Катедра по медицинска физика и биофизика

Колектив на катедра по медицинска физика, Медицински университет – Пловдив

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон : 032/200 689


Учебна дейност

Програми

Конспекти

 • Конспект по Информационни технологии за Фармацевти
 • Конспект по Висша математика за Фармацевти

 • Учебната дейност на катедрата се състои в изнасянето на специализирани лекционни курсове по медицинска физика и биофизика за медици, стоматолози, а от 2003 г. и за фармацевти. За всяка от дисциплините лекционните курсове са специфични.

  Лабораторните упражнения са предназначени за запознаване на студентите с работата на различни измерителни апарати и овладяване на някои физични принципи, намиращи широко приложение в медицината, стоматологията и фармацията. Разкриват се биофизичните механизми на някои физиологични процеси: трансмембранен транспорт, генезис на мембранни потенциали и специфични особености на акционите потенциали при различни видове възудими тъкани.

  Подробно се обсъждат мускулното съкращение, механизмите на предаване на междуклетъчна информация и трансформацията й във вътреклетъчна, влиянието на йонизиращата радиация върху биологични обекти, протичането на електричен ток през тъканите и влиянието му върху тях.

  Новости в учебната дейност през последните пет години са:

  • Въвеждане на обучение по медицинска физика и по биофизика на английски език за студенти по медицина и по дентална медицина.
  • Новоиздадени учебници и помагала:
   • Кръстев, А., В. Турийски, Е. Кацарова, Р. Ардашева, Х. Спасова: Основи на медицинската физика с елементи на биофизика (2009);
   • Todorov, V., E. Milieva: Book of admission tests in physics for students of medicine and pharmacy (2011);
   • Тодоров, В., Е. Милиева: Cборник от входящи тестове по физика за студенти по медицина и фармация (2013);
   • Milieva, E., Lecture handouts in medical physics for medical students (2014);
   • Милиева, Е. и сътр.: Mедицинска физика в тематични слайдове за студенти по медицина (2014).

  Академичен състав

  Ръководители на Катедрата:
  •доц. Никола Карабашев (1945 – 1947 г.)
  •проф. д-р Виктор Врански (1948 – 1953 г.)
  •доц. Димитрия Иванова (1954 – 1967 г.)
  •гл. ас. Мария Стефанова (1967 – 1975 г.)
  •доц. Добри Генков, дм (1975 – 1977 г.)
  •проф. Юлиян Луканов, дм (1977 – 2004 г.)
  •проф. Атанас Кръстев, дбн (2004 – 2020г.)
  •проф. Пламен Загорчев, дбн (2020 г. – до момента)


  Проф. Пламен Загорчев, дбн – Ръководител катедра

  Тел: 032/200 690
  e-mail: [email protected]

  Проф. Валентин Турийски,дб

  Тел: 032/200 684
  e-mail: [email protected]

  Проф. Манчо Манев, доктор на математическите науки

  Тел: : 032/200 689
  e-mail: [email protected]

  Доц. Илиана Стефанова, дб

  Тел: 032/200 686
  e-mail: [email protected]

  Доц. Наталия Присадова, дб – Отговорник по качеството

  Тел: 032/200 686
  e-mail: [email protected]

  Доц. Христо Манев, доктор по математика – Отговорник ДО

  Тел: 032/200 689
  e-mail: [email protected]

  Гл. ас. Райна Ардашева, дб

  Тел: 032/200 687
  e-mail: [email protected]

  Гл. ас. Валери Славчев, дф – Отговорник по УД

  Тел: 032/200 685
  e-mail: [email protected]

  Гл. ас. Екатерина Зайцева, дб- Отговорник ЗБУТ И ПБ

  Тел: 032/200 687
  e-mail: [email protected]

  Гл. ас. Мина Пенчева, дб – Отговорник НИД

  Тел: 032/200 685
  e-mail: [email protected]

  Ас. Вера Гледачева

  Тел: 032/200 688
  e-mail: [email protected]

  Ас. Виктор Йотов

  Тел: 032/200 685
  e-mail: [email protected]

  Ас. Ценка Грънчарова – Отговорник РНИ

  Тел: 032/200 687
  e-mail: [email protected]

   


  Технически състав

  лаб. Светoслав Матов – Зам. отговорник РНИ

  Тел: 032/200 688
  e-mail: [email protected]

  Анна Минева – медицински лаборант

  Тел:
  e-mail:

  Мирослав Николов – медицински лаборант

  Тел: 032/200 688
  e-mail:

  Селбие Ибрям – хигиенист

  Тел:
  e-mail: [email protected]

  Марияна Панчева – хигиенист

  Тел:
  e-mail:

  Научна дейност

  Основни направления:

  • Специфични неантихолинестеразни механизми на влияние на антихолинестеразни лекарствени средства върху моторната и евакуаторната функция на стомошно-чревния тракт – предпоставка за характерни странични ефекти.
   въздействие на меланоидни върху биоелектричната и съкратителната активност на гладки мускули.
  • Действие на екстракт от прополис върху индуцирани с ацетилхолин и адреналин контракции на гладки мускули от стомах и портална вена на плъх.
  • Физика на вълновите процеси.
  • Създаване на експериментален модел на повишено вътрекоремно налягане и абдоминален компартмънт синдром при плъхове. Преживяемост. Промени в системна и регионална хемодинамика, мотилитет и евакуаторна функция на ГИ тракт и на реактивността на ГМ от ГИ тракт при състояния с различни по стойност и продължителност интраабдоминално налягане.
  • Изследване на въздействието на биологичноактивни фракции от пелоиди, фитопрепарати, етерични масла и лекарствени средства върху съкратителната гладкомускулна активност.
  • Оценяване на биоадхезивната способност на лекарствени препарати върху нативна тъкан.
  • Дозиметрия на нискоинтензивно лазерно и ултравиолетово лъчение, използвани в стоматологичната практика и в биотехнологиите.
  • Радиационни ефекти на ускорени електрони (линеен ускорител SIEMENS PRIMUS HE 3561) върху serotonin-предизвикани механични и биоелектрични процеси в гладкомускулни клетки и тъкани от гастроинтестинален тракт и кръвоносни съдове на целотелесно облъчени плъхове

  35 съобщения, включително в:

  • Experimental models and methods in Biomedical Research, 2010, Sofia
  • Ecology and Health 2010, Proceedings of eighth scientific-technical conference with international participation, Plovdiv, 2010;
  • 16th ISQE`2010 – Sixteenth international school on quantum electronics“ Laser physics and applications“ – Nesebar.
  • 17th ISQE‘2012 – Seventeenth International School on Quantum Electronics: „Laser Physics and Applications“, Nessebar.
  • 3rd Annual International Laser Physics Workshop LPHYS’14, Sofia, 2014
  • ELI Beamlines Summer School, Prague, 2014
  • 27th ECNP, Berlinq 2014.

  Списания

  • Autonomic Neuroscience
  • Journal of Applied Biomedicine
  • Physiological reseafch
  • Optik
  • Journal of Optoelectronics and Advanced Materials
  • Eur. J. Phys. Rehabil. Med.
  • International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
  • Applied Numerical Mathematics
  • Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences
  • Acta Morphologica et Anthropologica

  През 2010 – 2015 г. двукратно е реализирана интензивна образователна програма по проект „Еразъм“: Nuclear Pharmacy Intensive Course for Students in Pharmacy, Medicine, Medical Physics and Nuclear Chemistry (2012 и 2013).

  Учебници

  Преподаватели от катедрата (М. Стефанова, Д. Генков и П. Атмаджов) участват при написването на всички учебници и ръководства за лабораторни упражнения по медицинска физика и биофизика, издавани в страната до 1983 г.

  Преподаваният материал непрекъснато се осъвременява, което налага и самостоятелното издаване на нови учебници и ръководства.

  През 1998 г. гл. ас. Милиева съвместно с колектив от Италия издава учебник по физика, който се използва от индийските студенти.

  През 2003/4 г. колективи от катедрата разработват и издават ръководства по медицинска физика и биофизика, които отразяват по-пълно направените промени в лекционните курсове и съвременното развитие на тези научни дисциплини. След разкриване на Фармацевтичен факултет учебните помагала са адаптирани за студентите от новата специалност.

  Издадени са „Лекционен пътеводител” по физика на български и на английски език (доц. Е Милиева, 2007) и учебник „Основи на медицинската физика с елементи на биофизика” (2009) с автори Кръстев, Турийски, Кацарова, Ардашева и Спасова. (Кацарова Е. и Спасова Хр. oт ДЕСО при МУ).

  В катедрата системно се работи по повишаване на квалификацията на преподавателите. Израз на това са взетите специалности по медицинска и санитарна физика (проф. Ю. Луканов, доц. Д. Генков, гл. ас. М. Стефанова, гл. ас. П.Атмаджов, доц. Ем. Милиева, гл. ас. Хр. Бекярова, гл. ас.Й. Кичева, гл. ас. Е. Пеева и гл. ас. Ил. Стефанова) и биофизика (проф. Ю. Луканов, доц. А. Кръстев, гл. ас. Пл. Загорчев, гл. ас. В. Кацаров, гл. ас. В. Турийски и ст. ас. Н. Присадова).

  Публикации

  Публикации в периода 2010 – 2015 г. са 42 в реферирани международни списания, от които 8 в списания с IF:

  • Amino Acid
  • Molecules
  • Food and Function
  • Folia Medica
  • Science & Technologies
  • West Indian Medical Journal
  • Laser Physics
  • Phytomedicine
  • Applied Biochemistry and Biotechnology
  • Biotechnology and Biotechnological Equipment

  Монографии

  В. Турийски, Р. Ардашева, А. Кръстев – Ефекти на повишено вътрекоремно налягане, изследван чрез лабораторен модел. Пловдив 2018

  Дисертации

  • „Изследване ефектите от действието на магнитно поле върху биологични обекти” гл. ас. Д. Генков, кбфн, 1975 г.
  • „Относно съществуването на един утеротонизиращ фактор и неговата роля по време на бременност, нейната патология и раждането” Доц. Ю. Луканов, дмн, 1985 г.
  • „Влияние на късоверижните и на октановата мастни киселини върху съдовия тонус” ст. ас. А. Кръстев, кбн, 1987 г.
  • „Участие на метаболити на Alternaria solani в биологична активност в Са2+ хомеостаза” гл. ас. Е. Милиева, ксн, 1997 г.
  • „Проучвания върху качествата на дренове, от пластифициран поливинилхлорид с DI(2-ETHYL-HEXYL) PHTHALATE, за аспирационен дренаж в гръдна хирургия” гл. ас. Й. Кичева, дбф, 1999 г.
  • „Изследване на въздействия на екстракти от торф върху съкратителната активност на гладко-мускулни препарати” гл. ас. П. Загорчев, дб, 2002 г.
  • „Проучване действието на антихоленестеразните средства галантамин и такрин върху гладка мускулатура и върху евакуаторната функция на стомашно-чревния тракт на плъх” гл. ас. В. Турийс-ки, дб, 2007 г.
  • „Мотилитет и евакуаторна функция на гастроинтестиналния тракт -in vitro и in vivo проучвания при медикамнтозна стимулация и инхибиция на гладката мускулатура” Доц. А. Кръстев, дбн, 2009 г.

  В катедрата са разработени и успешно защитени две дисертации за образователна и научна степен „Доктор(PhD)” (научен ръководител – доц. Кръстев) по медицинска рентгенология и радиология:

  • „Експериментално проучване на рентгенологично установени странични действия на etho-suximide в гастроинтестиналния тракт и церебралната хемодинамика” гл. ас. д-р Вл. Сираков, дбн, 2000 г.
  • „Възможности на компютър томографската колонография за изследване на заболявания на дебелото черво” д-р Н. Сираков, дм, 2009 г.

  Поради спецификата на катедрата някои от научните разработки прерастват в изобретения и рационализации в различни области на науката и практиката. Значим принос в това отношение имат гл. ас. Атмаджов, доц. Кръстев, доц. Милиева, гл. ас. Кацаров и гл. ас. Загорчев.
  Защитена е втора за Катедрата дисертация за научна степен „доктор на науките“ – тази на доц. П. Загорчев „Сравнителни аспекти на биологичната активност на торфа и технологични фактори при подготовка за клинично приложение“ (2013), както и 2 – за образователна и научна степен „доктор“:

  • Н. Присадова: „Специфични неантихолинестеразни механизми на действие на Tacrine върху гладкомускулна тъкан от стомах на плъх“ (2011)
  • И. Стефанова: „Въздействие на високомолекулни Майярови реакционни продукти върху биоелектричната и съкратителна активност на стомашни гладки мускули“ (2012).
  • Гл. ас. Екатерина Зайцева, дб – „Цитогенетично действие на терапевтичен протонен поток с енергия 170 MeV на човешките клетки“ – 2012 г.
  • Гл. ас. Валери Славчев, дф – „Оптични методи за модулиране на свръхкъси лазерни импулси“ – 2016 г.
  • Гл. ас. Райна Ардашева, дб – „In vivo & in vitro изследване на функционални и биохимични увреждания в тъкани и органи на гастроинтестиналния тракт при експериментален модел на повишено вътрекоремно налягане“ – 2017 г.
  • Гл. ас. Мина Пенчева, дб – „Значение и клинично приложение на тестикуларния ангиотензин-конвертиращ ензим като биомаркер за фертилитет при мъжа“ – 2019 г.

  В този период са хабилитирани проф. Атанас Кръстев, дбн, и доц. В. Турийски, дб.