Здравен асистент

Център за професионално обучение, МУ – Пловдив


Какво е Здравен асистент и къде може да работи?

Придобилите квалификация по професия „Здравен асистент“, подпомагат /асистират дейностите на медицинските специалисти за подобряване качеството на живот на пациента. Трудовите дейности на болногледача целят оказване на медико-социална и психологическа подкрепа за осигуряване на здравословен начин на живот, ресоциализация и адаптация на болните след операция или при хронични заболявания.

Здравният асистент може да работи в сферата на здравните грижи – в структурите на лечебните заведения за активно лечение, в лечебни заведения за долекуване и в общността. Неговата работа е свързана с подпомагането на дейностите на специалистите по здравни грижи при провеждането на профилактични мероприятия, в лечебния процес и възстановителния период.

В своята работа здравният асистент спазва правилата за добра практика и следва назначенията на медицинския специалист за удовлетворяването на универсалните (базовите) потребности, които са общи за всички и необходими за поддържане живота и здравето на хората. Грижата за пациента трябва да бъде насочена преди всичко към осигуряване на добро физическо и социално-психологическо състояние.

Под ръководството на лекар, медицинска сестра, акушерка и рехабилитатор здравният асистент извършва дейности, които подпомагат пациента при удовлетворяване на основните му жизнени потребности – хранене, хигиена, движение, дишане, отделяне, сън, почивка, обучение, забавление и психосоциален комфорт.

Коло време продължава обучението?

Срокът на обучение е 9 месеца, дневна форма (съботно-неделна) при общ брой часове 960 (300 теория и 660 практика).

Кой го организира?

Обучението се организира от Центъра за професионално обучение към Медицински университет – Пловдив.

Кога?

Обучението е регулярно, при събиране на необходимия брой кандидати.

Къде?

Обучението се провежда в Центъра за професионално обучение към Медицински университет – Пловдив / адрес: ул. „Бр. Бъкстон“ 120, Пловдив, УМБАЛ „Св. Георги“ и Дом за възрастни хора „Св. Василий“.

С какъв документ завършва обучението?

В края на обучението на курсистите се издава Свидетелство за професионална квалификация „Болногледач“, валидно в България и страните от ЕС.

Колко струва?

Таксата за обучение е 1200 лв. (хиляда и двеста лева) внесена по

Банкова сметка :
Медицински университет – Пловдив
БАНКА: УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG15 UNCR 7527 3154 6234 00
SWIFT: UNCRBGSF

Основание за плащане: Участие в обучение за Здравен асистент

Какви са изискванията към кадидатите?

1. Входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити и документ за здравословно състояние.

2. Да имат здравословно състояние, което им позволява да упражняват без каквито и да е противопоказания съответната професия и/или специалност, по която желаят да се обучават.

Какви документи се подават?

• Писмено заявление до Директора на ЦПО (по образец от деловодството на ЦПО)
• Копие на документ за завършено средно образование (оригиналът се представя при поискване)
• Копие от лична карта (за справка)
• Медицинско свидетелство, валидно до един месец от датата на подаване на документите;
• Копие от платежното нареждане за платена такса за обучение (оригиналът се представя при поискване);
• 4 броя снимки паспортен формат (за свидетелство за професионална квалификация)

Срокове за подаване на документи:

Документите се подават не по-късно от една седмица преди началото на обучението в деловодството на Центъра по професионално обучение.
Адрес: Пловдив 4000, ул. Братя Бъкстон № 120,
Работно време: 7:30 – 16:00

Контакти:

Веселина Ташева (Инспектор УД в ЦПО)
телефон: 0876169103
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Центърът за професионално обучение към МУ-Пловдив е с Лицензия № 2019121493 от 20.08.2019 г., издадена от Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет.