Ресурси Проект „НУКБПИ и BBMRI-BG“

СПРАВКА
за дълготрайни материални активи – ДМА (научна апаратура, компютри, скенери и др.), 

придобити за I-ви етап от изпълнение на проект „НУКБПИ и BBMRI-BG“

 

Презентация с инфраструктурни ресурси в звената-изпълнители на дейности по проект „НУКБПИ и BBMRI-BG“