Секция по хематология

Колектив на катедра по хематология, МУ - Пловдив
Колектив на катедра по хематология, МУ – Пловдив

Контакти

Секретар: Люси Бистрева
e-mail : hematology@mf.mu-plovdiv.bg
Телефон: 032 602 596


Учебна дейност

Информация относно провеждането на семестриалните и държавни изпити в Първа катедра по вътрешни болести


Академични стандарти

Академичен стандарт за учебна дисциплина „Хематология”
Академичен стандарт за учебна дисциплина „Клинична хематология”

Програми

Учебна програма по „Хематология”

Конспекти

Конспект за семестриален изпит по „Хематология”
Конспект за държавен изпит по „Вътрешни болести” в I-ва катедра по вътрешни болести

Източници за самостоятелна подготовка

 • Вътрешни болести под редакцията на проф. Ф. Николов ( 2020)
 • Клиника и терапия на вътрешните болести – І част под редакцията на проф Ф Николов, І издание (2013)
 • Клиника и терапия на вътрешните болести – І част под редакцията на проф А. Джурджев, ІІ преработено издание (2005)
 • Клинична хематология І и ІІ том; под редакцията на порф Т.Лисичков и Т.Мешков (2004)
 • Терапия на вътрешните болести под редакцията на проф И.Карастанев, А.Джурджев; ВМИ Пловдив (1999).
 • Клиниката по хематология води началото си от 1968 г., когато към ІІІ вътрешна клиника се отделя сектор с 18 легла. Първите хематолози, работили в Сектора, са д-р И. Балтов, д-р В. Кирова, д-р В. Вакрилов, д-р К. Пенчева, д-р И. Христова, д-р Ж. Грудева и д-р Ст. Горанов. През месец декември 1989 г. Секцията се обособява като самостоятелна клиника към І катедра по вътрешни болести.

  Академичният състав на клиниката осъществява цялостното обучение по клинична хематология на:

  • студенти-медици ІV медицински курс (15 лекции, 30 клинични упражнения);
  • стажант-лекари;
  • специализиращи Клинична хематология;
  • специализиращи Вътрешни болести модул Клинична хематология;
  • специализиращи Обща медицина модул Клинична хематология.

  Секцията по хематология разполага с 30 легла клиничен стационар, сектор за хипо и аплазийни състояния, сектор за вродени коагулопатии и хемолитични анемии, дневен стационар и приемно-консултативен кабинет.

  Предстои откриването на сектор за стволовоклетъчна трансплантация.

  Клиниката е утвърден център от републиканско ниво за диагноза, лечение и проследяване на всички заболявания на кръвта и кръвотворните органи. Тя е единственото високоспециализирано такова звено в южна България. Годишно през стационарите на клиниката се хоспитализират около 3000 пациенти.

  В диагностичната дейност се прилагат най-съвременни диагностични методи: имунохистохимия, цитохимия, периферна и костно-мозъчна флоуцитометрия, класическа цитогенетика, молеку-лярно-генетичен анализ, имуноелектрофореза, пълен хемостазен статус.

  В лечебната дейност се прилагат всички конвенционални, интензифицирани, високодозови и спасяващи химиотерапевтични режими. Основното ядро на академичният състав е със специалност по вътрешни болести и клинична хематалогия, а сестринският персонал обучен за специфичните дейности в лечението и обслужването на пациенти с малигнени хемопатии, вродени и придобити коагулопатии и анемии.

  В секцията функционира, съгласно националния Стандарт по клинична хематология Клиничен комитет, който е оторизиран да уточнява крайната диагноза, клиничния стадий, рисковия индекс и терапевтичната стратегия за всички пациенти с малигнени хемопатии, диагностицирани на територията на Южна България.


  ЛЕКЦИОННА ПРОГРАМА ПО КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА – ІV КУРС, ЗИМЕН/ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР -2018/19г.


  ПРОГРАМА ЗА КЛИНИЧНИТЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО ХЕМАТОЛОГИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ІV МЕДИЦИНСКИ КУРС, II-ри СЕМЕСТЪР 2018/2019 г.


  Академичен състав

  Ръководители на Секцията по хематология:
  проф. д-р К. Атанасов, дмн
  проф. д-р И. Карастанев, дмн
  проф. д-р И. Кърнолски, дмн
  проф. д-р Ст. Горанов, дмн (от 2001 г.)


  Проф. д-р Веселина Горанова Маринова, дм –ръководител на Секцията

  Тел: 0888 885741
  e-mail: Veselina.Goranova@mu-plovdiv.bg

  Проф д-р Стефан Горанов, дмн

  Тел: 0888 889627
  e-mail: Stefcho.Goranov@mu-plovdiv.bg

  Гл. асистент д-р Емил Спасов, дм

  Тел: 0888 968053
  e-mail: Emil.Spasov@mu-plovdiv.bg

  Д-р Катя Сотирова – асистент

  Тел: 0888548642
  e-mail: Katya.Sotirova@mu-plovdiv.bg

  Д-р Пенчо Георгиев, д.м – асистент

  Тел: 0888520139
  e-mail: pencho.georgiev@mu-plovdiv.bg

  Д-р Катя Сапунарова, д.м. – асистент

  Тел: 0887860806
  e-mail: katya.sapunarova@mu-plovdiv.bg

  Д-р Христина Иванова – асистент

  Тел: 0888548642
  e-mail: Hristina.Ivanova@mu-plovdiv.bg

  Д-р Васко Гръкланов, д.м. – хоноруван асистент

  Тел: 0895716528
  e-mail: Vasko.Graklanov@mu-plovdiv.bg

  Д-р Мария Димитрова – хоноруван асистент

  Тел: : 0898 232664
  e-mail: mariya.dimitrova@mu-plovdiv.bg

  Д-р Виктория Бабачева -Бахчеванова-хоноруван асистент

  Тел: 0889 377366
  e-mail: victoriya.babacheva@mu-plovdiv.bg

  Научна дейност

  От момента на своето създаване в Катедрата по клинична хематология са защитени общо 4 дисертации и 3 хабилитации.

  Основните научни направления на академичния състав са:

  • заболяванията на плазматичната редица и техните усложнения (миеломна нефропатия, костни поражения, AL амилоидоза и болести на лековерижните отложения)
  • епидемиология на лимфопролиферативните заболявания и острите левкемии, органни дисфункции при вродени таласемии.

  За последните 5 години академичният състав има 24 публикации, от които 11 в списания с IF и над 40 съобщения на наши и международни научни форуми. Клиниката е признат международен център за научни проучвания с отлични отзиви от международни одити.

  От 2005 г. Клиниката по хематология е домакин и организатор на традиционни национални хематологични конференции с международно участие. Секцията по хематология с нейните структури, материално-техническа база, висок професионализъм и научен потенциал на кадрите є, покрива изискванията за ІІІ ниво на компетентност и е водещо специализирано хематологично звено от регионален и национален мащаб.

  Учебници

  Публикации

  Монографии

  Дисертации