993).

8. Тодоров, Г. „Изпиляване на зъби-протезоносители до взаимна успоредност”дм, (2003).

9. Калъчев, Я. „Оклузално налягане и напрежения в пародонта анализ и насоки за клинично приложение” дм, (2003).

10. Славчев, Д. „Пресъздаване на зъбната редица на горна цяла протеза чрез фронтална телерентгено-графия” дм, (2005).

11. Кацаров, Ст. Г. „Протетична подготовка при лечение с изцяло керамични и изцяло композитни конструкции” дм, (2006).

12. Печева-Влахова А. „Възможности за приложение на фотодинамичната терапия в протетичната дентална медицина“ (2012 г.).

13. Рангел Тодоров,“ Транспарентност и цветови характеристики на фронтални зъби – измерване, обективизиране и индивидуални особености“, (Медицински университет, Пловдив, 2015г)

14. Светлин Александров, „Изследване сила на връзката между лабораторен композит и неблагородна метална сплав, посредством макро и микромеханични тестове на срязване“, (Медицински университет, Пловдив, 2016г)

15. Рада Казакова,“ Методи за подготовка на гингивалните тъкани при неснемаемо протезиране“, (Медицински университет, Пловдив, 2017г)

16. Таня Божкова, „Сравнителен анализ на различни методи за контрол на оклузо-артикулационните взаимоотношения“, (Медицински университет, Пловдив, 2017г)

17. Илиан Христов,“ Съвременен анализ на меките ребазиращи материали и методи за справяне с техните недостатъци“ , (Медицински университет, Пловдив, 2017г)

18. Живко Георгиев, „Комбинирани конструкции от полиетер етеркетон и метални сплави“ , (Медицински университет, Пловдив, 2018г)

19. Любомир Грозев,“ Лечение на синдрома на обструктивна сънна апнея с интраорални апарати“ , (Медицински университет, Пловдив, 2018г)

20. Добромира Шопова,“ Сравнителен анализ на отпечатъчни материали за функционално оформяне индивидуалната лъжица на изцяло обеззъбена горна челюст“, (Медицински университет, Пловдив, 2019г)

21. Стефан Златев,“ Антропометрични зависимости и тяхната относителност в естетичното планиране“, (Медицински университет, Пловдив, 2019г)