Секция по детска хирургия

Колектив на катедра Детска хирургия, МУ - Пловдив
Колектив на катедра Детска хирургия, МУ – Пловдив

Контакти

e-mail : [email protected]

Телефон : 032 / 602 786


Учебна дейност

Секция по детска хирургия обучава български и чуждестранни студенти III, IV и V курс медицина и медицински сестри.

От 2011 г. като свободноизбираем предмет се провежда курс по пластично-възстановителна и естетична хирургия, както и курс за медицински специалисти за вродени лицеви аномалии.

В нея е акредитирана докторска програма по Детска хирургия и студенти по програма „Еразъм“. За последните пет години в клиниката има седем специализанта. В клиниката има трима редовни докторанта.

Академичен състав

Проф. д-р Пенка Стефанова, дм – Ръководител секция

Тел: 032 / 602 786
e-mail: [email protected]

Проф. д-р Александър Йонков, дм

Тел: 032 / 602 786
e-mail: [email protected]

Доц. Евгений Мошеков, дм

Тел: 032 / 602 786
e-mail: [email protected]

Д-р Данаил Митковски – Асистент

Тел: 032 / 602 786
e-mail: [email protected]

Д-р Васил Ташев – Асистент, Отговорник по качество и акредитация

Тел: 032 / 602 786
e-mail: [email protected]

Д-р Бисер Иванов – Асистент

Тел: 032 / 602 786
e-mail: [email protected]

Д-р Димитър Дачев, дм – Асистент

Тел: 032 / 602 786
e-mail: [email protected]

Д-р Стоян Лупанов – Асистент

Тел: 032 / 602 786
e-mail: [email protected]

Научна дейност

Основни научни направления:

 • атрезия на хранопровода;
 • вродена диафрагмална херния;
 • вродена чревна непроходимост;
 • детска колопроктология;
 • вродени заболявания на мъжките полови органи;
 • вродени съдови аномалии хемангиоми и малформации;
 • ехографска диагностика на вродените аномалии;
 • ехинококоза при децата;
 • лечение на лицевите аномалии;
 • детска лапароскопска хирургия.

През 2012 г. в Лондон за първи път български млади сътрудници на секция Детска хирургия, участваха и презентираха свои разработки на 25-ия Международен симпозиум по детска хирургия.

Сътрудниците на Секцията имат 12 публикации в международни списания с импакт фактор, 15 – в български научни списания; 24 научни съобщения на международни и български конгреси, 9 – на регионални конференции.

Секцията по детска хирургия ежегодно посреща френски професори от Университета в гр. Лил, като съвместно с тях прави работни срещи на специалистите, на които гостите представят своя опит в последните новости в областта на детската хирургия. През последните години са хабилитирани един доцент и един професор.

Под ръководството на проф. Юрий Анастасов, дмн, в Секцията по детска хирургия се развива „Отделение по лицево-челюстна хирургия и пластично-възстановителна и естетична хирургия при деца“. Тук се лекуват мултидисциплинарно деца, родени с цепнатини на устната и небцето.

Разработен е проект на МОМН „Създаване на информационна система, регистър и база данни за целите на медицинските стандарти при комплексно лечение на пациенти с вродени лицеви аномалии“.

Публикациите и участията в научни форуми на сътрудниците на сектора за периода 2010 – 2015 г. са 35 на брой, с две съавторства в чуждестранни монографии. Защитени са 3 дисертации, една от които е за „доктор на медицинските науки“ (тематика: васкуларизирани ламба, трансплантация на мастни клетки и мултидисциплинарно лечение на лицевите аномалии).

Звеното е в основата на дългогодишни договори за сътрудничество и побратимяване с Университетския болничен център в Лил и за преподавателска мобилност по „Еразъм“ – с Университета „Право и Здраве“ – Лил 2, Франция

Учебници

Учебник по Детска хирургия /проф.Тошев/

Публикации

1097 публикации в наши и 63 в чуждестранни списания

Монографии

 • Рани доц. Христодулов;
 • Гастроезофагеален рефлукс /доц. Стефанова/;
 • Регионална анестезия в детската възраст /проф.Атанасов/;
 • Анестезиология в детската възраст /проф. Атанасов/;
 • Основи на интензивната терапия в детската възраст /проф. Атанасов/;

Дисертации

За научна степен „Доктор на медицинските науки”

 • проф. д-р А. Атанасов „Дихателна реанимация при оперирани новородени деца”, 1979 год.

За научна степен „Доктор по медицина”

 • д-р П. Караиванов „Слабинна херния в детската възраст”, 1974.
 • доц. д-р В. Ташев „Атрезии на хранопровода”, 1976.
 • доц. д-р Н. Чаталбашев „Лечение на хипоспадии в детската възраст”, 1984.
 • доц. д-р Т. Христодулов „Остър панкреатит”, 1986.
 • д-р Е. Мошеков „Тактика хирургического лечения свищевых форм аноректальных аномалии у девочек”, 1991.
 • доц. д-р П. Стефанова „Диференциран подход при лечение на хемангиомите в детската възраст”, 1995.
 • доц. д-р Ю. Анастасов „Клинико-лабораторни проучвания при деца с вродена цепка на горната устна и небцето”, 1995.
 • доц. д-р А. Йонков „Екстраперитонеален достъп на Cheatle-Henry при оперативното лечение на крипторхизма”, 2006.
 • д-р Хр. Шипков „Клинико-анатомично проучване и приложение на педикуларни васкуализирани ламба при възстановяване на дефекти в областта на главата и гръдния кош”, 2003.