Секция по Лъчелечение и нуклеарна медицина

Колектив на секция "Лъчелечение и нуклеарна медицина"
Колектив на секция „Лъчелечение и нуклеарна медицина“

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон :


Учебна дейност

Академичен състав

адм. асистент д-р Мария Влайкова – ръководител на Секция

Тел: 0878705639
e-mail: [email protected]

асистент д-р Любка Михова

Тел: 0888394029
e-mail: [email protected]

асистент д-р Веселин Попов, дм

Тел: 0895745051
e-mail: [email protected]

асистент д-р Албена Ботушанова, дм

Тел: 0888277662
e-mail: [email protected]

асистент д-р Атанас Михов

Тел: 0885750743
e-mail: [email protected]

асистент д-р Никола Георгиев

Тел: 0876262733
e-mail: [email protected]

Научна дейност

Учебници

Публикации

Монографии

Дисертации