Секция по хематология

Колектив на катедра по хематология, МУ - Пловдив
Колектив на катедра по хематология, МУ – Пловдив

Контакти

Секретар: Люси Бистрева
e-mail : [email protected]
Телефон: 032 602 596


Учебна дейност

Информация относно провеждането на семестриалните и държавни изпити в Първа катедра по вътрешни болести


Академични стандарти

Академичен стандарт за учебна дисциплина „Хематология”

Програми

Конспекти

Източници за самостоятелна подготовка

 • Вътрешни болести под редакцията на проф. Ф. Николов ( 2020)
 • Клиника и терапия на вътрешните болести – І част под редакцията на проф Ф Николов, І издание (2013)
 • Клиника и терапия на вътрешните болести – І част под редакцията на проф А. Джурджев, ІІ преработено издание (2005)
 • Клинична хематология І и ІІ том; под редакцията на порф Т.Лисичков и Т.Мешков (2004)
 • Терапия на вътрешните болести под редакцията на проф И.Карастанев, А.Джурджев; ВМИ Пловдив (1999).
 • Клиниката по хематология води началото си от 1968 г., когато към ІІІ вътрешна клиника се отделя сектор с 18 легла. Първите хематолози, работили в Сектора, са д-р И. Балтов, д-р В. Кирова, д-р В. Вакрилов, д-р К. Пенчева, д-р И. Христова, д-р Ж. Грудева и д-р Ст. Горанов. През месец декември 1989 г. Секцията се обособява като самостоятелна клиника към І катедра по вътрешни болести.

  Академичният състав на клиниката осъществява цялостното обучение по клинична хематология на:

  • студенти-медици ІV медицински курс (15 лекции, 30 клинични упражнения);
  • стажант-лекари;
  • специализиращи Клинична хематология;
  • специализиращи Вътрешни болести модул Клинична хематология;
  • специализиращи Обща медицина модул Клинична хематология.

  Секцията по хематология разполага с 30 легла клиничен стационар, сектор за хипо и аплазийни състояния, сектор за вродени коагулопатии и хемолитични анемии, дневен стационар и приемно-консултативен кабинет.

  Предстои откриването на сектор за стволовоклетъчна трансплантация.

  Клиниката е утвърден център от републиканско ниво за диагноза, лечение и проследяване на всички заболявания на кръвта и кръвотворните органи. Тя е единственото високоспециализирано такова звено в южна България. Годишно през стационарите на клиниката се хоспитализират около 3000 пациенти.

  В диагностичната дейност се прилагат най-съвременни диагностични методи: имунохистохимия, цитохимия, периферна и костно-мозъчна флоуцитометрия, класическа цитогенетика, молеку-лярно-генетичен анализ, имуноелектрофореза, пълен хемостазен статус.

  В лечебната дейност се прилагат всички конвенционални, интензифицирани, високодозови и спасяващи химиотерапевтични режими. Основното ядро на академичният състав е със специалност по вътрешни болести и клинична хематалогия, а сестринският персонал обучен за специфичните дейности в лечението и обслужването на пациенти с малигнени хемопатии, вродени и придобити коагулопатии и анемии.

  В секцията функционира, съгласно националния Стандарт по клинична хематология Клиничен комитет, който е оторизиран да уточнява крайната диагноза, клиничния стадий, рисковия индекс и терапевтичната стратегия за всички пациенти с малигнени хемопатии, диагностицирани на територията на Южна България.

  Академичен състав

  Ръководители на Секцията по хематология:
  проф. д-р К. Атанасов, дмн
  проф. д-р И. Карастанев, дмн
  проф. д-р И. Кърнолски, дмн
  проф. д-р Ст. Горанов, дмн


  Проф. д-р Веселина Горанова Маринова, дм –ръководител на Секцията

  Тел: 0888 885741
  e-mail: [email protected]

  Гл. асистент д-р Емил Спасов, дм

  Тел: 0888 968053
  e-mail: [email protected]

  Гл. асистент д-р Пенчо Георгиев, д.м

  Тел: 0888520139
  e-mail: [email protected]

  Гл. асистент д-р Катя Сапунарова, д.м.

  Тел: 0887860806
  e-mail: [email protected]

  Гл. асистент д-р Васко Гръкланов, д.м.

  Тел: 0895716528
  e-mail: [email protected]

  Д-р Катя Сотирова – асистент

  Тел: 0888548642
  e-mail: [email protected]

  Д-р Христина Иванова – асистент

  Тел: 0888548642
  e-mail: [email protected]

  Д-р Виктория Бабачева – асистент

  Тел: 0889 377366
  e-mail: [email protected]

  Д-р Мария Димитрова – хоноруван асистент

  Тел: : 0898 232664
  e-mail: [email protected]

  Д-р Методи Петров – хоноруван асистент

  Тел: 0884653362
  e-mail: [email protected]

  Научна дейност

  От момента на своето създаване в Катедрата по клинична хематология са защитени общо 4 дисертации и 3 хабилитации.

  Основните научни направления на академичния състав са:

  • заболяванията на плазматичната редица и техните усложнения (миеломна нефропатия, костни поражения, AL амилоидоза и болести на лековерижните отложения)
  • епидемиология на лимфопролиферативните заболявания и острите левкемии, органни дисфункции при вродени таласемии.

  За последните 5 години академичният състав има 24 публикации, от които 11 в списания с IF и над 40 съобщения на наши и международни научни форуми. Клиниката е признат международен център за научни проучвания с отлични отзиви от международни одити.

  От 2005 г. Клиниката по хематология е домакин и организатор на традиционни национални хематологични конференции с международно участие. Секцията по хематология с нейните структури, материално-техническа база, висок професионализъм и научен потенциал на кадрите є, покрива изискванията за ІІІ ниво на компетентност и е водещо специализирано хематологично звено от регионален и национален мащаб.

  Учебници

  1. Ст. Горанов, В Горанова-Маринова. Раздел „ Болести на кръвта и кръвотворните органи“ във Вътрешни болести – диагноза и терапия – том II. Под редакцията на Ж. Милева, Г. Нешев и Ал. Шинков. зд. „Арсо“ гр София. “, 2020г
  2. Ст. Горанов, Ж. Грудева-Попова, В Горанова-Маринова и И. Ненова – Чилова. Раздел „Хематология“ във „Вътрешни болести“. Под редакцията на Ф. Николов. Издателство Лакс букс, гр Пловдив, 2020г
  3. В. Горанова-Маринова. Вътрешни болести . Учебник за студенти – бакалаври по медицина. Под редкацията на на Вл. Андонов. Раздел „ Болести на кръвта и кръвотворните органи“. Издателство МУ-Пловдив, 2019г
  4. Ст. Горанов, В. Горанова-Маринова. Раздел „Болести на кръвта и кръвотворните органи“ в „Пропедевтика и съвременни изследвания на вътрешните болести“ -том II. Под редакцията на Ж. Милева, Г. Нешев и Ал. Шинков. Издателство „Арсо“ гр София, 2016г.

  Публикации

  Монографии

  1. Горанова-Маринова В и Горанов Ст. Болести на леките вериги и моноклонaлните имуноглобулини. Издателство на МУ-Пловдив 2020г ISBN 978 -619 – 237 – 055-8
  2. Димитров И, Спасов Е. Управление на общественото здравеопазване в Европейския съюз и България. Предизвикателства през здравната сигурност в условията на кризата, породена от COVID-19 пандемията. Издателство „Талант“ Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, гр Пловдив 2021г ISBN 978-619-203-310-1

  Дисертации

  В последните 5 г:

  1. Катя Г. Сапунарова „ Проучване върху костната минерална плътност и маркери на костния метаболизъм при български пациенти с трансфузионно зависима β – таласемия на възраст над 18г“. МУ-Пловдив 2020г
  2. Пенчо Г. Георгиев. Ефект на хелатиращата терапия върху желязното свръхнатоварване, чернодробната и сърдечна дисфункции при възрастни пациенти с трансфузионно зависима β –таласемия. МУ-Пловдив, 2020г
  3. Васко А. Гръкланов. Серумни нива витамин Д при пациенти с Неходжкинови лимфоми. МУ-Пловдив, 2020г