Структура

Структура и правила на управление

Медицински университет – София Проект „Национален Университетски комплекс за биомедицински приложни изследвания, обвързан с участие в  BBMRI-ERIC“ (НУКБПИ и BBMRI-BG),
обект от НПКНИ, Споразумение Д01-395/18.12.2020 г.
Медицински университет – Пловдив

Партньори:

 • Медицински университет – София (Координатор на проекта)
 • Медицицински университет – Пловдив
  • Катедра по медицинска биология
  • Катедра по микробиология и имунология

Чл. 1. Структурата на управление на настоящото партньорство включва  Научен съвет, Изпълнителен съвет и Координатор на проекта.

Чл. 2. (1) Всеки партньор по това споразумение определя с изрично решение на своите органи лицата, които ще го представляват.

(2) Страните се съгласяват, че Научният съвет се създава като постоянен колективен консултативен орган на проект „НУКБПИ – BBMRI-BG “ при получаване на покана за подписване на административен договор.

(3) Членовете на НС са лицата, представляващи всички научни звена, лаборатории и центрове на участващите партньори по този договор.

–––––––

(5) Председател на НС е Координаторът на проект „НУКБПИ –BBMRI-BG“.

(6) Председателят на НС:

 1. насрочва и свиква НС ;
 2. ръководи заседанията на НС;
 3. предлага дневен ред на заседанията.

(7) При отсъствие на председателя, заседанието на НС се ръководи от определен от присъстващите член на НС.

(8) НС се свиква с Покана, в която се посочва дневен ред, ден и час на заседанието. Поканата се изпраща по електронна поща до членовете на НС, в срок не по-късно от 7 дни преди деня на заседанието. Заседанието се счита за редовно ако на него присъстват повече от половината членове на НС. Ако в деня и часа на заседанието няма кворум, заседанието се отлага за нова дата, която се съобщава по реда, посочен в предходното предложение. На новата дата заседанието се провежда независимо от броя на присъстващите членове на НС.

(9) Решенията на НС се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите членове, чрез явно гласуване, освен в случаите в които се изисква или е решено предварително да се проведе тайно гласуване. Всеки един от членовете на НС има право на един глас.

(10) Решение по чл.2 ал. 4, т. 4 се приема с мнозинство повече от 2/3 от членовете на ОС. При напускане на партньор напускащият партньор не гласува и неговите гласове се приспадат от мнозинството.

(11) Решенията може да се приемат и неприсъствено, ако за тях са гласували всички членове.

(12) На заседанията на НС присъства без право на глас техническото лице в Административното звено за техническо обслужване на проекта, което води и подписва протокола.

(13) Решенията на НС са задължителни за всички партньори по настоящия договор.


Чл.3 (1) Изпълнителният съвет на настоящото партньорство (ИС) се състои от 7 (седем) членове, трима от които са членове по право, а останалите петима се предлагат и избират от НС .

(2) Членове на ИС по право са Координаторът на проекта, определен от водещата организация, Партньор №1 – МУ-София  и двама представители, съответно по един представител на ръководството на Партньор №1 – МУ-София и Партньор № 2  – МУ-Пловдив. Останалите четирима изборни членове на ИС се избират от НС и стават ръководители на работни пакети, съгласно Работната програма (Приложение №1). При определяне на изборните членове на ИС двама от тях трябва да бъдат представители на Партньор №1 и двама  на Партньор № 2.

(3) Председател на ИС е Координаторът на проекта.


(4) ИС има следните правомощия и функции:

 1. Осигурява изпълнението на Работната програма на проект „НУКБПИ – BBMRI-BG“ и следи за изпълнението на финасовия план;
 2. Определя реда и организира извършването на дейностите на проекта и настоящото партньорство.
 3. Решава всички оперативни въпроси, свързани с управлението на проект „НУКБПИ – BBMRI-BG“
 4. Приема всички технически отчети и други документи, свързани с отчитането на проекта.
 5. Изготвя предложения за промени в или създаване на правила и норми, свързани с дейността на „НУКБПИ – BBMRI-BG“
 6. Изготвя предложения за актуализиране на Работната програма, Финансовия план и процентното разпределение на финансовите средства между партньорите, в случай че те не отговарят на условията на административния договор, изготвен от финансиращата институция.

(5) Координаторът на проекта свиква заседанията на ИС по телефона или по електронна поща, в срок до 2 дни преди датата на заседанието. Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината членове на ИС.

(6) Решенията на ИС се вземат с обикновено мнозинство от всички членове по списъчния състав на ИС. Решенията на ИС могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.


(9) Решенията на ИС са задължителни за всички членове на ИС и за всички партньори по проекта, в т.ч. и за Водещата организация. Решенията се изпращат на партньорите в срок до седем дни от приемането им.

(10) Всеки от членовете може да бъде освободен от длъжност по негова молба или по предложение на ръководителя на съответния партньор. Изборните членове на ИС могат да бъдат освободени с решение на ОС, в случай че не изпълняват задълженията си и/или не изпълняват решенията на ОС.

Чл. 4. (1) На пряко подчинение на Координатора на проекта и с финансови средства на проекта се създава Административно звено за техническо обслужване/АЗТО/ на проект „НУКБПИ – BBMRI-BG“.


(2) Страните по настоящия договор се съгласяват, че напускане на партньор на проект „НУКБПИ – BBMRI-BG“ е допустимо само след приключване на проектен етап и след одобряване от финансиращата институция на предадените от съответния партньор финансови и технически отчети. Фактическото напускането на партньор се обсъжда след получено уведомление от финансиращата институция и уреждане на всички финансови взаимоотношения между напускащия партньор, водещата организация и финансиращата институция.


Чл. 6. (1) Приемане на нови членове в проект „НУКБПИ – BBMRI-BG“ се извършва въз основа на мотивирано заявление от организацията, желаеща да встъпи в проекта, в която кандидатът декларира, че е запознат и приема условията на настоящия договор за партньорство. Заявлението се подава до Координатора на проекта.