Секция по Лъчелечение и нуклеарна медицина

Колектив на секция "Лъчелечение и нуклеарна медицина"
Колектив на секция „Лъчелечение и нуклеарна медицина“

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон :


Учебна дейност

Академичен състав

Доц. д-р Веселин Попов, дм – ръководител катедра

доц. д-р Веселин Попов, дм
Тел: 0882 555 812
e-mail: [email protected]

Д-р Албена Ботушанова, дм

Тел: 0888277662
e-mail: [email protected]

Д-р Стефан Павлов – докторант

Тел: 0886 816 359
e-mail: [email protected]

Д-р Гюлхан Сюлейман – асистент

д-р Гюлхан Сюлейман
Тел: 0896 828 868
e-mail: [email protected]

асистент д-р Атанас Михов

Тел: 0885750743
e-mail: [email protected]

асистент д-р Никола Георгиев

Тел: 0876262633
e-mail: [email protected]

Научна дейност

Учебници

Публикации

Монографии

Дисертации