Секция Медицинска онкология

Колектив на секция Медицинска онкология, Медицински университет - Пловдив
Колектив на секция Медицинска онкология, Медицински университет – Пловдив

Контакти

e-mail : oncology@mf.mu-plovdiv.bg
Телефон :


Учебна дейност

Академичен състав

  • проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм – ръководител на Катедрата
  • доц. д-р Иванка Славейкова Ненова-Чилова, дм
  • д-р Елина Белева, дм

Научна дейност

Учебници

Публикации

Монографии

Дисертации