Изпълнител на термални процедури

Център за професионално обучение, МУ – Пловдив


Какво е Изпълнител на термални процедури и къде може да работи?

Придобилите квалификация по професия „Изпълнител на термални процедури“, подпомага осъществяването на балнео -, кало -, таласопроцедури и други термални, спа и уелнес процедури, работи в зависимост от дадените предписания и план – графика на процедурите, подготвя необходимата апаратура и терапевтичните продукти, организира работното време, осигурява хигиената на работното място и своята лична хигиена, осигурява безопасността на клиента и своята безопасност, адекватно реагира при възникване на проблемна ситуация.

Изпълнителят на термални процедури установява комуникация с клиента, с колеги и специалисти; умее да работи с документацията и да управлява информационния поток. Носи отговорност за качеството на извършваната работа, спазва правилата за добра практика при обслужването на клиента и правилника за вътрешен трудов ред.

Той е отговорен и за поверения му инвентар и апаратура, за оптималното използване на материали и консумативи; длъжен е да спазва утвърдените правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.

При изпълнение на задълженията си той е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на клиента; да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни сведения, както и да пази доброто име на фирмата.

Изпълнителят на термални процедури може да работи в болници за рехабилитация, балнеоцентрове, в спа хотели, спа центрове, уелнес центрове и др.

Коло време продължава обучението?

Срокът на обучение е 9 месеца, дневна форма (съботно-неделна) при общ брой часове 660 (200 теория и 460 практика).

Кой го организира?

Обучението се организира от Центъра за професионално обучение към Медицински университет – Пловдив.

Кога?


Обучението е регулярно, при събиране на необходимия брой кандидати.

Къде?

Обучението се провежда в Центъра за професионално обучение към Медицински университет – Пловдив, адрес: ул. „Бр. Бъкстон“ 120, Пловдив, и бази за санаториално лечение, с които има сключени договори.

С какъв документ завършва обучението?

В края на обучението на курсистите се издава Свидетелство за професионална квалификация „Изпълнител на термални процедури“, валидно в България и страните от ЕС.

Колко струва?

Таксата за обучение е 900 лв. (деветстотин лева) внесена по

Банкова сметка :
Медицински университет – Пловдив
БАНКА: УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG15 UNCR 7527 3154 6234 00
SWIFT: UNCRBGSF

Основание за плащане: Участие в обучение за Изпълнител на термални процедури

Какви са изискванията към кадидатите?

1. Входящото минимално образователно равнище е:

за ученици:

– завършено основно образование при начално професионално обучение по Рамкова програма Б и за професионално образование по Рамкова програма В;
– завършен първи гимназиален етап при допълнителен държавен план-прием по Рамкова програма В.

за лица, навършили 16 години:

– завършен първи гимназиален етап – за начално професионално обучение;
– завършен първи гимназиален етап на основание Закона за предучилищното и училищното образование или Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план (ЗСООМУП)-при продължаващо професионално обучение.

2. Да имат здравословно състояние, което им позволява да упражняват без каквито и да е противопоказания съответната професия и/или специалност, по която желаят да се обучават.

Какви документи се подават?

• Писмено заявление до Директора на ЦПО (по образец от деловодството на ЦПО)
• Копие на документ за завършено средно образование (оригиналът се представя при поискване)
• Копие от личната карта(за справка)
• Медицинско свидетелство, валидно до един месец от датата на подаване на документите;
• Копие от платежното нареждане за платена такса за обучение (оригиналът се представя при поискване);
• 4 броя снимки паспортен формат (за свидетелство за професионална квалификация)

Срокове за подаване на документи:

Документите се подават не по-късно от една седмица преди началото на обучението в деловодството на Центъра по професионално обучение.
Адрес: Пловдив 4000, ул. Братя Бъкстон № 120,
Работно време: 7:30 – 16:00

Контакти:

Бойка Стоилова (Инспектор УД в ЦПО)
телефон: 0876169103
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Центърът за професионално обучение към МУ-Пловдив е с Лицензия № 2019121493 от 20.08.2019 г., издадена от Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет.