Секция по Лъчелечение и нуклеарна медицина

Колектив на секция "Лъчелечение и нуклеарна медицина"
Колектив на секция „Лъчелечение и нуклеарна медицина“

Контакти

e-mail : nucl.med@mf.mu-plovdiv.bg
Телефон :


Учебна дейност

Академичен състав

адм. асистент д-р Мария Влайкова – ръководител на Секция

Тел: 0878705639
e-mail: mariya.vlaykova@mu-plovdiv.bg

асистент д-р Любка Михова

Тел: 0888394029
e-mail: lyubka.mihova@mu-plovdiv.bg

асистент д-р Веселин Попов, дм

Тел: 0895745051
e-mail: veselin.popov@mu-plovdiv.bg

асистент д-р Албена Ботушанова, дм

Тел: 0888277662
e-mail: albena.botushanova@mu-plovdiv.bg

асистент д-р Атанас Михов

Тел: 0885750743
e-mail: atanas.mihov@mu-plovdiv.bg

асистент д-р Никола Георгиев

Тел: 0876262733
e-mail: nikola.georgiev@mu-plovdiv.bg

Научна дейност

Учебници

Публикации

Монографии

Дисертации