Секция Лъчелечение и нуклеарна медицина

Колектив на секция "Лъчелечение и нуклеарна медицина"
Колектив на секция “Лъчелечение и нуклеарна медицина”

Контакти

e-mail : nucl.med@mf.mu-plovdiv.bg
Телефон :


Учебна дейност

Академичен състав

  • д-р Мария Влайкова – ръководител на Секция
  • д-р Васил Лазаров Станчев, дм
  • д-р Мариана Илиева Маровска
  • д-р Любка Стоянова Михова
  • д-р Атанас Илиев Михов

Научна дейност

Учебници

Публикации

Монографии

Дисертации