Катедра по медицинска физика и биофизика

Колектив на катедра по медицинска физика, Медицински университет – Пловдив

Контакти

e-mail : medical.physics@ff.mu-plovdiv.bg
Телефон : 032/200 689


Учебна дейност

Програми

Конспекти


Учебната дейност на катедрата се състои в изнасянето на специализирани лекционни курсове по медицинска физика и биофизика за медици, стоматолози, а от 2003 г. и за фармацевти. За всяка от дисциплините лекционните курсове са специфични.

Лабораторните упражнения са предназначени за запознаване на студентите с работата на различни измерителни апарати и овладяване на някои физични принципи, намиращи широко приложение в медицината, стоматологията и фармацията. Разкриват се биофизичните механизми на някои физиологични процеси: трансмембранен транспорт, генезис на мембранни потенциали и специфични особености на акционите потенциали при различни видове възудими тъкани.

Подробно се обсъждат мускулното съкращение, механизмите на предаване на междуклетъчна информация и трансформацията й във вътреклетъчна, влиянието на йонизиращата радиация върху биологични обекти, протичането на електричен ток през тъканите и влиянието му върху тях.

Новости в учебната дейност през последните пет години са:

 • Въвеждане на обучение по медицинска физика и по биофизика на английски език за студенти по медицина и по дентална медицина.
 • Новоиздадени учебници и помагала:
  • Кръстев, А., В. Турийски, Е. Кацарова, Р. Ардашева, Х. Спасова: Основи на медицинската физика с елементи на биофизика (2009);
  • Todorov, V., E. Milieva: Book of admission tests in physics for students of medicine and pharmacy (2011);
  • Тодоров, В., Е. Милиева: Cборник от входящи тестове по физика за студенти по медицина и фармация (2013);
  • Milieva, E., Lecture handouts in medical physics for medical students (2014);
  • Милиева, Е. и сътр.: Mедицинска физика в тематични слайдове за студенти по медицина (2014).

Академичен състав

Ръководители на Катедрата:
•доц. Никола Карабашев (1945 – 1947 г.)
•проф. д-р Виктор Врански (1948 – 1953 г.)
•доц. Димитрия Иванова (1954 – 1967 г.)
•гл. ас. Мария Стефанова (1967 – 1975 г.)
•доц. Добри Генков, дм (1975 – 1977 г.)
•проф. Юлиян Луканов, дм (1977 – 2004 г.)
•проф. Атанас Кръстев, дбн (2004 – 2020г.)
•проф. Пламен Загорчев, дбн (2020 г. – до момента)


Проф. Пламен Загорчев, дбн – Ръководител катедра

Тел: 032/200 690
e-mail: plamen.zagorchev@mu-plovdiv.bg

Проф. Валентин Турийски,дб

Тел: 032/200 684
e-mail: valentin.turiyski@mu-plovdiv.bg

Проф. Манчо Манев, доктор на математическите науки

Тел: : 032/200 689
e-mail: mancho.manev@mu-plovdiv.bg

Доц. Илиана Стефанова, дб

Тел: 032/200 686
e-mail: iliyana.stefanova@mu-plovdiv.bg

Доц. Наталия Присадова, дб – Отговорник по качеството

Тел: 032/200 686
e-mail: nataliya.prisadova@mu-plovdiv.bg

Гл. ас. Райна Ардашева, дб

Тел: 032/200 687
e-mail: rayna.ardasheva@mu-plovdiv.bg

Гл. ас. Валери Славчев, дф – Отговорник по УД

Тел: 032/200 685
e-mail: valeri.slavchev@mu-plovdiv.bg

Гл. ас. Екатерина Зайцева, дб- Отговорник ЗБУТ И ПБ

Тел: 032/200 687
e-mail: ekaterina.zaytseva@mu-plovdiv.bg

Гл. ас. Мина Пенчева, дб – Отговорник НИД

Тел: 032/200 685
e-mail: mina.pencheva@mu-plovdiv.bg

Гл. ас. Христо Манев, доктор по математика – Отговорник Дистанционно обучение

Тел: 032/200 689
e-mail: hristo.manev@mu-plovdiv.bg

Ас. Вера Гледачева

Тел: 032/200 688
e-mail: vera.gledacheva@mu-plovdiv.bg

Ас. Виктор Йотов

Тел: 032/200 685
e-mail: viktor.yotov@mu-plovdiv.bg

Ас. Ценка Грънчарова – Отговорник РНИ

Тел: 032/200 687
e-mail: tsenka.grancharova@mu-plovdiv.bg

 


Технически състав

лаб. Светoслав Матов – Зам. отговорник РНИ

Тел: 032/200 688
e-mail: svetoslav.matov@mu-plovdiv.bg

Анна Минева – медицински лаборант

Тел:
e-mail:

Мирослав Николов – медицински лаборант

Тел: 032/200 688
e-mail:

Селбие Ибрям – хигиенист

Тел:
e-mail: selbie.ibryam@mu-plovdiv.bg

Марияна Панчева – хигиенист

Тел:
e-mail:

Научна дейност

Основни направления:

 • Специфични неантихолинестеразни механизми на влияние на антихолинестеразни лекарствени средства върху моторната и евакуаторната функция на стомошно-чревния тракт – предпоставка за характерни странични ефекти.
  въздействие на меланоидни върху биоелектричната и съкратителната активност на гладки мускули.
 • Действие на екстракт от прополис върху индуцирани с ацетилхолин и адреналин контракции на гладки мускули от стомах и портална вена на плъх.
 • Физика на вълновите процеси.
 • Създаване на експериментален модел на повишено вътрекоремно налягане и абдоминален компартмънт синдром при плъхове. Преживяемост. Промени в системна и регионална хемодинамика, мотилитет и евакуаторна функция на ГИ тракт и на реактивността на ГМ от ГИ тракт при състояния с различни по стойност и продължителност интраабдоминално налягане.
 • Изследване на въздействието на биологичноактивни фракции от пелоиди, фитопрепарати, етерични масла и лекарствени средства върху съкратителната гладкомускулна активност.
 • Оценяване на биоадхезивната способност на лекарствени препарати върху нативна тъкан.
 • Дозиметрия на нискоинтензивно лазерно и ултравиолетово лъчение, използвани в стоматологичната практика и в биотехнологиите.
 • Радиационни ефекти на ускорени електрони (линеен ускорител SIEMENS PRIMUS HE 3561) върху serotonin-предизвикани механични и биоелектрични процеси в гладкомускулни клетки и тъкани от гастроинтестинален тракт и кръвоносни съдове на целотелесно облъчени плъхове

35 съобщения, включително в:

 • Experimental models and methods in Biomedical Research, 2010, Sofia
 • Ecology and Health 2010, Proceedings of eighth scientific-technical conference with international participation, Plovdiv, 2010;
 • 16th ISQE`2010 – Sixteenth international school on quantum electronics“ Laser physics and applications“ – Nesebar.
 • 17th ISQE‘2012 – Seventeenth International School on Quantum Electronics: „Laser Physics and Applications“, Nessebar.
 • 3rd Annual International Laser Physics Workshop LPHYS’14, Sofia, 2014
 • ELI Beamlines Summer School, Prague, 2014
 • 27th ECNP, Berlinq 2014.

Списания

 • Autonomic Neuroscience
 • Journal of Applied Biomedicine
 • Physiological reseafch
 • Optik
 • Journal of Optoelectronics and Advanced Materials
 • Eur. J. Phys. Rehabil. Med.
 • International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
 • Applied Numerical Mathematics
 • Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences
 • Acta Morphologica et Anthropologica

През 2010 – 2015 г. двукратно е реализирана интензивна образователна програма по проект „Еразъм“: Nuclear Pharmacy Intensive Course for Students in Pharmacy, Medicine, Medical Physics and Nuclear Chemistry (2012 и 2013).

Учебници

Преподаватели от катедрата (М. Стефанова, Д. Генков и П. Атмаджов) участват при написването на всички учебници и ръководства за лабораторни упражнения по медицинска физика и биофизика, издавани в страната до 1983 г.

Преподаваният материал непрекъснато се осъвременява, което налага и самостоятелното издаване на нови учебници и ръководства.

През 1998 г. гл. ас. Милиева съвместно с колектив от Италия издава учебник по физика, който се използва от индийските студенти.

През 2003/4 г. колективи от катедрата разработват и издават ръководства по медицинска физика и биофизика, които отразяват по-пълно направените промени в лекционните курсове и съвременното развитие на тези научни дисциплини. След разкриване на Фармацевтичен факултет учебните помагала са адаптирани за студентите от новата специалност.

Издадени са „Лекционен пътеводител” по физика на български и на английски език (доц. Е Милиева, 2007) и учебник „Основи на медицинската физика с елементи на биофизика” (2009) с автори Кръстев, Турийски, Кацарова, Ардашева и Спасова. (Кацарова Е. и Спасова Хр. oт ДЕСО при МУ).

В катедрата системно се работи по повишаване на квалификацията на преподавателите. Израз на това са взетите специалности по медицинска и санитарна физика (проф. Ю. Луканов, доц. Д. Генков, гл. ас. М. Стефанова, гл. ас. П.Атмаджов, доц. Ем. Милиева, гл. ас. Хр. Бекярова, гл. ас.Й. Кичева, гл. ас. Е. Пеева и гл. ас. Ил. Стефанова) и биофизика (проф. Ю. Луканов, доц. А. Кръстев, гл. ас. Пл. Загорчев, гл. ас. В. Кацаров, гл. ас. В. Турийски и ст. ас. Н. Присадова).

Публикации

Публикации в периода 2010 – 2015 г. са 42 в реферирани международни списания, от които 8 в списания с IF:

 • Amino Acid
 • Molecules
 • Food and Function
 • Folia Medica
 • Science & Technologies
 • West Indian Medical Journal
 • Laser Physics
 • Phytomedicine
 • Applied Biochemistry and Biotechnology
 • Biotechnology and Biotechnological Equipment

Монографии

В. Турийски, Р. Ардашева, А. Кръстев – Ефекти на повишено вътрекоремно налягане, изследван чрез лабораторен модел. Пловдив 2018

Дисертации

 • „Изследване ефектите от действието на магнитно поле върху биологични обекти” гл. ас. Д. Генков, кбфн, 1975 г.
 • „Относно съществуването на един утеротонизиращ фактор и неговата роля по време на бременност, нейната патология и раждането” Доц. Ю. Луканов, дмн, 1985 г.
 • „Влияние на късоверижните и на октановата мастни киселини върху съдовия тонус” ст. ас. А. Кръстев, кбн, 1987 г.
 • „Участие на метаболити на Alternaria solani в биологична активност в Са2+ хомеостаза” гл. ас. Е. Милиева, ксн, 1997 г.
 • „Проучвания върху качествата на дренове, от пластифициран поливинилхлорид с DI(2-ETHYL-HEXYL) PHTHALATE, за аспирационен дренаж в гръдна хирургия” гл. ас. Й. Кичева, дбф, 1999 г.
 • „Изследване на въздействия на екстракти от торф върху съкратителната активност на гладко-мускулни препарати” гл. ас. П. Загорчев, дб, 2002 г.
 • „Проучване действието на антихоленестеразните средства галантамин и такрин върху гладка мускулатура и върху евакуаторната функция на стомашно-чревния тракт на плъх” гл. ас. В. Турийс-ки, дб, 2007 г.
 • „Мотилитет и евакуаторна функция на гастроинтестиналния тракт -in vitro и in vivo проучвания при медикамнтозна стимулация и инхибиция на гладката мускулатура” Доц. А. Кръстев, дбн, 2009 г.

В катедрата са разработени и успешно защитени две дисертации за образователна и научна степен „Доктор(PhD)” (научен ръководител – доц. Кръстев) по медицинска рентгенология и радиология:

 • „Експериментално проучване на рентгенологично установени странични действия на etho-suximide в гастроинтестиналния тракт и церебралната хемодинамика” гл. ас. д-р Вл. Сираков, дбн, 2000 г.
 • „Възможности на компютър томографската колонография за изследване на заболявания на дебелото черво” д-р Н. Сираков, дм, 2009 г.

Поради спецификата на катедрата някои от научните разработки прерастват в изобретения и рационализации в различни области на науката и практиката. Значим принос в това отношение имат гл. ас. Атмаджов, доц. Кръстев, доц. Милиева, гл. ас. Кацаров и гл. ас. Загорчев.
Защитена е втора за Катедрата дисертация за научна степен „доктор на науките“ – тази на доц. П. Загорчев „Сравнителни аспекти на биологичната активност на торфа и технологични фактори при подготовка за клинично приложение“ (2013), както и 2 – за образователна и научна степен „доктор“:

 • Н. Присадова: „Специфични неантихолинестеразни механизми на действие на Tacrine върху гладкомускулна тъкан от стомах на плъх“ (2011)
 • И. Стефанова: „Въздействие на високомолекулни Майярови реакционни продукти върху биоелектричната и съкратителна активност на стомашни гладки мускули“ (2012).
 • Гл. ас. Екатерина Зайцева, дб – „Цитогенетично действие на терапевтичен протонен поток с енергия 170 MeV на човешките клетки“ – 2012 г.
 • Гл. ас. Валери Славчев, дф – „Оптични методи за модулиране на свръхкъси лазерни импулси“ – 2016 г.
 • Гл. ас. Райна Ардашева, дб – „In vivo & in vitro изследване на функционални и биохимични увреждания в тъкани и органи на гастроинтестиналния тракт при експериментален модел на повишено вътрекоремно налягане“ – 2017 г.
 • Гл. ас. Мина Пенчева, дб – „Значение и клинично приложение на тестикуларния ангиотензин-конвертиращ ензим като биомаркер за фертилитет при мъжа“ – 2019 г.

В този период са хабилитирани проф. Атанас Кръстев, дбн, и доц. В. Турийски, дб.